Fotavtryck från vår verksamhet

Lokaler 

En betydande del av klimatutsläppen från vår verksamhet orsakas av de lokaler som står till vårt förfogande. Genom att följa statens lokalstrategi strävar vi dock efter utsläppssnålhet och kolneutralitet, till exempel genom mer ekologiskt reparationsbyggande. 

I statens fastigheter produceras el redan till hundra procent från förnybara källor. I uppvärmningen är andelen förnybar energi nu 83 procent. Regionförvaltningsverken har deltagit i statens energisparprogram sedan slutet av 2022. 

Effektivare lokalanvändning i gemensamma arbetsmiljöer

Vi deltar på flera orter i projekt för gemensamma arbetsmiljöer där man strävar efter att optimera kundservicens och den offentliga förvaltningens funktionalitet, produktivitet, ekonomi och samanvändning. 

I mätningarna av användningsgraden i kontorslokalerna hösten 2022 och våren 2023 kunde man redan konstatera att användningsgraden i regionförvaltningsverken var 10–30 procent. Under coronapandemin 2020–2022 anammades det platsoberoende distans- och hybridarbetet vid regionförvaltningsverken kanske mest av alla inom statsförvaltningen. 

I gemensamma arbetsmiljöer avgör den faktiska användningen av lokalerna i fortsättningen även de utgifter som är bundna till dem, när hyror och tjänster betalas enligt årsverken i stället för det tidigare kvadratvärderingen. Hela statssamfundet kan effektivisera användningen av lokalerna. På så sätt kan vi lätt komma från de tidigare slösaktiga genomsnittliga värdena för lokaleffektivitet på upp till 30 kvadratmeter till de kalkylmässiga värdena under 10 kvadratmeter. Samtidigt minskar också energiförbrukningen och utsläppen i nästan samma proportion. Regionförvaltningsverken har minskat den totala uppvärmbara arealen med exakt 30 procent på tre år (från januari 2020 till januari 2023).  Vi har fortfarande möjlighet att avstå från underutnyttjade lokaler. Våra starka principer när det gäller att ordna lokaler är ekonomi, säkerhet, arbetshälsa, ergonomi och inneluftsfrågor.

Mer information om användningen av statens lokaler 2022 finns på webbplatsen tutkihallintoa.fi.

Upphandlingar

De tre största koncernaktörerna är också regionförvaltningsverkens tre största leverantörer mätt i euro. Deras andel är 2/3 av inköpsfakturornas eurobelopp och koldioxidavtrycket. 

Senatfastigheter ansvarar för statens lokalförvaltning. Enligt statens upphandlingsdata stod Senatfastigheter för 45 procent av det koldioxidavtryck som producerades av regionförvaltningsverkens alla leverantörer år 2022. Till exempel utgjorde de rapporterade bränsleinköpen under tjänsteresor endast cirka en tiondel av koldioxidavtrycket. Vid inköp av bränsle i anslutning till resor är koldioxidutsläppen dock störst i förhållande till inköpen i euro.

ICT-tjänsternas och -produkternas, dvs. Valtoris andel, var nästan 17 procent. 

Den tredje största leverantören som ökade regionförvaltningsverkens koldioxidavtryck var Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet, vars andel var nästan 6 procent.

Resor

Koldioxidavtrycket förändras när användningen av papper minskar och hybridarbetet blir vanligare. Regionförvaltningsverkets anställda arbetar i stor utsträckning på distansarbetsplatser, pendeltrafiken minskar och papper används knappt längre. Vanligtvis reser anställda vid regionförvaltningsverket till exempel i sin inspektionsverksamhet. 

Åren 2020 och 2021 syns även de resebegränsningar som coronapandemin orsakat i statistiken. Våra mötesresor har minskat när videokonferenser har blivit vanligare. 

Vi gör många tjänstekörningar med personbil, eftersom kollektivtrafiken ofta inte är ändamålsenlig eller möjlig med tanke på inspektionsverksamheten. Vårt verksamhetsområde är hela Finland, inklusive glesbygdsområden. 

Vi gör relativt få flygresor i tjänsten. Merparten av dessa är mellan Rovaniemi och Helsingfors eller Uleåborg–Helsingfors, där flygningarna är motiverade även enligt statens uppdaterade resestrategi. 

Vi använder ofta tåget eftersom det är lätt att arbeta under resan. 

Vårt tjänstebilsbestånd har minskat under de senaste åren. I enlighet med direktivet om rena fordon kommer vi i framtiden att skaffa oss allt fler laddningsbara eller utsläppsfria fordon.

Resor som gjorts av regionförvaltningsverkens anställda 2022: 

  • ca 14 300 resdagar 
  • ca 508 000 körda kilometer 
  • ca 450 flygresor 
  • ca 1 800 övernattningar på hotell