Ett hälsosamt liv och välbefinnande för alla i alla åldrar

Logotypen för FN:s mål för hållbar utveckling nr 3, där det står: "3, Hälsa och välbefinnande". EKG-kurva med en hjärtsymbol i slutet.

FN:s mål 3: säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Delmål 3.5: stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk. 

Delmål 3.8: åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet. 

Delmål 3.a: stärka genomförandet av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll i alla länder, där så är lämpligt. 

Vi övervakar att kommunernas och välfärdsområdenas förebyggande rusmedelsarbete är lagenligt samt styr kommunerna (delmål 3.5)

Regionförvaltningsverken styr och övervakar det förebyggande rusmedelsarbete som kommunerna och välfärdsområdena utför. År 2023 utredde regionförvaltningsverken i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL) situationen för kommunernas förebyggande rusmedelsarbete och varje regionförvaltningsverk utarbetade en rapport utifrån sin utredning. Man konstaterade att strukturerna för det förebyggande rusmedelsarbetet varierade. I vissa områden har strukturerna för det förebyggande rusmedelsarbetet stärkts och i vissa områden försvagats. Vi skickade ett styrningsbrev till alla kommuner i slutet av 2023. I brevet påminde vi om att det förebyggande rusmedelsarbetet är en lagstadgad uppgift för kommunerna.

Vid regionförvaltningsverken övervakar vi missbrukar- och mentalvårdstjänsterna i fråga om tillgång till vård, kvalitet och jämlik tillgänglighet.

Vi gav vår egen utredning till Olycksutredningscentralens utredningsrapport om narkotikarelaterade dödsfall bland unga genom olyckshändelser.

Läs mer:

Vi övervakar välfärdsområdena och privata tjänsteproducenter (delmål 3.8) 

I enlighet med det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården ordnade regionförvaltningsverken i samarbete med Valvira styrnings- och utvärderingsbesök för alla välfärdsområden 2023. Under besöken behandlades bland annat

  • välfärdsområdenas egenkontroll 
  • hur tillgången till vård genomförs 
  • barnskyddet 
  • hemvården 
  • den förebyggande hälsovården för barn och unga.

Välfärdsområdena har det primära tillsynsansvaret för att tjänsternas tillgänglighet, säkerhet och kvalitet är på den nivå som lagarna förutsätter. De ska också se till att kunderna behandlas jämlikt. Som myndighetsövervakare vidtar regionförvaltningsverken tillsynsåtgärder om välfärdsområdenas egenkontroll inte har varit tillräcklig.

Läs mer: 

Lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) 42 § 2 mom. och 40 § 1 mom

Vi styr kommunerna i verkställandet av tobakslagen (delmål 3.a)  

Regionförvaltningsverken styr kommunerna i verkställandet av tobakslagen.

Tillsynsenheterna i kommunernas miljö- och hälsoskydd utför det praktiska tillsynsarbetet. Kommunerna övervakar i enlighet med sin uppgift tobaksförsäljningen och reklamen genom att inspektera försäljningsställena. Dessutom övervakar kommunerna rökförbud till exempel i samband med inspektioner av skolor, daghem och allmänna badstränder. 

Kommunen kan förbjuda rökning på bostadssammanslutningens balkonger och inomhus i lägenheterna, om bostadssammanslutningen ansöker om förbud.

Kommunerna beviljar även försäljningstillstånd för tobak.

I praktiken styr regionförvaltningsverken kommunerna

  • genom att ordna styrningsmöten för kommunerna i samarbete med Valvira 
  • genom att utvärdera miljö- och hälsoskyddets tillsynsenheters tillsynsplaner enligt tobakslagen 
  • genom att göra utvärderings- och styrningsbesök till tillsynsenheterna.

Indikatorer som mäter framstegen: 

Indikator

2022 

2023 

Förändring st. 

Förändring % 

Styrningsmöten för kommunerna i samarbete med Valvira

-1 

-100 

Styrnings- och utvärderingsbesök vid tillsynsenheterna 

10 

12 

20 

Utvärdering av miljö- och hälsoskyddets tillsynsenheters tillsynsplaner enligt tobakslagen

10 

14 

40