Eriarvoisuuden kasvu uhkaa poikkeusoloissa – ehkäisevään päihdetyöhön sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen pitäisi panostaa juuri nyt

Kolme lasta ulkona selin

Voisi kuvitella, että päihteiden aiheuttamat ongelmat vähenisivät nyt kun ravintolat ovat olleet kiinni ja turhaa oleskelua yleisillä paikoilla on pitänyt välttää. Sosiaalisten kontaktien väheneminen ja yhteiskunnan toimintojen niukentuminen ovat voineet kuitenkin lisätä riskiä päihdeongelmien lisääntymiselle ja sen myötä perheiden pulmien kärjistymiselle yksityisten seinien sisälle koteihin.

Koronan aiheuttama tilanne on poikkeuksellinen ja koko yhteiskunnalle uusi. Epävarmuus ja erilaiset huolet korostuvat, ja perheiden ongelmat kärjistyvät. Moni järjestö ja toimija on havainnut, että päihteiden käyttö ja sen mukanaan tuomat ongelmat ovat lisääntyneet koronatilanteen aikana, kuten muun muassa alla olevat uutiset kertovat:

Haasteena on tukipalvelujen riittävyys ja niiden kohdentaminen oikein erityistä tukea ja huolenpitoa tarvitseville. Miten löydetään juuri ne perheet ja ihmiset, jotka tarvitsisivat tukea haasteisiin, jos nämä eivät osaa tai pysty itse hakeutumaan avun piiriin? Miten varmistetaan toisaalta riittävät palvelut esimerkiksi päihdeongelmaisille ja mielenterveyskuntoutujille ja samalla henkilökunnan turvallisuus koronavirustartuntojen estämiseksi?

Laaja tutkimusnäyttö osoittaa, että merkittävintä on luoda terveyttä edistävät keinot kaikille mahdollisimman helpoiksi ja kiinnittää esimerkiksi viestinnässä erityisesti huomio heikoimmassa asemassa olevien mahdollisuuksiin.

Osana aluehallintoviraston tekemää valvontaa on käynyt ilmi, että tässä tilanteessa mm. päihde- ja mielenterveysyksiköiden palveluja on karsittu sen sijaan että niitä olisi kehitetty. Ryhmätoiminta ja kuntoutus ovat esimerkiksi jääneet joissakin yksiköissä kokonaan pois eikä niiden tilalle ole kehitetty vaihtoehtoisia palveluja.

Tilanteessa pitäisi päinvastoin panostaa enemmän siihen, että päihde- ja mielenterveyskuntoutujat saisivat tarvitsemaansa apua, sillä tuen tarve ei poikkeusoloissa häviä mihinkään. Lakisääteiset palvelut on joka tapauksessa turvattava. Matalan kynnyksen palveluja tulisi kehittää, ja niitä pitäisi olla tarjolla niin verkossa kuin fyysisinä avun kanavina. Esimerkiksi sairaanhoitopiireiltä maaliskuussa kerätyn, nuorilta kysytyn palautteen perusteella psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluissa on korostunut tarve fyysisille tapaamisille

Ehkäisevä päihdetyö maksaa itsensä monin verroin takaisin vähentyneenä palvelutarpeena

Poikkeustilanteessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eteen tehty päihdehaittoja ehkäisevä työ on erittäin tärkeää. Kun tunnistetaan apua tarvitsevat perheet ja ihmiset ja löydetään toimivia keinoja tukea heitä tässä tilanteessa, voidaan vähentää palvelutarvetta, kasautuvia ongelmia ja haittoja jo ennalta, ehkäistä syrjäytymistä ja helpottaa paluuta arkeen poikkeusolojen jälkeen.

Yksi avain ehkäisevän päihdetyön onnistumiseen on tiivis yhteistyö asiakkaita ja kuntalaisia lähimpänä toimivien järjestöjen ja paikallisten viranomaisten sekä kokonaisuutta ohjaavien viranomaisten kesken. On keskeistä, että yhteiskunnalliset palvelu- ja tukirakenteet ovat riittävän laajat ja monitahoiset tukeakseen käytännön työn onnistumista. Lähellä kuntalaisia tunnetaan parhaiten konkreettiset keinot tavoittaa avun tarvitsijoita, hallinnon eri tasoilta pidetään sitten huolta verkostojen kattavuudesta, yhteistyön rakenteista, yhdenmukaisista ohjeistuksista eri toimijoille ja ylipäänsä toiminnan perusedellytyksistä.

Tarvitaan siis hyvää vuoropuhelua, tilanteen tuntemusta niin paikallisella tasolla kuin ylempänä hallinnon ketjussa sekä avointa yhdessä kehittämistä, jotta löydetään toimivia ratkaisuja erityisesti tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Jos kuunnellaan aidosti asiakkaiden tarpeita ja niihin halutaan löytää vastauksia, tilanne tarjoaa myös mahdollisuuksia uuden kehittämiseen. Yksin siinä tuskin onnistuu kukaan, mutta vahvuus löytyy tiivistyneestä ja johdetusta yhteistyöstä. Esimerkiksi aluehallintovirastossa voimme ohjeistaa ja ohjata kuntoutusyksiköitä etsimään vaihtoehtoisia tapoja toimia asiakkaiden kanssa ja kiinnittämään huomiota myös asiakkaiden ja riskiryhmiin kuuluvien ihmisten henkiseen hyvinvointiin.

Ehkäisevän päihdetyön koordinointi on osa aluehallintoviraston ohjaus- ja valvontatyötä

Ehkäisevä päihdetyö on monialaista ja laajaa viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä. Harva tuntee tätä paljolti taustalla tehtävää työtä, jolla onnistuessaan on erittäin merkittävä ongelmia ennaltaehkäisevä vaikutus. Tavoitteena on lisätä niitä keinoja, joilla vähennetään päihdehaittoja sekä edistetään terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. 

Ehkäisevä päihdetyö toimii alueelliseen koordinaatioon perustuvalla mallilla, jossa aluehallintovirastoilla on keskeinen rooli. Aluehallintovirasto ohjaa toimialueellaan ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta ja suunnittelee ja kehittää sitä yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Osana ohjaustyötä tuemme kuntia ja kuntayhtymiä ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa.

Ehkäisevän päihdetyön toteuttamista ohjaavat ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskeva laki ja sen toteutuksen tueksi tehty toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriössä selvitetään parhaillaan, voisiko valvontaa ja siten poikkihallinnollista ongelmiin puuttumista terävöittää keskittämällä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (mukaan lukien ehkäisevän päihdetyön) valvonnan tavoitteet erillisen valvontaohjelman puitteisiin.

Tärkeä osa yhteistyötä ovat aluehallintoviraston järjestämät tilaisuudet ja ohjauskäynnit. Kunnissa on nimetyt yhdyshenkilöt, koordinaattorit ja työryhmät, jotka osaltaan paikallisella tasolla vastaavat lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisestä, ehkäisevän päihdetyön toteutumisesta ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemisestä. Seuraava aluehallintoviraston järjestämä yhdyshenkilöpäivä on 11.6., joka koronatilanteen vuoksi järjestetään etäyhteyksien kautta.

Lisätietoa ehkäisevästä päihdetyöstä aluehallintoviraston avi.fi-sivuilla

Lisätietoa ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla

Heli Heimala, ylitarkastaja (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ehkäisevä päihdetyö), Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Johanna Koskela, viestintäpäällikkö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto