Kommunförsök med sysselsättning

I kommunförsöket med sysselsättning ansvarar försöksområdenas kommuner för att till vissa delar tillhandahålla arbets- och näringstjänster (arbetskrafts- och företagsservice) i sin region. Det är i huvudsak den arbetssökandes hemkommun som ansvarar för tjänsterna för arbetssökande under kommunförsöket.

Kommunförsöket regleras av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen. Lagen är tidsbunden och i kraft till och med 31.12.2024.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland övervakar på riksnivå försöket med att ordna arbetskrafts- och företagsservice i alla kommuner som deltar i kommunförsöket.

Ansvaret för att ordna arbets- och näringstjänsterna överförs från staten till kommunerna den 1 januari 2025. Tjänsterna överförs till kommunerna eller sysselsättningsområden som består av flera kommuner. 

Regionförvaltningsverket övervakar arbetskraftsmyndigheterna och ordnandet av arbetskraftsservice från och med den 1 januari 2025. 

Övervakning av kommunförsöket

Regionförvaltningsverket kan med anledning av ett klagomål undersöka om en kommun i ett försöksområde har handlat i enlighet med gällande lagar. Vi utför också riskbaserad övervakning som grundar sig på en tillsynsplan och som kan omfatta inspektionsbesök i kommunerna.

Vi övervakar aktivt särskilt att tillgången till tjänsterna är jämlik samt att skyddet för privatlivet och de språkliga rättigheterna tillgodoses.

I fråga om kommunförsöken med sysselsättning övervakar vi endast att verksamheten är lagenlig i de kommuner som deltar i försöket. Laglighetsövervakning av uppgifter som hör till arbets- och näringsbyråerna hör inte till regionförvaltningsverkets behörighet.

När vi behandlar klagomål kan vi använda oss av de administrativa styrmedel som föreskrivs i förvaltningslagen. Vi kan ge administrativ styrning åt en kommun i ett försöksområde för att åtgärda brister i verksamheten. I samband med övervakningen kan vi också ge en anmärkning till en kommun i ett försöksområde eller till den tjänsteman som ansvarar för den felaktiga verksamheten.

Regionförvaltningsverket har också tvångsmedel till sitt förfogande, om det inom försöksområdet eller i en kommun i ett försöksområde finns väsentliga brister i hur tjänsterna ordnas eller om verksamheten i övrigt strider mot lag.

Vi kan meddela kommunen i försöksområdet ett föreläggande om att bristerna eller missförhållandena ska avhjälpas. Om kommunen i försöksområdet eller försöksområdet inte följer föreläggandet kan vi förordna att verksamheten ska avbrytas helt eller delvis.

Information om kommunförsöket

Kunder till kommunerna i försöksområdena är arbetslösa arbetssökande, arbetssökande som riskerar bli arbetslösa inom två veckor, sysselsatta arbetssökande och arbetssökande inom sysselsättningsfrämjande service som har sin hemkommun i kommunen i fråga och som: 

 • inte uppfyller villkoren för inkomstrelaterad dagpenning, dvs. som får arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA,

 • är under 30 år eller

 • är invandrare (annat medborgarskap än finskt) eller personer med ett främmande språk som modersmål (annat modersmål än finska, svenska eller samiska).

Personer under 30, invandrare och personer med främmande språk som modersmål är kunder hos kommunen i försöksområdet även om de har rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Kunder hos en kommun i ett försöksområde är från och med den 1 mars 2023 även personer som fått uppehållstillstånd på basis av tillfälligt skydd och som är bosatta i kommunen. 

Om jobbsökningen för en kund hos en kommun inom ett försöksområde har upphört och personen, medan försöket pågår, på nytt inleder jobbsökning fortsätter kundrelationen hos kommunen inom försöksområdet.

Sammanlagt 118 kommuner som bildar 25 försöksområden deltar i kommunförsöket med sysselsättning.

 1. Kommunförsöket i Esbo: Esbo
 2. Kommunförsöket i Södra Österbotten: Alavo, Storå, Bötom, Kurikka, Kauhajoki, Östermark och Soini
 3. Kommunförsöket i Helsingfors: Helsingfors
 4. Kommunförsöket i Tavastehusregionen: Tavastehus, Hattula, Janakkala
 5. Kommunförsöket i Joensuuregionen: Joensuu, Outokumpu, Libelits, Polvijärvi, Kontiolax
 6. Kommunförsöket i Jyväskyläregionen: Jyväskylä, Laukas, Muurame, Äänekoski
 7. Kommunförsöket i Jämsä-Keuruu-Saarijärvi: Jämsä, Keuruu, Saarijärvi
 8. Kommunförsöket i Kajanalandregionen: Hyrynsalmi, Kajana, Kuhmo, Sotkamo, Suomusalmi, Paltamo, Ristijärvi
 9. Kommunförsöket i Karlebyregionen: Karleby, Kannus, Perho, Kaustby, Vetil, Halso, Toholampi, Lestijärvi
 10. Kommunförsöket i Kuopioregionen: Kuopio, Idensalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Vieremä
 11. Kommunförsöket i Lahtisregionen: Lahtis, Hollola, Asikkala, Kärkölä, Orimattila
 12. Kommunförsöket i S:t Michelregionen: S:t Michel, Juva, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala, Pertunmaa
 13. Kommunförsöket i Uleåborgsregionen: Uleåborg, Karlö, Ijo, Kempele, Limingo, Lumijoki, Tyrnävä, Muhos
 14. Kommunförsöket i Birkaland: Tammerfors, Ackas, Tavastkyro, Ikalis, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Filpula, Nokia, Orivesi, Parkano, Birkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Urjala, Valkeakoski, Vesilax, Virdois, Ylöjärvi
 15. Kommunförsöket i Björneborgsregionen: Björneborg, Kumo, Ulvsby
 16. Kommunförsöket i Borgå: Borgå
 17. Kommunförsöket i Brahestadsregionen: Brahestad, Pyhäjoki, Siikajoki
 18. Kommunförsöket i Raseborg och Hangö: Raseborg, Hangö
 19. Kommunförsöket i Rovaniemiregionen: Rovaniemi, Torneå, Kemijärvi, Sodankylä
 20. Kommunförsöket i Saloregionen: Salo, S:t Mårtens, Koskis
 21. Kommunförsöket i Nyslott: Nyslott
 22. Kommunförsöket i Seinäjoki och Ilmola: Seinäjoki, Ilmola
 23. Kommunförsöket i Åboregionen: Åbo, Letala, Pemar, Sagu, Nystad
 24. Kommunförsöket i Vanda och Kervo: Vanda, Kervo
 25. Kommunförsöket i Ylivieskaregionen: Ylivieska, Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen

Försöksområdenas kommuner är skyldiga att ordna lagstadgad service i tillräcklig utsträckning och på ett sätt som tryggar likabehandling av kunderna, så att en fungerande arbetsmarknad och tillgången på kompetent arbetskraft tryggas samt att integrationen av invandrare främjas.

Försöksområdenas kommuner ordnar följande arbetskrafts- och företagsservice under kommunförsöket:

 • arbetsförmedlingstjänster
 • informations- och rådgivningstjänster
 • yrkesvals- och karriärvägledning.

En kommun i ett försöksområde kan hänvisa sina kunder till

 • expertbedömningar
 • coachning
 • prövning
 • arbetskraftsutbildning.

En kommun i ett försöksområde beviljar för statens räkning

 • lönesubvention
 • startpeng
 • kostnadsersättning enligt prövning.
 • ersättningar för rese- och logikostnader som anknyter till service och sakkunnigbedömningar.  

En kommun i ett försöksområde kan fastställa

 • förutsättningarna för att stödja arbetssökandes frivilliga studier med arbetslöshetsförmån
 • förutsättningarna för att stödja invandrares frivilliga studier.

Utöver arbets- och näringsbyrån kan en kommun i ett försöksområde även

 • publicera och förmedla information om lediga arbetstillfällen i enlighet med arbetsgivarens uppdrag och presentera arbetssökande för arbetsgivaren.

Försöksområdenas kommuner sköter dessutom de uppgifter som föreskrivs i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen samt i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

En kommun i ett försöksområde ansvarar för att ordna tjänster och vidta åtgärder för sina kunder i enlighet med lagen om främjande av integration.

När en kommun i ett försöksområde tillhandahåller offentlig arbetskrafts- och företagsservice ska den iaktta vad som föreskrivs i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice om tillhandahållande av tjänster, avgiftsfrihet, jämlikhet och likabehandling samt om främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män.

Kommunen i ett försöksområde ger arbetskraftspolitiska utlåtanden i bland annat följande ärenden:

 1. utlåtande om de allmänna arbetskraftspolitiska förutsättningarna för att få arbetslöshetsförmån, 
 2. utlåtande om förutsättningarna för erhållande av arbetslöshetsförmåner på grund av nystartad företagsverksamhet, sysselsättning i eget arbete eller kortvariga studier,
 3. utlåtande om arbetssökandes deltagande i sysselsättningsfrämjande service och huruvida sysselsättningsfrämjande service ingår i den sysselsättningsplan eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen som utarbetats med den arbetssökande
 4. utlåtande om bevisligen avbrutna studier som den arbetssökande deltagit i med stöd av arbetslöshetsförmån samt om förutsättningar för arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån 
 5. utlåtande om stödtid för studier, invandrarens skyldigheter och uppföljning av och avbrott i studier enligt lagen om främjande av integration.

Vissa arbetskraftspolitiska utlåtanden ges i en expertbehandling som är nationellt koncentrerad till Nylands arbets- och näringsbyrås ansvarsområde för arbetslöshetsskydd. I sådana fall ska kommunen i försöksområdet för utlåtandet

 • meddela arbets- och näringsbyrån de uppgifter som behövs,
 • vid behov be den arbetssökande om en utredning och sända den till arbets- och näringsbyrån och
 • underrätta betalaren av arbetslöshetsförmån om utredningen av ärendet. Betalaren överväger om utbetalningen av förmånen bör avbrytas medan ärendet behandlas för att undvika att för stor arbetslöshetsförmån betalas.
   

Arbets- och näringsbyrån kan överföra en kund hos kommunen i försöksområdet till att bli kund hos arbets- och näringsbyrån eller någon annan kommun i försöksområdet än kundens hemkommun, om: 

 1. kunden begär det, 
 2. överföringen behövs för att trygga kundens språkliga rättigheter eller för att undvika en kundrelation som är oändamålsenlig för kunden, eller av någon grundad anledning som gäller kundens säkerhet och
 3. om överföringen inte äventyrar kundens möjlighet att få service enligt sitt servicebehov.

Kunden i en kommun i försöksområdet ska rikta begäran om överföringen till den arbets- och näringsbyrå som bestäms enligt kundens hemkommun eller bosättningskommun. 

När arbets- och näringsbyrån överför kunden till att bli kund hos en annan kommun i försöksområdet, behöver byrån ett godkännande för överföringen av den kommun i försöksområdet till vilken kunden begär att bli överförd.

De allmänna skyldigheterna för en arbetssökande som är kund hos en kommun i ett försöksområde är att:

 1. Söka jobb och utbildning aktivt.

 2. Delta i bedömningen av sitt servicebehov. 

 3. Delta i utarbetandet och revideringen av sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter sysselsättningsplanen samt i tjänster som stöder hens jobbsökning och främjar hens arbetsmarknadsfärdigheter och sysselsättning.

 4. Meddela kommunen i försöksområdet på det sätt som kommunen fastställt hur hen har fullföljt sysselsättningsplanen eller planen som ersätter sysselsättningsplanen.  

 5. Meddela förändrade kontaktuppgifter till arbets- och näringsmyndigheten och spara dokument som gäller fullgörandet av skyldigheten att söka arbete och lägga fram dem för försöksområdets kommun på dess begäran.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av

Information på ANM:s webbplats om kommunförsöken med sysselsättning

Information på kommunförsöken med sysselsättning

Kommunförsök och kontaktuppgifter till försöksområdena på Kommunförbundets webbplats

Kommunförsök och kontaktuppgifter till försöksområdena