Ett hälsosamt liv och välbefinnande för alla i alla åldrar

Logotypen för FN:s mål för hållbar utveckling nr 3, där det står: "3, Hälsa och välbefinnande". EKG-kurva med en hjärtsymbol i slutet.

FN:s mål 3: säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Delmål 3.5: stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk. 

Delmål 3.8: att åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet. 

Delmål 3.a: att stärka genomförandet av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll i alla länder, där så är lämpligt. 

Vi styr kommunerna i verkställandet av tobakslagen (delmål 3.a) 

Enligt tobakslagen är det regionförvaltningsverkets uppgift att styra kommunerna i verkställandet av lagen. Det praktiska tillsynsarbetet sköts vid miljö- och hälsoskyddets tillsynsenheter i kommunerna. 

Kommunernas uppgift är att övervaka tobaksförsäljningen och reklamen genom att inspektera försäljningsställena. Dessutom övervakar kommunerna rökförbud till exempel i samband med inspektioner av skolor, daghem och allmänna badstränder. Kommunerna beviljar också försäljningstillstånd för tobak. 

Kommunen kan förbjuda rökning på bostadssammanslutningens balkonger och inomhus i lägenheterna, om bostadssammanslutningen ansöker om förbud.

Vad innebär det i praktiken att regionförval­tningsverken styr kommunerna?

 • Vi ordnar styrningsmöten för kommunerna i samarbete med Valvira.
 • Vi utvärderar miljö- och hälsoskyddets tillsynsenheters tillsynsplaner enligt tobakslagen.
 • Vi gör utvärderings- och styrningsbesök till tillsynsenheterna.

Vi övervakar att kommunernas och välfärdsområdenas förebyggande rusmedelsarbete är lagenligt samt styr kommunerna (delmål 3.5)

Vi kan på bästa sätt effektivisera förebyggandet och behandlingen av rusmedelsmissbruk så att vi säkerställer kommunernas och välfärdsområdenas lagstadgade strukturer för förebyggande och korrigerande rusmedelsarbete. 

Vi sköter vår uppgift i enlighet med Agenda 2030 för hållbar utveckling: "Ingen ska lämnas efter i utvecklingen." När vi minskar ojämlikheten kan vi indirekt stödja minskningen av extrem fattigdom och människors välbefinnande på ett ekologiskt hållbart sätt. 

Vad innebär regionförvalt­ningsverkets tillsyn i praktiken?

Centrala metoder för vår tillsyn är

 • proaktiv tillsyn
 • planmässig tillsyn
 • reaktiv tillsyn
 • styrning i anslutning till tillsyn:
  • styrningsbrev
  • meddelanden
  • styrningsbesök
  • utvärderingsbesök
  • informationsstyrning (till exempel utbildning)
  • planmässig tillsyn i enlighet med Valviras och regionförvalt­ningsverkens riksomfattande tillsynsprogram
  • regionförvalt­ningsverkens tväradministrativa samarbete med intressentgrupper. 

Det förebyggande rusmedelsarbetet har ett eget handlingsprogram som stöder det lagstadgade arbetet i kommunerna och välfärdsområdena. Även tobakstillsynen och statens alkoholförvaltning har egna riksomfattande tillsynsprogram vars mål är att förebygga skador orsakade av tobak och alkohol. 

Vem utför förebyggande rusmedelsarbete?

Tillsynsmyndigheterna utför förebyggande rusmedelsarbete i huvudsak proaktivt och planenligt. Uppgifterna sköts i nära samarbete mellan alla regionförvaltningsverk, Institutet för hälsa och välfärd, Valvira samt social- och hälsovårdsministeriet:

 • Social- och hälsovårdsministeriet leder arbetet på riksnivå.
 • Institutet för hälsa och välfärd svarar för den nationella utvecklingen och styrningen av arbetet.
 • Regionförvaltningsmyndigheterna fungerar enhetligt i regionerna. De styr och övervakar kommunernas och välfärdsområdenas förebyggande rusmedelsarbete. På så sätt kan man säkerställa att åtgärderna är regionalt jämlika. 

Främjande av hållbar utveckling i regionförvalt­ningsverken

Vi strävar efter att lämna vårt handavtryck på hållbar utveckling så att basservicen är säker och regionalt jämlikt tillgänglig. Vi säkerställer att våra tillsynsobjekt utför egenkontroll och använder förebyggande metoder. På så sätt bidrar vi till en hållbar utveckling och påverkar dess utmaningar.

Vi strävar efter att lämna vårt fotavtryck på hållbar utveckling så att vår verksamhet är ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarsfull. Den nuvarande resursfördelningen är nödvändig med tanke på de uppställda målen och uppgifterna. Vårt arbete stöder ett säkert och rättvist utrymme för mänskligheten, ett hälsosamt liv och välbefinnande i alla åldrar.

Hur mäter vi utfallet av våra mål?

Vårt mål är att effektivisera förebyggandet och behandlingen av rusmedelsmissbruk (inklusive droger och alkohol). Vår viktigaste metod för att uppnå målet är att säkerställa att strukturerna och innehållet i kommunernas och välfärdsområdenas förebyggande rusmedelsarbete är lagenliga. 

I samarbete med Institutet för hälsa och välfärd utför vi vart tredje år en enkät som innehåller uppföljningsmätare för strukturer och innehåll. 

De centrala indikatorerna i välfärdsområdena är fungerande lagstadgade strukturer, tjänster och egenkontroll.

Exempel: regionförvalt­ningsverkens tillsyn påskyndade utvecklingen av det förebyggande rusmedelsarbetet i kommunerna

Kommunerna har under årens lopp utvecklat strukturerna för det förebyggande rusmedelsarbetet i en positiv riktning under regionförvaltningsverkens och Valviras styrning. Arbetet har varit och är effektivt.

62 kommuner var föremål för regionförvaltningsverkens och Valviras tillsyn 2021. Av dessa utsåg 35 ett lagstadgat organ som saknades och som ansvarar för det förebyggande rusmedelsarbetet. 

Välfärdsområdena inledde sin verksamhet 1.1.2023 och sedan dess har det förebyggande rusmedelsarbetet också ingått i deras lagstadgade uppgifter. Med tanke på samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena har det varit viktigt att kommunerna har fått ordning på sitt lagstadgade ansvar under styrning av tillsynsmyndigheterna innan välfärdsområdenas verksamhet inleddes. På så sätt har kommunerna och välfärdsområdena kunnat – och kan även i fortsättningen – effektivera tjänsterna inom det förebyggande rusmedelsarbetet.

Läs ler: 

Vi övervakar välfärdsområdena och privata tjänsteproducenter (delmål 3.8)

Välfärdsområdena och de privata tjänsteproducenterna ska genom egenkontroll säkerställa att de sköter sina uppgifter i enlighet med lag och att de iakttar de avtal de ingått. Vid egenkontrollen ska de särskilt säkerställa tillgången till tjänster, tjänsternas kontinuitet, säkerhet och kvalitet samt kundernas jämlikhet. Den egenkontroll som gäller uppgifter och tjänster ska genomföras som en del av ordnandet och produktionen av dem. 

Enligt lagen övervakar vi vid regionförvaltningsverket att ordnandet av social- och hälsovården och de tjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar är lagenliga. Vi tillhandahåller dessutom tillsynsrelaterad styrning. Vi stöder välfärdsområdena i deras egen tillsynsuppgift. Vi hjälper också välfärdsområdena att stärka sin egen tillsynsroll som primära övervakare.

Vår tillsyn omfattar ett ändamålsenligt genomförande av läkemedelsbehandling i anslutning till patientens vård och tillhandahållande av vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet eller andra lagstadgade vaccinationer till medborgarna. Brister i anslutning till dessa tjänster inleds bland annat som klagomål eller anmälningar om missförhållanden. 

Vi övervakar hälso- och sjukvårdsorganisationerna och yrkesutbildade personers verksamhet även reaktivt genom att behandla klagomål och anmälningar om missförhållanden. 

Vi har ingen behörighet när det gäller klientavgifter. 

Riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården för åren 2020–2023

Med hjälp av tillsynsprogrammen förenhetligar vi tillstånds-, tillsyns- och styrningspraxisen på riksnivå tillsammans med Valvira. Syftet med tillsynsprogrammen är att förbättra kund- och patientsäkerheten. Dessutom ska programmen säkerställa att tjänsterna ordnas på ett jämlikt, tillgängligt, högklassigt och säkert sätt. 

Vi har i samarbete med Valvira berett ett riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården 2020–2023. Temat för programmet är genomförandet av välfärdsområdenas organiseringsansvar och den tillhörande egenkontrollen. I enlighet med temat fokuserar den proaktiva myndighetstillsynen på att främja, stödja och säkerställa verksamhetsenheternas egenkontroll. 

Som en del av vårt tillsynsprogram gör vi 2023 utvärderingsbesök i välfärdsområdena tillsammans med Valvira. Syftet med besöken är i synnerhet att stärka och stödja välfärdsområdets egenkontroll. Under våra styrnings- och utvärderingsbesök får vi information om hur välfärdsområdet har säkerställt tillgången till sina tjänster, tjänsternas kontinuitet, säkerhet och kvalitet samt jämlikheten mellan kunderna (i de på förhand utvalda fokusområdena, såsom tillgången till vård). Vi kan också utvärdera effekterna av deras övervakning och utvecklingen av den egna verksamheten. Vi samlar in respons om våra styrnings- och utvärderingsbesök så att vi kan bedöma effekterna av vårt tillsynsprogram. 

År 2023 utvärderar vi i vår systematiska tillsyn i första hand välfärdsområdenas organiseringsansvar och genomförandet av egenkontrollen. Långsiktig tillsyn enligt tillsynsprogrammet utgör dock endast en del av vår tillsynshelhet. 

Vår indikator för 2023 är genomförandet av styrnings- och utvärderingsbesök

Välfärdsområdena ska ordna och producera sina tjänster i enlighet med lag. De ska utföra egenkontroll av sina uppgifter och tjänster som en del av ordnandet och produktionen av dem. Syftet med våra styrnings- och utvärderingsbesök är i synnerhet att stärka och stödja välfärdsområdets egenkontroll. Under besöken får vi information om hur välfärdsområdet har säkerställt tillgången till sina tjänster, tjänsternas kontinuitet, säkerhet, kvalitet och kundernas jämlikhet. 

Våra indikatorer omfattar också bland annat tillgången till vård. Vi får statistik över tillgången till vård från Institutet för hälsa och välfärd för våra styrnings- och utvärderingsbesök. Vi utnyttjar denna statistik som diskussionsunderlag när vi utvärderar välfärdsområdenas egenkontroll.

Indikatorn för egenkontrollprocessen är hur systematiskt egenkontrollen har organiserats och hur den genomförs i praktiken. Vi har samlat in dessa uppgifter från välfärdsområdena i år genom en enkät om våra styrnings- och utvärderingsbesök.

Välfärdsområdena har inlett sin verksamhet 1.1.2023. Därför har vi inte tillgång till uppföljningsinformation om indikatorer som gäller målen för 2022.

Läs mer: 

 • Lag om ordnande av social- och hälsovård (612/2021, organiseringslagen) 42 § 2 mom. 40 § 1 mom. i organiseringslage