Årets tyngdpunkter

På den här sidan presenterar vi de årliga tyngdpunktsområdena för utbildningen inom undervisnings- och kulturväsendet.

RFV fortbildar - tyngdpunkt 2023: säkerhet

Hur gör jag i en krissituation? Hur kan jag förhindra att de uppstår? Regionförvaltningsverket hjälper dig att möta olika säkerhetsutmaningar i vardagen på din arbetsplats. I våra utbildningar får du inte bara praktiska tips för att förbättra säkerheten, utan också mentala resurser för att möta situationerna.

Vi konfronteras ständigt med otrygghet. Det kan handla om psykisk, fysisk, social eller en bredare samhällelig otrygghet. I säkerhetsutbildningarna utnyttjar vi vår lagstadgade uppgift och de observationer och önskemål som kommer från fältet.

Regionförvaltningsverkens säkerhetsutbildningar är proaktiva och utgår från observationer på fältet. Målet med säkerhetsutbildningarna är att vägleda i säkerhetsrelaterade frågor med framförhållning, såsom att göra upp en säkerhetsplan.

Säkerhetsplanerna ska upprätthållas och uppdateras, då det omgivande samhället ständigt förändras. Medvetenheten om hoten och hur de bekämpas, de egna påverkningsmöjligheterna och skyldigheterna dämpar den egna rädslan och förbättrar den egna handlingsberedskapen. Ju bättre du känner till säkerhetsfrågorna, desto bättre kan du skapa en känsla av trygghet omkring dig.

I våra utbildningar behandlar vi till exempel frågor som gäller fysisk säkerhet, hur man skapar ett säkert utrymme eller hur man hanterar hotfulla situationer. Ämnen för våra utbildningar är också mental trygghet, resiliens, mental beredskap och återhämtning från situationen.

Att sörja för säkerheten är en lagstadgad uppgift för undervisningen och utbildningsanordnarna. De som arbetar inom undervisnings- eller kultursektorn kan inte lämnas ensamma. Efter våra utbildningar har deltagarna en bättre förståelse för säkerhetsfrågor, de kan ta upp eventuella missförhållanden och har de rätta verktygen för att föra dem vidare. 

RFV fortbildar - tyngdpunkt 2023: servicestigar inom bildningen

I och med välfärdsområdena förändras kommunernas servicestrukturer och verksamhetsmodeller. Regionförvaltningsverket står vid kommunernas sida i den här förändringen genom att utbilda personalen och dela med sig av god praxis.

Kommunerna och välfärdsområdena arbetar för samma kunder och med samma företeelser. Därför borde också serviceproducenterna vara medvetna om vikten av sektorsövergripande samarbete inom tjänsteproduktionen. 

Nya verksamhetsmodeller och -strukturer måste skapas och kommunerna måste fundera på hur servicen ordnas i framtiden. De arbetstagare som jobbar med liknande uppgiftshelheter i kommunerna och i välfärdsområdena måste identifieras för att ett samarbete ska vara möjligt. Genom att känna till lagstiftningen kan den nödvändiga informationsgången mellan arbetstagarna tryggas. 

Kommuninvånarnas välfärd är en gemensam fråga som inte får kompliceras av olika organisationsstrukturer. Ett gott och smidigt gränssnittsarbete är viktigt. Kontinuiteten i servicesstigarna för barn och unga ska också tryggas under förändringen.

Tjänster som stöder välbefinnandet ska fortfarande ordnas och bevaras som närservice i kommunerna. Inom välfärdsområdena betonas samarbetet mellan de olika sektorerna och ett helhetsbetonat kundtänkande. Kommuninvånaren är en sektorsöverskridande kund som behöver de olika sektorernas samarbete.

Regionförvaltningsverket skapar och upprätthåller nätverk för att främja välfärdstjänsterna och hjälper till att sprida god praxis. Regionförvaltningsverken delar årligen ut statsunderstöd till kommunerna. Med understöden kan välfärdsarbetet och de miljöer som hänger ihop med det arbetet utvecklas.

RFV fortbildar - tyngdpunkt 2023: välfärd

Alla har rätt till hälsa och välfärd. Regionförvaltningsverkets undervisnings- och kulturväsende erbjuder personalen inom undervisnings- och kulturväsendet högklassig, opartisk och avgiftsfri utbildning för att långsiktigt utveckla välfärden. Genom dem drar alla kommuninvånare nytta av servicen, i synnerhet barn och unga.

Att satsa på personalens välbefinnande lönar sig, eftersom det ökar branschens dragningskraft och får folk att stanna kvar. Kompetenta personer stannar kvar på sådana arbetsplatser där man tar hand om deras välbefinnande.

De som deltar i regionförvaltningsverkens utbildningar får forskningsdata om välfärden både på samhällelig och individuell nivå och utbildning i hur man leder arbetet med välbefinnande. I utbildningarna sprids god praxis för att främja välfärden inom våra sektorer. Att sörja för arbetstagarnas välbefinnande är arbetsgivarens lagstadgade skyldighet. På våra utbildningar bekantar vi oss exempelvis med arbetsavtalslagen och hur man leder arbetet med välbefinnande. Där tar vi också upp vart en kommunanställd ska vända sig om hen upptäcker brister i välbefinnandet, och också hur man själv kan främja saker och ting i sin egen kommun.

Att främja barns och ungas välbefinnande är en gemensam fråga för alla vuxna. I utbildningarna lyfter vi fram teman och perspektiv som gäller barns och ungas välbefinnande. 

Arbetsbelastningen ökar hela tiden. För välbefinnande i arbetet räcker det inte längre med ett motiverande arbete. Många av oss kan vara i en situation där vi gillar vårt jobb, men å andra sidan upplever vi att arbetsvardagen är tung. Vad ska man då göra? Vi ordnar utbildningar som ger verktyg för att orka i arbetet och för att förändra saker och ting. I våra utbildningar jobbar vi förebyggande med mental kristålighet och berättar om eftervård.