Övervakning av EU-stöd för djurgård och tvärvillkor för jordbruksstöd

Om du har en djurgård som får EU-stöd kan din gård väljas ut för s.k. urvalsbaserade djurskyddsinspektioner. På dessa gårdar kontrollerar vi att kraven i EU-lagstiftningen och i Finlands lagstiftning om djurs välbefinnande uppfylls.

Vår egen nationella lagstiftning är ofta mer krävande när det gäller djurskyddsfrågor än bestämmelserna på EU-nivå. Inspektionerna utförs i regel oanmält. 

Inspektion av tvärvillkor

För att få vissa jordbruksstöd måste stödmottagaren iaktta överenskomna tvärvillkor. Villkoren hänför sig till god jordbrukarsed. Den som ansöker om stöd har förbundit sig att bedriva jordbruk enligt vissa kriterier. 

På gårdar med produktionsdjur övervakar vi att tvärvillkoren uppfylls i fråga om livsmedelssäkerhet, anmälan om djursjukdomar och djurens välbefinnande.

En del av gårdarna väljs årligen antingen slumpmässigt eller genom ett viktat urval för övervakning av tvärvillkoren. Vi meddelar i regel inte om inspektionsbesöken i förväg. 

Vi övervakar tvärvillkoren också på basis av både våra djurskyddsinspektioner och de inspektioner som utförs av kommunala övervakare.

Information om övervakning av EU-stöd

Om vi upptäcker brister i efterlevnaden av bestämmelserna kan du i lindrigare fall få anvisningar. Om bristen är sådan att den kan avhjälpas under besöket medför den inga åtgärder. 

Om bristen inte kan rättas till omedelbart, eller om den är av en sådan art att enbart anvisningar inte räcker till, utfärdar vi ett föreläggande om saken. Föreläggandet har en viss tidsgräns inom vilken bristerna ska rättas till. Efter detta gör vi en ny inspektion. 

Om EU-lagstiftningen har överträtts utvidgas inspektionen till övervakning av tvärvillkoren, vilket också kan inverka på jordbruksstöden. 

Information om övervakningen av trärvillkoren

Brister i efterlevnaden av tvärvillkoren kan leda till att gården förlorar EU-stöd.

Vår övervakning är bara en del av övervakningen av tvärvillkoren som helhet. 

Du är eventuellt intresserad av