Sammandrag av klagomålsbeslut inom övrig verksamhet i kommunerna 

Skriv minst tre bokstäver och skrolla neråt på sidan. Tryck inte på retur-knappen. Resultaten blir synliga automatiskt.

2024

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Kommunförsök för främjande av sysselsättningen

Beslutsdatum 07.11.2023

En kommun inom försöksområdet ska ordna sin verksamhet så att kundens språkliga rättigheter tillgodoses i varje skede av serviceprocessen för arbetssökande

Beskrivning av ärendet

En arbetssökande kund inom kommunförsöket med sysselsättning hade vid skötseln av sitt ärende i en tvåspråkig kommun inom försöksområdet inte fått service på sitt modersmål, som är ett av nationalspråken i Finland. Kunden hade betjänats på engelska och på ett annat officiellt språk i Finland. Det här hade lett till missförstånd under serviceprocessen.

Beslut

Regionförvaltningsverket ansåg att kommunen inom försöksområdet försummade att iaktta språklagen samt sina skyldigheter enligt 8 § i lagen om ett kommunförsök och 2 kap. 4 och 14 § i lagen om offentlig arbetskrafts - och företagsservice. Kommunen inom försöksområdet borde på eget initiativ ha betjänat kunden på dennes modersmål.

Regionförvaltningsverket gjorde kommunen inom försöksområdet uppmärksam på att lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen och att förvaltningslagen ska följas. Kommunen inom försöksområdet ska se till att serviceprocessen för arbetssökande framskrider i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts - och företagsservice så att individens språkliga rättigheter i praktiken föverkligas i enlighet med språklagen. Kommunen inom försöksområdet ska ordna sin verksamhet så att de språkliga rättigheterna tillgodoses så fullt ut som möjligt i varje skede av serviceprocessen för arbetssökande.

Motivering till beslutet

Enligt språklagens 10 § har var och en rätt att använda finska eller svenska i kontakter med tvåspråkiga kommunala myndigheter. Enligt 23 § ska myndigheten i sin verksamhet självmant se till att individens  språkliga rättigheter förverkligas i praktiken. Enligt 10 § 3 mom. i lagen om ett kommunförsök ska kommunen då den tillhandahåller offentlig arbetskrafts- och företagsservice dessutom iaktta vad som bestäms i 1 kap. 4 och 6–8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice om tillhandahållande av arbetskrafts- och företagsservice, avgiftsfrihet, jämlikhet och likabehandling samt främjande av jämställdhet mellan män och kvinnor.

Kommunen inom försöksområdet ska också i enlighet med 8 § i lagen om ett kommunförsök för sin del se till att serviceprocessen för kunden framskrider samt informera den arbetssökande på det sätt som bestäms i 2 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Kommunen i försöksområdet ansvarar för att kunden får de uppgifter som hen behöver på det sätt som bäst lämpar sig för hen. 

Centrala lagar och förordningar

 • Språklagen (423/2003)

 • Förvaltningslagen (434/2003)

 • Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)

 • Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020)

2023

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Kommunförsök för att främja sysselsättning

Datum för avgörandet 14.6.2023

LSSAVI/18140/2022

Anteckningar i arbets- och näringsförvaltningens kundinformationssystem ska göras noggrant

Beskrivning av ärendet

Kommunen i försöksområdet ordnade ett jobbsökningssamtal för en arbetslös arbetssökande som är kund hos kommunen. I samband med jobbsökningssamtalet justerades och undertecknades den arbetssökandes sysselsättningsplan. Den arbetssökandes jobbsökning avbröts i kundinformationssystemet URA till följd av felaktiga anteckningar vid jobbsökningssamtalet, och den arbetssökande fick felaktigt ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som förhindrar utbetalning av arbetslöshetsförmån.

Beslut i ärendet

Regionförvaltningsverket ansåg att försöksområdets kommun agerade i enlighet med lagen om kommunförsök och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice när det ordnades ett jobbsökningssamtal för den arbetssökande och den arbetssökandes sysselsättningsplan justerades.

Försöksområdets kommun hade inte handlat omsorgsfullt med iakttagande av god förvaltningssed när det i kundinformationssystemet URA hade gjorts anteckningar på basis av vilka den arbetssökandens jobbsökning hade avbrutits och den arbetssökande felaktigt hade getts ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som förhindrade utbetalning av arbetslöshetsförmån.

Regionförvaltningsverket fäste försöksområdeskommunens uppmärksamhet vid efterlevnaden av förvaltningslagen och lagen om ett kommunförsök med sysselsättning. En kommun inom försöksområdet ska se till att anteckningarna i kunddatasystemet URA är entydiga och att ärendena har registrerats på behörigt sätt och omsorgsfullt med iakttagande av god förvaltningssed.

Grunder för beslutet

Enligt 7 § i förvaltningslagen (434/2003) ska möjligheterna att uträtta ärenden och behandlingen av ärenden hos en myndighet om möjligt ordnas så att den som vänder sig till förvaltningen får behörig service och att myndigheten kan sköta sin uppgift med gott resultat. Tjänstens ändamålsenlighet förutsätter noggrannhet i behandlingen av ärendet.

Enligt 118 § i grundlagen (731/1999) ansvarar en tjänsteman för att hans eller hennes ämbetsåtgärder är lagenliga, detta gäller även kommunala tjänsteinnehavare. Enligt 17 § 1 mom. i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden ska tjänsteinnehavaren sköta de uppgifter som hör till tjänsteförhållandet på behörigt sätt och utan dröjsmål med iakttagande av behöriga bestämmelser och föreskrifter samt arbetsgivarens arbetslednings- och tillsynsföreskrifter. Tjänsteansvaret gäller också anteckningar i kundinformationssystemet URA och deras tillförlitlighet. Av anteckningarna i kundinformationssystemet URA ska det i efterhand vara möjligt att på ett tillförlitligt sätt kontrollera att myndigheten har fullgjort sina lagstadgade skyldigheter.

Centrala lagar och förordningar

 • Grundlag (731/1999)

 • Förvaltningslag (434/2003)

 • Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1073/2012)

 • Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020)

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Kommunförsök med sysselsättning

Datum för avgörandet 17.8.2023

Diarienummer LSSAVI/16331/2022

Kommunen i ett försöksområde är skyldig att bidra till att den arbetssökandes serviceprocess framskrider

Beskrivning av ärendet

Klaganden hade anmält sig som arbetslös arbetssökande och samtidigt uppdaterat sin nya hemadress i sina egna uppgifter till följd av byte av hemkommun. Den klagandes kundrelation hade dock fortfarande varit antecknad i den klagandes föregående hemkommun. Den klagande hade upprepade gånger kontaktat kommunförsöket och den riksomfattande TE-telefontjänsten för att överföra sin kundrelation till den nya hemkommunen.

Det hade inte ordnats någon inledande intervju för klaganden inom fem vardagar från det att jobbsökningen inleddes, klagandens begäran om kontakt hade inte besvarats och man hade inte sett till att den klagandes kundrelation överfördes till den nya hemkommunen eller gjort en anteckning om överföringen i URA-klientdatasystemet. På grund av detta hade utredningen av klagandens ärende för utkomstskydd för arbetslösa fördröjts.

Beslut i ärendet

När den klagande har anmält sig som arbetssökande är det försöksområdets kommuns uppgift att utreda den klagandes förhållanden samt de allmänna förutsättningarna för att få arbetslöshetsförmån.

Regionförvaltningsverket ansåg att den klagande inte hade betjänats i enlighet med den arbetssökandes serviceprocess, eftersom den klagande inte hade fått en inledande intervju inom den lagstadgade tidsfristen. Dessutom hade försöksområdets kommun inte agerat i enlighet med förvaltningslagen och grunderna för god förvaltning, eftersom den klagandes kontaktbegäran inte hade besvarats. Enligt lagen om kommunförsök hade kommunen i försöksområdet inte överfört klaganden till kund i kommunen i det behöriga försöksområdet och kommunen hade inte gjort någon anteckning om överföringen av kundrelationen i URA-klientdatasystemet.

Regionförvaltningsverket fäste försöksområdets kommuns uppmärksamhet vid iakttagandet av förvaltningslagen och lagen om ett kommunförsök för främjande av sysselsättningen samt vid att den arbetssökandes serviceprocess framskrider i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, att ärenden tas upp till behandling utan dröjsmål och att de lagstadgade tidsfristerna iakttas. Dessutom ska kommunen i försöksområdet försäkra sig om att kundernas kontaktbegäranden besvaras utan dröjsmål, att kunderna får råd och att ärendena registreras omsorgsfullt i URA-klientdatasystemet.

Motiveringar för beslutet

Enligt 2 kap. 5 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ska arbets- och näringsbyrån ordna en inledande intervju eller ett kompletterande samtal om jobbsökning med en arbetssökande inom fem vardagar från jobbsökningens början.

Enligt 5 § 1 mom. i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen ska, om kundens hemkommun byts under försöket, kommunen inom försöksområdet överföra kunden till en kommun inom försöksområdet eller arbets- och näringsbyrå som är behörig på grundval av den nya hemkommunen. Kunden och den behöriga kommunen eller arbets- och näringsbyrån ska underrättas om överföringen.

Enligt 8 § 2 mom. i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen tillämpas under försöket på kommunen vad som i 2 kap. 4 och 14 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om information till arbetssökande och om arbets- och näringsmyndighetens skyldigheter.

Enligt 2 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ska arbets- och näringsmyndigheten i samband med att en person registreras som arbetssökande eller utan dröjsmål därefter informera den arbetssökande om den jobbsökningsskyldighet som ingår i sysselsättningsplanen och andra omständigheter som hänför sig till jobbsökningen, om den offentliga arbetskrafts- och företagsservice som står till buds, om villkoren för jobbsökningens giltighet och om omställningsskyddet. Arbets- och näringsmyndigheten ska dessutom vid behov informera den arbetssökande om service som främjar jobbsökningen och annan sysselsättningsfrämjande service samt om ansökan om arbetslöshetsförmån och de viktigaste arbetskraftspolitiska förutsättningarna för att få förmånen.

Enligt 2 kap. 14 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ska arbets- och näringsbyrån följa hur sysselsättningsplanen genomförs och bidra till att serviceprocessen framskrider.

Ärendena ska också registreras lagenligt och omsorgsfullt i klientdatasystemet URA med iakttagande av god förvaltningssed.

Centrala lagar

 • Förvaltningslag (434/2003)

 • Lag om ett  kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020)

 • Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)

 • Lag om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002)

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Kommunförsök med sysselsättning
Beslutsdatum 15.6.2023

Kommunen i försöksområdet ska motivera sitt beslut

Beskrivning av ärendet 

En arbetssökande kund inom kommunförsöket med sysselsättning hade ansökt om stöd för arbetssökandes frivilliga studier med arbetslöshetsförmån enligt 10 § i lagen om kommunförsök och 6 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och fått ett avslagsbeslut i ärendet av kommunen i försöksområdet. Enligt motiveringarna till beslutet hade kunden inget behov av arbetskraftspolitisk utbildning. Enligt motiveringarna hade kunden dessutom ansökt om stöd för studier som inte i sig främjar en snabb placering på arbetsmarknaden. Kunden hade begärt ny behandling av sitt ärende. Kunden hade från försöksområdets kommun informerats om att kunden inte har gett någon sådan ny information som skulle leda till en ny behandling av ärendet. Ett nytt avslagsbeslut hade getts i ärendet, där det utöver de tidigare framförda också fanns nya motiveringar. 

Ärendets avgörande 

Regionförvaltningsverket ansåg att motiveringarna till beslutet från försöksområdets kommun inte var tillräckligt tydliga och att man i beslutet också ska specificera paragrafen och vid behov momentet i den tillämpade lagen. I beslutet konstaterades att kunden inte hade behov av arbetskraftspolitisk utbildning. Av beslutet framgick inte hur och på vilka grunder kundens arbetskraftspolitiska utbildningsbehov hade bedömts. Som rättsnorm i beslutet hänvisades till arbets- och näringsministeriets anvisning. 

I fråga om den nya behandlingen av ärendet ansåg regionförvaltningsverket att eftersom nya uppgifter inte hade framkommit vid den nya behandlingen borde motiveringarna i det nya beslutet ha delgetts kunden redan i det första beslutet.

Regionförvaltningsverket fäste försöksområdets kommuns uppmärksamhet vid efterlevnaden av förvaltningslagen (434/2003) vid beslut om arbetssökandes frivilliga studier med arbetslöshetsförmån. I beslutet ska användas ett sakligt, tydligt och begripligt språk och beslutet ska motiveras på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen. 

Grunder för beslutet 

Enligt 43 § i förvaltningslagen ska ett skriftligt beslut ges om en ansökan till en myndighet. I enlighet med 45 § i förvaltningslagen ska ett beslut motiveras och i motiveringarna ska anges vilka omständigheter och utredningar som har inverkat på avgörandet och vilka bestämmelser som har tillämpats. Sökanden ska i synnerhet få kännedom om grunderna för ett negativt beslut. Även om beslutet inte kan överklagas har sökanden möjlighet att begära att ärendet behandlas på nytt. I laglighetsövervakningen har man ansett (EOAK/1629/2020) att även om arbets- och näringsbyråns beslut om frivilliga studier är ett sådant beslut i vilket ändring inte kan sökas, kan det ändå förutsättas att motiveringarna uppfyller kraven i 45 § i förvaltningslagen.

Centrala lagar och förordningar

 • Förvaltningslag (434/2003)
 • Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)
 • Lag om ett  kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020, kommunförsökslagen)

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Kommunförsök för främjande av sysselsättningen

Beslutsdatum 07.11.2023

En kommun inom försöksområdet ska ordna sin verksamhet så att kundens språkliga rättigheter tillgodoses i varje skede av serviceprocessen för arbetssökande

Beskrivning av ärendet

En arbetssökande kund inom kommunförsöket med sysselsättning hade vid skötseln av sitt ärende i en tvåspråkig kommun inom försöksområdet inte fått service på sitt modersmål, som är ett av nationalspråken i Finland. Kunden hade betjänats på engelska och på ett annat officiellt språk i Finland. Det här hade lett till missförstånd under serviceprocessen.

Beslut

Regionförvaltningsverket ansåg att kommunen inom försöksområdet försummade att iaktta språklagen samt sina skyldigheter enligt 8 § i lagen om ett kommunförsök och 2 kap. 4 och 14 § i lagen om offentlig arbetskrafts - och företagsservice. Kommunen inom försöksområdet borde på eget initiativ ha betjänat kunden på dennes modersmål.

Regionförvaltningsverket gjorde kommunen inom försöksområdet uppmärksam på att lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen och att förvaltningslagen ska följas. Kommunen inom försöksområdet ska se till att serviceprocessen för arbetssökande framskrider i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts - och företagsservice så att individens språkliga rättigheter i praktiken föverkligas i enlighet med språklagen. Kommunen inom försöksområdet ska ordna sin verksamhet så att de språkliga rättigheterna tillgodoses så fullt ut som möjligt i varje skede av serviceprocessen för arbetssökande.

Motivering till beslutet

Enligt språklagens 10 § har var och en rätt att använda finska eller svenska i kontakter med tvåspråkiga kommunala myndigheter. Enligt 23 § ska myndigheten i sin verksamhet självmant se till att individens  språkliga rättigheter förverkligas i praktiken. Enligt 10 § 3 mom. i lagen om ett kommunförsök ska kommunen då den tillhandahåller offentlig arbetskrafts- och företagsservice dessutom iaktta vad som bestäms i 1 kap. 4 och 6–8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice om tillhandahållande av arbetskrafts- och företagsservice, avgiftsfrihet, jämlikhet och likabehandling samt främjande av jämställdhet mellan män och kvinnor.

Kommunen inom försöksområdet ska också i enlighet med 8 § i lagen om ett kommunförsök för sin del se till att serviceprocessen för kunden framskrider samt informera den arbetssökande på det sätt som bestäms i 2 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Kommunen i försöksområdet ansvarar för att kunden får de uppgifter som hen behöver på det sätt som bäst lämpar sig för hen. 

Centrala lagar och förordningar

 • Språklagen (423/2003)

 • Förvaltningslagen (434/2003)

 • Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)

 • Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020)

2022

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Kommunförsök för främjande av sysselsättningen

Beslutsdatum 07.11.2023

En kommun inom försöksområdet ska ordna sin verksamhet så att kundens språkliga rättigheter tillgodoses i varje skede av serviceprocessen för arbetssökande

Beskrivning av ärendet

En arbetssökande kund inom kommunförsöket med sysselsättning hade vid skötseln av sitt ärende i en tvåspråkig kommun inom försöksområdet inte fått service på sitt modersmål, som är ett av nationalspråken i Finland. Kunden hade betjänats på engelska och på ett annat officiellt språk i Finland. Det här hade lett till missförstånd under serviceprocessen.

Beslut

Regionförvaltningsverket ansåg att kommunen inom försöksområdet försummade att iaktta språklagen samt sina skyldigheter enligt 8 § i lagen om ett kommunförsök och 2 kap. 4 och 14 § i lagen om offentlig arbetskrafts - och företagsservice. Kommunen inom försöksområdet borde på eget initiativ ha betjänat kunden på dennes modersmål.

Regionförvaltningsverket gjorde kommunen inom försöksområdet uppmärksam på att lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen och att förvaltningslagen ska följas. Kommunen inom försöksområdet ska se till att serviceprocessen för arbetssökande framskrider i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts - och företagsservice så att individens språkliga rättigheter i praktiken föverkligas i enlighet med språklagen. Kommunen inom försöksområdet ska ordna sin verksamhet så att de språkliga rättigheterna tillgodoses så fullt ut som möjligt i varje skede av serviceprocessen för arbetssökande.

Motivering till beslutet

Enligt språklagens 10 § har var och en rätt att använda finska eller svenska i kontakter med tvåspråkiga kommunala myndigheter. Enligt 23 § ska myndigheten i sin verksamhet självmant se till att individens  språkliga rättigheter förverkligas i praktiken. Enligt 10 § 3 mom. i lagen om ett kommunförsök ska kommunen då den tillhandahåller offentlig arbetskrafts- och företagsservice dessutom iaktta vad som bestäms i 1 kap. 4 och 6–8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice om tillhandahållande av arbetskrafts- och företagsservice, avgiftsfrihet, jämlikhet och likabehandling samt främjande av jämställdhet mellan män och kvinnor.

Kommunen inom försöksområdet ska också i enlighet med 8 § i lagen om ett kommunförsök för sin del se till att serviceprocessen för kunden framskrider samt informera den arbetssökande på det sätt som bestäms i 2 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Kommunen i försöksområdet ansvarar för att kunden får de uppgifter som hen behöver på det sätt som bäst lämpar sig för hen. 

Centrala lagar och förordningar

 • Språklagen (423/2003)

 • Förvaltningslagen (434/2003)

 • Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)

 • Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020)

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
Beslutsdatum 20.9.2022
Diarienummer: LSSAVI/4416/2022

Kommunen i ett försöksområde ska behandla ärenden som rör utkomstskydd för arbetslösa utan dröjsmål

Beskrivning av ärendet 

En arbetssökande hade lämnat en redogörelse till kommunen i ett försöksområde om att hen sagt upp sig från sitt arbete och meddelat detta till arbets- och näringsbyråernas riksomfattande telefontjänst, som hade förmedlat meddelandet till den ansvariga tjänsteinnehavaren i arbetssökandens kommun i försöksområdet. Därefter hade arbetssökanden flera gånger varit i kontakt med telefontjänsten om att hen sagt upp sig och om sina eventuella studier. Telefontjänsten hade förmedlat meddelandena och arbetssökandens begäranden att bli kontaktad till den ansvariga tjänsteinnehavaren i arbetssökandens kommun i försöksområdet. Arbetssökanden hade dessutom skickat två e-postmeddelanden om sitt ärende till kommunen. Första gången som kommunen kontaktade arbetssökanden var mer än fyra månader efter det att arbetssökanden första gången hade kontaktat kommunen. Arbetssökandens uppsägning hade då börjat utredas för att ett arbetskraftspolitiskt utlåtande skulle kunna ges. 

Avgörandet i ärendet 

Regionförvaltningsverket ansåg att utkomstskyddsärendet borde ha tagits upp till behandling genast efter att den arbetssökande första gången hade kontaktat kommunen i försöksområdet. Vidare ansåg regionförvaltningsverket att på grund av att arbetssökandens begäranden att bli kontaktad inte besvarades fick arbetssökanden inte den information hen behövde gällande uppsägningen och studierna.

Regionförvaltningsverket gav kommunen i försöksområdet en anmärkning om lagstridigt förfarande vid utredning av ett ärende som rörde utkomstskydd för arbetslösa. Kommunen i ett försöksområde ska försäkra sig om att i synnerhet ärenden som rör utkomstskydd för arbetslösa, vilket hör till tryggandet av arbetssökandes grundläggande försörjning, utan dröjsmål tas upp till behandling. Kommunen i försöksområdet ska också se till att serviceprocessen för arbetssökande framskrider i enlighet med lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020) och att kunderna som omfattas av kommunförsöket får behörig service.

Beslutsgrunder 

Enligt 20 § i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen ska en kommun inom ett försöksområde utan dröjsmål till arbets- och näringsbyrån lämna de uppgifter som behövs för lämnande av arbetskraftspolitiska utlåtanden enligt 1 kap. 4 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

När en arbetssökande underrättar kommunen inom försöksområdet om att hen sagt upp sig hör det till kommunens uppgift att utan dröjsmål utreda arbetssökandens  förhållanden och hur de inverkar på hens rätt att få arbetslöshetsförmån.

Enligt 8 § i förvaltningslagen ska myndigheterna inom ramen för sin behörighet och enligt behov ge sina kunder råd i anslutning till skötseln av ett förvaltningsärende samt svara på frågor och förfrågningar som gäller uträttandet av ärenden. Den som uträttar ärenden hos en myndighet har rätt att få ändamålsenlig, begriplig och tydlig information om skötseln av sitt ärende. På basis av 8 § 2 mom. i lagen om kommunförsök har de tjänsteinnehavare som arbetar inom kommunförsöket en skyldighet att objektivt lyfta fram vilka olika alternativ arbetssökande kan ha i olika situationer.

Kommunen i försöksområdet agerade inte enligt lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen eller grunderna för god förvaltning när kommunen inte kontaktade arbetssökanden trots att hen begärt att bli kontaktad. 

Centrala lagar och förordningar

 • Förvaltningslagen (434/2003)
 • Lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020)
 • Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)
 • Lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002)

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlanf
Kommunförsök med sysselsättning
Datum för avgörandet 12.12.2022

Beskrivning av ärendet 

Klienten som var arbetssökande i försöksområdets kommun hade på egen hand fått en arbetsplats i sin hemkommun. Innan arbetet började frågade klientens kommande arbetsgivare den kommunala sysselsättningskoordinatorn om klienten hade rätt till lönesubvention. Sysselsättningskoordinatorn var egentränare på deltid med uppgifter enligt lagen om kommunförsök och hade därför behörighet att använda URA-datasystemet. Sysselsättningskoordinatorn frågade klientens egentränare om rätten till lönesubvention och hen gav uppgifterna till sysselsättningskoordinatorn via URA-datasystemet. Sysselsättningskoordinatorn vidarebefordrade uppgifterna till klientens kommande arbetsgivare. Klienten själv kände inte till rätten till lönesubvention och man hade inte kommit överens om lönesubventionen i klientens sysselsättningsplan. Klienten hade uttryckligen förbjudit att hens uppgifter i URA-kunddatasystemet lämnas ut till arbetsgivaren. 

Beslut 

Regionförvaltningsverket ansåg att man inte skulle ha fått lämna ut information om kundens rätt till lönesubvention till utomstående. Kommunala tjänsteinnehavare i försöksområdet får inte i andra kommunala uppgifter använda sådana sekretessbelagda uppgifter som hen fått inom försöksarbetet. 

Regionförvaltningsverket gav försöksområdets kommun en anmärkning om lagstridigt förfarande vid behandlingen av klientuppgifterna. Försöksområdets kommun ska säkerställa att klientuppgifterna om en arbetssökande behandlas enligt dataskyddsförordningen (2016/679), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020) och att de tjänsteinnehavare som arbetar inom kommunförsöket är tillräckligt insatta i lagstiftningen om hantering av klientuppgifter om en arbetssökande.

Beslutsmotivering 

Rätten till lönesubvention och lönesubventionsprocenten är sekretessbelagda uppgifter enligt 24 § 1 mom. 25 punkten i offentlighetslagen. Enligt 18 § 3 mom. i lagen om kommunförsök har en kommunal tjänsteinnehavare inte rätt att använda uppgifterna i URA-klientdatasystemet för andra uppgifter än sådana som avses i lagen om kommunförsök. En kommunal tjänsteinnehavare i försöksområdet får inte använda klientdatasystemet i kommunens andra uppgifter eller lämna ut de uppgifter som sparats i det för kommunens andra uppgifter utan uttrycklig laglig grund. Den som är anställd hos en myndighet omfattas av tystnadsplikt enligt 23 § i offentlighetslagen.

Centrala lagar och förordningar

 • Allmän dataskyddsförordning, GDPR (2016/679)
 • Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/ 1999)
 • Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020)
   

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
Beslutsdatum 18.1.2022
diarienummer LSSAVI/14402/2021

Kommunen är skyldig att ge rådgivning till kunder inom kommunförsök med sysselsättning

Beskrivning av ärendet

Klaganden, som studerade frivilligt med arbetslöshetsförmån, hade efter att ha slutfört sina studier avslutat sitt jobbsökande för ett kort, tidsbestämt anställningsförhållande. Enligt klagomålet hade klaganden per telefon frågat sin egen handledare hur hens fortsatta studier påverkar arbetslöshetsförmånen, men fick inga råd om saken. Handledaren hade tagit reda på information om klagandens studier och gett klaganden råd om saken först när klagandens tidsbestämda anställningsförhållande avslutats och hen på nytt anmält sig som arbetslös arbetssökande.

Avgörandet i ärendet

Kommunen är skyldig att i enlighet med lag informera försöksområdets kund om de arbetskraftspolitiska villkor som gäller för att få arbetslöshetsförmån. Om man som arbetssökande studerar inverkar det här på möjligheten att beviljas arbetslöshetsförmån. Den personal som arbetar inom kommunförsöket är alltså skyldig att objektivt lyfta fram vilka olika alternativ en arbetssökande kan ha i olika situationer. Till skyldigheten att ge rådgivning hör att berätta om bestämmelserna som rör arbetslöshetsunderstöd och om den etablerade praxisen för tillämpning av bestämmelserna. I rådgivningen måste kunderna i kommunerna i försöksområdet behandlas jämlikt. Det saknar betydelse om de är arbetssökande kunder eller inte.

Regionförvaltningsverket gjorde kommunen i försöksområdet uppmärksam på skyldigheten enligt 8 § i förvaltningslagen att ge ändamålsenlig rådgivning, vilket förutsätts enligt god förvaltning. Regionförvaltningsverket gjorde dessutom kommunen uppmärksam på det som föreskrivs om information till arbetssökande i 8 § 2 momentet i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen.

Beslutsgrunder

På verksamheten i en kommun i ett försöksområde tillämpas förvaltningslagen. Enligt 8 § i förvaltningslagen ska myndigheterna inom ramen för sin behörighet och enligt behov ge sina kunder råd i anslutning till skötseln av ett förvaltningsärende samt svara på frågor och förfrågningar som gäller uträttandet av ärenden.

Den som uträttar ärenden hos en myndighet har rätt att få ändamålsenlig, begriplig och tydlig information om skötseln av sitt ärende. Kravet accentueras när det i ett förvaltningsärende är fråga om en persons rättigheter eller skyldigheter som, om de försummas, kan medföra negativa påföljder eller förlust av rättigheter för den här personen. Myndigheten ska vid behov också på eget initiativ ge råd om skötseln av förvaltningsärenden.

I 8 § 2 momentet i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen anges det att under försöket tillämpas på kommunerna vad som i 2 kap. 3 och 9 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om information till arbetssökande och om arbets- och näringsmyndighetens skyldigheter.

Enligt 2 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ska en arbets- och näringsmyndighet i samband med att en jobbsökning inleds eller utan dröjsmål därefter informera den arbetssökande om

 • omständigheter som hänför sig till jobbsökningen,
 • den offentliga arbetskrafts- och företagsservice som står till buds,
 • villkoren för jobbsökningens giltighet och
 • omställningsskyddet.

Myndigheten ska dessutom vid behov informera en arbetslös arbetssökande om

 • annan sysselsättningsfrämjande service, 
 • de allmänna skyldigheter som arbetslösa arbetssökande har enligt lagen
 • och om de viktigaste arbetskraftspolitiska villkoren för arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Centrala lagar

 • Förvaltningslagen (434/2003)
 • Lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020)
 • Lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002)
 • Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)

2021

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Kommunförsök för främjande av sysselsättningen

Beslutsdatum 07.11.2023

En kommun inom försöksområdet ska ordna sin verksamhet så att kundens språkliga rättigheter tillgodoses i varje skede av serviceprocessen för arbetssökande

Beskrivning av ärendet

En arbetssökande kund inom kommunförsöket med sysselsättning hade vid skötseln av sitt ärende i en tvåspråkig kommun inom försöksområdet inte fått service på sitt modersmål, som är ett av nationalspråken i Finland. Kunden hade betjänats på engelska och på ett annat officiellt språk i Finland. Det här hade lett till missförstånd under serviceprocessen.

Beslut

Regionförvaltningsverket ansåg att kommunen inom försöksområdet försummade att iaktta språklagen samt sina skyldigheter enligt 8 § i lagen om ett kommunförsök och 2 kap. 4 och 14 § i lagen om offentlig arbetskrafts - och företagsservice. Kommunen inom försöksområdet borde på eget initiativ ha betjänat kunden på dennes modersmål.

Regionförvaltningsverket gjorde kommunen inom försöksområdet uppmärksam på att lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen och att förvaltningslagen ska följas. Kommunen inom försöksområdet ska se till att serviceprocessen för arbetssökande framskrider i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts - och företagsservice så att individens språkliga rättigheter i praktiken föverkligas i enlighet med språklagen. Kommunen inom försöksområdet ska ordna sin verksamhet så att de språkliga rättigheterna tillgodoses så fullt ut som möjligt i varje skede av serviceprocessen för arbetssökande.

Motivering till beslutet

Enligt språklagens 10 § har var och en rätt att använda finska eller svenska i kontakter med tvåspråkiga kommunala myndigheter. Enligt 23 § ska myndigheten i sin verksamhet självmant se till att individens  språkliga rättigheter förverkligas i praktiken. Enligt 10 § 3 mom. i lagen om ett kommunförsök ska kommunen då den tillhandahåller offentlig arbetskrafts- och företagsservice dessutom iaktta vad som bestäms i 1 kap. 4 och 6–8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice om tillhandahållande av arbetskrafts- och företagsservice, avgiftsfrihet, jämlikhet och likabehandling samt främjande av jämställdhet mellan män och kvinnor.

Kommunen inom försöksområdet ska också i enlighet med 8 § i lagen om ett kommunförsök för sin del se till att serviceprocessen för kunden framskrider samt informera den arbetssökande på det sätt som bestäms i 2 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Kommunen i försöksområdet ansvarar för att kunden får de uppgifter som hen behöver på det sätt som bäst lämpar sig för hen. 

Centrala lagar och förordningar

 • Språklagen (423/2003)

 • Förvaltningslagen (434/2003)

 • Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)

 • Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020)

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Kommunförsök med sysselsättning
Datum för avgörandet: 14.9.2021

Kommunen i försöksområdet ska säkerställa tillräcklig kompetens om arbetskraftsservice och utkomstskydd för arbetslösa hos dem som arbetar med kommunförsöket

Beskrivning av ärendet

Den arbetssökande kunden som deltog i kommunförsöket med sysselsättning hade ett gällande arbetskraftspolitiskt utlåtande som förhindrade utbetalning av arbetslöshetsförmån, eftersom arbets- och näringsbyrån på basis av sin utredning hade ansett att hen var heltidsstuderande enligt 2 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). En kommunal tjänsteinnehavare i försöksområdet hade intervjuat kunden och hänvisat hen till rehabiliterande arbetsverksamhet. Kunden hade fått en aktiveringsplan, ett beslut om rehabiliterande arbetsverksamhet samt ett utlåtande till utbetalaren av arbetslöshetsförmånen för tiden för den rehabiliterande arbetsverksamheten. 

Enligt utlåtandet fanns det inget arbetskraftspolitiskt hinder för utbetalning av arbetslöshetsförmån. Kunden hade på basis av detta förstått att hen skulle få arbetslöshetsförmån och kostnadsersättning för de dagar då hen deltog i den rehabiliterande arbetsverksamheten. Som heltidsstuderande hade kunden dock inte rätt till arbetslöshetsförmån. Enligt kunden hade man agerat vårdslöst i ärendet och hens utkomst hade därför äventyrats. 

Beslut i ärendet

Regionförvaltningsverket ansåg att den kommunala tjänsteinnehavaren inte hade iakttagit förutsättningarna i aktiveringsplanen, om vilka det föreskrivs i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001). Tjänsteinnehavaren hade dessutom gett ett ojävigt arbetskraftspolitiskt utlåtande för tiden för den rehabiliterande arbetsverksamheten, trots att man vid arbets- och näringsbyrån hade utrett att kunden studerade på heltid och att hen därför hade ett gällande arbetskraftspolitiskt utlåtande som var jävigt.

Regionförvaltningsverket gjorde kommunen i försöksområdet uppmärksamt på att de tjänsteinnehavare som arbetar med kommunförsöket ska ha tillräcklig kunskap om lagstiftningen gällande de ärenden som de behandlar samt nödvändig kompetens om arbetskraftsservice i synnerhet i frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa. Kommunen ska säkerställa att tjänsteinnehavarna har tillräcklig kännedom om lagstiftningen som gäller de ärenden de behandlar. Dessutom ska kommunen säkerställa att man i kundservicen också identifierar sådant som eventuellt påverkar utkomstskyddet för arbetslösa för arbetssökande kunder.

Regionförvaltningsverket fäste den kommunala tjänsteinnehavarens uppmärksamhet vid att hen som tjänsteinnehavare ansvarar för att beslutet är lagenligt. Därför måste hen vara förtrogen med och medveten om den lagstiftning som hen tillämpar och dess innehåll i synnerhet i fråga om de bestämmelser om utkomstskydd för arbetslösa som ingår i hens uppgifter.

Grunder för avgörandet

Lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020) förutsätter att kommunen inom försöksområdet i samband med intervjuer med arbetssökande utreder den arbetssökandes omständigheter och deras inverkan på den arbetssökandes rätt till arbetslöshetsförmån. Lagen förutsätter också att kommunen erbjuder den arbetssökande service enligt servicebehovet och sysselsättningsplanen eller en ersättande plan.

Enligt 2 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har en person som studerar på heltid inte rätt till arbetslöshetsförmån. Enligt arbets- och näringsbyråns utredning var studerade kunden på heltid och arbets- och näringsbyrån hade gett ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om detta till utbetalaren av arbetslöshetsförmånen. 

Enligt 5 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska arbets- och näringsbyrån och kommunen utarbeta en aktiveringsplan i samarbete med en person som avses i 3 §. Enligt paragrafen tillämpas lagen på en arbetslös person som har rätt till arbetsmarknadsstöd eller får utkomststöd och som dessutom uppfyller de övriga kriterierna i paragrafen. Eftersom kunden studerade på heltid var hen inte en sådan person som avses i 3 § i lagen.  

En tjänsteman ansvarar för att hens ämbetsåtgärder är lagenliga. I 118 § i grundlagen (731/1999) föreskrivs om allmänt tjänsteansvar som även gäller kommunala tjänsteinnehavare. Enligt 31 § i förvaltningslagen (434/2003) ska en myndighet se till att ett ärende utreds tillräckligt och på behörigt sätt och i detta syfte skaffa den information och den utredning som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. För att vara adekvat krävs också noggrannhet.  

Centrala lagar och förordningar

 • Grundlagen (731/1999)
 • Förvaltningslag (434/2003)
 • Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020)
 • Lag om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002)
 • Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)
 • Lag om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001)

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Kommunförsök med sysselsättning
Datum för avgörandet: 23.06.2021
Diarienummer: LSSAVI/7520/2021

Försökskommunen ska se till att sysselsättningsplanen undertecknas enligt bestämmelserna och att anteckningarna i URA-klientdatasystemet görs omsorgsfullt

Beskrivning av ärendet

Coachen hade gjort en intervju per telefon med den arbetssökande som var kund hos kommunen för att bedöma servicebehovet. Samtidigt uppdaterades och undertecknades den arbetssökandes sysselsättningsplan med den arbetssökandes samtycke. Av intervjun framgick att den arbetssökande eventuellt har företagsverksamhet. Efter intervjun hade coachen lämnat en skriftlig begäran om utredning till den arbetssökande för att utreda företagsverksamheten och dess eventuella huvudsyssla. 

Den arbetssökande gav en skriftlig utredning i ärendet till försökskommunen och lämnade också in en komplettering till den. Av anteckningarna i URA-klientdatasystemet framgick inte entydigt den exakta tidpunkten eller tidpunkterna då den arbetssökande hade lämnat in sin utredning. Enligt arbetssökandens åsikt kunde försökskommunen ha utrett ärendet utan att utbetalningen av arbetslöshetsförmånen avbröts.

Beslut i ärendet

Regionförvaltningsverket ansåg att försökskommunen förfarit i enlighet med lagstiftningen och de anvisningar som utfärdats med stöd av den i den arbetssökandes ärende när den utredde den arbetssökandes företagsverksamhet. När en arbetssökande berättar om sin företagsverksamhet är försökskommunen skyldig att utan dröjsmål utreda om företagsverksamheten är på heltid och meddela den erhållna utredningen till arbets- och näringsbyrån för ett arbetskraftspolitiskt utlåtande. 

Regionförvaltningsverket fäste dock försökskommunens uppmärksamhet vid undertecknandet av sysselsättningsplanen och anteckningarna i klientdatasystemet URA. Man kan inte be den arbetssökande om samtycke till att underteckna sysselsättningsplanen per telefon på så sätt att tjänstemannen undertecknar planen på den arbetssökandes vägnar. Den arbetssökande ska underteckna planen genom att godkänna den i Mina e-tjänster på nätet eller genom att underteckna planen för hand. Anteckningarna i URA-klientdatasystemet ska dessutom vara omsorgsfullt gjorda.

Grunder för beslutet

Enligt 2 kap. 6 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) har arbetslösa arbetssökande rätt till en sysselsättningsplan. Sysselsättningsplanen ska revideras i samband med intervjun med den arbetssökande eller på begäran av den arbetssökande. 

Den arbetssökande och försökskommunen kommer överens om uppföljningen av hur sysselsättningsplanen genomförs och godkänner planen. Enligt 2 kap. 5 § i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1073/2012) godkänner parterna verksamhetsplanen som ingår i sysselsättningsplanen. Arbetssökanden godkänner planen elektroniskt i den för ändamålet avsedda webbtjänsten eller genom att underteckna planen. Om planen godkänns genom underskrift, ges den undertecknade planen till arbetssökanden. Genom att godkänna planen vill man betona planens avtalsnatur och engagera både den arbetssökande och myndigheten till att genomföra planen. Godkännandet har också betydelse för rätten till utkomstskydd för arbetslösa. 

Anteckningarna i URA-kundsystemet ska vara entydiga och kundernas datum för uträttande av ärenden ska registreras korrekt och omsorgsfullt med iakttagande av god förvaltningssed. 

Centrala lagar och förordningar:

 • Förvaltningslag (434/2003)
 • Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)
 • Statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1073/2012)
 • Lag om ett  kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020)
 • Lag om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002)