Tillsyn av indrivningsverksamhet

På regionförvaltningsverket övervakar vi att de företag som bedriver indrivningsverksamhet och är införda i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet följer lagen och god indrivningssed i sin verksamhet. Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar registrerade indrivningsbyråer i hela landet.

Indrivning som bedrivs för en uppdragsgivares räkning ska registreras. Registrering krävs dessutom vid indrivning av egna fordringar i sådana fall där fordringarna tas emot enbart i indrivningssyfte. Det kan vara fråga om att fordringar har flyttats över till en indrivningsbyrå efter att de förfallit.

Med indrivning avses sådana åtgärder som görs för att skulden frivilligt ska betalas, till exempel det att man skickar betalningskrav. Vi kan inte ingripa i indrivning om det är frågan om till exempel utsökning eller indrivning av fordran i en domstol. Vår övervakning omfattar inte heller indrivning som får bedrivas utan registrering. Registrering krävs inte t.ex. för indrivning och tillfällig indrivning av samma koncerns fordringar eller tillfällig indrivning som inte marknadsförs. Till exempel jurister får driva in fordringar utan registrering eftersom indrivningsverksamheten övervakas på annat sätt.

Anmäl oegentligheter inom indrivningsverksamheten

Du kan göra en anmälan om du misstänker att ett indrivningsbolag vid frivillig indrivning handlar i strid med lagen eller god indrivningssed. Med frivillig indrivning avses sådana åtgärder som görs för att skulden frivilligt ska betalas, till exempel det att man skickar betalningskrav. Anmälan kan gälla exempelvis 

 • oskäliga indrivningskostnader 
 • indrivning av en bestriden fordran 
 • att svara på förfrågningar
 • annat motsvarande förfarande i indrivningsbolag som du misstänker strider mot lagen eller god indrivningssed.

Du kan också göra anmäla om du misstänker att företaget bedriver indrivningsverksamhet utan att vara registrerat.

Anmälan kan skrivas fritt formulerad per e-post eller med regionförvaltningsverkets blankett för tillsynsanmälan. 

Anmälan om felaktig indrivningsverksamhet

Anmälan ska innehålla åtminstone följande information: 

 • dina kontaktuppgifter
 • indrivningsbolagets namn 
 • beskrivning av på vilket sätt du misstänker att indrivningsbolaget har handlat i strid med lagen eller god indrivningssed 
 • specificerade uppgifter angående den fordran som drivs in (till exempel kopior på fakturor, betalningspåminnelser och betalningskrav) 
 • kopior på eventuella reklamationsmeddelanden angående fordran samt indrivningsbolagets eller borgenärens svar på dessa 
 • eventuella övriga bevis som stöd för anmälan 
 • har du överklagat ärendet eller meddelat det till en annan myndighet eller instans (till exempel Konkurrens- och konsumentverket eller konsumentombudsmannen, Konsumenttvistenämnden, tingsrätten, justitieombudsmannen). 

Vi riktar in tillsynen på basis av inkomna anmälningar. Vi utreder i regel anmälningar som har lämnats om indrivningsbyråer som mer omfattande tillsynsärenden som berör flera anmälningar och förfaranden. Den eftersträvade behandlingstiden för tillsynsärenden är nio månader. Enstaka anmälningar leder inte nödvändigtvis till åtgärder på regionförvaltningsverket.

Gäldenären har inte partsställning i regionförvaltningsverkets tillsyn, och vårt beslut inverkar inte direkt på gäldenärens ärende. Förfaranden som strider mot lagen som vi upptäcker kan leda till administrativa påföljder för en indrivningsbyrå, till exempel varningar eller verksamhetsförbud för viss tid. Våra beslut har först och främst en allmänt styrande verkan på indrivningsbolagets verksamhet.

Våra beslut påverkar inte gäldenärens ställning direkt och vi kan till exempel inte avbryta en indrivning. Till vår behörighet hör inte att lösa privaträttsliga tvistemål eller krav mellan en gäldenär och en bedrivare av indrivningsverksamhet eller en borgenär. På regionförvaltningsverket kan vi till exempel inte

 • sänka eller ändra på indrivningskostnaderna
 • ta ställning till avtalets giltighet
 • tilldöma skadeersättningar.

Handläggningen av privaträttsliga yrkanden hör till allmänna domstolars behörighet.

Vi strävar i våra tillsynsbeslut i första hand efter att vägleda indrivningsbyråerna att agera på det sätt som förutsätts i lagen och god indrivningssed. Om man upptäcker upprepade eller allvarliga brister i en indrivningsbyrås förfaranden kan vi förelägga indrivningsbyrån administrativa påföljder. Det kan handla om till exempel en varning eller ett verksamhetsförbud för viss tid i högst sex månader. Genom ett verksamhetsförbud kan indrivningsbolagets verksamhet förbjudas helt eller delvis. 

Den sista påföljden är strykning ur registret, vilket leder till att indrivningsverksamheten måste helt läggas ned. De administrativa påföljderna antecknas i regionförvaltningsverkets offentliga register över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. Vi förbjuder indrivningsverksamhet som bedrivs i strid med lagen utan registrering och kan utfärda ett förbud som förenas med vite. Mer information om våra tillsynsbeslut finns exempelvis på webbplatsen under Beslutssammandrag.

Beslutssammandrag

Vi utreder i första hand sådana indrivningsbyråers förfaranden som är förknippade med en allvarlig eller betydande misstanke om agerande i strid med lagen eller god indrivningssed. Vi utreder i regel anmälningar som har lämnats om indrivningsbyråer som mer omfattande tillsynsärenden som berör flera anmälningar och förfaranden.

Konsumenter får handledning och rådgivning för att reda ut sina tvistemål hos Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning. Vid behov kan konsumenter föra ärendet till konsumenttvistenämnden, men förutsättningen är att gäldenären först har kontaktat konsumentrådgivningen i ärendet. Konsumenttvistenämnden kan ge en rekommendation till avgörande i ett tvistemål mellan konsument och näringsidkare såsom indrivningsbolag. 

Konsumentombudsmannen utövar tillsyn i enlighet med lagen om indrivning av fordringar i ärenden som rör konsumentindrivning. Du kan göra anmälan till konsumentombudsmannen också om sådana bedrivare av indrivningsverksamhet som inte behöver registrera sig och vars verksamhet vi inte utövar tillsyn över. 

Vanliga frågor

Ja. Enligt lagen om indrivning av fordringar ska gäldenären ersätta de skäliga kostnader som indrivningen orsakar borgenären. Du kan bli tvungen att betala kostnader för borgenärens egen indrivning och kostnader som användningen av en indrivningsbyrå har orsakat borgenären.

Indrivningskostnader kan tas ut även om du redan betalat fordrans hela kapital. Att du har betalat skuldens kapitalandel efter att fordran har övergått till indrivning betyder inte att du kan låta bli att betala indrivningskostnaderna. Det kan även uppstå extra kostnader för indrivning av indrivningskostnaderna. 

Det är också möjligt att driva in enbart indrivningskostnaderna vid domstol eller via utsökning. Kostnaderna ska emellertid vara lagenliga och uppgå till skäligt belopp.

Ja. Du måste betala indrivningskostnaderna om du har betalat fakturan för sent och indrivningsåtgärderna har inletts redan innan betalningen inkom. 

Vid indrivning per brev vidtas åtgärderna vanligtvis dagen innan indrivningsbrevet postas. Du kan begära en redogörelse av indrivningsbyrån om när indrivningsåtgärderna vidtogs och när din betalning inkom på borgenärens eller indrivningsbyråns konto. 

Enligt lagen om indrivning av fordringar får man vid indrivning inte orsaka gäldenären oskäliga eller onödiga kostnader. Onödiga kostnader kan exempelvis vara sådana som har uppkommit när indrivningsbolaget inledde indrivningen utan att kontrollera om gäldenären redan har betalat fordran.

Ibland kan gäldenären betala fordran för sent men ungefär samtidigt som indrivningsbolaget postade till exempel ett betalningskrav. I så fall beror gäldenärens skyldighet att betala indrivningskostnaderna på om indrivningsbyrån hade hunnit vidta indrivningsåtgärder innan betalningen hade inkommit.

Om du har betalat genom girering bestäms betalningstidpunkten i regel enligt bestämmelserna i betaltjänstlagen. Betalningen anses ha gjorts när medlen har inkommit till betalningsmottagarens, dvs. borgenärens eller indrivningsbolagets kontoförande bank. Betalarens bank ska enligt betaltjänstlagen betala beloppet av en elektronisk girering till betalningsmottagarens bank senast följande vardag efter betalningstransaktionen. Då kan indrivningsföretaget åtminstone inte därpå följande dag vidta indrivningsåtgärder som omfattas av gäldenärens ersättningsskyldighet.

Du hittar mer information om hur man bedömer hur befogade indrivningskostnaderna är till exempel i sammandragen av våra tillsynsbeslut.

Du har rätt att begära att den frivilliga indrivningen avbryts, om det är fråga om en konsumentfordran som förfallit till betalning i sin helhet. Med hjälp av en begäran om att avbryta indrivningen kan du begränsa de indrivningskostnader som den frivilliga indrivningen orsakar, om du till exempel inte kan betala fordran frivilligt.

En begäran om avbrytande av indrivningen leder dock inte till att borgenären blir skyldig att hänvisa fordringsärendet till en domstol eller göra en ansökan om utsökning. En sådan begäran betyder således inte att fordran ska drivas in i domstol, utan endast att den frivilliga indrivningen måste läggas ned.

Indrivningsbolaget får fortsätta med den frivilliga indrivningen och skicka brev till dig, såvida man inte kräver några extra kostnader för dessa. Indrivningsbolaget får dessutom kräva dig på lagenliga indrivningskostnader till exempel för brev om att avbryta preskription eller andra meddelanden och uppmaningar som enligt lagen krävs av borgenären för att anmäla uppgifter om betalningsstörning eller annars för att bevara sin rätt.

Om du vill ha utförliga anvisningar för att kartlägga din övergripande ekonomiska situation, kan du kontakta exempelvis rättshjälpsbyråernas avgiftsfria ekonomi- och skuldrådgivning.

Du kan bestrida indrivningen av en grundlös fordran. Du kan lämna in ett skriftligt bestridande av indrivningen till indrivningsbolaget till exempel per e-post och motivera varför fordran är obefogad. Du hittar nyttig information om reklamation till exempel i reklamationstjänsten och konsumentrådgivningen på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats. 

Efter ett motiverat bestridande får indrivningsbolaget inte längre fortsätta den frivilliga indrivningen. Borgenären eller indrivningsbolaget på borgenärens vägnar kan dock hänvisa tvistemålet till domstolen för avgörande av betalningsskyldigheten.

Om en grundlös fordran är direkt utsökbar, till exempel en kommunal hälsocentralsavgift, ska du söka ändring av avgiften genom ett grundbesvär hos rätt besvärsmyndighet. Anvisning för att anföra grundbesvär ges av indrivningsbolaget eller borgenären. Även indrivningsbolaget ska underrättas om att du har anfört grundbesvär över fordran. Indrivningsbyrån får inte fortsätta med den frivilliga indrivningen av fordran efter ett grundbesvär. Besvärsmyndigheten avgör tvistemålet gällande betalningsskyldigheten.

Grundlösa fordringar får inte drivas in. Du har rätt att av borgenären eller indrivningsbolaget få

 • information om det totala beloppet av fordran och grunderna för den 
 • en specifikation över skulderna och amorteringarna
 • en utredning över hur upplupna räntor och kostnader bestäms. 

Du har rätt att få denna information avgiftsfritt en gång per år. Informationen ska ges senast inom en månad från att du begärt den. 
 

En preskriberad fordran får inte drivas in. Du har rätt att få information om preskription av fordran och en utredning om avbrytande av preskription av borgenären eller indrivningsbolaget om du misstänker att fordran har preskriberats. 

Borgenären och indrivningsbolaget är skyldiga att bevisa att preskriptionen har förhindrats på korrekt sätt. 

Nyttig information om fordringars preskription, preskriptionstider samt hindrande av preskription finns på Konsument- och konkurrensverkets webbplats. 

Om du är av annan åsikt gällande preskription av fordran än borgenären och indrivningsbolaget kan du bestrida indrivningen av en fordran som du anser vara preskriberad. Efter bestridande får indrivningsbolaget inte längre fortsätta med den frivilliga indrivningen av fordran. Borgenären eller indrivningsbolaget på borgenärens vägnar kan dock hänvisa tvistefrågan gällande fordrans preskription till domstol för avgörande, om man vill fortsätta med indrivningen. 
 

Indrivningsbolag är inte skyldiga att skicka den ursprungliga fakturan till dig. Du kan få fakturan av indrivningsbolaget om det har fakturan. I övriga fall kan du begära den ursprungliga fakturan direkt av borgenären.  

Du har rätt att få uppgifter och handlingar gällande grunden för fordran av såväl borgenären som indrivningsbolaget. Ibland finns de ursprungliga dokumenten över fodringar, såsom beställningsavtal, inte längre kvar. I detta fall är borgenären och indrivningsbolaget skyldiga att informera dig om saken. De ska istället ge dig en annan redogörelse över grunden för fordran. Enbart det faktum att ursprungliga dokument gällande grunden för fordran inte finns kvar gör inte fordran grundlös. 

Om du anser att fordran är grundlös kan du bestrida den. Då ska du motivera varför fordran är grundlös, att du till exempel inte beställt produkten i fråga. Indrivningen av en bestriden fordran ska läggas ned eller så ska ärendet avgöras i domstol. I sista hand är det domstolen som bedömer bevisningen gällande fordran och avgör huruvida du är betalningsskyldig. 

Du kan begära att den felaktiga anteckningen om betalningsstörning raderas från kreditupplysningsbolagets (till exempel Suomen Asiakastieto Oy och Bisnode Finland Oy) register. Du kan skriftligen begära att kreditupplysningsbolaget raderar anteckningen om betalningsstörning genom att specifikt motivera varför du anser att anteckningen om betalningsstörning är felaktig. Du kan även kräva att indrivningsbolaget eller borgenären som gjort en felaktig anteckning rättar till uppgiften hos kreditupplysningsbolaget. En anteckning om betalningsstörning kan vara felaktig till exempel om den uppstått då en tratta för en obefogad fordran protesteras eller om fordran bestrids eller betalats i sin helhet innan trattan protesterats. 
 
Enligt kreditupplysningslagen ska den personuppgiftsansvarige (kreditupplysningsbolaget) utan obefogat dröjsmål rätta felaktig, bristfällig, föråldrad eller annars vilseledande information i ett kreditupplysningsregister eller kreditomdöme. Kreditupplysningsbolaget kan endast radera en felaktig anteckning om betalningsstörning på grund av likabehandling av de registrerade. Den personuppgiftsansvarige ska ge ett skriftligt avgörande om den vägrar ändra uppgiften i registret. 

Efterlevnaden av kreditupplysningslagen övervakas av dataombudsmannen, vars byrå du kan kontakta i frågor gällande riktigheten av uppgifter om betalningsstörningar. Dataombudsmannen kan förordna att den personuppgiftsansvarige rättar en felaktig anteckning. Länk till dataombudmannens telefonrådgivning.
 

Indrivningen får inte fortsätta om du inte har fått en faktura eller en påminnelse på grund av att borgenären eller indrivningsbolaget har felaktiga adressuppgifter. Du kan bestrida indrivningsbrevet på basis av felaktiga adressuppgifter och meddela rätt adress så att du får betalningsuppgifterna till rätt adress. 

Om din adress ändras ska du utan dröjsmål underrätta borgenären och indrivningsbolaget om detta. Du är även skyldig att uppdatera uppgifterna om ditt bolag i handelsregistret. 

God indrivningssed innebär att såväl borgenären som indrivningsbolaget i sin verksamhet ska iaktta särskild omsorgsfullhet. Detta omfattar bland annat att man innan indrivningen inleds ska säkerställa de centrala grundläggande frågorna gällande uppdraget. Borgenären eller indrivningsbolaget är dock inte skyldiga att börja utreda eventuella adressändringar på eget initiativ, utan betalningskrav kan sändas till den adress som gäldenären senast uppgett. 

Om du inte har betalat fordran tidigare, eftersom fakturan och påminnelsen har skickats till fel adress, är du inte skyldig att ersätta indrivningskostnaderna. Detta förutsätter dock att du inte själv har uppgett en felaktig adress för borgenären. 

Om brevet däremot har förkommit under postbefordran påverkar detta inte din skyldighet att ersätta indrivningskostnaderna åt borgenären. 

Ja, indrivningsbolaget får kräva en avgift för återbetalning av överbetalningen om överbetalningen beror på ditt eget fel. 

Ibland kan det hända att gäldenären betalar samma faktura två gånger till indrivningsbolaget eller annars betalar ett för stort belopp. Till god indrivningssed hör att indrivningsbolaget ska återbetala en obefogad eller för stor betalning till gäldenären utan obefogat dröjsmål. 

Huruvida indrivningsbolaget får kräva en avgift för återbetalning av överbetalningen beror på vems fel överbetalningen är. Indrivningsbolaget kan kräva en skälig avgift för återbetalningen, om överbetalningen beror på gäldenärens oaktsamhet eller misstag. Indrivningsbolaget får däremot inte av gäldenären kräva någon avgift för återbetalningen, om överbetalningen beror på borgenärens eller indrivningsbolagets misstag. 

Indrivningsbolaget får endast låta bli att återbetala en överbetalning och använda den för att betala gäldenärens övriga skulder om gäldenären ger sitt samtycke till detta.

Du bör sträva efter en försonlig lösning och begära indrivningsbolaget att nedsätta indrivningskostnaderna till skäligt belopp.  

Om man inte kan komma överens om indrivningskostnaderna och du anser att de är oskäligt stora kan du bestrida dem. Gör bestridandet skriftligt till indrivningsbolaget till exempel per e-post. Ange den del av indrivningskostnaderna som du anser vara oskälig. Ange också varför du anser att indrivningskostnaderna är oskäliga. Du kan även begära en utredning av hur indrivningskostnaderna bildats så att du kan bedöma skäligheten av kostnaderna.

Indrivningsbolaget får inte fortsätta att frivilligt driva in den bestridda delen av indrivningskostnaden. Den del som inte har bestridits kan bolaget fortfarande indriva. Den obestridda delen av fordringen ska således betalas. Bolaget måste avstå från att driva in en bestridd kostnadsfordran eller föra ärendet till domstol för avgörande. Domstolen bestämmer i sista hand om kostnaderna är skäliga och om du är betalningsskyldig.

I indrivningslagen föreskrivs om indrivningskostnadernas maximibelopp. Dessutom ska indrivningskostnaderna vara skäliga och nödvändiga. Bedömningen av indrivningskostnadernas skälighet påverkas av den arbetsinsats som indrivningen kräver, åtgärdernas ändamålsenlighet och de faktiska kostnaderna. Dessutom ska bland annat fordrans storlek beaktas. Bedömningen av skäligheten grundar sig på en helhetsbedömning från fall till fall. Anvisningar för bedömningen finns till exempel i sammandragen av tillsynsbesluten på regionförvaltningsverkets webbplats.

Beslutssammandrag

Kontaktuppgifterna till våra registratorskontor

Länkar till lagar