Projekt inom den gröna omställningen 2023–2026

Verksamhetsutövaren kan begära att företrädesförfarandet tillämpas vid behandlingen av ansökan om vattenhushållnings- eller miljötillstånd 2023–2026. Syftet med företrädet är att göra det möjligt för regionförvaltningsverket att behandla tillståndsansökan snabbare än normalt.

Företräde ges till tillståndsansökningar för projekt som främjar den gröna omställningen och i vars verksamhet man har beaktat principen om att inte orsaka betydande skada (DNSH). Tillståndsförfarandet och tillståndsprövningen avviker i övrigt inte från det normala.

Hurdana ansökningar kan få företräde?

Företräde ges till ansökningar som gäller

  1. energiproduktionsanläggningar som producerar energi med förnybar energi samt havsbaserade vindkraftverk och tillhörande vattenhushållningsprojekt
  2. industriprojekt som ersätter användning av fossila bränslen eller råvaror utgående från förnybar energi eller elektrifiering
  3. framställning och återvinning av väte, med undantag av framställning av väte av fossila bränslen
  4. tillvaratagande, återvinning och lagring av koldioxid
  5. batterifabriker samt tillverkning, återvinning och återanvändning av batterimaterial.

Sökanden ska separat begära om att omfattas av företrädesförfarandet. I samband med begäran ska en utredning läggas fram om hur principen om att inte orsaka betydande skada förverkligas.

Miljöministeriet har utarbetat en blankett och en anvisning för dem som ansöker om företräde i tillståndsansökningar och för att göra en utredning om principen om att inte orsaka betydande skada. (Ladda ner blanketten och anvisningarna.) Lämna in blanketten som bilaga till tillståndsansökan. Om du ansöker om företräde i ett ärende som redan är inlett ska du lämna in blanketten till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket i fråga. Då är det viktigt att meddelandet innehåller ärendets diarienummer.

Mer information fås av NTM-centralens kundtjänst för miljöfrågor.

Du kanske är intresserad av