Vilka evenemang kan förbjudas av regionförvaltningsverket? - Konserter och idrottstävlingar har förbjudits, men rearusningen fortsätter i butikerna

Julkaisupäivä 7.12.2020 15.42 Blogit

Arrangörer av kultur-och idrottsevenemang har i offentligheten undrat varför regionförvaltningsverket förbjuder offentliga tillställningar (såsom teaterföreställningar och idrottstävlingar), samtidigt som öset fortsätter på nattklubbar, och enorma rusningar kan ses till exempel på reaförsäljningen i butiker och shoppingcenter. I denna artikel redogör vi för myndighetens behörighet när det gäller att begränsa olika sammankomster.

Bekämpningen av smittsamma sjukdomar regleras av lagen om smittsamma sjukdomar. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar är behörigheten indelad så att den riksomfattande planeringen, styrningen och tillsynen av smittsamma sjukdomar tillhör social- och hälsovårdsministeriet. Institutet för hälsa och välfärd (THL), som är det nationella expertorganet i bekämpningen av smittsamma sjukdomar, stöder ministerierna och regionförvaltningsverken med sin sakkunskap. Regionförvaltningsverken har till uppgift att samordna och övervaka bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina respektive områden. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar ska regionförvaltningsverken i sina regionala beslut beakta ministeriets och THL:s styrning, vilket de också har gjort.

Bestämmelser om begränsning av offentliga tillställningar finns i 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Med stöd av paragrafen kan kommunen, när lagstadgade förutsättningar föreligger, förbjuda allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inom sitt område för högst en månad. Motsvarande förbud kan meddelas även av regionförvaltningsverket, om ifrågavarande begränsningar behövs inom flera kommuners område. En förutsättning för förbudet är att åtgärden är nödvändig för att förhindra spridningen av en allmänfarlig sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig sjukdom – såsom Covid-19 har klassificerats. Förbudet ska genast upphöra när det inte längre finns någon smittrisk. Denna behörighet har tillämpats av regionförvaltningsverken ett flertal gånger under coronavirusepidemin när de fattat beslut om begränsning av offentliga tillställningar. I sammanhanget vill vi framhålla att arrangörer av evenemang har agerat på ett ansvarsfullt sätt och under det lugnare skedet av epidemin möjliggjort ett tryggt deltagande i många kultur- och idrottsevenemang. I en upptrappningsfas av epidemin är läget annorlunda, varvid folksamlingar som uppstår före och efter evenemanget ska beaktas och de sociala kontakterna över huvud taget minskas. 

Antalet kundplatser i förplägnadsrörelser och deras öppettider begränsas av statsrådet. Begränsningarna har genomförts med temporära paragrafer (58a och b §) i lagen om smittsamma sjukdomar och med en specificerande förordning av statsrådet. Bestämmelserna innebär även en skyldighet för dem som utövar förplägnadsverksamhet att tillämpa viss hygienpraxis (anvisningar samt möjlighet för kunder att tvätta händerna, rengöring av ytor, osv.) Iakttagandet av lagen övervakas av regionförvaltningsverket. Om förplägnadsrörelsen inte iakttar de krav som ställs i lagen och förordningen om smittsamma sjukdomar kan regionförvaltningsverket förelägga förplägnadsrörelsen att avhjälpa bristerna, eller i extrema fall bestämma att rörelsen ska hållas stängd. Lagen ger alltså inte regionförvaltningsverken behörighet att till exempel stänga alla restauranger eller nattklubbar i syfte att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar. 

Regionförvaltningsverket har en mycket begränsad behörighet att ingripa i rusningar som förekommer i butiker och shoppingcenter. Besluten om begränsning av offentliga tillställningar gäller även tillställningar för allmänheten som ordnas på shoppingcenter, såsom auktioner, konserter och filmföreställningar. Regionförvaltningsverket saknar behörighet att stänga enskilda butiker eller shoppingcenter. Butiken kan i sina egna lokaler ordna reaförsäljningar där ett mycket stort antal människor som värst kan vara samlade – vilket skedde i samband med Black Friday i olika delar av landet.

I detta hänseende vädjar regionförvaltningsverket till företagens samhällsansvar till den del att de i det rådande epidemiläget inte skulle ordna försäljningsevenemang och reaförsäljningar som lokalt samlar stora mängder människor samtidigt på samma ställe. De flesta butiker har gjort ett bra arbete i att påminna människor om säkerhetsavstånd och andra beteendemönster som förebygger spridning av coronavirusepidemin. Butikerna har bl.a. även ordnat möjligheter att tvätta och desinfektera händerna. 

Varje medborgare, du och jag, har en nyckelroll i att genom sitt eget beteende begränsa coronavirusepidemin. Myndigheternas behörighet för bekämpning av smittsamma sjukdomar har avgränsats genom lagstiftning. Det är inte möjligt att genom myndighetsbestämmelser förbjuda eller begränsa all aktivitet mellan människor där corona kan smitta. Vi måste alltså alla göra vår andel – iaktta de bindande förbud och bestämmelser som myndigheten meddelar och följa THL:s och de lokala smittskyddsmyndigheternas rekommendationer och anvisningar. På det sättet kommer vi att klara coronavirusepidemin – genom att agera tillsammans och bära vårt ansvar. 

Regionförvaltningsöverläkare Sami Remes
Överdirektör Soile Lahti

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Sskrivning uppdaterad 21.1.2021.

aluehallintovirasto koronavirus ravintola