Pelastustoimen asiantuntija-arvio

Laadimme aluehallintovirastoissa vuosittain hyvinvointialuekohtaisen asiantuntija-arvion pelastustoimen palvelutasosta ja investoinneista. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirastossa laadimme vuosittain valtakunnallisen asiantuntija-arvion hyödyntäen hyvinvointialuekohtaisia arvioita. 

Edellisen vuoden tietoihin perustuvat arviot julkaistaan loppuvuonna verkkosivuillamme: www.avi.fi/julkaisut.

Asiantuntija-arvioiden sisältö ja tarkoitus

Aluehallintovirastojen asiantuntija-arviot tarjoavat selkeää ja jäsenneltyä tietoa pelastustoimen palvelujen järjestämisen keskeisistä osa-alueista alueellisille ja kansallisille päättäjille, viranhaltijoille ja asiantuntijoille. Arviot tukevat myös hyvinvointialueen pelastustoimen riskiperusteista suunnittelua.

Aluehallintoviraston asiantuntija-arvioissa tarkastellaan seuraavia pelastustoimen osa-alueita:

 • onnettomuuksien ehkäisyn palvelut
 • pelastustoiminnan palvelut
 • pelastustoiminnan suunnitelmat
 • pelastustoimen vapaaehtoistoiminta
 • väestönsuojelun palvelut
 • pelastustoimen palvelujen laatu ja sen kehittämistarve
 • pelastustoimen investoinnit.

Arvioissa keskeistä on tarkastella pelastustoimen palvelujen toteutunutta palvelutasoa, tarvetta, saatavuutta ja laatua sekä niiden arvioitua tulevaa kehitystä. Keskeistä on myös pelastustoimen investointien tarpeen ja vaikutusten arviointi. 

Aluehallintoviraston asiantuntija-arviot tukevat tavoitetta yhdenvertaisten, yhdenmukaisten ja kustannustehokkaiden pelastustoimen palvelujen järjestämisestä hyvinvointialueilla koko Suomessa. Asiantuntija-arviot ovat keskeinen tietolähde sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja hyvinvointialueiden vuosittaisissa neuvotteluissa. 

Aluehallintovirastojen asiantuntija-arviot pelastustoimen palvelujen tasosta ja investoinneista perustuvat lakiin pelastustoimen järjestämisestä.

Asiantuntija-arvioiden tietolähteet

Hyödynnämme pelastustoimen asiantuntija-arvioissa useita tietolähteitä. Tiedot ovat sekä määrällisiä että laadullisia. Pääasiallisena tietolähteenä ovat hyvinvointialueiden vuosittaiset selvitykset pelastustoimen palveluista. Hyvinvointialueen selvityksen sisällön vähimmäisvaatimus on kuvattu sisäministeriön asetuksessa (1213/2022). Asetuksen mukaan hyvinvointialueen tulee seurata pelastustoimen palveluiden saatavuutta ja verrata tätä tietoa palvelujen tarpeeseen. Lisäksi hyvinvointialueen tulee seurata pelastustoimen palvelujen laatua, vaikuttavuutta, kustannuksia ja tuottavuutta. Tietoja pitäisi verrata vastaaviin muita hyvinvointialueita koskeviin tietoihin. Hyvinvointialueen vuosittaisessa selvityksessä annettavien tietojen tulisi olla yhteneväiset ja vertailukelpoiset muiden hyvinvointialueiden kanssa.

Lisäksi hyödynnämme asiantuntija-arvioita laatiessamme muun muassa seuraavia tietolähteitä: 

 • hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätökset
 • hyvinvointialueen pelastustoimen valvontasuunnitelmat ja muut suunnitelmat, mm. onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelmat
 • hyvinvointialueen investointisuunnitelmat
 • pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastot (Pronto-järjestelmän tilastot)
 • aluehallintoviraston korjausmääräykset ja muut valvontaratkaisut
 • aluehallintoviraston valvontakäyntien muistiinpanot
 • aluehallintoviraston antamat ratkaisut pelastustoimea koskeviin kanteluihin
 • aluehallintoviraston selvitykset ja arviointitaulukot (esim. ympäristövahinkojen torjuntavalmiuden arviointitaulukot).

Asiantuntija-arvioiden yhteyshenkilöt aluehallintovirastoissa

 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Eero Nyman, pelastusylitarkastaja, p. 0295016773
 • Itä-Suomen aluehallintovirasto: Johannes Ketola, pelastusylitarkastaja, p. 0295016878
 • Lapin aluehallintovirasto: Seppo Lehto, pelastusylitarkastaja, p. 0295017357
 • Lounais-Suomen aluehallintovirasto: Tero Kuusisto, pelastusylitarkastaja, p. 0295018009
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: Jari Valtanen, pelastusylitarkastaja, p. 0295018056
 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Jarno Soisalo, pelastusylitarkastaja, p. 0295016628
 • Valtakunnallisen asiantuntija-arvion yhteyshenkilö: Mira Leinonen, pelastusylitarkastaja, p. 0295016572.

Asiantuntija-arviot vuoden 2022 palveluista

Etelä-Suomi

Itä-Suomi

Lappi

Lounais-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjois-Suomi

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa

Asiantuntija-arviot

Julkaisut-sivulla