Registret för övervakning av penningtvätt

I penningtvättslagen bestäms vilka skyldigheter och åtgärder som företag, sammanslutningar och andra näringsidkare ska fullgöra. Syftet med åtgärderna är att förebygga och göra det enklare att avslöja penningtvätt och finansiering av terrorism.  

Vi övervakar sådana bolag och andra näringsidkare som inom sin normala verksamhet kan lägga märke till penningtvätt eller finansiering av terrorism eller som man kan anta att kan bli utnyttjade för sådana ändamål.

Vi för ett register för övervakning av penningtvätt. Registret är offentligt och registeruppgifterna kan läsas utan inloggning. Alla rapporteringsskyldiga aktörer måste vara registrerade i något register för näringstillsyn.

Läs mer om tillsynen över penningtvättslagen.

Om registret

Vi för ett register för övervakning av penningtvätt. Registret är offentligt och registeruppgifterna kan läsas utan inloggning. Du hittar en länk till registret nederst på den här sidan.

Alla rapporteringsskyldiga aktörer måste vara registrerade i något register för näringstillsyn eller i ett koncessionsregister. En rapporteringsskyldig aktör behöver inte lämna en ansökan till registret för övervakning av penningtvätt om den redan är registrerad i något annat av regionförvaltningsverkets register för näringstillsyn. Pantlåneinrättningar, indrivningsrörelser och förmedlare av fastigheter, hyreslägenheter och hyreslokaler är sådana aktörer.  Alla andra rapporteringsskyldiga ska registrera sig i registret för övervakning av penningtvätt.

Se förteckningen över rapporteringsskyldiga aktörer som vi övervakar vid punkten ”Vem övervakar regionförvaltningsverket gällande penningtvättslagen?”

Du kan besvara enkäten för att se om du är registreringspliktig. Du hittar länken till testet längst ner på sidan.

Använd den elektroniska ansökningsblanketten för att ansöka till registret för övervakning av penningtvätt. Du hittar en länk till blanketten nederst på sidan. 

Följ anvisningarna nedan: 

 1. Gå till regionförvaltningens e-tjänst.  
 2. Välj e-tjänsten ”Registret för övervakning av penningtvätt”. 
 3. Identifiera dig på det sätt som är lämpligast för dig. Inloggning i e-tjänsten kräver stark autentisering. Du kan använda certifikatkort, mobilcertifikat eller bankkoderna som du har fått av din egen bank. Använd inte ett företags bankkoder. 
 4. Börja med att läsa och godkänna användningsvillkoren: Klicka på ”Börja” och kom ihåg att kryssa för punkten Jag godkänner användarvillkoren innan du går vidare. 
 5. Företagets grunduppgifter och kontaktuppgifter: Kontrollera dina kontaktuppgifter och korrigera eller lägg till uppgifter som saknas. Därefter ska du klicka på den gröna ikonen ”Spara” som finns längst ner på sidan. OBS! Du ska INTE klicka på ”Stäng”-ikonen om du inte vill avbryta ifyllandet av blanketten. Kom ihåg att fylla i alla obligatoriska punkter som markerats med *. 
 6. Oberoende av om du sköter ärenden för ett företag, en sammanslutning eller som enskild näringsidkare bör du först skriva in FO-numret och klicka på ”Hämta uppgifterna”. Du måste ha tillstånd att sköta företagets ärenden. Om du har rätt att företräda företaget bör du kryssa för punkten ”Jag har rätt att uträtta ärenden i företagets eller sammanslutningens namn”. Om rätten att företräda företaget inte framgår av handelsregisterutdraget bör du skicka en fullmakt som bevisar representationsrätten till Regionförvaltningsverket i Södra Finlands registratorskontor till e-posten [email protected]. Om du däremot är en enskild näringsidkare ska du komma ihåg att dessutom kryssa för ”Jag är enskild näringsidkare”. 
 7. Klicka på ikonen ”Fyll i ansökan”. 

Behandlingstiden för ansökan är ca två veckor. Behandlingstiden påverkas av mängden ansökningar och om det eventuellt behövs ytterligare utredningar. Du kan fortsätta verksamheten i ditt företag normalt medan ansökan behandlas.

Ansökan till tillsynsregistret för penningtvätt är avgiftsbelagd. Vi tar ut en engångsavgift på 305 euro för ansökan. Om vi måste göra en fullgöranderapport utifrån uppgifterna i ansökan är engångsavgiften 515 euro. Vi gör en fullgöranderapport om företaget som ska upptas i registret bedriver valutaväxling eller erbjuder företagstjänster. Avgifterna bestäms i statsrådets förordning.

Registreringsavgiften faktureras separat.

Avgifterna är utmätningsbara utan särskilt beslut. 

Du hittar mer information om avgifterna i vår serviceprislista. 

Anmälan om misstänkt överträdelse mot penningtvättslagen

Vi tar emot tips om rapporteringsskyldiga företag som misstänks ha brutit mot skyldigheterna i penningtvättslagen. Observera att anmälan om en misstänkt transaktion ska göras till centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen, inte till regionförvaltningsverket.

En lista över rapporteringsskyldiga företag finns på den här sidan under Vem övervakar regionförvaltningsverket gällande penningtvättslagen.

Gör en anmälan via vårt elektroniska rapporteringssystem. Du ser en länk till rapporteringssystemet nederst på denna sida. Anmälarens personuppgifter är sekretessbelagda. Vi överlåter inte uppgifterna till den part som anmälan gäller.

Vi beaktar misstankarna om överträdelser i vår riskbaserade tillsyn.

Vi uppmanar alla personer som upptäcker en eventuell överträdelse mot penningtvättslagen att anmäla det till regionförvaltningsverket.

Du kan göra en anmälan om du till exempel är kund eller anställd hos företaget. Du kan göra anmälan med låg tröskel. Vi kräver inga särskilda bevis som stöder misstankarna.

Anmälan kan gälla vilken som helst misstänkt överträdelse mot en skyldighet i penningtvättslagen. Anmälan kan göras exempelvis om

 • ett rapporteringsskyldigt företag inte har bedömt riskerna i samband med verksamheten 
 • ett rapporteringsskyldigt företag försummar skyldighet att känna sina kunder
 • ett rapporteringsskyldigt företag inte på lämpligt sätt identifierar kunden och kontrollerar identiteten 
 • ett rapporteringsskyldigt företag inte följer sin skyldighet att utreda och rapportera om tvivelaktiga transaktioner 
 • ett rapporteringsskyldigt företag inte avbryter transaktionen eller avböjer den trots misstankar om tvivelaktiga transaktioner eller finansiering av terrorism.

Ju mer detaljerade uppgifter vi får om en misstänkt överträdelse mot penningtvättslagen desto bättre kan vi bedöma behovet av fortsatta åtgärder. Anmälan ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • företagets eller organisationens namn som anmälan gäller 
 • företagets bransch 
 • verksamhetsstället där det misstänkta förfarandet mot penningtvättslagen skedde 
 • tidpunkten för det misstänkta förfarandet mot penningtvättslagen, eller meddelande om att det är fråga om ett fortlöpande förfarande 
 • beskrivning av de misstänkta överträdelserna mot penningtvättslagen 
 • vilken roll anmälaren har i organisationen som anmälan gäller: till exempel om hen är anställd eller kund hos företaget eller en annan part.

Anmälning av tvivelaktiga transaktioner

När din verksamhet omfattas av rapporteringsskyldigheten, måste du känna till din kund och följa kundrelationen under hela dess längd. Uppföljningen ska vara tillräckligt omfattande för att du ska kunna upptäcka avvikelser i transaktioner som är typiska för kundrelationen.

Om du lägger märke till en avvikande transaktion ska du ta reda på grunderna och syftet med transaktionen närmare. Om du upptäcker en tvivelaktig transaktion, måste du närmare utreda transaktionens grunder och syfte samt vid behov också ursprunget till de tillgångar som hänför sig till transaktionen. 

Du kan jämföra den avvikande transaktionen med 

 • sedvanlig verksamhet i den aktuella branschen 
 • motsvarande kunders sedvanliga beteende 
 • vad som är typiskt för likadana produkter eller tjänster.  

Om transaktionen också efter utredningen verkar tvivelaktig ska du genast anmäla den till centralen för utredning av penningtvätt. Anmälan ska göras med låg tröskel. Du behöver inte bedöma om det handlar om ett brott. 

Gör en anmälan alltid när

 • transaktionen verkar tvivelaktig också efter kundens redogörelse 
 • du blir tvungen att neka transaktionen på grund av att den är avvikande eller tvivelaktig 
 • du märker att transaktionen är tvivelaktig efter att den redan är gjord. 

Man får inte avslöja för kunden att man gör en anmälan. Förvara de utredningar som skaffats för anmälan i fem år och avskilt från övriga kundhandlingar.

Vart skickas anmälan? 

Centralen för utredning av penningtvätt finns i anslutning till centralkriminalpolisen. Centralen behandlar de anmälningar som den mottagit om misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism samt producerar material för bekämpning av penningtvätt.

Anmälan görs via den elektroniska rapporteringsapplikation, där man ska registrera sig. Du hittar en länk nederst på den här sidan.  

Länkar till lagar