Samhällets övergripande säkerhet konkretiseras genom regionala försvarskurser

Publiceringsdatum 5.7.2022 12.45 Blogg

Att ordna regionala försvarskurser hör till regionförvaltningsverkets lagstadgade uppgifter inom samordningen av den regionala beredskapen. Kursernas historia sträcker sig ända till länsstyrelsernas tid på 1960-talet och i Södra Finland har redan tiotusentals personer som har en central roll med tanke på samhällets kritiska funktioner fått lära sig av kurserna under decenniernas lopp. Elevantagningen är organisationsbaserad, dvs. de personer som deltar i kurserna utses av organisationer inom de kritiska sektorerna.

Även om ordet försvarskurs kan väcka föreställningar om att man kryper omkring i terrängdräkter i skogen är våra kurser i huvudsak städat inomhusarbete.


 Deltagarna genomgår en veckas grundkurs i det regionala försvaret och får en täckande bild av den övergripande säkerheten i samhället, lagstiftningen, myndigheternas roll och det samarbete som görs för den regionala beredskapen.

Inom Södra Finlands verksamhetsområde ordnar vi vanligtvis årligen sex regionala försvarskurser på basnivå tillsammans med försvarsmaktens truppförband. Cirka 70 deltagare bjuds in till varje kurs, vilket innebär att vi utbildar nästan 500 personer på grundkurserna varje år. Kurserna ordnas inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland enligt landskap – Nyland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland.

Utöver grundkurserna ordnar vi årligen tre eller fyra kortare fortsättningskurser, specialkurser och kompletterande kurser. Normala år kommer vi alltså upp till cirka tusen kursdeltagare. I riksomfattande perspektiv ordnas ca 60 procent av de regionala försvarskurserna hos oss i Södra Finland.

Vem väljs till kurserna och på vilka grunder?

Intresset för försvarsverksamheten har naturligtvis ökat mycket under den senaste tiden, vilket i sig är fint, och det syns också hos oss vid regionförvaltningsverket. Det kommer för närvarande många förfrågningar om försvarskurserna – många intresserar sig för hur man kan delta.

En tumregel i antagningen av elever är att de organisationer som har en central roll för samhällets kritiska funktioner och för försörjningsberedskapen bland sina medlemmar utser de personer som ska delta i kursen. Valet är alltså organisationsbaserat.

I valet av elever följer vi anvisningarna från den riksomfattande delegationen för frivilligt försvar. Kursdeltagarna representerar myndigheter som är centrala med tanke på samhällets regionala och lokala verksamhet, såsom kommuner, sjukvårdsdistrikt, räddningsverk, polisinrättningar och också centralförvaltningens organisationer. I fortsättningen deltar också personal i centrala roller i välfärdsområdena. Deltagarna har vanligen en ledande ställning eller arbetar i uppgifter som är nära kopplade till beredskapen.

Även näringslivet beaktas i elevantagningen som en del av försörjningsberedskapskedjan och av samhällets kritiska funktioner. Näringslivets representation i kurserna sammanställs i regel i enlighet med poolerna i anslutning till Försörjningsberedskapscentralen. Poolerna är branschspecifika helheter som till exempel hör till livsmedelsförsörjningen, energiförsörjningen eller trafiken och logistiken. Enligt prövning kan vi också ta in sådana deltagare från näringslivet som inte hör till poolerna, såsom aktörer inom avfallshanteringen, om de är verksamma inom samhälleligt kritiska funktioner. Via mediepoolen har vi bland annat funderat på möjligheten att i fortsättningen också bjuda in till exempel influerare på sociala medier till kurserna.

Om du arbetar inom en verksamhet som är kritiskt med tanke på samhällets funktion lönar det sig att fråga direkt av arbetsgivaren om de kan föreslå dig för en av våra kurser. Vi påminner också om att försvarsorganisationerna är mycket viktiga aktörer i beredskapsutbildningen för frivilliga privatpersoner.

Kurserna ger en bild av samhällets övergripande säkerhet

De försvarskurser som ordnas av regionförvaltningsverket är en del av den allmänna försvarsundervisningen, om vilken det bestäms i förordning av statsrådet och som styrs av delegationen för frivilligt försvar.

Även i fråga om innehållet i kurserna följer vi anvisningen från delegationen för frivilligt försvar, liksom vid elevantagningen. Enligt anvisningen är målet för den regionala försvarskursen att ge en allmän bild av Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och av arrangemangen, beredskapen och utvecklingen av det övergripande försvaret och inom olika sektorer under normala förhållanden, vid störningar och under undantagsförhållanden. Deltagarna sätter sig in i olika sektorers generella, regionala och lokala uppgifter inom totalförsvaret och möjligheterna att genomföra dem, och i deras inbördes påverkansrelation. Ett mål är också att främja myndigheternas beredskap och samarbete.

Undervisningen i den regionala försvarskursen genomförs inom referensramen för den övergripande säkerheten, vilket innebär att kursinnehållet kopplas till de vitala funktioner som beskrivs i säkerhetsstrategin för samhället:

  • Ledning
  • Internationell och EU-verksamhet
  • Försvarsförmåga
  • Den inre säkerheten
  • Ekonomi, infrastruktur, försörjningsberedskap 
  • Befolkningens handlingsförmåga och service
  • Mental kristålighet

Deltagarna i försvarskursen sätter sig in i dessa teman med tanke på det regionala samarbetet, särskilt genom föreläsningar. Under en veckas grundkurs ordnas ett trettiotal kortföreläsningar och efter föreläsningarna har det reserverats gott om tid för diskussion. Det teoretiska innehållet konkretiseras genom grupparbete som utförs under veckan. Programmet kompletteras med besök till ställen som är viktiga med tanke på den övergripande säkerheten och den regionala beredskapen, såsom räddningsverket och försvarsmaktens baser.

Krockad bil, räddningspersonal, brandbil och ambulans framför räddningsstationen.

På kurserna kan man också besöka ställen som är centrala med tanke på säkerheten och beredskapen. På bilden ordnar räddningsverket en uppvisning av räddningsarbetet efter en bilolycka.

Kursdeltagarna är mycket nöjda, även nätverkande är viktigt

Vi ber alla kursdeltagare ge respons på enskilda kursinnehåll och på kurserna i allmänhet ur utvecklingsperspektiv. Våra kurser får i regel mycket god respons i enkäterna – även om kursprogrammet är mycket intensivt upplevs innehållet vara nyttigt och helheten fungerande.

Utöver substansen i kurserna är det viktigt att skapa nätverk. Under den intensiva grundkursen lär kursdeltagarna känna varandra och skapar täta band som i allmänhet består i flera år, om inte årtionden. Nätverkande är mycket viktigt för att samarbetet ska lyckas, särskilt i det skedet då en plötslig störningssituation drabbar samhället.

Samarbete är ett ord som i praktiken förekommer i varje föreläsning på försvarskursen. Alla kursdeltagare förstår vikten av samarbete i slutet av den grundläggande kursen i veckan, åtminstone om man får tro på responsen. Beredskapen lyckas då vi gör tillsammans - det stöder vi och jobbar med på våra regionala försvarskurser.

Esa-Pentti Lukkarinen
biträdande direktör, ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

ruotsi räddning säkerhet och beredskap