Tillstånd för privat hälso- och sjukvård

Privata tjänsteproducenter ska registreras i Soteri-registret från och med årsskiftet. Användningen av Valveri-registret upphör. 
Ibruktagandet av det nya Soteri-registret gör att kundernas e-tjänst hålls stängd under december. Soteris e-tjänst öppnar i början av januari 2024. Läs mer.

Du som är tjänsteproducent, kontrollera att dina uppgifter i Valveri är rätt, för uppgifterna från Valveri överförs till Soteri.

Läs mer om Soteri

Serviceproducenter som vill tillhandahålla privat hälso- och sjukvård behöver tillstånd. Med serviceproducent avses ett företag i bolagsform (Ab, Kb, Öb), ett andelslag, en stiftelse eller en förening. Privata hälso- och sjukvårdstjänster får tillhandahållas först när tillstånd för verksamheten har beviljats. Att bedriva verksamhet utan tillstånd är straffbart. 

Om du däremot tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster som en självständig yrkesutövare inom hälso- och sjukvården eller som en s.k. firmaföretagare med FO-nummer för enskild näringsidkare behöver du inte ansöka om tillstånd utan ska istället innan du inleder verksamheten lämna in en anmälan om din verksamhet till regionförvaltningsverket.

Anmälan om verksamhet som självständig yrkesutövare eller firmaföretagare

Handläggningstiderna för tillstånd

Handläggningen av ett tillståndsärende tar vanligtvis två månader. 

För närvarande är behandlingen av tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland överbelastad. Om du ansöker om tillstånd att inleda företagsverksamhet hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland är handläggningstiden ungefär fyra månader. Ansökningar som gäller ändring av verksamheten behandlar vi snabbare.

För närvarande är behandlingen av tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland överbelastad.

Om tillståndet

Tillstånd krävs för att tillhandahålla exempelvis följande tjänster:

 • laboratorieverksamhet
 • radiologisk verksamhet
 • andra undersökningar och åtgärder som utförs för att fastställa någons hälsotillstånd eller sjukdom eller för att välja behandling
 • företagshälsovård
 • hemsjukvård
 • läkar- och tandläkartjänster
 • tjänster som ges av en sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska
 • tjänster som ges av närvårdare
 • massage som ges av utbildad massör
 • prehospital akutsjukvård
 • munhygienistmottagning
 • specialtandteknikermottagning
 • näringsterapi
 • talterapi
 • ergoterapi
 • fotterapi
 • psykoterapi
 • fysioterapi
 • kiropraktikermottagning
 • naprapatmottagning
 • osteopatmottagning
 • psykologmottagning
 • optikermottagning. 

Det finns också tjänster som kan tillhandahållas både av personer med grundläggande utbildning i hälso- och sjukvård och av personer med utbildning i någon annan bransch, förutsatt att de har avlagt utbildning inom det aktuella specialområdet. Hit hör exempelvis musikterapi, sexualterapi, ridterapi, akupunktur och neuropsykiatrisk coaching. Dessa tjänster antecknas inte som verksamhetsområde i tillståndet, utan verksamhetsområdet antecknas alltid utifrån personens grundläggande utbildning. Exempelvis om en sjukskötare ger sexualterapi antecknas detta som ”sjukskötarmottagning” där sexualterapi ingår.  

Ditt företag måste ha tillstånd för privat hälso- och sjukvård också om företaget tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster på basis av ett köpserviceavtal eller annat motsvarande arrangemang med en offentlig aktör.

Hälso- och sjukvårdstjänster kan endast erbjudas av sådana personer med yrkesutbildning inom hälso- och sjukvården som har registrerats i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki). 

Om ditt företag erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster enbart på distans ska du ansöka om hälso- och sjukvårdstillstånd av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Med hälso- och sjukvårdstjänster avses tjänster som erbjuds direkt till befolkningen och som hör till skolmedicinen och baserar sig på allmänt godtagen och beprövad medicinsk kunskap. Tillstånd krävs inte för följande tjänster: 

 • personaluthyrning
 • alternativmedicinska tjänster
 • arbetshandledning
 • olika former av coaching och utbildning.

Du lämnar in ansökan i e-tjänsten som drivs av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Inloggning sker med Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-identifikation. Om du ansöker om tillstånd för en enskild näringsidkares FO-nummer, välj i e-tjänsten FO-numret och därtill hörande fullmakt. 

Läs mer om inloggning på Valviras webbplats.

Om ditt företag bedriver verksamhet inom ett enda regionförvaltningsverks område behandlas ansökan av det regionförvaltningsverket. Om företaget däremot bedriver verksamhet inom två eller fler regionförvaltningsverks områden behandlas ansökan av Valvira.  

I e-tjänsten styrs ansökan automatiskt till rätt regionförvaltningsverk eller till Valvira. 

Den genomsnittliga handläggningstiden vid regionförvaltningsverket är två månader. Det är alltså viktigt att lämna in ansökan i tid. Handläggningstiden beror också på om ansökan är komplett ifylld och om du har bifogat alla nödvändiga handlingar. 

Behandlingen av ansökan går snabbare om du lämnar in ansökan elektroniskt.

För närvarande är behandlingen av tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland överbelastad. Om du ansöker om tillstånd att inleda företagsverksamhet hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland är handläggningstiden ungefär sex månader. Ansökningar som gäller ändring av verksamheten behandlar vi snabbare.

Ett nytt tillstånd av regionförvaltningsverket att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster på högst fem verksamhetsställen kostar 1 440 euro. Om antalet verksamhetsställen är fler än fem är avgiften därtill 600 euro för vart femte nytt verksamhetsställe. Om ansökan inte är gjord i e-tjänsten är motsvarande avgifter för beslut 1 730 euro och 720 euro.

Ett tillståndsbeslut för ett sjukus eller en rehabiliteringsinrättning kostar 4 200 euro och för övrig verksamhet dygnet runt på högst fem verksamhetsställen 2 400 euro. Om ansökan inte är gjord i e-tjänsten är motsvarande avgifter för beslut 5 000 euro och 2 900 euro.

För tillståndet tas det dessutom årligen ut en årsavgift på 200 euro.

Ändringstillståndet kostar 290–1 150 euro. Om du har lämnat in ansökan i e-tjänsten är avgiften för beslutet lägre än om du inte har lämnat in ansökan i e-tjänsten.

I statsrådets förordning föreskrivs om regionförvaltningsverkets avgifter. Du kan inom sex månader efter att avgiften påfördes begära omprövning av avgiften av regionförvaltningsverket. De avgifter som Valvira tar ut för hälso- och sjukvårdstillstånd skiljer sig från regionförvaltningsverkens avgifter. Valviras avgifter baserar sig på Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer.

Vårt beslut är avgiftsbelagt även om vi blir tvungna att avslå ditt företags tillståndsansökan. 

Avslående beslut fattas sällan. Ansökan avslås om villkoren för att beviljas tillstånd inte uppfylls eller om sökanden inte i tid har lämnat in alla handlingar som behövs för att regionförvaltningsverket ska kunna bedöma om tillståndsvillkoren uppfylls. 

Så här ansöker du om tillstånd

Innan du ansöker om tillstånd för hälso- och sjukvårdstjänster för ditt företag, kontrollera att företaget redan har eller att du åtminstone har beaktat följande saker: 

 • FO-nummer beviljat av Patent- och registerstyrelsen
 • uppgifter om registreringen i förskottsuppbördsregistret och i arbetsgivarregistret.
 • försäkring för att täcka det ansvar som anges i patientskadelagen
 • Suomi.fi-fullmakter eller Suomi.fi-identifikation för att sköta företagets ärenden elektroniskt 
 • föreståndare som ansvarar för företagets hälso- och sjukvårdstjänster
 • patientombudsman
 • inspektion av lokalerna, om företagets verksamhet bedrivs i egna eller hyrda lokaler
 • om ditt företags verksamhet bedrivs i ett annat hälso- och sjukvårdsföretags lokaler ska du lämna in ett intyg på att ditt företag har rätt att använda deras lokaler och utrustning (t.ex. ett hyresavtal).

Läs mer om:

Vi rekommenderar att du lämnar in tillståndsansökan i e-tjänsten. En elektronisk ansökan försnabbar behandlingen av ansökan. För att lämna in ansökan i e-tjänsten behöver du ha en Suomi.fi-fullmakter eller Suomi.fi-identifikation. 

Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan elektroniskt kan du även lämna in ansökan på en blankett. Skicka då ansökan till regionförvaltningsverkets registratorskontor antingen som e-postbilaga eller per post. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

I tillståndsansökan ska du ge följande basuppgifter om ditt företag och de hälso- och sjukvårdstjänster du planerar att tillhandahålla:

 • uppgifter om företagets verkställande direktör
 • uppgifter om föreståndaren som ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänsterna
 • patientombudsmannens uppgifter
 • ditt företags verksamhetsställen och de tjänster som erbjuds där
 • antal anställda
 • uppgifter om förande av patientregistret.

Till ditt företags ansökan om tillstånd ska du vid behov foga följande handlingar: 

 • utdrag ur handelsregistret 
 • intyg på den arbetserfarenhet som föreståndaren som ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänsterna har
 • blanketten Registerföring av patienter och klienter samt centrala principer för registerföringen
 • startanmälan.

Om du ansöker om ett nytt tillstånd eller en ändring av tillståndet bifoga vid behov följande handlingar till tillståndsansökan: 

 • om företagets verksamhet bedrivs i egna eller hyrda lokaler, inspektionsberättelse från inspektionen av lokalerna 
 • om ditt företags verksamhet bedrivs i ett annat hälso- och sjukvårdsföretags lokaler ska du lämna in ett intyg på att ditt företag har rätt att använda deras lokaler t.ex. ett hyresavtal.
 • en plan för egenkontroll om ditt företag har fler än ett verksamhetsställe eller om företaget tillhandahåller hemsjukvård eller tjänster för äldre 
 • plan för läkemedelsbehandling om ditt företag ger läkemedelsbehandling (exklusive receptskrivning) 
 • ett säkerhetstillstånd av Strålsäkerhetscentralen (STUK) om du grundar en läkarstation/tandläkarstation som tillhandahåller bilddiagnostiktjänster 
 • om ditt företag tillhandahåller sådana tjänster som avses i lagen om företagshälsovård ska du bifoga kopior av de kompletterande utbildningar som de yrkesutbildade personerna och experterna inom företagshälsovård har avlagt  
 • straffregisterutdrag av de personer som arbetar med minderåriga.

Vi rekommenderar att du lämnar in också bilagorna i e-tjänsten.  

Läs mer om:

Regionförvaltningsverket fattar beslut på ditt företags ansökan och registrerar företagets uppgifter i det riksomfattande registret över privata serviceproducenter inom social- och hälsovården (Valveri).

Mer information om registret och dataskyddet får du av regionförvaltningsverket.

Om det sker väsentliga förändringar i ditt företags verksamhet måste du antingen ansöka om ändring av tillståndet eller lämna in en ändringsanmälan till regionförvaltningsverket. 

Ansökan om ändring av tillståndet krävs exempelvis om 

 • företaget börjar erbjuda sina tjänster på ett nytt verksamhetsställe, 
 • företaget flyttar till nya lokaler,
 • det sker väsentliga förändringar i företagets lokaler,
 • företaget börjar erbjuda nya hälso- och sjukvårdstjänster,
 • föreståndaren som ansvarar för företagets hälso- och sjukvårdstjänster byts.

Ditt företag får inte inleda verksamheten på ett nytt verksamhetsställe förrän ändringstillstånd har beviljats.

För följande ändringar i ditt företags verksamhet räcker det med att du lämnar in en anmälan om saken till regionförvaltningsverket: 

 • ändringar i företagets basuppgifter
 • tillägg av kommun där verksamhet bedrivs
 • ändring av verksamhetsställets namn
 • ny patientombudsman
 • företagets verksamhet upphör helt och hållet eller vid ett enskilt verksamhetsställe.

Vi rekommenderar att ansökan eller anmälan om ändring av hälso- och sjukvårdstillståndet görs elektroniskt med Suomi.fi-fullmakter eller Suomi.fi-identifikation.

Beslut på ansökan om ändring av tillståndet är avgiftsbelagda, medan en anmälan om ändring är avgiftsfri. I statsrådets förordning föreskrivs om regionförvaltningsverkets avgifter.

Om du inte kan lämna in ansökan eller anmälan elektroniskt, kan du använda blanketten som finns på webbplatsen suomi.fi. Du hittar länkar till blanketterna på denna sida och på sidan Blanketter

Fyll i blanketten elektroniskt eller på en utskriven pappersblankett och skicka den antingen per e-post eller per post till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket i din region. Om du inte hittar den rätta blanketten eller inte har lyckats skicka den, begär blanketten av registratorskontoret.

Registraturtjanster

Företagets verksamhetsrapporter

Det krävs att du varje år lämnar in en verksamhetsberättelse om ditt företags hälso- och sjukvårdsverksamhet till tillståndsmyndigheten, det vill säga till regionförvaltningsverket eller Valvira.

Regionförvaltningsverket kontrollerar med hjälp av verksamhetsberättelsen att ditt företags verksamhet har bedrivits i enlighet med det beviljade tillståndet. Dessutom kontrollerar vi att uppgifterna i Valveri-registret är korrekta och uppdaterade.

Ditt företags uppgifter uppdateras från Valveri-registret till SOTE-organisationsregistret, som drivs av Institutet för hälsa och välfärd. För att till exempel Kanta-tjänsterna (elektroniska recept, Patientdataarkivet) ska fungera är det viktigt att uppgifterna som uppdateras till SOTE-organisationsregistret är aktuella.

Verksamhetsberättelsen ska innehålla information om de hälso- och sjukvårdstjänster som ditt företag har producerat och om vilka förändringar som skett i fråga om personalen, lokalerna och verksamheten. 

Du måste lämna in en verksamhetsberättelse

 • separat om varje verksamhetsställe eller stationsplats för sjuktransporter,
 • om de verksamhetsställen eller stationsplatser där verksamheten har upphört under föregående år,
 • om de verksamhetsställen eller stationsplatser där verksamheten har avbrutits oavsett vilket datum den avbrutits. 

I samband med verksamhetsberättelseuppgifterna för 2022 ska du på en separat blankett lämna in uppgifter om patientregister vid företagets verksamhetsställen. Blanketten för att lämna in uppgifter om patientregister finns på sidan Blanketter under rubriken Hälsotjänster.    

Observera att eventuella ändringar som skett i verksamheten eller lokalerna inte automatiskt uppdateras från verksamhetsberättelsen till Valveri-registret. Du måste alltså lämna in en separat ändringsansökan eller en ändringsanmälan om det har skett förändringar.

I början av varje år informerar vi per e-post om att verksamhetsberättelsen för föregående år ska lämnas in. 

Du kan lämna in verksamhetsberättelsen elektroniskt  i e-tjänsten Valveri.

E-tjänsten Valveri

Inloggning sker med Suomi.fi-fullmakter eller Suomi.fi-identifikation.

Basuppgifterna om företaget och verksamhetsstället är färdigt ifyllda på den elektroniska blanketten. 

När du antecknar ditt företags statistik i verksamhetsberättelsen ska du i e-tjänsten välja punkten Anställda i arbetsförhållande. Fyll i uppgifterna även om ditt företag bara har en anställd.

För att lämna in berättelsen behövs:

 • bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort för att logga in i Suomi.fi-tjänsten
 • ditt företags FO-nummer
 • kund- och personaluppgifter för varje verksamhetsställe under föregående år.

Om du inte kan lämna in verksamhetsberättelsen elektroniskt, kan du använda pappersblanketten. Du hittar rätt blankett på webbplatsen Blanketter under Hälsovårdstjänster. 

Fyll i blanketten elektroniskt eller på en utskriven pappersblankett och skicka den antingen per e-post eller per post till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket i din region. Om du hittar inte rätt blankett eller inte har lyckats skicka den, begär blanketten av registratorskontoret.

Registraturtjanster

Länkar till lagar