Statsförvaltningens ansvar under pandemin

Myndigheternas ansvar och inbördes samarbete fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Lagen kompletteras av statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar.

Bild och text: Statsförvaltningens ansvar för hanteringen av coronapandemin.

Regionförvaltningsverket

 • Regionförvaltningsverken samordnar och övervakar bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina respektive regioner. Regionförvaltningsverket övervakar också att samkommunerna för sjukvårdsdistrikten har regional beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården. 
 • Regionförvaltningsverket kan begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom sitt område om det är nödvändigt för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom och beslutet behövs inom flera kommuners område. 
 • Regionförvaltningsverket kan stänga vissa lokaler inom sitt område, såsom skolor, daghem och vårdhem, om det är nödvändigt för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom och beslutet behövs inom flera kommuners område. 
 • Regionförvaltningsverket kan inom sitt område till exempel bestämma att kommunen ska ordna en riktad hälsokontroll. Som en del av kontrollen är det möjligt att ta ett coronavirustest. Det är i regel frivilligt att delta i kontrollen. Regionförvaltningsverket kan vid behov också besluta att det är obligatoriskt att delta i hälsokontrollen.
 • Regionförvaltningsverket övervakar att de begränsningar av restaurangverksamheten som fastställts i lagen om smittsamma sjukdomar och i förordningarna som utfärdats med stöd av lagen iakttas. 
 • Regionförvaltningsverket kan ålägga aktörerna inom sitt område att säkerställa att säkerhetsavstånden i praktiken iakttas i kund- och verksamhetslokalerna.
 • Regionförvaltningsverket kan bestämma att utrymmen som används för motions-, idrotts-, rekreations- eller nöjesverksamhet tillfälligt ska stängas.
 • Regionförvaltningsverket övervakar i samarbete med kommunen att bestämmelserna om säkra avstånd och stängningsbesluten följs.

Regeringen

 • Regeringen kan dra upp riktlinjer och ge rekommendationer för hanteringen av det epidemiologiska läget. I praktiken genomförs regeringens riktlinjer genom att olika myndigheter fattar beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Alla regeringens rekommendationer kan inte genomföras genom myndighetsbeslut, eftersom myndigheterna inte har behörighet enligt lag. Det är på varje enskild persons ansvar att följa rekommendationerna så att det epidemiologiska läget inte förvärras.
 • Regeringen utfärdar med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar förordningar som preciserar de begränsningar och skyldigheter som ålagts restaurangerna genom lagen om smittsamma sjukdomar. Förordningarna bereds som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM)

 • Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Delegationen för smittsamma sjukdomar, som tillsatts av statsrådet, leds av ministeriet. Den följer den allmänna utvecklingen av läget i fråga om smittsamma sjukdomar och stöder ministeriets arbete för att bekämpa smittsamma sjukdomar.  
 • Social- och hälsovårdsministeriet leder, övervakar och samordnar beredskapen för störningar och undantagsförhållanden inom social- och hälsovården i samarbete med andra aktörer.

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

 • Institutet för hälsa och välfärd är ett riksomfattande oberoende sakkunnig- och forskningsinstitut som lyder under social- och hälsovårdsministeriet och som bland annat styr och stöder kommunernas, sjukvårdsdistriktens och regionförvaltningsverkens arbete med att bekämpa smittsamma sjukdomar.  
 • THL undersöker smittsamma sjukdomar och deras sjukdomsalstrare samt följer upp och utvärderar hoten för smittsamma sjukdomar i Finland och i resten av världen. Dessutom utvecklar institutet diagnostiseringen, uppföljningen och bekämpningen av smittsamma sjukdomar samt informerar om dem. 
 • THL ger allmänheten anvisningar för att undvika infektioner och förhindra spridning.

Andra organisationer

I hanteringen av coronapandemin har även andra organisationer auktoritetsroller eller expertroller. Dessa organisationer är till exempel kommunerna, sjukvårdsdistrikten, Transport- och kommunikationsverket (Traficom) och Arbetshälsoinstitutet.