Förordnande av verksamhetsgranskare på ansökan

Information om ansökan

En verksamhetsgranskare granskar huruvida sammanslutningens förvaltning har ordnats och dess bokföring och bokslut generellt har upprättats på ett godtagbart sätt, om förmånerna till ledningen och transaktioner med närstående parter har genomförts korrekt och huruvida medlemmarna behandlas jämlikt.  

Tidigare fick en person som inte är professionell revisor fungera som revisor. I dag är beteckningen revisor endast reserverad för professionella revisorer. I stället används beteckningen verksamhetsgranskare. 

Även en revisor kan verka som verksamhetsgranskare. Sammanslutningar som kan utse en verksamhetsgranskare kan dock fritt besluta vem de anser att har tillräckligt kunnande för att verka som verksamhetsgranskare.  

När en sammanslutning utifrån lag, bolagsordningen eller stadgarna ska ha en verksamhetsgranskare och en verksamhetsgranskare inte har utsetts, kan du göra anmälan till regionförvaltningsverket för förordnande av en verksamhetsgranskare. 

Om en sammanslutning inte behöver utse en verksamhetsgranskare utifrån lagen, bolagsordningen eller stadgarna, kan aktieägarna eller medlemmarna på de villkor som föreskrivs i lag på sammanslutningens stämma eller möte kräva att en verksamhetsgranskare utses.

Om ett bostadsaktiebolag inte har en revisor och aktieägare som har minst en tiondel av samtliga aktier eller en tredjedel av de aktier som är företrädda på stämman vid ordinarie bolagsstämma eller på en stämma där ärendet enligt möteskallelsen ska behandlas kräver att en verksamhetsgranskare ska utses, ska en verksamhetsgranskare utses i bostadsaktiebolaget. 

Om en bostadsrättförening inte har en revisor och minst en tiondel av föreningens samtliga medlemmar eller en tredjedel av de närvarande medlemmarna på föreningens ordinarie möte eller på ett möte där ärendet enligt möteskallelsen ska behandlas kräver att en verksamhetsgranskare ska utses, ska en verksamhetsgranskare utses i bostadsrättsföreningen.

Om ett andelslag inte har en revisor och medlemmar som har minst en fjärdedel av det totala röstetalet hos andelslagets medlemmar eller en tredjedel av de vid stämman företrädda medlemmarnas röstetal på andelslagets stämma eller på andelslagets möte där saken enligt möteskallelsen ska behandlas kräver att en verksamhetsgranskare utses, ska en verksamhetsgranskare utses i andelslaget. 

En verksamhetsgranskare ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som arten och omfattningen av bolagets verksamhet förutsätter. 

Utgångspunkten är att sammanslutningen själv bestämmer vad den förutsätter av verksamhetsgranskaren. 

Det är vanligt att de som lämnar anmälan föreslår en revisor eller en annan person som har kunnande inom ekonomiförvaltning som verksamhetsgranskare.

Ansökan om förordnande av verksamhetsgranskare kan göras av en aktieägare i ett aktiebolag, en medlem i en bostadsrättsförening eller en medlem i ett andelslag.

När flera parter äger aktier i ett aktiebolag tillsammans (s.k. samägare), ska alla samägare vara sökande i ärendet, eller så ska den som är sökande ha fullmakt av de andra samägarna. 

Ansökan ska vara framme hos regionförvaltningsverket för sammanslutningens hemort inom en månad från det möte eller den stämma där krav att en verksamhetsgranskare utses har framförts och biträtts.

Skicka en fritt formulerad skriftlig ansökan till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket för sammanslutningens hemort. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Den fritt formulerade skriftliga ansökningen ska innehålla följande uppgifter och ha följande bilagor:

 • uppgift om vilken sammanslutning och vilken räkenskapsperiod ansökan om förordnande av verksamhetsgranskare gäller
 • sammanslutningens namn i dess officiella form och helst också dess FO-nummer. Sammanslutningens FO-nummer finns i företagsdatasystemet. Som bilaga kan också inlämnas sammanslutningens handelsregistersutdrag av vilka de uppgifter som nämns ovan framgår. 
 • ett eventuellt förslag på verksamhetsgranskare samt ett skriftligt samtycke från den föreslagna verksamhetsgranskaren
 • en kopia av det mötesprotokoll där val av verksamhetsgranskare framställdes
 • möteskallelsen till sammanslutningens stämma eller möte (om det är fråga om extra möte eller stämma)
 • aktiebok eller medlemsförteckning
 • fullmakt av eventuella samägare (samägarna kan också vara sökande i ärendet)
 • kontaktinformation för den sökande (eller för de sökandes kontaktperson), särskilt postadress
 • en fullmakt för ombud.

Vi uppbär en avgift för handläggningen av ansökan. 2024 är avgiften 290 euro. 

Om du återkallar ansökan tar vi ut en andel av avgiften som motsvarar den arbetsmängd som lagts ned på handläggningen av ansökan.

Först utreder vi grunderna till ansökan. Om de absoluta villkor som föreskrivs i lag inte uppfylls, avvisar vi ansökan. 

Om ärendet utifrån ansökan är oklart, ber vi att den sökande lämnar ytterligare upplysningar i ärendet.

När vi fått utredning om att de absoluta villkoren som föreskrivs i lag uppfylls, hör vi sammanslutningens styrelse om ansökan.

Efter att vi fått alla utredningar som behövs för att handlägga ansökan förordnar vi sammanslutningen en verksamhetsgranskare eller avvisar vi ansökan.

Verksamhetsgranskarens arvode betalas av den sammanslutning som verksamhetsgranskaren förordnas. 

Du kan fråga efter en uppskattning av arvodet av den verksamhetsgranskare som den sökande föreslår.

Förordnandet gäller tills en verksamhetsgranskare eller suppleant för verksamhetsgranskaren i föreskriven ordning har valts för sammanslutningen i stället för den verksamhetsgranskare eller suppleant som regionförvaltningsverket har förordnat.

Regionförvaltningsverket kan inte meddela ett förordnande efter det att bokslutet för räkenskapsperioden i fråga har fastställts och beslutet om det har vunnit laga kraft.     

Om en verksamhetsgranskare utsetts för sammanslutningen och den sökande inte återkallar ansökan, förkastar vi ansökan. 

Om den sökande återkallar ansökan tar vi ut en andel av avgiften som motsvarar den arbetsmängd som lagts ned på handläggningen av ansökan.

Vanliga frågor

Nej. Regionförvaltningsverket endast förordnar en verksamhetsgranskare. Om den som lämnat anmälan inte har ett eget förslag till verksamhetsgranskare kan det i praktiken vara omöjligt för oss att hitta någon annan än en revisor som verksamhetsgranskare. 

Bolaget kan utse en verksamhetsgranskare i stället för en revisor som bestäms i bolagsordningen om:

 • bostadsaktiebolagets bolagsordning upprättats före 1.7.2010, 
 • bolagsordningen inte har ändrats till någon del sedan 1.7.2010 och 
 • det inte finns minst 30 lägenheter som innehas av aktieägare i bolaget. 

Om bostadsaktiebolagets bolagsordning upprättats före 1.7.2010 och bolagsordningen inte har ändrats till någon del sedan 1.7.2010, betyder en bestämmelse om att avstå från revision som upptagits i bolagsordningen före 1.7.2010 att bolaget också avstår från verksamhetsgranskning.

Om bolagsordningen till någon del ändrats efter 1.7.2010, betyder en bestämmelse om avstående från revision endast att bolaget avstår från revision, inte att det avstår från verksamhetsgranskning. 

När bolagsordningen har ändrats (t.ex. bolagets namn), tillämpas undantagsbestämmelsen inte längre. Det innebär att en bestämmelse i bolagsordningen om att bolaget ska ha en revisor betyder att bolaget ska välja en professionell revisor. 

Undantagsbestämmelserna gäller endast en situation där bolagsordningen har upprättats före 1.7.2010 och den inte har ändrats till någon del sedan dess. 

Patent- och registerstyrelsen kan förordna sammanslutningen en revisor.  

Kontaktuppgifterna till våra registratorskontor

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av