Sammankomstbegränsningarnas ABC

Publiceringsdatum 16.2.2022 11.00 Blogg

Sammankomstbegränsningarna under coronatiden varierar regionalt i Finland bland annat enligt sjukdomsläget och epidemiprognosen. I ett område gäller strängare begränsningar än i ett annat. Om en medborgare endast följer det nationella epidemiläget kan det kännas svårbegripligt varför sammankomstbegränsningarna varierar regionalt. Även kommunerna kan begränsa sammankomster inom sitt område.

Det kan också vara svårt att förstå vad en sammankomstbegränsning i praktiken innebär och hur en sammankomstbegränsning skiljer sig från övriga coronabegränsningar som regionförvaltningsverket fastställt. Vår skrivelse fokuserar på denna sida av sammankomstbegräsningarna. Vi vill klargöra fakta om sammankomstbegränsningarna och svara på frågan: ”Vad är en sammankomstbegränsning?”

Regionförvaltningsverkets förordnanden om sammankomstbegränsningar gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller i avgränsade utrymmen utomhus. I förordnandet om begränsning av sammankomster kan begränsningen riktas till att gälla endast en del offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster. Bestämmelser om begränsning av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns i lagen om smittsamma sjukdomar. Läs mer om paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Lagen om sammankomster definierar tillställningens natur

Med offentliga tillställningar avses nöjestillställningar, tävlingar, föreställningar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten. Som offentliga tillställningar räknas även sådana tillställningar som bygger på inbjudan eller medlemskap, om inte tillställningen på grund av antalet deltagare, tillställningens art eller andra särskilda skäl kan anses vara av privat natur.

Med allmänna sammankomster avses demonstrationer eller andra tillställningar som ordnas i syfte att utöva mötesfriheten och i vilka även andra än de som uttryckligen inbjudits kan delta eller följa.

Definitionen av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster finns i lagen om sammankomster. Mer information: På vad grundar sig regionförvaltningsverkets behörighet att förbjuda och begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster så som demonstrationer?

Exempel på offentliga tillställningar som sammankomstbegränsningarna kan gälla:

 • Konserter
 • Teater- och sommarteaterföreställningar (också exempelvis föreställningar som ordnas i en nöjespark)
 • Bioföreställningar
 • Festivaler  
 • Marknader
 • Enskilda auktioner
 • Friidrottsevenemang och andra idrottsmatcher och idrottsturneringar (t.ex. boboll, fotboll och ishockey) om det finns publik på plats
 • I regel utbildningar och seminarier som är öppna för alla, också avgiftsbelagda, även sådana som arrangeras av privata aktörer
 • Pop-up-caféer och -butiker, åtminstone när de inte finns i ett köpcentrums lokaler
 • Daghemmens, skolornas eller läroanstalternas fester, avslutningar och studentdimissioner om de har andra deltagare än personal och barn, elever och studerande
 • Gamlas dans, om det finns publik (t.ex. elevernas föräldrar)
 • Abiturienternas åkturer på lastbilsflak
 • Drive-in-evenemang
 • Disputationer i universitet
 • Pilktävlingar

 Mer information om offentliga tillställningar som sammankomstbegränsningarna kan gälla:

Alla tillställningar eller all verksamhet omfattas inte av sammankomstbegränsningarna

Begränsningen av sammankomster gäller inte fortlöpande, normal verksamhet och inte heller arbetsplatsernas sedvanliga verksamhet.

Exempel på fortlöpande normal verksamhet, som begränsningar av sammankomster inte gäller:

 • Nöjesparker och inomhusnöjesparker
 • Djurparker
 • Idrotts- och aktivitetsparker
 • Tivolin
 • Torgverksamhet
 • Auktionsverksamhet när företagets verksamhetsområde är att hålla auktioner
 • Lekparker och lekplatser  
 • Friluftsbad och badstränder  
 • Sommarläger
 • Föreställningar som enbart streamas för publiken, det vill säga utan att det finns publik på plats
 • Läroanstalternas och skolornas verksamhet och interna evenemang utan utomstående publik
 • Prov i anslutning till elevantagning och undervisningsverksamhet
 • Guidade rundturer, till exempel på museer, i stadsdelar eller naturområden

Dessa aktörer kan omfattas av begränsningarna som gäller användningen av utrymmen: Användning av kundutrymmen och lokaler.

Begränsningar av sammankomster gäller inte heller privata tillställningar, såsom bröllopsfester och kvällssamvaro, tillvaro eller idrott utomhus som ordnas av privatpersoner.

Myndighetssammanträden, såsom kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller kommunnämndernas sammanträden, omfattas inte av sammankomstbegränsningarna. Därför kan man inte heller ta coronapasset i bruk som ett alternativ till sammankomstbegränsningar.

Bolagsstämmor och andra motsvarande stadgeenliga eller lagstadgade sammankomster omfattas i regel inte av sammankomstbegränsningarna.

Mer information om tillställningar och verksamhet som i regel inte omfattas av sammankomstbegränsningarna:

Ordnande av offentliga tillställningar

Utöver sammankomstbegränsningarna ska arrangören beakta de hygienkrav som föreskrivs i lagen om smittsamma sjukdomar och de skyldigheter som gäller användningen av lokalerna.

Hygienkrav (lagen om smittsamma sjukdomar 58 c §)

Hygienkraven som föreskrivs i lagen om smittsamma sjukdomar gäller i stor utsträckning i hela landet. Kraven gäller direkt med stöd av lag utan särskilt myndighetsbeslut. Aktören ska beakta hygienkraven i alla de inomhuslokaler de administrerar som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse samt i vissa begränsade utomhusutrymmen.

Förebyggande av smittorisk i lokaler (lagen om smittsamma sjukdomar 58 d §)

Regionförvaltningsverken kan ge bestämmelser som förpliktar aktörerna att ordna sin verksamhet på ett hälsosäkert sätt. Om en sådan bestämmelse har getts för området, ska användningen av lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse ordnas så att den smittorisk som orsakas av kundernas och deltagarnas samt sällskapens närkontakter kan förebyggas.

Aktören kan fullgöra skyldigheten till exempel genom

 • att begränsa antalet kunder
 • att differentiera vistelsen
 • att effektivisera ventilationen
 • att förutsätta att deltagarna använder munskydd.

Paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar gäller sammankomstbegränsningar och paragraf 58 d hälsosäker användning av utrymmen.

Aktören ska upprätta en skriftlig plan över de åtgärder genom vilka risken för smitta till följd av närkontakt förebyggs i lokalerna.

Regionförvaltningsverken har sammanställt en heltäckande anvisning på sina webbplatser för uppgörandet av en skriftlig plan.

Obs! Regionförvaltningsverket ger ingen bedömning eller godkännande av enskilda aktörers planer för att förhindra spridningen av covid-19-epidemin i sina lokaler. Aktören ska inte skicka den skriftliga planen till regionförvaltningsverket, utan den ska hållas tillgänglig för kunderna och dem som deltar i verksamheten samt presenteras på begäran för kommunens eller regionförvaltningsverkets inspektör vid behov.

Ordnande av offentliga tillställningar i förplägnadsrörelser

Om en offentlig tillställning ordnas i en förplägnadsrörelse eller om det finns ett serveringsområde vid en offentlig tillställning, ska aktören utöver sammankomstbegränsningarna även iaktta de begränsningar som gäller restaurangverksamheten.

Mer information om att ordna en offentlig tillställning i en förplägnadsrörelse

Ordnande av privata tillställningar

Regionförvaltningsverkens bestämmelser om begränsning av sammankomster gäller inte privata tillställningar eller annan verksamhet som hör till privat- eller familjeliv.

Privata tillställningar är alla privata evenemang som inte är öppna för allmänheten, såsom examensfester, bröllop, begravningar, dop, födelsedagsfester och privata kvällstillställningar.

Om man ordnar en privat tillställning i en restaurang, ett kafé eller i en annan förplägnadsrörelse ska man dock följa restriktionerna och skyldigheterna som gäller restaurangverksamheten. Till exempel ska kraven på hygien och säkerhetsavstånd beaktas, likaså begränsningarna av öppettider och serveringstider samt eventuella begränsningar av antalet kunder.

Mer information om att ordna privata tillställningar:

Coronapasset

För närvarande har användningen av coronapasset begränsats så att ibruktagandet av det inte befriar verksamhetsutövaren från begränsningarna. Mer information: SHM:s meddelande 11.2.2022    

Verksamhetsutövaren kan dock ta coronapasset i bruk i lokaler som omfattas av begränsningarna och som kunderna använder under sin fritid i rekreationssyfte. Sådana lokaler är:

 • inomhuslokaler och utrymmen utomhus som används för offentliga tillställningar
 • förplägnadsrörelser
 • gym och andra inomhusutrymmen som används för idrott eller motion
 • allmänna bastur och bassängområden i simhallar, friluftsbad och badinrättningar, samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • museer, utställningslokaler och andra motsvarande kulturlokaler, såsom konstgallerier.

Verksamhetsutövaren kan inte ta i bruk coronapasset i sådana lokaler och på sådana platser som kan anses vara nödvändiga eller väsentliga med tanke på det normala livet eller de lagstadgade rättigheterna. Dessutom kan man inte frigöra sig från stängningen av lokalerna genom att ta i bruk coronapasset.

Mer information om användningen av coronapasset: Vanliga frågor om coronaviruset – Coronapasset

Gällande regionala coronarestriktioner

 Mer information

Författare: regionförvaltningsverkets kundserviceteam

corona ruotsi