Ledningens översikt

Ansvarsfullhet är en integrerad del av regionförvaltningsverkens verksamhet. En omvärld som förändras snabbt förutsätter att vi i allt högre grad beaktar ansvarsaspekterna i ledningen och beslutsfattandet. 
Ansvarsrapporten beskriver den tid vi lever i.

I denna ansvarsrapport har vi sammanställt teman för vårt sektorsövergripande arbete och dess mål. Vi behandlar dem konkret genom att använda oss av fyra av FN:s mål och deras delmål. Dessa mål har vi tagit som rättesnöre i vårt ansvarsarbete. 

Sektorsövergripande och tväradministrativt arbete skapar en grund för ansvarsfullhet när man gör saker på ett övergripande sätt och ur olika synvinklar. I de senaste samhälleliga förändringarna har mångsidigheten och det tväradministrativa perspektivet framhävts. Ett bra exempel på detta är inrättandet av välfärdsområden, där reformen gäller flera branscher. 

Strategin är vår vägvisare

Regionförvaltningens riktning för åren 2020–2023 fastställs i AVI-NTM-strategidokumentet. Den har utarbetats för regionförvaltningsverken och NTM-centralerna i samarbete med personalen och de styrande ministerierna. Vi följer upp genomförandet av strategin årligen. 

Strategin beskriver 

  • vår vision
  • våra värden: kundorientering, sakkunskap och samarbete 
  • de viktigaste förändringarna i vår verksamhetsmiljö som vi bör beakta i planeringen av vår verksamhet 
  • de närmaste årens strategiska fokusområden. 

Ansvarsfullhet är vår styrka

År 2022 nådde regionförvaltningsverkens rykte den högsta nivån under sin mätningshistoria. Detta framgår av T-medias undersökning Luottamus ja maine (Förtroende och rykte), som kartlägger vårt rykte bland medborgarna. Vi är särskilt glada över att undersökningen visar att ansvarsfullhet är vår styrka: vi handlar rätt och ansvarsfullt och beaktar samhället och miljön.

En hållbar framtid uppstår genom verksamhet och samarbete – tillsammans med människor.
Ansvarsfullhet är en resa som alla deltar i.

Merja Ekqvist - Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Soile Lahti - Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Kaisa Ainasoja - Regionförvaltningsverket i Lappland
Leena Räsänen - Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Marko Pukkinen - Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Terttu Savolainen - Regionförvaltningsverket i Norra Finland