Fortbildning och informations­styrning för personer som arbetar med fostran och undervisning

Logotypen för FN:s mål för hållbar utveckling nr 4, där det står: "4, God utbildning". En öppen bok med en penna bredvid.

Mål 4: Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

Delmål 4.7: senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling. 

Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för undervisnings- och kulturväsendet har identifierat mål 4 och dess delmål 4.7 i FN:s hållbara utveckling som ett viktigt mål med tanke på det egna verksamhetsområdet. I FN:s indikatorlista föreslås omfattningen av världsmedborgarutbildningen och utbildningen för hållbar utveckling som en indikator för hur det aktuella delmålet framskrider i

  • den nationella utbildningspolitiken
  • läroplanerna
  • lärarutbildningen
  • bedömningen av de studerande.  

Vid regionförvaltningsverken kan vi inte inom ramen för vår behörighet påverka ovan nämnda teman. Med hjälp av fortbildning och informationsstyrning kan vi dock öka beredskapen hos personalen inom vårt eget förvaltningsområde att främja de teman som nämns i delmålet. Vi ordnar aktivt fortbildnings- och informationsstyrningstillfällen för personer som arbetar med fostran och undervisning. 

Vår utbildning finansieras med ett verksamhetsanslag som anvisats regionförvaltningsverken. Vi strävar inte efter ekonomisk vinning genom vår verksamhet och deltagandet är avgiftsfritt för deltagarna. 

Antal evenemang som indikatorer för framsteg 

Regionförvaltningsverken kan som en del av sin verksamhet ordna fortbildning och ge informationsstyrning. Utifrån detta beslöt vi att som indikator använda antalet fortbildnings- och informationsstyrningstillfällen samt det deltagarantal som de uppnådde. 

År 2022 har vårt ansvarsområde för undervisnings- och kulturväsendet ordnat sammanlagt 89 fortbildnings- eller informationsstyrningstillfällen där de teman som nämns i mål 4 har behandlats. Sammanlagt 5 535 personer har deltagit i evenemangen.

Vi har för första gången samlat in uppgifter från informationen som beskriver verksamheten år 2022. Därför har vi inte kunnat skapa en heltäckande tidsserie för den första rapporten, utan arbetet med tidsserien börjar med den aktuella rapporteringen.  

Tre exempel på utbildningar som vi ordnat

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ordnade i samarbete med NTM-centralen i Nyland och andra samarbetspartner ett evenemang om språklig och kulturell mångfald i skolan (Kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus koulussa). I utbildningen behandlades utnyttjandet av mångfald inom olika branscher. De som deltog i utbildningen fick information om projektet Mentoring for Future och om hur projektet främjar kulturell mångfald. Dessutom gav utbildningen information om åtgärder och fördelar som stöder mångfalden i skolorna samt konkreta exempel på hur skolans kulturella mångfald kan främjas. Utbildningen var riktad till grundskolornas personal. 31 personer deltog i utbildningen. 

Regionförvaltningsverket i Lappland ordnade en utbildning i samekunskap för undervisningsbranschen (Saamelaistietoa opetusalalle) som arrangerades av

  • Sametinget
  • Sametingets ungdomsråd
  • Nuorten Akatemia
  • ett pilotprojekt för undervisning som koordineras av Sametinget, förvaltas av Utsjoki kommun och som utnyttjar distansförbindelser.

I utbildningen erbjöds utbildningsanordnare och aktörer inom undervisningsbranschen information om samerna. I den första delen av utbildningen i två delar behandlades samelevernas språkliga och övriga rättigheter i skolorna. Dessutom berättade man hur man genom att öka informationen om samerna kan påverka förverkligandet av dessa rättigheter. I utbildningen gick man igenom hur skolorna kan dra nytta av kunskap om samerna i undervisningen. Avsnittet var avsett för utbildningsanordnare och skolornas personal, såsom skolgångshandledare, lärare, koordinatorer, rektorer och ledare. Den andra delen var pedagogisk och riktad till skolgångshandledare och lärare. I avsnittet gavs praktiska tips om hur informationen om samerna kan integreras i undervisningen. Dessutom gick man igenom metodpaketet Dihtosis och andra verktyg för att förmedla kunskap om samerna. Målet var att erbjuda kunskap om samiskhet och sameelevers rättigheter. Målgruppen för utbildningen var utbildningsanordnare och skolornas personal. 46 personer deltog i utbildningen. 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ordnade en utbildning om hur skolorna kan delta i uppbyggandet av en hållbar framtid (Koulu kestävää tulevaisuutta rakentamassa). Hållbar utveckling är vår tids stora utmaning som skolan måste svara på. Den utmanar oss att söka nya lösningar, förändra invanda sätt att agera och påverka i vår roll som fostrare. Utbildningen stärkte undervisningspersonalens innehållsmässiga och pedagogiska kompetens om teman för hållbar utveckling samt erbjöd redskap och kamratstöd för en snabbare utveckling av arbetet för hållbar utveckling i skolan. Utbildningen ordnades i samarbete med Plan International Finland. 9 personer deltog i utbildningen.