Fortbildning och informationsstyrning för personer som arbetar med fostran och undervisning

Logotypen för FN:s mål för hållbar utveckling nr 4, där det står: "4, God utbildning". En öppen bok med en penna bredvid. Mål 4: Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Delmål 4.7: senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling. 

Delmål som identifierats som de viktigaste för organisationens verksamhet

Inom ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet har vi identifierat mål 4 och dess delmål 4.7 av FN:s mål för hållbar utveckling som ett viktigt mål med tanke på vårt eget verksamhetsområde. I FN:s indikatorlista föreslås omfattningen av världsmedborgarutbildningen och utbildningen för hållbar utveckling som en indikator för hur det aktuella delmålet framskrider i

 • den nationella utbildningspolitiken
 • läroplanerna
 • lärarutbildningen
 • bedömningen av de studerande.

Inom ramen för våra befogenheter kan vi inte direkt påverka ovan nämnda teman inom vårt ansvarsområde. Med hjälp av fortbildning kan vi dock stöda kompetensutvecklingen hos personalen inom vårt eget förvaltningsområde och öka deras beredskap att främja de teman som nämns i delmålet. Vi ordnar aktivt fortbildning för personer som arbetar med bildning, fostran och undervisning.

Våra fortbildningstillfällen finansieras med det verksamhetsanslag som anvisats regionförvaltningsverken. Vi strävar inte efter ekonomisk vinning genom vår verksamhet och deltagandet är avgiftsfritt för deltagarna.

Indikatorer för framsteg

Vi ordnar fortbildning för personalen inom undervisnings-, ungdoms-, biblioteks- och idrottsväsendet samt småbarnspedagogiken. Som indikatorer använder vi antalet fortbildningar och hur många deltagare som deltar i dem.

År 2023 ordnade ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet sammanlagt 135 (2022: 89) fortbildningar som behandlade de teman som nämns i delmål 4.7. Sammanlagt 13 178 personer har deltagit i fortbildningarna (2022: 5 535).

Indikatorer 

2022 

2023 

Förändring st. 

Förändring % 

Fortbildningar 

89 

135 

46 

51,7 

Antal deltagare 

5 535 

13 178 

7 643 

138,1 

Utvecklingen av antalet fortbildningar och deltagare har varit mycket positiv. Utbildningar med ansvarsteman intresserar våra målgrupper allt mer. Motiveringen till att ordna dem uppstår från behoven på fältet.

Vid våra fortbildningar har alla ansvarsteman i enlighet med delmålet behandlats. Vid fortbildningarna 2023 förekom mest

 • främjande av en kultur av fred och icke-våld (70)
 • mänskliga rättigheter (64)
 • jämställdhet mellan könen (50).

Flera teman har kunnat behandlas under en utbildning.

Vi har samlat in information om hur ofta teman i enlighet med delmålet förekommit under våra utbildningar från och med 2022. Figurerna nedan visar utvecklingen av antalet utbildningar och deltagare.

Under 2022 ordnade regionförvaltningsverket 89 utbildningar med ansvarstema och år 2023 135 utbildningar.

 

I utbildningarna med ansvarstema deltog 5 535 personer år 2022 och 13 178 personer år 2023.

Exempelfall

Vid lanseringen av kommunernas arbetsbok för anpassad motion presenterade vi hur arbetsboken som utvecklats i samarbete mellan Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och Liikuntatieteellinen Seura (LTS) används i planeringen av idrottstjänsterna. Arbetsboken för anpassad motion stöder kommunerna i främjandet av motion för personer med funktionsnedsättning: arbetsboken ger information om vilka delområden och vilket innehåll det är bra att beakta i planeringen och genomförandet av motionstjänster för målgruppen. Målet med arbetsboken är att främja en jämlik tillgång till motionstjänster och likvärdiga möjligheter för medborgarna till en aktiv livsstil. Under evenemanget fick vi höra ett inledningsanförande av diskriminerings- och jämställdhetsnämndens generalsekreterare om diskriminering, likabehandling och motion samt kommunernas erfarenheter av användningen av arbetsboken. I evenemanget deltog 102 personer. 

Under utbildningen Norra Finlands miljöfostransdagar 2023 – Förnuft och känslor i Pikku-Syöte gick vi förutom forskningsrön även igenom de känslor och upplevelser som stora och besvärliga miljöproblem ger upphov till. Under dagarna berättade vi till exempel om 

 • känslor som orsakas av globala miljöproblem 
 • klimatfostran i skolorna 
 • Agenda 2030-målen i pedagogiken 
 • hur man kan få elever intresserade av biologisk mångfald 
 • naturens välbefinnande. 

Evenemanget ordnades av Regionförvaltningsverket i Norra Finland och 82 personer deltog. Utbildningen var riktad till personal inom småbarnspedagogiken och undervisningen samt ungdomsväsendet.  

Vid Regionförvaltningsverkets och Utbildningsstyrelsens samarbetsutbildningar Säg nej till allt våld! gav vi verktyg för att förebygga mobbning och ingripa i den inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna. Utbildningarna grundade sig på programmet Säg nej till allt våld och regeringsprogrammets (2019) skrivningar om icke-diskriminering samt varje barns och ungdoms rätt till integritet. Sammanlagt 476 personer deltog i utbildningarna.