Boendedemokrati

De boende har möjlighet att delta och påverka beslut som gäller husets förvaltning och skötsel. Du kan lämna en ansökan till regionförvaltningsverket, om du tycker att boendedemokratin inte omsätts i praktiken.

Information om boendedemokrati

Med boendedemokrati avses att de boende har möjlighet att delta och påverka beslut som gäller husets förvaltning och skötsel.

Boendedemokratin bygger på lagen om samförvaltning i hyreshus. 

Lagen ger de boende i hyreshus beslutanderätt och inflytande i ärenden som gäller deras eget boende. Ett syfte med lagen är också att öka boendetrivseln och främja underhållet och skötseln av hyreshusen.

Bostadsdemokratin tillämpas på alla sådana hyreshus som avses i samförvaltningslagen. Sådana är aravahyreshus som omfattas av användnings- och överlåtelsebegränsningar och räntestödshyreshus som finansierats och byggts efter 1.1.2002. 

Ovan avsedda arava- och räntestödshyreshus kan vara bland annat:

  • kommunala hyreshus
  • hyreshus som ägs av allmännyttiga samfund 
  • studentbostäder
  • hyreshus som ägs av företag
  • äldreboenden.

Samförvaltningslagen tillämpas inte på vanliga bostadsaktiebolag.

Om boendedemokratin inte omsätts i praktiken

Observera att endast ovan nämnda uppgifter ingår i regionförvaltningsverkets behörighet. Regionförvaltningsverket kan till exempel inte bestämma om boendekommitténs verksamhet och verket behandlar inte heller meningsskiljaktigheter mellan de boende eller ärenden som hänför sig till bostadens kvalitet.

I ett sådant hyreshus som avses i samförvaltningslagen kan ansökan lämnas av en boende eller annan innehavare av en bostad, en person som representerar boendestämman eller en förtroendevald.

Skriv en fritt formulerad ansökan, av vilken framgår

  • hur ägaren till hyreshuset eller bostadsrättshuset försummat en till ägaren stadgad uppgift i ordnandet av samförvaltningen
  • vilka åtgärder du vill att regionförvaltningsverket vidtar. 

Sänd ansökan till Regionförvaltningsverkets i Västra och Inre Finland registratorskontor antingen 
i elektroniskt format till adressen [email protected] eller 
per post till adressen: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, PB 200, 65101 VASA.

För behandling av boendedemokratiärendet uppbärs av ansökaren en avgift. I januari-juni år 2023 är avgiften 250 euro.

Då du har lämnat ansökan, överförs den till regionförvaltningsverkets behandlingskö. Regionförvaltningsverket kontaktar dig, om mer information krävs för att ett beslut ska kunna fattas.

Regionförvaltningsverket hör husets ägare innan saken avgörs. Behandlingen av ärendet tar sålunda flera månader innan det avgörs.

Du kan lämnä en ansökan till regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket kan på ansökan meddela ålägganden endast till den som äger hyreshuset eller en representant för denna.

Hyreshus som avses i samförvaltningslagen   

Husets ägare har i samförvaltningslagen påförts vissa uppgifter. Om ägaren försummar sina uppgifter, kan regionförvaltningsverket fastställa en viss tid inom vilken uppgiften ska fullgöras. 

Det kan till exempel vara fråga om att ägaren inte har överlåtit sådan uppgifter om hyreshuset till boendekommittén, som den enligt lagen har rätt till.

Vite

Regionförvaltningsverket kan vid behov effektivera sitt beslut med vite.

Länkar till lagar

Du är kanske intresserad av

Boendedemokrati i hyreshus

Boendedemokrati i hyreshus

Boendedemokrati i bostadsrättshus

Boendedemokrati i bostadsrättshus