Inledda ärenden publiceras inom två veckor

Logotypen för FN:s mål för hållbar utveckling nr 16, där det står: "16, Fred, rättvisa och god förvaltning". En fågel som står på en klubba och har en blomkvist i näbben.

FN:s mål 16: främja fredliga samhällen och garantera alla tillgång till rättstjänster; bygga upp effektiva och ansvarsfulla institutioner på alla nivåer. 

Delmål 16.6: bygga effektiva, ansvarsfulla och transparenta institutioner på alla nivåer. 

Ansvarsområdena för miljötillstånd är statliga tillståndsmyndigheter i ansökningsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen. 

De ansökningsärenden som vi behandlar är i regel offentliga. Vi tryggar offentligheten så att vi informerar om ärenden som inletts. Dessutom publicerar vi information om ärenden i Databasen över vatten- och miljötillstånd. Den fungerar också som publiceringsplattform för offentliga kungörelser om delgivning.  

Vi deltar aktivt i utvecklingen av Databasen över vatten- och miljötillstånd för att den ska vara så tydlig och lätt att använda som möjligt för allmänheten. Vi publicerar uppgifterna om ett ärende som inletts i databasen genast när vi har fastställt sammansättningen för behandlingen av ärendet. Vårt mål är att vi publicerar uppgifterna i ansökan inom två veckor från att ansökan inletts.

Hur mäter vi utfallet av våra mål?

Vi mäter öppenheten och transparensen i vår verksamhet genom att jämföra antalet publicerade och icke-publicerade ansökningsärenden. 

Indikatorer som mäter framstegen 2022: 

  • 768 publicerade ansökningsärenden 
  • 64 ansökningsärenden som inte publicerats 

Exempel: döljande av personuppgifter i handlingar som publiceras i databasen 

Ansökningshandlingarna innehåller ofta personuppgifter som inte kan publiceras i Databasen över vatten- och miljötillstånd på grund av integritetsskyddet. Publicering av sådana handlingar förutsätter att personuppgifterna i dem döljs. Detta medför mycket arbete. Men vi har hittills gjort detta för att garantera öppenheten och transparensen i ansökningsärenden. 

Det skulle vara möjligt att förbättra effektiviteten i vår verksamhet och minska arbetsmängden genom att utveckla Databasen över vatten- och miljötillstånd. Detta kunde genomföras till exempel så att den som läser handlingarna måste identifiera sig och påvisa sin behörighet att behandla handlingar som innehåller personuppgifter. På så sätt skulle man avsevärt spara den arbetstid som går åt till att redigera dokument. Problemet kan då vara att systemet inte längre uppfyller kraven i miljöinformationsdirektivet. Enligt den ska miljöinformationen göras tillgänglig för den person som framställer begäran utan att personen behöver motivera sin begäran.