Vuoden painopisteet

Tällä sivulla esittelemme opetus- ja kulttuuritoimen koulutusten vuosittaiset painopisteet.

AVI kouluttaa -painopiste 2023: turvallisuus

Miten toimin kriisitilanteessa? Miten voin toimia, ettei niitä tapahdu? Aluehallintovirasto auttaa sinua kohtaamaan erilaiset turvallisuushaasteet työpaikkasi arjessasi. Koulutuksissamme saa paitsi käytännön vinkkejä turvallisuuden parantamiseen myös henkisiä voimavaroja tilanteiden kohtaamiseen.

Kohtaamme jatkuvasti turvattomuutta. Se voi liittyä psyykkiseen, fyysiseen, sosiaaliseen tai laajempaan yhteiskunnalliseen turvallisuuteen. Hyödynnämme turvallisuuskoulutuksissamme lakisääteistä tehtäväämme ja kentältä nousevia havaintoja sekä toiveita.

Aluehallintovirastojen turvallisuuskoulutukset ovat ennakoivia ja kentän huomioista lähteviä. Turvallisuuskoulutusten tavoite on ennakoiden ohjata turvallisuuteen liittyvissä asioissa, kuten turvallisuussuunnittelussa.

Turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia on pidettävä jatkuvasti yllä ja päivitettävä edelleen, koska ympäröivä yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa. Tietoisuus uhkista, niiden torjumisesta, omista vaikuttamismahdollisuuksista ja velvollisuuksista vaimentavat omia pelkoja ja parantavat omaa toimintavalmiutta. Mitä paremmin olet tietoinen turvallisuusasioista, sitä paremmin voit luoda turvallisuuden tunnetta ympärillesi.

Koulutuksissamme käsittelemme esimerkiksi fyysiseen turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten miten luoda turvallinen tila tai miten toimia uhkaavissa tilanteissa. Koulutusaiheinamme ovat myös henkinen turvallisuus, resilienssi, henkinen varautuminen ja tilanteesta palautuminen.

Turvallisuudesta huolehtiminen on opetuksen ja koulutuksenjärjestäjien lakisääteinen tehtävä. Opetus- tai kulttuuritoimessa työskentelevät eivät voi tehdä asioita yksin. Koulutustemme jälkeen osallistujat ymmärtävät turvallisuuteen liittyviä asioita paremmin, osaavat ottaa mahdollisia epäkohtia esille ja tuntevat oikeat tavat viedä niitä eteenpäin. 

AVI kouluttaa -painopiste 2023: sivistyksen palvelupolut

Hyvinvointialueiden myötä kuntien palvelurakenteet ja toimintamallit muuttuvat. Aluehallintovirasto kulkee kuntien rinnalla muutoksessa kouluttamalla henkilöstöä ja jakamalla hyviä käytänteitä.

Kunnat ja hyvinvointialueet työskentelevät samojen asiakkaiden hyväksi ja samojen ilmiöiden parissa. Siksi palveluntuottajien pitäisikin tunnistaa monialaisen yhteistyön merkitys palvelutuotannossa. 

Toimintamalleja ja -rakenteita on luotava uudestaan, ja kunnissa on mietittävä, miten palvelut järjestetään tulevaisuudessa. Kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöiden vastinparit eri tehtäväkokonaisuuksissa on tunnistettava, jotta yhteistyö on mahdollista. Tarvittavan tiedon liikkuminen ammattilaisten välillä on turvattava lainsäädäntö tuntien. 

Kuntalaisten hyvinvointi on yhteinen asia, jota toimijoiden organisaatiorakenteet eivät saa vaikeuttaa. Hyvä ja sujuva rajapintatyö on tärkeää. Muutoksessa on myös turvattava lapsen ja nuorten palvelupolkujen jatkumo.

Hyvinvointia tukevat palvelut pitää edelleen järjestää ja säilyttää kunnissa lähipalveluna. Hyvinvointialueilla toimialojen yhteistyö ja kokonaisvaltainen asiakasajattelu korostuvat. Kuntalainen on toimialarajoja ylittävä ja niiden yhteistyötä tarvitseva asiakas.

Aluehallintovirasto luo ja ylläpitää verkostoja hyvinvointipalveluiden edistämiseksi ja auttaa hyvien toimintatapojen levittämisessä. Aluehallintovirastot jakavat kunnille vuosittain valtionavustuksia, joilla hyvinvointityötä ja siihen liittyviä ympäristöjä voidaan kehittää.

AVI kouluttaa -painopiste 2023: hyvinvointi

Jokaisella on oikeus terveyteen ja hyvinvointiin. Aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi tarjoaa laadukasta, puolueetonta ja maksutonta koulutusta opetus- ja kulttuuritoimen henkilöstölle hyvinvoinnin pitkäjänteiseen kehittämiseen. Heidän kauttaan palveluista hyötyvät kaikki kuntalaiset, erityisesti lapset ja nuoret.

Työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen kannattaa, sillä se lisää alan veto- ja pitovoimaa. Osaajat pysyvät sellaisissa työpaikoissa, joissa heidän hyvinvoinnistaan pidetään huolta.

Aluehallintovirastojen koulutuksissa osallistuja saa tutkittua tietoa yksilön ja yhteisön hyvinvoinnista sekä niiden johtamisesta. Koulutuksissa jaetaan toimialoillamme hyviksi havaittuja käytänteitä hyvinvoinnin edistämiseksi. Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen on työantajan lakisääteinen velvollisuus. Koulutuksissamme tutustutaan esimerkiksi työsopimuslakiin ja hyvinvoinnin johtamiseen. Niissä myös kerrotaan, mihin tahoihin kunnan työtekijä voi olla yhteydessä, jos huomaa puutteita hyvinvoinnissa, ja miten asioita voi edistää omassa kunnassaan.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on kaikkien aikuisten yhteinen asia. Koulutuksissa nostamme esiin lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä teemoja ja näkökulmia. 

Työn kuormittavuus kasvaa jatkuvasti. Työhyvinvoinnissa ei enää riitä motivoiva työ. Moni meistä saattaa olla tilanteessa, jossa pitää työstään, mutta toisaalta kokee arjen siellä raskaaksi. Mitä silloin pitäisi tehdä? Järjestämme koulutuksia, joissa saa työkaluja työssä jaksamiseen ja asioiden muuttamiseen. Koulutuksissamme ennakoimme henkistä kriisinkestävyyttä ja kerromme jälkihoidosta.