Renskötsel

Regionförvaltningsverket i Lappland godkänner nya renslakterier och köttanläggningar som finns i anslutning till dem. Vi godkänner också ändringar i verksamheten vid inrättningar som redan är i drift.

Tillstånd att inrätta ett renslakteri och att ändra verksamheten kan sökas genom en fritt formulerad ansökan vars innehåll regleras genom förordning. 

Utöver renskötselärenden utför vi köttbesiktning i renslakterier samt övervakar renslakterier och anläggningar i anslutning till dem.

I tillsynsärenden som gäller renskötsellagen kontakta vår sakkunnige Risto M. Ruuska.

Till övriga delar övervakas tillverkningen och detaljhandeln med renköttsprodukter av en kommunal hälsoinspektör.

Läs mer:

Kontaktinformation

Risto M. Ruuska, länsveterinär, tfn. 0295 017 381