Ett rättvist och tryggt arbetsliv

Logotypen för FN:s mål för hållbar utveckling nr 8, där det står: "8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt". Diagram med uppåtriktad kurva.

FN:s mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Delmål 8.8: skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar. 

Inom ansvarsområdet för arbetarskyddet är vår lagstadgade grundläggande uppgift att sörja för och främja ett rättvist och tryggt arbetsliv i det finländska samhället.   
Under de senaste åren har vi fått resurser särskilt för att övervaka anställningsförhållanden och arbetsförhållanden hos utländska arbetstagare och arbetstagare med utländsk bakgrund. 

I samarbete med intressentgrupperna har vi identifierat arbetstagargrupper som har en svagare ställning än andra arbetstagare. Sådana är till exempel unga och personer som inte är förtrogna med spelreglerna för ett rättvist arbetsliv. Vi beaktar dessa specialgrupper inte bara i vår tillsyn utan också i vår kommunikation. Vi utvecklar ytterligare nya förhållnings- och påverkanssätt för att bemöta dem inom ramen för de resurser vi har till vårt förfogande.

Hur påverkar vår verksamhet samhället?  

Målet med vår verksamhet är att påverka säkerhetsledningen på arbetsplatserna och arbetsförhållandena så att olycksfall på arbetsplatsen, yrkessjukdomar, skadlig belastning och antalet invalidpensioner minskar. Vi strävar också efter att genom vår verksamhet påverka att anställningsvillkoren iakttas bättre samt att minska den gråa ekonomin. Dessa mål gäller alla arbetstagargrupper, även arbetstagare i sårbar ställning.

Vi använder en riskbedömning när vi väljer vilka arbetsplatser som ska inspekteras. En faktor som påverkar risken kan vara antalet arbetstagare i sårbar ställning. 

Hur mäter vi utfallet av våra mål?  

Vi följer upp antalet arbetarskyddsinspektioner genom vilka vi övervakar

  • arbetets psykosociala belastning  
  • riskhanteringen av olycksfall samt kemiska, biologiska och fysikaliska faktorer  
  • övervakningen av arbetslivets spelregler. 

Indikatorer som mäter framstegen:

Indikator

2022 

2023 

Förändring st.

Förändring % 

Arbetarskyddsinspektioner (st.) som har behandlat belastningsfaktorer på arbetsplatsen samt säkerställt att företagshälsovårdens sakkunskap utnyttjas

561 

527 

-34 

-6,1 

Arbetarskyddsinspektioner (st.) med vilka man har säkerställt hanteringen av olycksfallsrisker, hanteringen av biologiska agenser, hanteringen av exponering för kemiska agenser eller hanteringen av fysisk belastning 

663 

422 

-241 

-36,3 

Arbetarskyddsinspektioner (st.) som behandlar iakttagandet av arbetslivets spelregler

158 

111 

-47 

-29,7 

Läs mer: