Mot en bättre daghemsvardag – men hur?

Publiceringsdatum 25.3.2022 12.38 Blogg

Utifrån regionförvaltningsverkens tillsyn följer daghemmen väl bestämmelserna om personaldimensionering i lagen om småbarnspedagogik. Endast personaldimensioneringen räcker dock inte till för att lösa vardagen på daghemmen, som upplevs som tung.

I den offentliga debatten verkar daghemmens situation vara oroväckande. Daghemspersonalen upplever daghemmens vardag som belastande. Barnens varierande tider inom småbarnspedagogiken, personalomsättningen, avsaknaden av vikarier, arbetsförhållandena och överlag daghemmets dagliga verksamhet gör att arbetet känns för tungt.

Och utmaningarna tar inte slut – anordnarna av småbarnspedagogik, dvs. kommunerna. brottas med sina egna utmaningar. Varje barn som kommer till småbarnspedagogiken ska få en plats inom småbarnspedagogiken och det ska anställas yrkeskunnig personal på daghemmen. Dessutom ska de resurser som behövs för tjänsterna inom småbarnspedagogiken planeras och utvärderas så att tjänsterna inom småbarnspedagogiken fungerar nu och i framtiden.

Verksamhet i enlighet med författningarna 2021

Enligt resultaten från regionförvaltningsverkets tillsynsprogram för småbarnspedagogik 2021 följer anordnarna av småbarnspedagogik bestämmelserna om daghemmets personaldimensionering och gruppstorlek i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Resultaten visar dock inte hur belastande arbetet på daghemmen upplevs vara.

Regionförvaltningsverken granskar personaldimensioneringen och gruppstorleken på daghemmen också utifrån anmälningar om missförhållanden. Daghemspersonalen och barnets föräldrar kan göra en anmälan om missförhållanden eller på annat sätt kontakta regionförvaltningsverket om de misstänker att lagen om småbarnspedagogik inte följs i fråga om personaldimensioneringen och gruppstorleken.

Utifrån dessa kontakter har vi märkt att personalen inom småbarnspedagogiken inte alltid tillräckligt väl känner till lagen som reglerar personaldimensioneringen och gruppstorleken. Därför är det viktigt att anordnarna av småbarnspedagogik regelbundet förklarar innehållet i lagen för sin personal.

Mot en bättre vardag i daghemsarbetet

Man bör hitta en lösning på personalens upplevelse av arbetets belastning genom att inte bara granska relationstalen. För att utveckla daghemsarbetets vardag bör man hitta verktyg och metoder för en ny planering av daghemmets och barngruppernas verksamhet. Man måste modigt börja testa sådana nya verksamhetssätt som motsvarar dagens behov samt stöder de anställdas ork och tillgodoseendet av barnets bästa. Genom bra chefsarbete, noggrann arbetsskiftsplanering som baserar sig på barnens tider inom småbarnspedagogikens verksamhet, pedagogisk ledning, engagemang i teamarbete, fortbildning av personalen och ett fungerande vikariesystem åstadkommer man redan mycket förbättring.

Lagen om småbarnspedagogik fastställer relationstalet mellan daghemmens anställda och barnen

Bestämmelser om relationstalet mellan daghemmets anställda och barn och om barngruppens maximala storlek finns i lagen om småbarnspedagogik. Enligt lagen om småbarnspedagogik fastställs relationstalet per dag och per daghem. Det granskas inte under dagens alla timmar i alla daghemmets olika grupper. 

Enligt lagen om småbarnspedagogik

  • ska det på ett daghem finnas en yrkesmässigt behörig arbetstagare för varje sju barn över 3 år i heldagsvård.
  • en arbetstagare kan ta hand om 13 barn som är på daghemmen under 5 timmar per dag eller fyra barn under 3 år. 
  • kan det i grupperna samtidigt finnas barn i olika åldrar på plats. Dessutom kan det i gruppen finnas både hel- och deltidsbarn.
  • får det i en grupp samtidigt finnas högst det antal barn som motsvarar tre arbetstagare. Därför har antalet barn allmänt granskats med relationstal och koefficienter som härletts från dessa.
  • kan det finnas upp till 39 barn i gruppen, vilket innebär att alla barn får vård Under 5 timmar per dag. Regionförvaltningsverket har dock inte stött på sådana grupper. Oftast finns det 12–21 barn i grupperna.

Koefficienten för till exempel ett barn över 3 år som deltar i småbarnspedagogiken mindre än 5 timmar per dag är 0,54. Detta innebär dock inte att barnet är en halva. Talet kommer från att en yrkesutbildad person kan ha 13 deltidsbarn i stället för sju heltidsbarn. Antalet barn i grupperna kan variera stort beroende på ålder och den tid de tillbringar inom småbarnspedagogiken. 

Relationstalet anger endast hur många lärare, socionomer och barnskötare inom småbarnspedagogiken som ska finnas på daghemmet i förhållande till antalet barn.  Relationstalet mäter alltså inte arbetets belastning eller vardagens smidighet.
 

 

Ytterligare information

direktör för undervisnings- och kulturväsendet Marja-Liisa Keski-Rauska, tfn 0295 018 815, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, marja-liisa.keski-rauska(at)rfv.fi

överinspektör för undervisningsväsendet (småbarnspedagogik) Mirja Kivikangas, tfn 0295 018 669, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, mirja.kivikangas(at)rfv.fi 

överinspektör för undervisningsväsendet (småbarnspedagogik) Taru Terho, tfn 0295 018 814, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, taru.terho(at)rfv.fi
 

ruotsi småbarnspedagogik