Asukasdemokratia

Asukkailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asuintalonsa hallintoa ja hoitoa koskeviin päätöksiin. Voit tehdä hakemuksen aluehallintovirastolle, jos asukasdemokratia ei mielestäsi toteudu.

Tietoa asukasdemokratiasta

Asukasdemokratialla tarkoitetaan asukkaiden mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa talon hallintoa ja hoitoa koskeviin päätöksiin.

Asukasdemokratia perustuu lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa. 

Laki antaa vuokra-asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa asioissa. Lisäksi sen tarkoituksena on lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa. 

Asumisoikeusasunnoissa sekä asumisoikeuden haltijalla että hänen kanssaan samassa asunnossa asuvalla on oikeus osallistua asumisoikeustaloa koskevaan hallintoon ja päätöksentekoon.

Asukasdemokratiaa sovelletaan kaikissa yhteishallintolain tarkoittamissa vuokrataloissa. Niitä ovat käyttö- ja luovutusrajoitusten alaiset aravavuokratalot sekä 1.1.2002 jälkeen rahoitetut ja rakennetut korkotukivuokratalot. 

Edellä tarkoitettuja arava- ja korkotukivuokrataloja voivat olla muun muassa:

  • kunnalliset vuokratalot
  • yleishyödyllisten yhteisöjen omistamat vuokratalot
  • opiskelija-asuntolat
  • yritysten omistamat vuokratalot
  • vanhustentalot.

 Lisäksi asukasdemokratiaa sovelletaan asumisoikeustaloissa.

Yhteishallintolakia ei sovelleta tavallisiin asunto-osakeyhtiöihin.

Jos asukasdemokratia ei toteudu

Voit tehdä meille hakemuksen asiasta. Aluehallintovirasto voi hakemuksen perusteella antaa määräyksiä ainoastaan vuokra- tai asumisoikeustalon omistajalle tai tämän edustajalle.

Yhteishallintolain tarkoittamat vuokratalot   

Talon omistajalle on asetettu yhteishallintolaissa tiettyjä tehtäviä. Jos omistaja laiminlyö tehtäviään, aluehallintovirasto voi asettaa määräajan, jonka kuluessa tehtävä on suoritettava. 

Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että omistaja ei ole luovuttanut asukastoimikunnalle sellaisia vuokrataloa koskevia tietoja, joihin sillä on lain mukaan oikeus.

Asumisoikeustalot

Talon omistajalle on laissa säädetty tiettyjä tehtäviä. Jos talon omistaja laiminlyö tehtäviään tai menettelee lain vastaisesti, aluehallintovirasto voi asettaa määräajan, jonka kuluessa tehtävä on suoritettava tai menettely oikaistava.
Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että asukkaalle ei ole annettu tietoja käyttövastikkeen määräytymisestä.

Uhkasakko

Aluehallintovirasto voi tarvittaessa asettaa uhkasakon päätöksensä tehosteeksi.

Huomioi, että aluehallintoviraston toimivaltaan kuuluvat vain edellä mainitut tehtävät. Aluehallintovirasto ei voi määrätä esimerkiksi asukastoimikunnan toiminnasta eikä se käsittele asukkaiden välisiä erimielisyyksiä tai asunnon laatuun liittyviä asioita.

Yhteishallintolain tarkoittamissa vuokrataloissa hakemuksen voi tehdä asukas tai muu huoneiston haltija, asukkaiden kokousta tai asukastoimikuntaa edustava henkilö tai luottamushenkilö.

Asumusoikeustaloissa hakemuksen voi tehdä asumisoikeuden haltija tai hänen kanssaan asumisoikeusasunnossa asuva, asukkaiden kokousta tai asukastoimintaa edustava henkilö tai luottamushenkilö.

Kirjoita vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi

  • miten vuokratalon tai asumisoikeustalon omistaja on laiminlyönyt jonkin omistajalle säädetyn tehtävän yhteishallinnon järjestämisessä
  • mihin toimenpiteisiin haluat aluehallintoviraston ryhtyvän. 

Lähetä hakemus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon joko sähköisesti osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 200, 65101 VAASA.

Asukasdemokratia-asian käsittelystä peritään hakijalta maksu. Vuonna 2021 maksu on 250 euroa.

Kun olet tehnyt hakemuksen, se siirtyy aluehallintoviraston käsittelyjonoon. Otamme sinuun yhteyttä, jos päätöksentekoa varten tarvitaan lisätietoa.

Kuulemme talon omistajaa ennen asian ratkaisemista. Näin ollen hakemuksen käsittely vie aikaa useamman kuukauden ennen sen ratkaisua.

Lakilinkit