Vanliga frågor om coronaviruset

Skriv minst tre bokstäver och skrolla neråt på sidan. Tryck inte på retur-knappen. Resultaten blir synliga automatiskt.

Restriktioner som gäller för tillfället eller är på kommande

Regionförvaltningsverket kan enligt lagen om smittsamma sjukdomar meddela förelägganden som gäller

 • offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

 • undvikande av närkontakt i kundlokaler

 • stängning av kundutrymmen som används för bl.a. motion och rekreation

 • användning av skollokaler

 • ordnande av hälsokontroller vid gränsövergångsställena.

OBS! Regionförvaltningsverket utfärdar inga förelägganden om restaurangverksamheten. Begränsningarna av restaurangerna görs av regeringen genom förordning av statsrådet. Mer information om begränsningarna i restaurangverksamheten finns i Vanliga frågor om coronaviruset under  Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Vem berörs: Alla som ordnar offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

De av regionförvaltningsverket fastställda begränsningarna för sammankomster är olika på olika håll i Finland.

Säkerställande av säkerhetsavstånd i kund- och verksamhetslokaler

Vem berörs: Privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer (dock inte restauranger), privata näringsidkare, kommuner och samkommuner, religiösa samfund samt offentligrättsliga inrättningar. Ytterligare information: Vilka aktörer berörs av eventuella beslut om säkerhetsavstånd i lagen om smittsamma sjukdomar?

Stängning av kund- och verksamhetslokaler

Vad berörs: Vissa utrymmen som används för motion, idrott eller nöjes- och rekreationsverksamhet.

Regionförvaltningsverket kan bestämma att vissa kund- och verksamhetslokaler som används för motions-, idrotts- eller nöjes- och rekreationsverksamhet ska stängas. Ytterligare information: Vilka aktörer berörs av eventuella stängningsbeslut i lagen om smittsamma sjukdomar? 

OBS! Vissa aktörer kan beröras av både bestämmelsen att undvika närkontakt och bestämmelsen att stänga lokalen.

Exempel:

1. Gymmet är en lokal för en enskild näringsidkare eller juridisk person, men det används också för motions- eller idrottsverksamhet: då gäller beslutet om säkerhetsavstånd och stängning för gymmet.

2. En butik är en lokal för en enskild näringsidkare eller juridisk person, men den används inte för motions-, idrotts- eller nöjes- och rekreationsverksamhet: då berörs butiken endast av beslutet om säkerhetsavstånd.

Användning av skollokaler

Vad berörs: Låg- och högstadier, gymnasier och yrkesskolor

Regionförvaltningsverket kan fatta beslut om stängning av skollokaler, om det är nödvändigt inom flera kommuners område. Beslutet kan gälla en viss årskurs eller ett visst undervisningsstadie.

Hälsokontroller

Ordna hälsokontroller

Vem berörs: Kommunerna

Regionförvaltningsverket kan ålägga kommunerna att hänvisa varje inresande till en frivillig hälsokontroll.

Deltagande i hälsokontroll

Vem berörs: Personer som nämns i beslutet, till exempel personer som reser från högriskländer

Regionförvaltningsverket kan också besluta att det är obligatoriskt att delta i en hälsokontroll, t.ex. i ett coronatest.

Mer information:

Svaret har uppdaterats 9.12.2021.

Restriktioner övervakas av många olika parter.

Hygienkrav och beslut om säkerhetsavstånd eller stängning

Du kan meddela miljö- och hälsoskyddet i din kommun, om du upptäcker brister i iakttagandet av regionalförvaltingsverkens beslut om säkerhetsavstånd eller stängning eller hygienkrav i kundutrymmen eller lokaler, såsom köpcentra, idrottsutrymmen, eller butiker.

Begränsningarna av sammankomster

Om du upptäcker verksamhet i offentliga tillställningar som du anser att strider mot begränsningarna, lönar det sig att i första hand utreda saken med arrangören av tillfället eller evenemanget.

Om det inte hjälper, kan du meddela polisen, som övervakar den allmänna ordningen och säkerheten. Polisen kan ingripa i tydliga överträdelser av de begränsningar för sammankomster som regionförvaltningsverket utfärdat och vid behov också i andra sammankomster, om dessa äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten.

Du kan också meddela dina iakttagelser i anslutning till offentliga tillställningar till miljö- och hälsoskyddet i din kommun.

Begränsningarna av restauranger

För restaurangernas del finns information om anmälan av missförhållanden under punkten ”Vart kan jag meddela om jag upptäcker att en restaurang handlar i strid med bestämmelserna?

För närvarande gäller inga begränsningar för restaurangverksamheten. 

Regionförvaltningsverket utfärdar inga förelägganden om restaurangverksamheten. Begränsningarna av restaurangerna bestäms av regeringen.

Begränsningar som gäller förplägnadsrörelser övervägs på nytt om sjukdomsläget förändras och sjukhusbelastningen ökar avsevärt.

På Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbsidor finns material angående coronaviruset som restaurangerna kan utnyttja i sin egen verksamhet och kommunikation: THL:s materialbank om coronaviruset.

Mer information:

Svaret har uppdaterats 1.7.2022

För närvarande gäller inte regionförvaltningsverkets begränsningar av sammankomster. 

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) rekommenderar att verksamhetsutövarna även efter det att lagens krav har upphört att gälla ser till att lokalerna och ytorna rengörs samt att kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna. Det rekommenderas att verksamhetsutövarna ser till att kunderna har möjlighet att anlända och vistas så glest som möjligt och att smittrisken hålls så liten som möjligt i verksamheten. 

Läs mer om hygienrutiner:

Vilka hygienrutiner rekommenderas?

 

För närvarande gäller inte regionförvaltningsverkets beslut om hälsosäker användning av lokaler eller stängning av vissa kund- och publikutrymmen. 

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) rekommenderar att verksamhetsutövarna även efter det att lagens krav har upphört att gälla ser till att lokalerna och ytorna rengörs samt att kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna. Det rekommenderas att verksamhetsutövarna ser till att kunderna har möjlighet att anlända och vistas så glest som möjligt och att smittrisken hålls så liten som möjligt i verksamheten. 

Läs mer om hygienrutiner:

Vilka hygienrutiner rekommenderas?

Det är upp till många olika myndigheter att ge olika rekommendationer och restriktioner, varför de finns på många olika ställen.

Omrädets rekommendationer gällande coronaviruset

På sjukvårdsdistriktens webbplatser finns det information om områdets begränsningar och rekommendationer gällande coronaviruset.

Restriktioner för tillfället för sammankomster och användningen av utrymmen

För närvarande gäller inte regionförvaltningsverkets begränsningar av sammankomster, användning av lokaler eller stängning av vissa kund- och publikutrymmen.

Observera att kommunerna kan göra beslut gällande coronaviruset som är striktare än de beslut som regionförvaltningsverket har gjort. Det åligger kommunen eller kommunförbundet att informera om dessa begränsningar.

Begränsningar av restaurangverksamheten

Regionförvaltningsverken beslutar inte om innehåll eller omfattning av restaurangernas begränsingarna. Restaurangers verksamhet styrs av den ten temporära paragrafen 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets förordningar som utfärdats därav. Mer information om restaurangers verksamhet:

Nationella sjukdomssituationen

Information om den nationella sjukdomssituationen finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Rekommendation om distansarbete

Statsrådet ger riksomfattande rekommendationer om distansarbete. Den senaste riksomfattande rekommendationen om distansarbete upphörde den 28 februari 2022. Sjukvårdsdistrikten och kommunerna kan ge regionala rekommendationer om distansarbete och de informerar om rekommendationerna på sina egna webbplatser.

Läs mer om den riksomfattande distansarbetsrekommendationens upphörande på statsrådets webbplats:

Svaret har uppdaterats 11.3.2022

Regionförvaltningsverket kan besluta att

 • kommunerna måste ordna hälsokontroller inom sitt område, till exempel vid gränsövergångsställen (paragraf 15 i lagen om smittsamma sjukdomar).
 • passagerare från vissa länder ska delta i en obligatorisk hälsokontroll (paragraf 16 i lagen om smittsamma sjukdomar).

Mer information om kommunernas och regionförvaltningsverkets roll vid gränsövergångsstället: Är det obligatoriskt att genomgå en hälsokontroll vid gränsövergångarna?

Gällande beslut områdesvis

Obs. Regionförvaltningsverken har upphävt sina förordnanden om hälsosäkerheten vid gränserna enligt 15 och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar som meddelades den 17 december 2021. Mer information: pressmeddelandet, 30.12.2021


 • Verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland                                         

  • Obs. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 14.2.2022 upphävat förordnandet om obligatoriska hälsokontroller i kommunernas områden i Åbo och S:t Karins. Beslutet som fattades för att kontrollera spridningen av coronavirusepidemin gällde ordnande av hälsokontroller och att ta del i dem i Meyer Turku Oy:s arbetsplatsområden. Mer information: beslutet 14.2.2022 (på finska)
    

  • Obs. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 2.2.2022 upphävat förordnandet om obligatoriska hälsokontroller i Raumo kommuns område. Beslutet som fattades för att dämpa spridningen av coronavirussmittor gällde ordnande av hälsokontroller och att genomgå dem i områden där Rauma Marine Constructions Oy har arbetsplatser. Mer information: beslutet 2.2.2022 (på finska)

Begränsningarna av sammankomster beror på epidemisituationen i området. Våra beslut om begräsningarna av sammankomster grundar sig på smittsiffrorna i hela området, inte siffrorna för enskilda evenemanger eller lokaler. Regionförvaltningsverken fattar beslut om begränsningarna av sammankomster på basis av lagstiftningen och det regionala coronaläget. Vi får information om det regionala läget från sjukvårdsdistrikten och de regionala coronasamordningsgrupperna.

Utöver lagstiftningen och det regionala läget beaktar vi i våra beslut social- och hälsovårdsministeriets anvisningar samt regeringens hybridstrategi och plan för avveckling av coronarestriktionerna (s.k. exit-plan).

Mer information: Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget.

Regeringens plan för att avveckla coronabegränsningarna binder inte regionförvaltningsverkens beslutsfattande.

På statsrådets webbplats berättas att exit-planen ”utgår från forskningsdata samt olika modeller, prognoser och observationer, och den uppdateras med beaktande av epidemiläget. Planen är inte bindande för regeringens eller myndigheternas beslutsfattande.” Ytterligare information: Regeringens plan för avveckling av coronarestriktionerna (valtioneuvosto.fi)

OBS!

Vi fattar så kallade stängningsbeslut eller beslut om att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt gällande utrymmen för kunder och deltagare när villkoren i 58 g § och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar uppfylls. På motsvarande sätt avvecklar vi beslut när dessa villkor inte längre uppfylls. Ytterligare information: När kan regionförvaltningsverket eller kommunen fatta ett stängningsbeslut?

Regionförvaltningsverket beslutar inte om coronabegränsningar för restauranger. Beslut gällande begränsningarna av restaurangerna fattas av regeringen genom förordning av statsrådet. Mer information om finns i avsnittet Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser i Vanliga frågor om coronaviruset.

Svaren har uppdaterats 28.6.2021

Offentliga tillställningar

För närvarande gäller inte regionförvaltningsverkets begränsningar av sammankomster. 

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) rekommenderar att verksamhetsutövarna även efter det att lagens krav har upphört att gälla ser till att lokalerna och ytorna rengörs samt att kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna. Det rekommenderas att verksamhetsutövarna ser till att kunderna har möjlighet att anlända och vistas så glest som möjligt och att smittrisken hålls så liten som möjligt i verksamheten. 

Läs mer om hygienrutiner:

Vilka hygienrutiner rekommenderas?

 

De sammankomstbegränsningar som regionförvaltningsverket eller kommunen meddelat gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. I förordnandet om begränsning av sammankomster kan begränsningen riktas till att gälla endast en del offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster.

Om det är fråga om en sådan offentlig tillställning eller en sådan allmän sammankomst som avses i lagen, omfattas den oberoende av var den sammanträder av sammankomstbegränsningarna.

Om en offentlig tillställning ordnas i en sådan kundlokal eller lokal som omfattas av beslutet enligt ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar om att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt, ska arrangören iaktta både sammankomstbegränsningarna och de begränsningar som gäller utrymmet.

Beslut som gäller användingen av utrymmen (paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar)

Genom ett sådant beslut som gäller användingen av utrymmen (paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar) som lagen om smittsamma sjukdomar möjliggör kan regionförvaltningsverket bestämma att de i lagen angivna aktörernas verksamhet och verksamheten i vissa utrymmen som är avsedda för idrotts-, sport-, nöjes- och rekreationsverksamhet ska ordnas på så sätt att risken för smitta som orsakas av närkontakt mellan kunder och personer som deltar i verksamheten samt av närkontakt mellan sällskap kan förebyggas.

Aktören kan förebygga risken som närkontakter orsakar genom att begränsa antalet kunder, genom att arrangera kundplatserna eller lokalerna eller på något annat sätt som beaktar verksamhetens särdrag. I utrymmen som används för idrotts-, sport-, nöjes- och rekreationsverksamhet ska beslutet iakttas oberoende av antalet kunder. I fråga om aktörernas övriga lokaler ska beslutet iakttas, om det är fråga om utrymmen inomhus för fler än 10 personer eller utomhus för fler än 50 personer.

Om en offentlig tillställning ordnas i en sådan kundlokal eller lokal som omfattas av ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar om att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt, ska arrangören iaktta både sammankomstbegränsningarna och de begränsningar som gäller utrymmet.

Stängning av utrymmen (paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar)

Regionförvaltningsverken kan fatta beslut om att vissa kundutrymmen och lokaler ska stängas. Beslutet om stängning gäller i lagen uppräknade utrymmen inomhus avsedda för motions- och idrottsverksamhet eller inomhus och utomhus avsedda för nöjes- och rekreationsverksamhet. Den aktör som ansvarar för besittningen av dessa lokaler ska följa beslutet om stängning.

Svaret har uppdaterats 22.11.2021.

Regionförvaltningsverkens beslut om begränsningar av sammankomster gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ordnas inomhus eller på en begränsad plats utomhus. I bestämmelsen om sammankomstbegränsningar kan begränsningen riktas till endast en del av offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster.

En allmän sammankomst är en demonstration eller någon annan tillställning som ordnas för utövande av mötesfriheten och som även andra än de uttryckligen inbjudna kan delta i eller följa.

Med offentliga tillställningar avses nöjestillställningar, tävlingar, föreställningar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten. Som offentliga tillställningar räknas även sådana tillställningar som bygger på inbjudan eller medlemskap, om inte tillställningen på grund av antalet deltagare, tillställningens art eller andra särskilda skäl kan anses vara av privat natur.

I lagen om sammankomster definieras offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Mer information: På vad grundar sig regionförvaltningsverkets befogenhet att förbjuda och begränsa allmänna sammankomster så som demonstrationer?

Begreppet offentliga tillställningar omfattar inte fortlöpande, normal verksamhet och inte heller arbetsplatsernas sedvanliga verksamhet.

Exempel på offentliga tillställningar, som begränsningar av sammankomster gäller:

 • Konserter
 • Teater- och sommarteaterföreställningar (också exempelvis föreställningar som ordnas i en nöjespark)
 • Bioföreställningar
 • Festivaler  
 • Marknader
 • Enskilda auktioner
 • Friidrottsevenemang och andra idrottsmatcher och idrottsturneringar (t.ex. boboll, fotboll och ishockey) om det finns publik på plats
 • I regel utbildningar och seminarier som är öppna för alla, också avgiftsbelagda (även sådana som arrangeras av privata aktörer)
 • Pop-up-caféer och -butiker (åtminstone när de inte finns i ett köpcentrums lokaler)
 • Daghemmens, skolornas eller läroanstalternas fester, avslutningar och studentdimissioner om de har andra deltagare än personal och barn, elever och studerande 
 • Abiturienternas åkturer på lastbilsflak
 • Gamlas dans, om det finns publik (t.ex. elevernas föräldrar)
 • Drive-in-evenemang
 • Disputationer i universitet
 • Pilktävlingar

Regionförvaltningsverket betonar att det är viktigt att varje aktör i sin verksamhet beaktar allmänna hygienanvisningar och andra arrangemang genom vilka spridning av virus förhindras, även om verksamheten eller evenemanget inte omfattas av de begränsningar som regionförvaltningsverken har meddelat beslut om.

Mer information:

Regionförvaltningsverkens beslut om begränsning av sammankomster gäller inte fortlöpande, normal verksamhet inte heller arbetsplatsernas sedvanliga verksamhet. 

Begränsningar av sammankomster gäller inte privata tillställningar, så som bröllopsfester och kvällssamvaro, tillvaro eller idrott utomhus som ordnas av privatpersoner.

Myndighetssammanträden, såsom kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller kommunnämndernas sammanträden omfattas inte heller av restriktionerna.

Bolagsstämmor och andra motsvarande stadgeenliga eller lagstadgade sammankomster i vilka i regel endast sammanslutningens medlemmar och vissa andra inbjudna kan delta, är i regel inte offentliga tillställningar eller tillställningar som är öppna för allmänheten i den bemärkelse som avses i lagen om sammankomster. Mer information: Gäller begränsningarna av sammankomster även bolagsstämmor och andra lagstadgade möten?

Exempel på fortlöpande normal verksamhet, som begränsningar av sammankomster gäller inte:

 • Nöjesparker och inomhusnöjesparker
 • Djurparker
 • Idrotts- och aktivitetsparker
 • Tivolin
 • Torgverksamhet
 • Auktionsverksamhet när företagets verksamhetsområde är att hålla auktioner
 • Lekparker och lekplatser  
 • Friluftsbad och badstränder  
 • Sommarläger
 • Föreställningar som enbart streamas för publiken, det vill säga utan att det finns publik på plats
 • Läroanstalternas och skolornas verksamhet och evenemang, om det finns publik
 • Prov i anslutning till elevantagning och undervisningsverksamhet
 • Guidade rundturer, till exempel på museer, stadsdel eller naturområde

Dessa aktörer kan omfattas besluten som gäller användningen av utrymmen: Användning av kundutrymmen och lokaler

Regionförvaltningsverket betonar att det är viktigt att varje aktör i sin verksamhet beaktar allmänna hygienanvisningar och andra arrangemang genom vilka spridning av virus förhindras, även om verksamheten eller evenemanget inte omfattas av de begränsningar som regionförvaltningsverken har meddelat beslut om.

Även om regionförvaltningsverket har definierat verksamheten utanför restriktionerna, från exempelvis polisens synpunkt, kan verksamheten falla inom församlingslagens tillämpningsområde.

Mer information:

Sammankomstbegränsningarna som regionförvaltningsverket har meddelat kan variera i olika delar av Finland eller gälla endast i en del av områdena. Även kommunerna kan begränsa sammankomster inom sitt område.

I paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar förskrivs följande minimikrav som måste följas i alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

 • det är möjligt för kunder och deltagare att rengöra händerna
 • kunder och deltagare får tillräckliga instruktioner om upprätthållande av tillräckligt avstånd, rengöring av händerna och andra motsvarande åtgärder som förhindrar spridningen av smittorna
 • rengöring av utrymmen och ytor effektiveras utöver vad som redan föreskrivs annanstans om rengöring av ifrågavarande verksamhet
 • kundernas och deltagarnas vistelse ordnas med sådana avstånd som är möjliga med beaktande av särdragen för ifrågavarande verksamhet, och eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt ifrån varandra.

Hygienkraven måste iakttas så länge som paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar är i kraft. För närvarande är avsnittet giltigt till 30 juni 2022.

Evenemangsarrangören svarar för vilken anvisning man i praktiken tillämpar på evenemangsarrangemangen. Arrangören svarar för att evenemanget ordnas på ett sådant sätt att det är tryggt för deltagarna.

Vi betonar varje medborgares och aktörs ansvar när det gäller att följa myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer för att för egen del förebygga att coronaviruset sprids. Om sjukdomsläget försämras snabbt kan kommunen införa striktare lokala restriktioner.

OBS! Om tillställningen hålls i ett alkoholserveringsområde måste man dessutom följa skyldigheterna för restaurangverksamhet, exempelvis att varje kund ska ha en sittplats vid ett bord eller motsvarande plan yta. Mer information om skyldigheterna vid restaurangverksamhet finns i följande avsnitt.

Kommunens läkare som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar ger vid behov råd om hur de allmänna anvisningarna ska tillämpas lokalt.

Svaret har uppdaterats 23.12.2021

Regionförvaltningsverkens bestämmelser om begränsning av sammankomster gäller inte privata tillställningar. Privata tillställningar är alla privata evenemang som inte är öppna för allmänheten, såsom examensfester, bröllop, begravningar, dop, födelsedagsfester, privata kvällstillställningar.

Kommuner och sjukhusdistrikt kan ge regionala rekommendationer för att organisera privata evenemang. Du hittar rekommendationer för ditt område på webbplatsen för din kommun eller ditt sjukhusdistrikt.

Om man ordnar en privat tillställning i en restaurang, ett kafé eller i en annan förplägnadsrörelse ska man dock följa restriktionerna som gäller restaurangverksamheten. Restaurangernas verksamhet har begränsats med en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och en förordning som utfärdats med stöd av lagen.  

Regionförvaltningsverkets och andra myndigheters befogenhet när det gäller bekämpningsåtgärderna mot smittsamma sjukdomar grundar sig på lagen om smittsamma sjukdomar. I 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs om begränsning av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Med stöd av paragrafen kan kommunen i sådana fall då förutsättningarna som anges i lagen uppfylls förbjuda ordnandet av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i sitt område för högst en månad åt gången. Dessutom kan regionförvaltningsverket meddela ett motsvarande förbud i sådana fall då det är nödvändigt att göra de aktuella begränsningarna i flera kommuners områden. 

Vilka offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som sammankomstbegränsningarna gäller fastställs enligt lagen om sammankomster. I 2 paragrafen i lagen om sammankomster definieras offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Läs mer:

Begränsningarna av sammankomster beror på epidemisituationen i området. Våra beslut om begräsningarna av sammankomster grundar sig på smittsiffrorna i hela området, inte siffrorna för enskilda evenemanger eller lokaler. Regionförvaltningsverken fattar beslut om begränsningarna av sammankomster på basis av lagstiftningen och det regionala coronaläget. Vi får information om det regionala läget från sjukvårdsdistrikten och de regionala coronasamordningsgrupperna.

Utöver lagstiftningen och det regionala läget beaktar vi i våra beslut social- och hälsovårdsministeriets anvisningar samt regeringens hybridstrategi och plan för avveckling av coronarestriktionerna (s.k. exit-plan).

Mer information: Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget.

Regeringens plan för att avveckla coronabegränsningarna binder inte regionförvaltningsverkens beslutsfattande.

På statsrådets webbplats berättas att exit-planen ”utgår från forskningsdata samt olika modeller, prognoser och observationer, och den uppdateras med beaktande av epidemiläget. Planen är inte bindande för regeringens eller myndigheternas beslutsfattande.” Ytterligare information: Regeringens plan för avveckling av coronarestriktionerna (valtioneuvosto.fi)

OBS!

Vi fattar så kallade stängningsbeslut eller beslut om att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt gällande utrymmen för kunder och deltagare när villkoren i 58 g § och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar uppfylls. På motsvarande sätt avvecklar vi beslut när dessa villkor inte längre uppfylls. Ytterligare information: När kan regionförvaltningsverket eller kommunen fatta ett stängningsbeslut?

Regionförvaltningsverket beslutar inte om coronabegränsningar för restauranger. Beslut gällande begränsningarna av restaurangerna fattas av regeringen genom förordning av statsrådet. Mer information om finns i avsnittet Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser i Vanliga frågor om coronaviruset.

Svaren har uppdaterats 28.6.2021

Vi behandlar inte ansökningar om ersättning hos regionförvaltningsverket. Vi kan inte heller ta ställning till avtal mellan privata aktörer eller frågor om ersättning om de eventuellt återkallas. I första hand är det bäst om företaget förhandlar med avtalsparten. 

Via Statskontoret ansökningsbara till företag riktade coronastöd, läs mer på sidan Coronastöd till företag (valtiokonttori.fi)

Arbets- och näringsministeriet har sammanställt anvisningar för företagen i coronavirusläget. På sidorna finns kontaktuppgifter till rådgivningstjänsten för företag.

Blodgivningstillfällen som ordnas av Finlands Röda Kors Blodtjänst är inte sådana offentliga tillställningar som avses i lagen. Det är nödvändigt att trygga en fungerande blodförsörjning i alla situationer. Detta förutsätter en rörlig blodtjänstverksamhet och organisering av blodgivningstillfällen. Det är ytterst viktigt att blodgivningstillfällen ordnas.

Varje enskild biografföreställning är en sådan offentlig tillställning som avses i lagen om sammankomster, men som inte behöver anmälas till polisen. Med tanke på tillämpningen av paragraf 58 i smittskyddslagen har det ingen betydelse att enskilda biografföreställningar ordnas fortlöpande på biograferna.

När det gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster baserar sig tolkningen av paragraf 58 i smittskyddslagen på de definitioner som används i lagen om sammankomster. Med offentliga tillställningar avses enligt lagen om sammankomster ”nöjestillställningar, tävlingar, uppvisningar och andra med dessa jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten och som inte skall anses vara allmänna sammankomster”. Enligt förarbetet till lagen om sammankomster (regeringens proposition RP 145/1998) är offentliga tillställningar bl.a. föreställningar för att framföra konstnärliga verk, såsom ”teater-, opera-, balett-, cirkus- och biografföreställningar”. Andra uppvisningar och utställningar än sådana som ordnas för att framföra konstnärliga verk ingår också i kategorin offentliga tillställningar. Sådana är t.ex. olika kommersiella tillställningar. Även evenemang som ordnas i nöjesparker och på tivoli är offentliga tillställningar.

Enligt förarbetet till lagen om sammankomster (regeringens proposition RP 145/1998) indelas offentliga tillställningar i sådana som måste anmälas och sådana som får ordnas fritt. ”Utanför kravet på anmälan faller t.ex. biograf-, teater- och operaföreställningar eller utställningar som permanent ordnas inomhus och sådana konserter där det inte krävs ordningsvakter.” Sådana här tillställningar har lämnats utanför anmälningsskyldigheten, eftersom polisen inte har anledning att styra anordnandet av dem.

I lagen om sammankomster görs inte heller någon åtskillnad mellan huruvida en biografföreställning ordnas utomhus eller inomhus, utan alla biografföreställningar ska enligt lagen om sammankomster betraktas som offentliga tillställningar. Vi måste behandla alla evenemang som betraktas som offentliga tillställningar lika. Vi kan inte avvika från lagen.

Om det framkommer att deltagarna på ett evenemang kan ha blivit exponerade för coronasmitta kan arrangören informera om saken. Vi rekommenderar åtminstone att arrangören informerar om saken när den smittade har varit i nära kontakt med flera olika personer och man inte har fått kontakt med alla som exponerats. 

I informationen ska man inte gå in på sådana detaljer som kan avslöja den smittade personens identitet eller som gör att hans eller hennes identitet kan fastställas utifrån de uppgifter som lämnats. Arrangören kan berätta att en person som deltagit i evenemanget har bekräftats ha coronasmitta och att andra deltagare bör vara uppmärksamma på om de börjar uppvisa symtom.

För allmänheten öppna tillställningar är till exempel sådana stora motorsport-, skid-, löp- eller orienteringstävlingar och andra idrottsevenemang i vilka vem som helst kan delta genom att exempelvis betala deltagar- eller inträdesavgiften. Vid dylika evenemang är det fråga om offentliga tillställningar, även om där inte separat finns åskådare som följer med tävlingen eller evenemanget. Personantalsbegränsningen i regionförvaltningsverkets beslut gäller därför samtliga deltagare i tävlingen eller evenemanget. 

Även om tävlingen eller något annat idrottsevenemang skulle fördelas på flera dagar så ändrar det inte automatiskt evenemangets karaktär av offentlig tillställning om evenemanget i övrigt har drag som är kännetecknande för offentliga tillställningar. Sådana drag kan vara exempelvis särskilda trafik- och säkerhetsarrangemang som görs för evenemanget och att servera eller sälja mat eller dryck under evenemanget. 

I regel uppfylls kännetecknen för offentliga tillställningar inte om deltagarna bara ges möjlighet att vid för var och en lämplig tidpunkt exempelvis löpa, skida eller orientera i egen takt inom ett visst område utan särskilda arrangemang eller marknadsföring av evenemanget.

Officiella matcher och tävlingar arrangerade av grenförbunden som i regel kräver en licens för att delta är inte för allmänheten öppna tillställningar. En ytterligare förutsättning är att det inte finns närvarande publik. Träningsmatcher är inte heller öppna för allmänheten och därför inte offentliga tillställningar om de hålls utan publik.

I alla evenemang som samlar folk är det skäl att beakta Institutet för hälsa och välfärds och Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkert avstånd och hygien (minedu.fi, uppdaterad 1.10.2021).

Närmare information om definitionen av offentliga tillställningar hittar du under punkten Vilka offentliga tillställningar, sammankomster och aktiviteter gäller regionförvaltningsverkens beslut?

Svaret har uppdaterats 12.11.2021

Utgångspunkten är att offentliga tillställningar är sådana idrottstävlingar för barn och unga som vem som helst kan delta i. Om det ändå är fråga om verksamhet som inte är öppen för allmänheten utan om till exempel en grupp som utövar idrott tillsammans samlas för att tävla, kan den betraktas som fritidsverksamhet och inte som en offentlig tillställning.

Officiella matcher och tävlingar arrangerade av grenförbunden som i regel kräver en licens för att delta är heller inte offentliga tillställningar. En ytterligare förutsättning är att det inte finns närvarande publik. Träningsmatcher är inte offentliga tillställningar om de inte har publik.

Om tävlingarna följs av publik ska personantalet begränsas till att motsvara begränsningen för sammankomster i området. Som publik betraktas till exempel barnens närstående som bara kommer för att titta på tävlingen.

Som publik räknas inte lagets funktionärer, till exempel domare, tränare eller lagets servicepersonal. Det rekommenderas att vårdnadshavarna till barn och unga begränsas till de nödvändiga, varvid de inte räknas som publik. Sådana nödvändiga vårdnadshavare är till exempel vårdnadshavare för små barn som inte kan delta i tävlingen utan vårdnadshavare närvarande.

Läs mer om klassificeringen av idrottsevenemang som offentliga tillställningar i frågan Vilka idrottsevenemang är offentliga tillställningar?

 

När publiken är åtskild från artister, idrottare eller andra aktörer, räknas kunderna, bland annat barnen, som är publiken till publikantalet. Med i publikantalet räknas inte:

 • Sådana andra aktörer som är i samma lokaler som publiken eller annars har direkt kontakt med publiken Sådana aktörer är till exempel personalen vid försäljningsställen och ordningsvakterna. 
 • Idrottare, artister, funktionärer eller lagets servicepersonal som är åtskilda från publiken.

Publikantalet på offentliga tillställningar, såsom idrotts- och kulturevenemang, beror på sammankomstbegränsningarna i området. Publikantalet på offentliga tillställningar, såsom idrotts- och kulturevenemang, beror på sammankomstbegränsningarna i området och huruvida coronapasset används under evenemanget. Mer information om coronapasset: Vad är ett coronapass?

Om det i området finns ett gällande beslut enligt vilket publikantalet inte får överstiga ett visst i beslutet tillåtet antal, kan publikens storlek inte ökas genom att dela in publiken i olika delar, om inte detta separat har möjliggjorts genom beslutet.

Svaret har uppdaterats 9.12.2021

Med läktare avses ett utrymme där deltagarna kan följa en föreställning, en match eller något annat evenemang. I beslutet om begränsning av sammankomster har man separat kunna definiera de offentliga tillställningar som omfattas av begränsningarna. Begränsningarna kan gälla till exempel offentliga tillställningar där publiken finns i en ståplatsläktare.

Det går inte att ge allmänna svar för alla eventuella situationer. Offentliga tillställningar i en restaurang omfattas av regionförvaltningsverkets bestämmelser, oberoende av om det krävs en biljett eller annat godkännande av arrangören för att kunna delta. Offentliga tillställningar är bl.a. nöjestillställningar, tävlingar, föreställningar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten. Om exempelvis karaoke eller bingo är en del av restaurangens fortlöpande verksamhet anses de i regel inte vara offentliga tillställningar. Däremot är t.ex. konserter och motsvarande evenemang som ordnas i en restaurang i regel offentliga tillställningar.

Gällande tolkningen av lagen om smittsamma sjukdomar ska man pejla verksamheten mot lagen och syftet med begränsningarna med stöd av den. Lagens syfte är att begränsa och förebygga smittorisk i situationer där mänskorna vistas i relativt nära kontakt med varandra.

Alla ska därför under alla omständigheter ta statsrådets rekommendationer att undvika närkontakter i beaktande då man planerar tillställningar med program.

Regionförvaltningsverket fattar inte beslut om att hålla bolagsstämmor utan skyldigheten kommer från lagstiftningen.

Lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra samfundslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin gäller till 30.6.2021. Lagen gör det möjligt att använda distanskommunikation vid deras möten.

Av aktiebolagen gäller den temporära lagen endast börsbolag. Börsbolagets styrelse kan enligt den temporära lagen besluta att ordna bolagsstämman så att en aktieägare kan utöva sin rätt på bolagsstämman endast med hjälp av post, telekommunikationsförbindelse eller något annat tekniskt hjälpmedel (såsom distanskommunikation).

I fråga om andra aktiebolag (även bostadsaktiebolag) än börsbolag kan det i bolagsordningen föreskrivas att man kan delta i stämman på distans. Styrelsen för ett aktiebolag (även bostadsaktiebolag) kan besluta om saken, om det inte särskilt förbjuds i bolagsordningen.

Vi rekommenderar att styrelsen i börsbolag överväger att ordna bolagsstämma på distans i enlighet med den temporära lagen. I fråga om andra aktiebolag (även bostadsaktiebolag) rekommenderar vi att styrelsen fattar beslut om att ordna stämman på distans, om inte bolagsordningen förbjuder beslutet. I vilket fall som helst ska mötesarrangören sträva efter att ordna mötet på ett hälsosäkert sätt.

En regeringsproposition har lämnats till riksdagen som skulle göra det möjligt att skjuta upp vårens stämmor och möten så att de hålls senast den 30 september 2021.

Om du har frågor om till exempel när bolagsstämman måste hållas, vänligen kontakta Finlands fastighetsförbund: Fastighetsförbundets webbplats.

Läs mer om evenemang och sammankomster på justitieministeriets webbplats.

Regionförvaltningsverken godkänner inte separat enskilda aktörers planer på tillämpandet av THL:s och undervisnings- och kulturministeriets säkerhets- och hygienanvisningar. Du måste själv bedöma hur du bäst kan tillämpa anvisningarna i din verksamhet. Genom att följa anvisningarna kan deltagarnas säkerhet säkerställas och spridning av viruset förhindras.

Observera att det kan krävas myndighetstillstånd för en offentlig tillställning. Dessa ska ombesörjas även under de rådande förhållandena. Ansvaret ligger hos evenemangsarrangören. Regionförvaltningsverken beviljar inte lov för en offentlig tillställning.

Utrymmen inomhus är lokaler med golv, tak och väggar eller där man genom att foga till en plan yta kan konstruera ett slutet utrymme. Till exempel om uteserveringen har tre väggar och ett tak anses den vara en inomhuslokal. Väggarnas och takets material saknar betydelse i det här fallet. Också plana ytor som kan öppnas och stängas, så som inglasningar och markiser, bildar en vägg eller plan yta.

Definitionen av utrymmen inomhus motsvarar definitionen av en lokal i tobakslagen. Tumregeln är att om det är tillåtet att röka där så anses det vara ett utomhusutrymme.

Information om avgränsad plats utomhus:

En begränsad plats utomhus är ett område eller områden som arrangören har fastställt och där evenemanget ordnas. Om ett evenemang ordnas i stora områden utan fysiska gränser, som exempelvis ett stängsel, kan evenemangsarrangören fastställa gränserna på en karta. Evenemangsarrangören måste se till att det är möjligt att följa hygien- och säkerhetsanvisningar i evenemangsområdet.

Institutet för hälsa och välfärds (THL) och undervisnings- och kulturministeriets (UKM) anvisning om förhindrande av coronavirussmitta (pdf, minedu.fi, uppdaterad 1.10.2021) 

Mer information om utrymmen inomhus:

Regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar gäller inte massvaccinationer som ordnas i gymnastiksalar, mässcentrum osv.

Även vid massvaccinationer ska dock de hygienkrav beaktas som anges i lagen och eventuella beslut som de facto säkerställer att kunderna iakttar säkerhetsavstånd.

Läs mer:

Användning av kundutrymmen och lokaler

Ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft den 22.2.2021. Paragraferna 58 c–58 h och 59 a–59 e lades temporärt till lagen. Paragraferna 58 c–58 h gäller nya åtgärder för att stoppa spridningen av covid-19-epidemin. I paragraferna 59 a–59 e regleras delningen av myndigheternas ansvar i genomförandet och övervakningen av åtgärderna. 
 
Regionförvaltningsverkets verksamhet påverkas i synnerhet av följande paragrafer: 

 • I paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs att de aktörer som definieras i lagen måste beakta de hygienkrav som föreskrivs i lagen i alla inomhusutrymmen som är öppna för allmänheten eller som är avsedda för en begränsad krets av kunder eller deltagare att vistas i, samt i vissa begränsade utrymmen utomhus. 
   
 • I paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs att regionförvaltningsverken och kommunerna inom sina egna områden kan bestämma att de i lagen angivna aktörernas verksamhet och verksamheten i vissa utrymmen som är avsedda för idrotts-, sport-, nöjes- och rekreationsverksamhet ska ordnas på så sätt att risken för smitta som orsakas av närkontakt mellan kunder och personer som deltar i verksamheten samt av närkontakt mellan sällskap kan förebyggas. Aktören kan förebygga risken som närkontakter orsakar genom att begränsa antalet kunder, genom att arrangera kundplatserna eller lokalerna eller eller något annat sätt som beaktar verksamhetens särdrag. I utrymmen som används för idrotts-, sport-, nöjes- och rekreationsverksamhet ska beslutet iakttas oberoende av antalet kunder. I fråga om aktörernas övriga lokaler ska beslutet iakttas, om det är fråga om utrymmen inomhus för fler än 10 personer eller utomhus för fler än 50 personer. Mer information: Vad betyder ett beslut som gäller användningen av utrymmen?

 • I paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs att regionförvaltningsverken och kommunerna inom sina egna områden kan bestämma att vissa aktörer ska stänga de utrymmen som nämns i lagen och som används för idrotts-, sport-, rekreations- eller nöjesverksamhet för högst två veckor, om epidemiläget kräver det.

I paragraf 58 f föreskrivs om temporär begränsning av antalet passagerare i trafikmedel. Tillsynen och styrningen av trafiken har centraliserats till Transport- och kommunikationsverket och tillsynen delvis också till kommunerna.

De tillfälliga paragraferna är i kraft fram till den 30.6.2022.

Ytterligare information: 

Svaret har uppdaterats 23.12.2021

De sammankomstbegränsningar som regionförvaltningsverket eller kommunen meddelat gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. I förordnandet om begränsning av sammankomster kan begränsningen riktas till att gälla endast en del offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster.

Om det är fråga om en sådan offentlig tillställning eller en sådan allmän sammankomst som avses i lagen, omfattas den oberoende av var den sammanträder av sammankomstbegränsningarna.

Om en offentlig tillställning ordnas i en sådan kundlokal eller lokal som omfattas av beslutet enligt ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar om att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt, ska arrangören iaktta både sammankomstbegränsningarna och de begränsningar som gäller utrymmet.

Beslut som gäller användingen av utrymmen (paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar)

Genom ett sådant beslut som gäller användingen av utrymmen (paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar) som lagen om smittsamma sjukdomar möjliggör kan regionförvaltningsverket bestämma att de i lagen angivna aktörernas verksamhet och verksamheten i vissa utrymmen som är avsedda för idrotts-, sport-, nöjes- och rekreationsverksamhet ska ordnas på så sätt att risken för smitta som orsakas av närkontakt mellan kunder och personer som deltar i verksamheten samt av närkontakt mellan sällskap kan förebyggas.

Aktören kan förebygga risken som närkontakter orsakar genom att begränsa antalet kunder, genom att arrangera kundplatserna eller lokalerna eller på något annat sätt som beaktar verksamhetens särdrag. I utrymmen som används för idrotts-, sport-, nöjes- och rekreationsverksamhet ska beslutet iakttas oberoende av antalet kunder. I fråga om aktörernas övriga lokaler ska beslutet iakttas, om det är fråga om utrymmen inomhus för fler än 10 personer eller utomhus för fler än 50 personer.

Om en offentlig tillställning ordnas i en sådan kundlokal eller lokal som omfattas av ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar om att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt, ska arrangören iaktta både sammankomstbegränsningarna och de begränsningar som gäller utrymmet.

Stängning av utrymmen (paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar)

Regionförvaltningsverken kan fatta beslut om att vissa kundutrymmen och lokaler ska stängas. Beslutet om stängning gäller i lagen uppräknade utrymmen inomhus avsedda för motions- och idrottsverksamhet eller inomhus och utomhus avsedda för nöjes- och rekreationsverksamhet. Den aktör som ansvarar för besittningen av dessa lokaler ska följa beslutet om stängning.

Svaret har uppdaterats 22.11.2021.

För närvarande gäller inte regionförvaltningsverkets beslut om hälsosäker användning av lokaler eller stängning av vissa kund- och publikutrymmen. 

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) rekommenderar att verksamhetsutövarna även efter det att lagens krav har upphört att gälla ser till att lokalerna och ytorna rengörs samt att kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna. Det rekommenderas att verksamhetsutövarna ser till att kunderna har möjlighet att anlända och vistas så glest som möjligt och att smittrisken hålls så liten som möjligt i verksamheten. 

Läs mer om hygienrutiner:

Vilka hygienrutiner rekommenderas?

Beslutet som gäller användningen av utrymmen ålägger aktörerna som anges i regionförvaltningsverkets beslut att ordna sin verksamhet så att risken för smitta som orsakas av närkontakt mellan kunder och personer som deltar i verksamheten kan förebyggas.

Exempel på sådana här utrymmen är utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse, till exempel butiker och gym. En utförligare förteckning över aktörer och utrymmen hittar du under frågan Vilka aktörer och lokaler gäller besluten som gäller användningen av utrymmen?

Regionförvaltningsverket kan fatta beslut som gäller användningen av utrymmen med stöd av paragraf 58 d för flera kommuners områden. Kommunen kan fatta beslutet inom sitt eget område. Beslutet kan meddelas för högst en månad åt gången.

När ett beslut om gäller användningen av utrymmen har meddelats ska aktören överväga genom vilka åtgärder kunder och deltagare kan undvika närkontakt med varandra. Aktören kan till exempel begränsa antalet kunder, arrangera kundplatserna eller lokalerna på ett säkert sätt eller agera på något annat sätt som beaktar verksamhetens särdrag.

Beslutet förutsätter att aktörerna gör upp en skriftlig plan över de åtgärderna som förebygger risken för smitta som orsakas av närkontakt. Utrymmena kan inte användas om det inte är möjligt att organisera verksamheten på ett säkert sätt. Mer information om planeringen av åtgärderna och hur man skriver planen finns under frågan Hur ska jag göra upp en skriftlig plan för användingnen av utrymmen?

Riksdagen har strukit definitionen av närkontakt i 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar fr.o.m. 11.10.2021.

Läs mer:

Regionförvaltningsverket eller kommunen kan fatta beslut då incidensen av konstaterade smittor under de senaste 14 dagarna sådana sjukdomskluster konstateras på området, vars smittokedja inte kan spåras tillförlitligt och som orsakar en betydande risk för spridningen av smittan.

Läs mer:

Regionförvaltningsverket kan fatta beslut som gäller användningen av utrymmen med stöd av paragrafen 58 d. Regionförvaltningsverkets eller kommunens förordningar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar gäller följande aktörer:  

 • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer (dock inte restauranger) 
 • enskilda näringsidkare  
 • kommuner och samkommuner  
 • religionssamfund   
 • offentligrättsliga inrättningar. 

Regionförvaltningsverket kan nämna de aktörer som måste följa beslutet. Ovan nämnda aktörer måste följa förordningen om att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt i utrymmen som är öppna för allmänheten eller för en begränsad kund- eller deltagarkrets, om de är 

 • Inomhusutrymmen där över 10 kunder eller deltagare vistas samtidigt samt 
 • begränsade utomhusutrymmen som används för ett ändamål som är riktat till över 50 kunder eller deltagare samtidigt, och för vars användande för ifrågavarande verksamhet arrangören av verksamheten ansvarar för vid en viss tidpunkt. 

Kunder och personer som deltar i verksamheten räkans med i antalet personer som deltar, dock inte personal. 

Om det är fråga om utrymmen som används för motions- och sportverksamhet eller nöjes- och rekreationsverksamhet, ska aktörerna iaktta bestämmelsen om om att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt oberoende av hur många människor som finns i utrymmena. Detta gäller följande anläggningar:

 1. utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 2. allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 3. dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 4. nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
 5. inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 6. allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Besluten som gäller användningen av utrymmen tillämpas inte på: 

 • läroinrättningars verksamhet  
 • verksamhet som hör till småbarnspedagogik 
 • verksamhet relaterad till professionell idrott (mer information om professionell idrott
 • verksamhet som hör till privat- eller familjeliv 
 • restauranger. 

Restaurangernas verksamhet i en pandemisituation styrs av den temporära paragrafen 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar och av statsrådets förordningar om dessa. Du hittar begränsningar av restauranger i punkten Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser.

Ytterligare information: 

Svaret har uppdaterats 18.10.2021

Regionförvaltningsverket kan inom sitt område fatta ett beslut enligt paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar. Detta s.k. beslut som gäller användningen av utrymmen förpliktar aktörerna i lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för vistelse för en kund- eller deltagarkrets som är begränsad att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt.

När regionförvaltningsverket eller kommunen har meddelat ett beslut för området, du måste tänka de konkreta åtgärder genom vilka du kan fullgöra förpliktelserna i din verksamhet. Vidta åtgärderna och skriv en plan för dem så snart som möjligt efter det att beslutet meddelats.

Planen ska hållas framlagd i lokalerna så att kunderna eller de som deltar i verksamheten kan se den.

Regionförvaltningsverket har utarbetat en färdig blankettmall som aktören kan utnyttja vid utarbetandet av planen. Syftet med denna anvisning är att hjälpa till att fylla i blankettmallen och utarbeta en plan.

Regionförvaltningsverket tar inte ställning till enskilda planer utan ger allmänna anvisningar. Lämna därför inte planen till regionalförvaltningsverket för godkännande.

Planeringsmall:

Anvisningar för utarbetandet av planen

Aktören kan förebygga risken som närkontakter orsakar

 • genom att begränsa antalet kunder
 • genom kundplats- eller lokalarrangemang eller
 • på något annat sätt som beaktar verksamhetens särdrag.

Blanketten har utarbetats så att den kan läggas fram till påseende för kunderna, med undantag för de personuppgifter som ingår i den.

Avsikten är att verksamhetsarrangören genomför åtgärderna på ett sätt som lämpar sig för varje kundlokals egenskaper, såsom storlek, eventuella fasta konstruktioner, kundplatsernas läge och kundernas normala verksamhet i utrymmet.

Hjälpfrågor till stöd för utarbetandet av planen:

 • Vilka är principerna för undvikande av närkontakt i utrymmen av olika storlek och typ?
  • Hur styrs kundtrafiken i lokalerna (t.ex. skyltar och klistermärken om säkerhetsavstånd)?
  • Hur förhindrar man att det uppstår rusning/köer?
  • Är det möjligt att graderat ge kunder eller deltagare tillträde?
  • Vilket är ett säkert personantal och hur kan antalet övervakas?
  • Har man i utrymmen gjort särskilda arrangemang eller installerat skyddskonstruktioner (t.ex. plexiglas) för att minska risken för spridning av viruset?
  • Hur kontrollerar man att säkerhetsavstånden iakttas?
  • Hur möjliggörs rengöring av händer utan att det uppstår köer?
  • Är det möjligt att förbättra ventilationen i utrymmen?
  • Finns det någon maskrekommendation?
 • Vilka andra metoder kan tillämpas med beaktande av verksamhetens särdrag?
 • Hur genomförs en eventuell begränsning av kundantalet, om de övriga åtgärder som vidtagits (arrangemang som gäller kunder eller lokaler eller andra metoder) inte är tillräckliga?

Mer information:

Svaret har uppdaterats 3.12.2021.

Regionförvaltningsverket kan fatta beslut som förpliktar till stängning av vissa kundutrymmen och lokaler för högst två veckor (paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar).

Beslut om stängning av utrymmen förpliktigar aktörer som ansvarar för administration av utrymmena då det idkas motion-, idrottsverksamhet eller nöjes- och rekreationsverksamhet i följande utrymmen:

 1. utrymmen som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott
 2. träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 3. allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 4. dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 5. nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparker
 6. inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 7. allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Utrymmen som har förklarats stängda får dock användas:

 • för hobbyverksamhet för barn och unga som är födda 2008 eller senare

 • för lagstadgade tjänster, t.ex. medicinsk rehabilitering, gymnasieundervisning i skolor och ordnande av coronavaccinering.

Stängningsbesluten gäller inte

 • verksamhet i anslutning till professionell idrott
 • verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Exempel på motions- och hobbyutrymmen som beslutet om stängning gäller:

 • Gym

 • Gruppmotionsutrymmen (t.ex. spinning-, aerobic- eller yogasalar)

 • Inomhusutrymmen som används för lagidrott (t.ex. ishallar, inomhusfotbollshallar, volleybollhallar)

 • Klätterhallar

 • Dojor, boxningssalar, tatami, brottningssalar o.d. inomhus för utövande av kontaktsporter

 • Danssalar och dansbanor

 • Uppblåsbara hallar, dvs. övertryckshallar, som används för lagsport, gruppmotion, utövande av kontaktsport eller annan motsvarande motion

 • Badminton-, padel-, squash- och tennisplaner o.d. planer inomhus

 • Utrymmen som används för körsång, hobbyteater o.d. grupphobbyer

Exempel på motions- och hobbylokaler som inte omfattas av beslutet om stängning:

 • Ridmaneger

 • Utrymmen som är avsedda för skytte och bågskytte

 • Bowlinghallar

 • Golfbanor inomhus och golfsimulatorer

 • Biljardsalar

 • Kartinghallar

 • Agilityhallar

 • Rymningsspel

 • Skridskohallar

Hur definieras de idrottsutrymmen som ska stängas

I lagen om smittsamma sjukdomar (58 g §) fastställs det att de lokaler som används för motions- och idrottsverksamhet och som kan definieras som utrymmen som används för lagsport, gruppmotion, utövande av kontaktsporter och annan motsvarande idrott eller motion ska stängas. Dessutom är de utrymmen inomhus som ska stängas motions- och idrottslokaler som kan jämföras med gym. De idrottslokaler som omfattas av beslutet om stängning ska granskas genom denna definition.

Regionförvaltningsverket anser att även om t.ex. ridning är motion och en ridmanege är ett inomhusutrymme avsett för motion, så kan en ridmanege inte anses som ett inomhusutrymme som kan jämställas med gym eller som något annat sådant inomhusutrymme som avses i lagen och som används för idrott eller motion. Detsamma gäller bl.a. utrymmen som används för bowling, bågskytte eller biljardspel.

Läs mer: Hur definiera utrymmen inomhus?

Vad kan till exempel gruppmotion vara? 

I gruppmotion handleds gruppen samtidigt till samma verksamhet. Till exempel olika gruppmotionstimmar och vattengymnastik som ordnas i simhallen betraktas som gruppmotion. Däremot är till exempel en situation där några individuella simmare gör egna övningar under handledning av samma handledare inte gruppmotion. Meditation som inte är motion omfattas inte heller av beslutet om stängning av lokaler. Gruppmotion är förbjuden i lokaler som omfattas av beslutet om stängning oberoende av hurdan lokalen är. 

Ytterligare information: 

Svaret har uppdaterats 11.2.2021

En temporär stängning av kundutrymmen och lokaler (58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar) är en åtgärd i sista hand. Utrymmena kan stängas för högst två veckor åt gången. Stängningen av utrymmen gäller vissa kundutrymmen och lokaler. Mer information: Vilka aktörer berörs av beslut om stängning enligt lagen om smittsamma sjukdomar?

Beslut om tillfällig stängning av utrymmen får fattas först om följande villkor är uppfyllda:

 • incidensen av bekräftade smittfall inom sjukvårdsdistriktets område under de senaste 14 dagar är minst 50 per 100 000 invånare,
 • i området konstateras sjukdomskluster vars smittkedjor inte kan spåras på ett tillförlitligt sätt och som utgör en betydande risk för spridning av nya smittor och
 • antalet smittfall inom området bedöms leda till att social- och hälsovårdssystemet blir överbelastat.

En ytterligare förutsättning är att de övriga åtgärder som redan vidtagits för att förhindra spridning av viruset inte kan anses tillräckliga och att stängningen av utrymmena är nödvändig för att förhindra okontrollerad spridning av coronaviruset.

Beslutet om temporär stängning av utrymmen förpliktar alla de verksamhetsdrivande företag som nämns i beslutet och de aktörer som ansvarar för disponeringen av utrymmena.

Föreläggande om stängning av utrymmen till följd av att begränsningar inte följts

Regionförvaltningsverket eller kommunen kan meddela ett föreläggande om att verksamheten ska avbrytas och utrymmena stängas för högst en månad, om det har upptäckts brister eller missförhållanden i verksamheten.

Innan ett föreläggande om avbrytande av verksamheten och stängning av utrymmena meddelas ska verksamhetsutövaren ges ett föreläggande om att bristerna och missförhållandena ska avhjälpas inom en skälig tid.

Du kan ansöka om ersättning hos Statskontoret. Regionalförvaltningsverket tar inte emot eller behandlar ersättningskrav.

Mer information:

Social- och hälsovårdsministeriets rekommendation om åtgärder för att förebygga smittspridning i förplägnadsrörelser, på offentliga tillställningar och i persontrafik 

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) rekommenderar att verksamhetsutövarna även efter det att lagens krav har upphört att gälla ser till att lokalerna och ytorna rengörs samt att kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna. Det rekommenderas att verksamhetsutövarna ser till att kunderna har möjlighet att anlända och vistas så glest som möjligt och att smittrisken hålls så liten som möjligt i verksamheten.  

Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar kunder, deltagare och verksamhetsutövare att beakta Institutet för hälsa och välfärds uppdaterade anvisningar om förebyggande av covid-19-smitta. SHM rekommenderar att kommunerna, samkommunerna och tillsynsmyndigheterna ger anvisningar om att också privata aktörer ska beakta hygienanvisningarna i sin verksamhet.

Svaret har uppdaterats 4.7.2022

 Enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller hygienkraven följande aktörer:   

 • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer (dock inte restauranger)  
 • enskilda näringsidkare   
 • kommuner och samkommuner   
 • religionssamfund    
 •  offentligrättsliga inrättningar  

De utrymmen som avses i paragrafen är inomhusutrymmen som är öppna för allmänheten eller för en begränsad kund- eller deltagarkrets att vistas i samt regionala och verksamhetsmässigt begränsade utomhusutrymmen, så som: 

 • Områden som används för att idka eller följa med motion och idrott  
 • nöjesparker och festivalområden samt  
 • publik- och köområden.

Territoriellt och funktionellt begränsat utomhusområde innebär att utrymmet används vid någon tidpunkt för det ändamål som är avsett för kunder eller andra deltagare i verksamheten och arrangören av verksamheten ansvarar för användningen av det utrymmet för den verksamheten. 

Såsom kund- och deltagarutrymmen enligt paragrafen betraktas utrymmen: 

 • där ett varierande antal personer vanligen vistas och  
 • som är öppna för kunder och deltagare under vissa öppethållningstider. 

Som kund- och deltagarutrymmen betraktas också: 

 • utrymmen vilkas användning begränsats till exempel enligt medlemskap eller något annat avtalsförhållande, eller  
 • vilkas användning baseras på delfåendet av någon lagstadgad tjänst, såsom i skolor och småbarnspedagogik.  

Såsom kund- och deltagarutrymmen betraktas också till exempel olika slags väntrum. 

 Hygienkraven gäller inte  

 • verksamhet som hör till privat- eller familjeliv  
 • restauranger.

Restaurangers verksamhet styrs av den ten temporära paragrafen 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets förordning som utfärdats därav.  

Du kan be din lokala kommun om ytterligare vägledning om hur du implementerar hygienkraven i din verksamhet.

Ytterligare information: 

Uppdaterats 1.10.2021

För restaurangbranschen och evenemangs-, idrotts- och kultursektorn gäller olika restriktioner eftersom olika lagar tillämpas på deras verksamhet. Nedan har vi beskrivit bakgrunden till de olika restriktionerna.

 • Besluten om restriktioner för restaurangerna fattas av riksdagen och regeringen utifrån grundlagen. Den temporära paragrafen 3 a i lagen om inkvarterings - och förplägnadsverksamhet, enligt vilken regeringen har kunnat utfärda förordningar om stängning av restauranger, är inte längre i kraft efter den 18 april.  Från och med den 19 april styrs restaurangernas verksamhet genom restriktioner av bl.a. serverings- och öppettider. Mer information: Vilka begränsningar av restaurangverksamheten är i kraft i olika områden?
   
 • Enligt lagen om sammankomster är tillställningar inom evenemangs-, idrotts- och kultursektorn offentliga tillställningar. Regionförvaltningsverkens skyldighet att begränsa sammankomster baserar sig på paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar. 

  Begränsningarna gäller alla offentliga tillställningar.  Våra begränsningar av sammankomster baserar sig på smittfallssiffrorna i hela området, inte t.ex. ett enskilt publikevenemangs eller en enskild lokals siffror. Vi får regional information av sjukvårdsdistrikten och coronasamordningsgrupperna. Mer information: På vilka grunder beslutar regionförvaltningsverket om begränsningarna av sammankomster?
   
 • Privata kund- och verksamhetsutrymmen, såsom gym, kan stängas på basis av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. I paragrafen anges vilka kund- och verksamhetsutrymmen som får hålla öppet och vilka som ska stängas. Lagen innehåller också noggranna kriterier för när regionförvaltningsverket måste stänga utrymmena. Stängningsbesluten baserar sig på smittfallssiffrorna i hela området, inte enskilda utrymmens, såsom gyms, siffror. Mer information: När kan regionförvaltningsverket eller kommunen fatta ett stängningsbeslut?
   
 • Kommunerna kan stänga sina egna offentliga utrymmen eller begränsa sammankomsterna i sitt eget område. Kommunens begränsning kan vara striktare än regionförvaltningsverkets beslut för hela regionen. Kommunerna kan också stänga privata kund- och verksamhetsutrymmen i sitt område i enlighet med paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. Dessutom kan kommunerna utfärda rekommendationer.

Svaret har uppdaterats 19.5.2021

Hobbyverksamheten och grundläggande konstundervisning ska ordnas på ett hälsosäkert sätt, och verksamhetsutövaren ska i alla situationer iaktta hygienkraven enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar. Regionförvaltningsverket rekommenderar att man vid ordnandet av hobbyverksamhet för barn och unga använder särskild prövning i det nuvarande epidemiläget. Det lönar sig att undvika alla onödiga sammankomster.

Hur påverkar beslutet som gäller användningen av utrymmen hobbyverksamhet för barn och unga?

Regionförvaltningsverkets beslut om att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt gäller också hobbyverksamhet för barn och unga, om det inte särskilt anges i beslutet att den verksamheten utesluts från beslutet (58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar). I praktiken kan man t.ex. under en grupptimme inomhus begränsa antalet deltagare. 

Mer information:

Hur påverkar beslutet om stängning av utrymmen hobbyverksamhet för barn och unga?

Hobbyverksamhet för barn och unga omfattas också av beslutet om stängning av utrymmen som meddelats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar). Utrymmen kan dock användas för hobbyverksamhet för barn och unga som är födda 2002 eller senare, om detta lyckas på ett hälsosäkert sätt. I hobbyverksamheten ska då beaktas det beslut om säkerhetsavstånd som meddelats för området. Det rekommenderas att man i verksamheten också följer UKM:s och Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisning.

Mer information:

Beslutet om stängning av utrymmen gäller sådan hobbyverksamhet som en vuxen deltar i tillsammans med ett barn. Sådana är till exempel gympa med en baby eller ett småbarn.

Sådan hobbyverksamhet i vilken en vuxen deltar tillsammans med ett barn hör inte till sådan hobbyverksamhet för barn och unga som inte omfattas av beslutet. Sådan verksamhet är till exempel gympa tillsammans med babyer och småbarn.

Kommunerna kan inom sina områden införa striktare begränsningar än regionförvaltningsverkets beslut eller hålla sina hobbyutrymmen stängda.

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har rekommendationer för ordnande av hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga:

Enligt anvisningen är det viktigt med tanke på förhindrande och spårning av coronaviruset att hobbygruppen alltid sammanträder med samma sammansättning. Även lärare, handledare och tränare ska alltid vara desamma och föräldrarnas vistelse i hobby- och omklädningslokaler ska inte tillåtas.

Mer information:

Svaret har uppdaterats 18.10.2021

Enligt lagen svarar den aktör som ansvarar för disponeringen av utrymmet, dvs. den som hyr utrymmet, för de hygienarrangemang som lagen kräver och för åtgärder som minskar risken för smitta som orsakas av närkontakt.

Kontroll av coronapass i hyreslokaler

Som alternativ till begränsningarna i användningen av utrymmena kan verksamhetsutövaren ta i bruk coronapass.

Om det i hyreslokalen som alternativ till begränsningar i användningen av utrymmet tas i bruk coronapass, ska passet kontrolleras enligt följande: 

 • Om lokalen hyrs ut av en aktör som förpliktas av begränsningen av användningen av utrymmena (t.ex. en förening, ett företag eller en kommun), ska aktören kontrollera passet.  
 • Om lokalen hyrs ut av en privatperson (t.ex. standardturer för klubbspel eller fältandelar), ska den som hyr ut lokalen kontrollera passet. 

Aktörer som förpliktas av begränsningen av användningen av utrymmen finns under frågan Vilka aktörer och lokaler gäller de beslut som gäller användningen av utrymmen?

Ett beslut om att säkra avstånd måste garanteras kan gälla också idrottsverksamhet.   Idrottsverksamheten måste ordnas på så sätt att deltagarna faktiskt kan hålla säkra avstånd till varandra.

I praktiken kan trygga avstånd inomhus säkerställas t.ex. genom att man endast tar in så många personer att det är möjligt att hålla trygga avstånd mellan deltagarna. Beslutet om trygga avstånd är inte förpliktande för dem som deltar i verksamheten, utan de kan om de så vill söka sig närmare varandra.

Svaret har uppdaterats 30.9.2021

Med professionell idrott avses 

 • idrott som baserar sig på ett serielicensavtal eller ett idrottaravtal med Olympiska kommittén
 • A-landslagsverksamhet som utövas utan närvarande publik.

I praktiken innebär avgränsningen att professionell idrott avgränsas till toppidrott, vilket omfattar de två högsta nationella serienivåerna i bollsporter, A-landslagsverksamhet samt individuell idrott med sikte på internationella framgångar. Också träning för professionell idrott har avgränsats från besluten.

Som professionella idrottare kan dessutom räknas idrottare som inom grenförbundens kvalificeringssystem förbereder sig för mästerskap och som deltar i eventuella kvalificeringstävlingar på basis av vilka representanterna för mästerskapet väljs, men som ännu inte har utsetts till mästerskapet.

Aktören som disponerar över utrymmena svarar för att de används i enlighet med villkoren i regionförvaltningsverkets beslut. Verksamhetsutövaren kan fråga exempelvis grenförbundet eller Olympiska kommittén om personerna klassas som professionella idrottare.

Information om hur sammankomstbegränsningarna påverkar idrotten hittar du under punkten Vilka idrottsevenemang är offentliga tillställningar?".

Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser

För närvarande gäller inga begränsningar för restaurangverksamheten. 

Regionförvaltningsverket utfärdar inga förelägganden om restaurangverksamheten. Begränsningarna av restaurangerna bestäms av regeringen.

Begränsningar som gäller förplägnadsrörelser övervägs på nytt om sjukdomsläget förändras och sjukhusbelastningen ökar avsevärt.

På Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbsidor finns material angående coronaviruset som restaurangerna kan utnyttja i sin egen verksamhet och kommunikation: THL:s materialbank om coronaviruset.

Mer information:

Svaret har uppdaterats 1.7.2022

Tillsynsavgifterna baserar sig på alkohollagen och regionförvaltningsverket har i egenskap av tillstånds- och tillsynsmyndighet inte möjlighet att avvika från dem.

Tillsynsavgiften tas ut om man inte senast den 31 mars har anmält att serveringstillståndet (även tillstånd till förlängd tid) avslutas. Om tillståndet avslutas ska man på nytt ansöka om tillstånd innan man inleder serveringsverksamhet. I så fall tas en handläggningsavgift ut för tillståndsansökan.

Med den nuvarande lagstiftningen är det alltså inte möjligt att avbryta serveringstillståndet och tillsynsavgiften i anslutning till det. Serveringstillståndet ska återkallas helt och hållet, om man inte vill betala tillsynsavgiften.

Om det på grund av undantagstillståndet görs undantag i hur tillsynsavgifterna tas ut så fattas de besluten av statsrådet eller Statskontoret. För tillfället känner vi inte till sådana undantag.

Man anmäler inte till myndigheten om avbrott i verksamheten, så att serveringstillståndet förblir i kraft, och man kan inte undvika tillsynsavgiften genom att avbryta verksamheten. Man bör dock beakta att tillsynsavgiften för servering bestäms enligt hur mycket alkohol som man har serverat och därför kan det hända att en tillfällig minskning av serveringen medan restaurangen håller stängt kan minska tillsynsavgiftens storlek.

Man kan ansöka om omprövning av tillsynsavgiften hos regionförvaltningsverket enligt anvisningen om hur man begär omprövning som skickas i samband med fakturan.

Mer information:

Svaret har uppdaterats 21.4.2021

Hälso- och sjukvård

Om en tjänsteproducent har ett gällande tillstånd eller en gällande registrering att producera tjänster som normal mottagningsverksamhet, så täcker detta tillstånd/denna registrering även produktion av tjänsterna på distans. Sålunda behöver man inte ansöka om ändring av tillståndet. Om tjänsteproducenten eller den självständiga yrkesutövaren inte har gällande tillstånd eller registrering, ska man ansöka om tillstånd/registrering för produktion av distanstjänster.

Identifieringen av patienten ska grunda sig på en tillförlitlig metod, och som en sådan betraktas åtminstone stark autentisering, som det föreskrivs om i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009). Den metod som använts för identifiering ska kunna verifieras i efterhand. Med andra ord, vid distanstjänster rekommenderas stark elektronisk autentisering av kunden. Detta är ändå inte ett absolut villkor för produktion av distanstjänster och i synnerhet i denna exceptionella situation kan också annan identifiering anses vara tillräcklig. Förutsättningen är ändå att tjänsteproducenten faktiskt kan identifiera patienten/klienten. Dokumenteringen är synnerligen viktig och man ska också dokumentera hur identifieringen har gått till.

Den som tillhandahåller distanstjänster ska ha ändamålsenliga lokaler, anordningar (inkl. förbindelser) och personal med lämplig utbildning som verksamheten förutsätter. Distanstjänsterna ska vara medicinskt adekvata och patientsäkerheten måste beaktas. De datasystem som används för att förmedla och lagra patientuppgifter i samband med distanstjänster ska uppfylla kraven i bestämmelserna om sekretess, dataskydd och informationssäkerhet. Den som tillhandahåller tjänsterna ansvarar för dataskyddet och informationssäkerheten i fråga om såväl de förbindelser som används för distanstjänsterna som behandlingen av de personuppgifter som uppkommer där.

Över distanstjänster ska det på samma sätt som i fråga om andra hälso- och sjukvårdstjänster göras behöriga anteckningar i journalhandlingar, och patientregistret ska föras i enlighet med bestämmelser och föreskrifter.

En producent av hälso- och sjukvårdstjänster eller en självständig yrkesutövare (firma) kan tillhandahålla tjänster på distans, om han eller hon har gjort en anmälan om sin verksamhet till regionförvaltningsverket.  Distansservice ska tillhandahållas i enlighet med Valviras anvisningar.

Med distansservice avses inom hälso- och sjukvården att undersökning av patienten, diagnostik, observation, vård och behandling samt vårdbeslut eller vårdrekommendationer baserar sig på uppgifter och dokument som förmedlas via video på webben eller med smarttelefon. Exempelvis talterapeuter, psykoterapeuter, psykologer, läkare och sjukskötare kan erbjuda distansservice.  

Ovannämnda kriterier gäller såväl den offentliga som den privata hälso- och sjukvården.

 

Coronavirustestning är mikrobiologisk undersökning. Detta betyder att en privat tjänsteproducent som utför testning måste ha tillstånd enligt lagen om privat hälso- och sjukvård att utföra undersökningar inom klinisk mikrobiologi. Mikrobiologiska undersökningar förutsätter dessutom tillstånd för laboratorium för mikrobiologi enligt 18 § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett tillsynsavtal med det övervakande laboratoriet om patientnära testning inom mikrobiologi.

Coronavirusundersökningar förutsätter att tjänsteproducenten har antingen omfattande eller begränsat tillstånd för laboratorium för mikrobiologi. Detta betyder att en privat tjänsteproducent måste ansöka om både tillstånd enligt lagen om privat hälso- och sjukvård och tillstånd för laboratorium för mikrobiologi för sin verksamhet. Coronavirusdiganostik får inledas först när tillstånd har beviljats för verksamheten.

Om tillstånd för begränsad verksamhet söks för tjänsteproducentens verksamhet och den mikrobiologiska sakkunskapen har förvärvats genom specialarrangemang (tillsynsavtal med ett laboratorium för klinisk mikrobiologi som har omfattande verksamhet) ska det inlämnas ett skriftligt tillsynsavtal om detta specialarrangemang samt en (egen)kontrollplan som de två aktörerna utarbetat tillsammans.   

Om tjänsteproducenten redan har beviljats gällande tillstånd för verksamhet inom mikrobiologi (tillstånd för omfattande verksamhet inom mikrobiologi och tillstånd för privat hälso- och sjukvård), och coronavirusdiagnostiken har upprättats i samarbete med THL senast den 27 mars 2020, kan verksamheten fortsätta normalt. Om coronavirustestning inte ingår i tjänsteproducentens undersökningsurval, ska man för att inleda coronatestning göra anmälan till det regionförvaltningsverk som beviljat tillståndet inom mikrobiologi (utvidgning av undersökningsmenyn). Anmälan formuleras fritt men den ska innehålla uppgifter om undersökningsnummer och undersökningens namn, en uppskattning av det maximala antalet undersökningar per vecka (antal undersökningar/ vecka) och uppgift om huruvida laboratoriet deltar i extern kvalitetsgranskning. I fråga om alla undersökningar som görs av underleverantörer ska samma uppgifter lämnas, dessutom krävs uppgift om underleverantörslaboratorie(t)rna samt om hur prov- och svarstrafiken har arrangerats. Anmälan kan göras elektroniskt / per e-post. Coronavirusdiagnostik får inledas först efter det att anmälan har behandlats.

I denna exceptionella situation kommer tillstånds- och tillsynsmyndigheterna att behandla tillståndsansökningar i anslutning till coronavirustestning i brådskande ordning.

Mer information om ansökan om tillstånd inom mikrobiologi och COVID-19-laboratorieundersökningar i Institutet för hälsa och välfärds webbtjänst.

Provtagning är sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård och som när den produceras privat förutsätter tillstånd för privat hälso- och sjukvård. Tillstånd för en temporär coronaprovtagningspunkt som inte finns i anslutning till ett befintligt driftställe ska sökas genom det normala tillståndsförfarandet för privat hälso- och sjukvård.

Om det enbart ska tas coronaprov så krävs inte tillstånd för klinisk mikrobiologi eller ett övervakningsavtal med ett laboratorium som har tillstånd. Däremot krävs ett övervakningsavtal med ett laboratorium med tillstånd för blodprov/snabbdiagnostik av mikrobiologiska prov. Analys av coronaprover förutsätter att serviceproducenten har ett tillstånd för klinisk mikrobiologi, vars tjänsteutbud omfattar de coronaundersökningar (analys) som laboratoriet har för avsikt att utföra.

Vid inrättandet av provtagningsställen ska hänsyn tas till de aspekter som gäller förebyggande av spridning av smittsamma sjukdomar och säkerställandet av patientsäkerheten. I ordnandet av utrymmena ska allmänt beaktas statsmaktens och THL:s rekommendationer och anvisningar. Alla beslut måste fattas med hänsyn till patientsäkerheten och andra säkerhetsaspekter. Verksamheten ska genomföras så att patientsäkerheten tryggas. Serviceproducenterna ska dokumentera all verksamhet med anledning av det epidemiologiska coronaläget och föra register över vem som vid respektive tidpunkt arbetar vid verksamhetsstället. Dokumentationen ska på begäran lämnas till tillstånds- och tillsynsmyndigheterna.

Temporära provtagningspunkter behöver inte inspekteras av kommunens tjänsteläkare. I så fall ska serviceproducenten emellertid själv inspektera utrymmena och lämna in en ifylld och undertecknad blankett för förhandsinspektion (valvira.fi) enligt inspektionsmallen till tillståndsmyndigheten, kommunens ansvariga infektionsläkare och den kommunala tjänsteläkare som normalt skulle göra förhandsinspektionen av utrymmena.

Vid skydd av personalen, provtagning och skickandet av prov ska följande anvisningar av Institutet för hälsa och välfärd följas:

Enligt den tidigare anvisningen som gavs den 26 mars 2020 kunde självständiga yrkesutövare som redan finns i registret samt personer med tillstånd som jobbar via eget bolag medan beredskapslagen gällde (16.3–16.6.2020) förflyttas till att arbeta också på sådana verksamhetsställen där de inte hade gällande tillstånd/registrering. Detta undantag gällde dock endast de situationer där en självständig yrkesutövare eller ett bolag med tillstånd verkade i en annan tjänsteproducents lokaler/för en annan tjänsteproducents räkning, flyttade till ett annat verksamhetsställe som denna tjänsteproducent har och som har en faktisk koppling till det verksamhetsställe för vilken det ursprungliga tillståndet/registreringen har beviljats (t.ex. gemensamt patientregister, gemensamma system osv.). Beredskapslagen gäller inte längre, vilket innebär att det inte längre är möjligt att flytta till andra verksamhetsställen utan att ansöka om tillstånd eller lämna in en registeranmälan.

Tjänsteproducenterna ska fatta alla beslut på ett sådant sätt att klient- och patientsäkerheten säkerställs. Verksamheten, besluten och grunderna för beslut som beror på covid-19-situationen ska dokumenteras. Serviceproducenterna ska alltså dokumentera alla ändringar och beslut som beror på covid-19-situationen samt föra bok över vilka som arbetar på verksamhetsställena. Dokumentationen ska lämnas till tillstånds- och tillsynsmyndigheterna på begäran.

De hälso- och sjukvårdsproducenter och självständiga yrkesutövare som på grund av covid-19-situationen enligt den tidigare anvisningen flyttade till andra verksamhetsenheter kan fortsätta arbeta i dessa enheter till och med den 31 maj 2021. Om avsikten är att fortsätta erbjuda tjänster på det nya verksamhetsstället också efter den 31 maj 2021, ska man ansöka om tillstånd för detta eller lämna in en anmälan om självständig yrkesutövning. Om verksamheten har inletts medan beredskapslagen var i kraft (16.3–16.6.2020) kan företaget eller näringsidkaren fortsätta tillhandahålla sina tjänster medan tillståndsansökan eller anmälan behandlas. Detta förutsätter dock att den självständiga yrkesutövaren är registrerad vid något verksamhetsställe eller att företaget har ett gällande tillstånd att tillhandahålla privat hälso- och sjukvårdstjänster på ett annat verksamhetsställe.

Uppdaterad 28.8.2020.

Om tillståndet för en serviceproducent inom hälso- och sjukvården inte innefattar hembesök i klientens lokaler eller patientens hem räcker det att serviceproducenten gör en anmälan till tillståndsmyndigheten om sin avsikt att i fortsättningen tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som avses i det beviljade tillståndet även i patienternas hem. Tillståndsmyndigheten bedömer på basis av anmälan och med beaktande av karaktären hos de tjänster som planeras att tillhandahållas i hemmet om det räcker med bara en anmälan eller om aktören ska uppmanas att ansöka om tillstånd för ändringen.

Om en serviceproducent som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster ämnar producera sådana tjänster i patientens hem som inte ännu ingår i serviceproducentens gällande tillstånd ska ansökan om ändring av tillståndet lämnas in (utökning av serviceområdet). 
För att hindra spridning av en smittsam sjukdom ska särskild uppmärksamhet också under hembesök fästas vid adekvat skyddsutrustning som skyddar både patienten, klienten och personalen.

Mer information:

Huvudregeln enligt den gällande lagstiftningen är att nya lokaler ska inspekteras. Ibruktagande av dem förutsätter eventuellt att det gällande tillståndet ändras. I 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs det dock om bekämpning av infektioner i verksamhetsenheter inom social- och hälsovården. Enligt den ska verksamhetsenheten bland annat svara för ändamålsenligt skydd för och placering av patienterna, klienterna och de anställda.

I denna exceptionella situation kan säkerställande av tjänsteproducentens egenkontroll och patientsäkerheten till och med förutsätta att man försöker hitta olika lösningar för att bryta eventuella smittkedjor och för att skydda riskgrupper, andra patienter och även de anställda. I en situation där avsikten är att förebygga spridning av coronasmitta och samtidigt skydda andra patienter är det möjligt att ta tillfälliga lokaler (i anslutning till befintliga lokaler) i bruk utan att ansöka om ändring av tillståndet eller inspektion av lokalerna. Nya verksamhetsställen förutsätter fortfarande ansökan om tillstånd samt inspektion.

Att ta i bruk nya lokaler ska uttryckligen vara nödvändigt för att förhindra att en smittsam sjukdom sprids och grunda sig på covid-19-situationen i området. Innan nya tillfälliga lokaler tas i bruk ska kommunens läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar konsulteras. I lokalarrangemangen ska man allmänt beakta statsmaktens och THL:s rekommendationer och anvisningar också i fråga om sådana personer som eventuellt använder lokalen även om de inte anlitar tjänsterna. Alla lösningar ska ta hänsyn till klient- och patientsäkerheten samt övriga säkerhetsaspekter. Verksamheten, besluten och grunderna för beslut som beror på covid-19-situationen ska dokumenteras.

Uppdaterad 28.8.2020.

Beredskapslagen ger inte kommunerna rätt att avvika från alla sina lagstadgade skyldigheter och tidsfrister. Bestämmelserna i lagen om privat hälso- och sjukvård gäller trots bestämmelserna i beredskapslagen.

Under coronasituationen kan det emellertid i vissa situationer vara ändamålsenligt att undvika egentliga inspektionsbesök. Kommunens ansvariga läkare/tandläkare kan under de rådande förhållandena förrätta inspektionen genom ett skriftligt förfarande eller distanskontakt. Inspektören avgör själv om detta är tillräckligt eller om det också krävs ett egentligt inspektionsbesök.

Inspektionsberättelsen ska alltid lämnas in till tillståndsmyndigheten innan tillstånd till verksamhet kan beviljas eller verksamheten inledas.

Enligt social- och hälsovårdsministeriet har kommunen lagstadgad skyldighet att ordna coronatestning om personen måste visa upp ett positivt testresultat för att erhålla dagpenning vid smittsam sjukdom. Coronatestning kan utföras inom ramen för företagshälsovården, om testning ingår i avtalet om företagshälsovård. 

Om man vill testa sig inom den privata hälso- och sjukvården, betalas en sjukvårdsersättning för covid-19-testet i enlighet med sjukförsäkringslagen.

På grund av den temporära ändringen i sjukförsäkringslagen krävs inte längre ett beslut om frånvaro från arbetet, karantän eller isolering av en smittskyddsläkare för att man ska kunna få dagpenning vid smittsam sjukdom som ersättning för inkomstbortfall. För att dagpenning vid smittsam sjukdom ska beviljas behövs ett intyg från hälso- och sjukvården över en tillförlitligt diagnostiserad covid-19-infektion och att det på grund av risken för smittspridning rekommenderas att du inte deltar i förvärvsarbete.  

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas också till vårdnadshavare för barn under 16 år som stannar hemma för att vårda barnet som har insjuknat i covid-19. 

Med tillförlitligt diagnostiserad covid-19-smitta avses ett PCR- eller antigentestresultat som är laboratorieverifierat i en verksamhetsenhet med tillstånd inom hälso- och sjukvården. Ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom kan göras till Folkpensionsanstalten.  

Mer information:

Om den tillfälliga vaccineringspunkten ligger i omedelbar närhet av ett befintligt driftställe och den sköts från det befintliga driftstället så behövs ingen separat anmälan eller ändringsansökan för tillståndet. Det är alltså möjligt att ta i bruk olika tillfälliga utrymmen i samband med befintliga anläggningar i en situation där syftet är att förhindra spridningen av coronarsmitta och samtidigt skydda andra patienter utan att ansöka om ändringstillstånd eller inspektera anläggningarna.

Andra tillfälliga vaccinationspunkter kräver tillstånd för privat hälso- och sjukvård. Det tillfälliga verksamhetsställets namn ska ange att det rör sig om en coronavaccinationspunkt.

När nya tillfälliga utrymmen tas i bruk ska den läkare i kommunen som ansvarar för smittsamma sjukdomar konsulteras. I utrymmesarrangemangen ska allmänt beaktas statsmaktens och Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer och anvisningar också för de personer som eventuellt använder utrymmet, också om de inte använder tjänsterna. Alla lösningar måste göras så att patientsäkerheten säkerställs och andra säkerhetsaspekter beaktas. Verksamhet, beslut som fattats samt grunderna för beslut som föranleds av undantagsförhållanden ska dokumenteras. Tjänsteproducenten är skyldig att uppdatera planen för egenkontroll så att den är aktuell och omfattar den verksamhet som beviljats i tillståndet för en tillfällig coronavaccinationspunkt.

Förhandsinspektion

Kommunala tjänsteläkare behöver inte kontrollera tillfälliga vaccinationspunkter.

Om den tillfälliga vaccinationspunkten är belägen i omedelbar närhet av ett befintligt driftställe så behövs ingen inspektion.

Serviceproducenten måste själv inspektera lokalerna, om:

 • Den tillfälliga vaccinationspunkten är belägen i anslutning till eller i omedelbar närhet av en befintlig (corona)provtagningspunkt

 • den tillfälliga vaccinationspunkten är en helt ny separat punkt.

Den ifyllda och undertecknade förhandsinspektionsblanketten lämnas till tillståndsmyndigheten, kommunens ansvariga infektionsläkare och till den kommunala tjänsteläkare som vanligen inspekterar utrymmet.

Om vaccineringen görs i samband med en provtagningspunkt ska hänsyn tas till de aspekter som gäller förebyggande av spridning av smittsamma sjukdomar och säkerställandet av patientsäkerheten. Dessutom behövs en redogörelse för att verksamheten är separat  provtagning.

Behörighetskrav för vaccinationspunktens ansvariga föreståndare

Kommunen svarar för vaccinationsverksamheten i en situation där serviceproducenten endast ger kostnadsfria vaccinationer på basis av ett avtal med kommunen. I detta fall behöver den ansvarige föreståndaren inte vara läkare. Endast läkare eller sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska med lämplig vaccinationsutbildning får injicera vaccinationen.

Läs mer:

 •  

Socialservice

Det är skäl att bedöma frågan om personlig assistans främst med hänsyn till klientens behov och hur man ordnar servicen. Verksamhetsenheter ska följa bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar och agera enligt dem. Användningen av en service som kunden har beviljats bör emellertid inte kategoriskt förbjudas.

Bedömningen gällande användningen av en enskild klients personliga assistens bör göras utgående från en helhetsbedömning av situationen i enheten. Personliga assistenter enligt handikappservicelagen kan inte jämställas med sådana personer som besöker enheten, vilkas besök man genom besöksförbudet vill förbjuda (t.ex. anhöriga och vänner.) En personlig assistent kan jämställas med dem som arbetar i enheten eller rehabiliterande arbetare som besöker en enskild klient, exempelvis en fysioterapeut.

För att minimera smittorisken ska också den personliga assistentens arbetsgivare och assistenten själv naturligtvis under dessa förhållanden vidta tillbörliga säkerhetsåtgärder och skydda sig på behövligt sätt. Social- och hälsovårdsministeriet håller på att utarbeta en anvisning för service som ges i hemmet. Där har man också beaktat användningen av personlig assistent och faktorer som både den som använder servicen och assistenten ska följa. Den kan tillämpas också på de aktuella situationerna.

Gällande barnens hemlov följer man barnskyddslagen också under undantagstillståndet. Det är emellertid möjligt att lagen om smittsamma sjukdomar kommer att tillämpas. I så fall tillämpas båda lagarna.

De socialarbetare som svarar för barnets ärenden avgör i samarbete med barnet, vårdnadshavarna och enheten hur man gör med hemlovet och vid en eventuell misstanke om smittsam sjukdom tillsammans med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna individuellt för varje barn. Avgörandena angående barnet görs alltså på individuella grunder enligt gällande lagstiftning.

Vid eventuella frågor om smitta och karantän ska situationen utredas tillsammans med den lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheten. Om barnet är på hemlov ska frågan utredas under ledning av den socialarbetare som svarar för barnets ärenden tillsammans med den lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheten.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) vägleder i frågor som gäller beredskapslagen och tillämpningsförordningen medan regionförvaltningsverken ger råd och handledning vid enskilda ärenden. I dagens läge är det viktigt att följa social- och hälsovårdsministeriets och THL:s anvisningar och dessutom att beakta den gemensamma skyldigheten att dämpa spridningen av coronaepidemin.

I enheter med boendeservice är det viktigt att sörja för en trygg läkemedelsbehandling även under epidemin. Social- och hälsovårdsministeriets anvisning är att läkemedelsbehandling i boendeserviceenheter i första hand bör ges med varje boendes personliga läkemedel. Enheterna kan dock ta i bruk ett begränsat läkemedelslager för akuta situationer.

Mer information:

De som bor i äldreboenden hör i regel till riskgruppen för vilka viruset är särskilt farligt. Det att det i vårdhemmet finns dödsfall orsakade av coronavirusinfektion betyder inte nödvändigtvis att det har skett försummelser i verksamheten. Vi utreder de fall som vi har fått kännedom om och vid behov vidtar vi tillsynsåtgärder med anledning av dem. Vi kan inte ge ut information om eventuella tillsynsärenden som ännu inte är slutbehandlade.

För att trygga personernas hälsa och välbefinnande är det väldigt viktigt att man i äldreboenden och andra boendeserviceenheter vidtar åtgärder enligt myndighetsanvisningarna för att bekämpa coronaviruset. Om regionförvaltningsverket skulle få veta att det i vårdhemmets verksamhet i det hänseendet finns brister kan det vidta många olika åtgärder.

Regionförvaltningsverkets främsta uppgift är att vägleda och råda producenter av vårdtjänster. Om det är fråga om en allvarlig brist kan regionförvaltningsverket snabbt ta i bruk också starkare tillsynsmetoder, så som inspektionsbesök i vårdhemmet. Under coronaläget överväger man inspektionsbesök noga på grund av smittorisken. I synnerligen allvarliga fall kan regionförvaltningsverket meddela vårdhemmet ett föreläggande att vidta åtgärder så att verksamhetens nivå blir tillbörlig eller till och med bli tvungen att avbryta verksamheten.

Riksdagens biträdande justitieombudsman har i sitt avgörande 18.6.2020 slagit fast att bindande besöksförbud inte kan meddelas i boendeenheter, såsom äldreboenden, med stöd av 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Regionförvaltningsverket hänvisar till biträdande justitieombudsmannens avgörande och konstaterar att möten och besök på vårdhem och andra boendeenheter inom socialvården inte kategoriskt kan förbjudas och att klienten inte kan förhindras att lämna enheten utan laglig grund.

Besök och hjälp av närstående för utomhusvistelse ska i princip tillåtas, om en individuell bedömning av klientens situation inte ger rätt att använda isolerings- eller karantänåtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar.  Dock ska man sörja för tillräckligt skydd och säkerhetsavstånd.

Avgörande 18.6.2020 (på finska)

Intervallvård är en service som en äldre person har beviljats och som personen har rätt till. Rekommendationen att undvika besök gäller inte dessa situationer. Det kan ändå vara ändamålsenligt att först ta reda på om personen som kommer på en intervallperiod och dennes närståendevårdare är symtomfria. Det är emellertid inte möjligt att kategoriskt förvägra servicen. Det är viktigt att se till att närståendevårdaren orkar i hemmet med den som vårdas.

Svaret har uppdaterats 8.7.2020.

Tillsynsansvaren är samma i det här läget som normalt. Tillsynen består av producentens egenkontroll, tillsynen som görs av kommunen som ansvarar för att tillhandahålla tjänsterna och regionförvaltningsverkets och Valviras tillsyn liksom under normala förhållanden.

Varje serviceproducent ansvarar för att man i vårdhemmet iakttar lagen och följer myndigheternas anvisningar. Kommunerna har det primära styrnings- och tillsynsansvaret för både egna äldreboenden och privata serviceproducenters enheter i kommunens område.

Om läget ger anledning till regionförvaltningsverkets tillsyn undersöker regionförvaltningsverket situationen i första hand genom begärda utredningar och handlingar samt gemensamma samtal med kommunen och serviceproducenten. Under coronaläget överväger man inspektionsbesök noga på grund av smittorisken.

Regionförvaltningsverket och Valvira samarbetar tätt i planeringen och genomförandet av tillsynen. För att upprätthålla lägesbilden och styra åtgärderna utbyter regionförvaltningsverket fortgående information också med andra myndigheter, till exempel ministerier och Institutet för hälsa och välfärd THL.

I speciellt omfattande eller principiellt betydande fall kan Valvira ta över tillsynen av fallet. Valviras behörighet omfattar också sådana fall som sträcker sig över flera regionförvaltningsverks område.

Kommunen har till uppgift att övervaka att privata serviceproducenter följer lagen och myndigheternas anvisningar. Kommunen är skyldig att säkerställa att det i de egna äldreboendena och i privata äldreboenden i dess område finns tillbörlig och tillräcklig skyddsutrustning och anvisningar för att förebygga smittspridning.

Det är i första hand arbetsgivarens skyldighet att sörja för att arbetstagarna har tillbörlig och tillräcklig skyddsutrustning med hjälp av vilken man tryggar både klientens och arbetstagarens hälsa.

Beredskapen, så som inköp av skyddsutrustning, ankommer i regel på respektive serviceproducent. Genom avtal kan kommunen och serviceproducenten emellertid komma överens om också annat förfarande. I en situation där en privat serviceproducents normala (eller avtalsenliga) beredskapslager tar slut ska kommunen och serviceproducenten förhandla om hur man säkerställer att det finns tillräcklig skyddsutrustning. Kommunen ska beakta att om en privat serviceproducents personal inte kan skydda sig på tillbörligt sätt och serviceproducenten därmed inte kan fortsätta verksamheten ska kommunen i sista hand ta över ansvaret för verksamheten.

Kommunen är skyldig att ordna tillräcklig hälso- och sjukvård, inklusive läkartjänster för dem som bor i äldreboendet. Det är inte möjligt att begränsa tillgången till läkartjänster genom avtal.

För att trygga både klientsäkerheten och kontinuiteten i verksamheten i krissituationer är det därför ändamålsenligt att kommunen och privata serviceproducenter har ett tätt samarbete.

Ungdom och ungdomsarbete

Inom ungdomsarbetet har man snabbt anammat nya sätt att arbeta på med tyngdpunkt på digitalt och mobilt arbete. Undantagsförhållandena har visat att det är möjligt att möta de unga via nya digitala kanaler och på distans och att denna form av arbete har en egen plats. Det kommer att finnas användning för många av de nya arbetssätten också i framtiden. Man kan använda olika arbetssätt parallellt och vidareutveckla dem utifrån de lokala förhållandena och vad som gynnar de unga. Det är också fortfarande viktigt att förmedla rätt information om coronaviruset och virusläget till de unga.

Frågor kring exempelvis användningen av lokalerna och hur tjänsterna ska ordnas avgörs på lokal nivå. De lokala myndigheter som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan i enlighet med 9 § i lagen om smittsamma sjukdomar bistå vid dessa lokala avgöranden.

Följande rekommendationer bör särskilt beaktas i ungdomslokalernas verksamhet, klubbverksamhet, hobbyverksamhet, uppsökande ungdomsarbetet och i ungdomsverkstäderna:

 • Man får inte ha några sjukdomssymtom när man deltar i verksamheten.
 • Håll det rekommenderade avståndet (minst 2 m).
 • Sörj för en god hand- och hosthygien.
 • Beakta arbetshälsoinstitutets städningsanvisningar.
 • Ge deltagarna nödvändiga anvisningar och kontrollera att de följs.
 • Agera på så sätt att exponerade kan spåras vid eventuella insjuknanden.

Beslut som regionförvaltningsverket fattat med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar gäller evenemang och andra offentliga tillställningar. Om sjukdomsläget plötsligt försämras kan den aktuella kommunen omedelbart införa striktare restriktioner för att bekämpa epidemispridningen i sitt område.

Dessa aktörer eller i dessa lokaler kan omfattas besluten som gäller undvikande av närkontakt i kundlokaler och stängning av kundutrymmen som används för bl.a. motion och rekreation.

Mer information:

Svaret har uppdaterats 13.1.2022

Om coronavirusmitta förekommer på en ungdomsgård är det viktigt att de som eventuellt exponerats kan spåras så bra som möjligt. Dataskyddsförordningen ger möjlighet att behandla personuppgifter bl.a. när man vill följa hur en epidemi sprids.

Mer information:

Det finns många olika slags läger och de ordnas av många olika aktörer. Det går alltså inte att ge ett uttömmande svar på organisering av lägerverksamhet. Den som ordnar lägret ansvarar för att lägret ordnas så säkert som möjligt med beaktande av begränsningarna och rekommendationerna.

På grund av mångfalden i lägerverksamheten kan många coronabegränsningar och coronarekommendationer delvis överlappa varandra, dvs. arrangören måste på lägret samtidigt beakta olika begränsningar och rekommendationer.

De hygienkrav som anges i lagen (58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar)

På ett läger ska de hygienkrav som anges i lagen om smittsamma sjukdomar beaktas, om lägret ordnas av en sådan aktör som berörs av kravet. Mer information: Vilka aktörer gäller hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar?

I kraven ingår bl.a. möjlighet att tvätta händerna och effektiviserad rengöring av ytor. Mer information: Vilka hygienkrav förekrivs enligt lag?

Vi rekommenderar också att man följer Institutet för hälsa och välfärds (THL) och undervisnings- och kulturministeriets (UKM) anvisningar om anordnande av lägerverksamhet för barn och unga. THL och UKM har utarbetat en anvisning om hur man tryggt ordnar läger. I anvisningen rekommenderas bland annat att man på lägren verkar i avgränsade grupper enligt regionala begränsningar. När antalet närkontakter begränsas i lägret underlättas spårningen av dem som blivit exponerade, om coronavirussmitta konstateras på lägret. Anvisningen innehåller också rekommendationer om god hand- och hosthygien, städning och undvikande av onödig fysisk kontakt. Lägeranvisningar på finska fås genom länken nedan.

Beslut som gäller användningen av utrymmen (58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar)

På ett läger ska utöver hygienkraven också beaktas ett s.k. beslut om att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt, om lägret ordnas i ett utrymme som beslutet gäller. Den som disponerar över utrymmet ansvarar för att beslutet följs. Den som ordnar ett läger är en aktör som beslutet gäller.

I de utrymmen som räknas upp i lagen om smittsamma sjukdomar och som används för idrotts-, sport-, nöjes- och rekreationsverksamhet ska beslutet om användningen av utrymmen iakttas oberoende av antalet lägerdeltagare. I fråga om andra utrymmen ska skyddsbeslutet iakttas, om det är fråga om utrymmen inomhus för fler än 10 personer eller utomhus för fler än 50 personer.

I länken nedan finns en närmare förteckning över aktörer och utrymmen som nämns i lagen och som används för idrotts-, sport-, nöjes- och rekreationsverksamhet.

Stängning av utrymmen (58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar)

Om ett s.k. beslut om stängning har meddelats för ett område, kan de utrymmen som omfattas av beslutet användas endast för lägerverksamhet för barn och unga som är födda 2003 eller senare.

Om utrymmen som man meddelat att ska stängas används för lägerverksamhet för barn och unga som är födda 2003 eller senare, ska man också då beakta ett eventuellt beslut om säkerhetsavstånd samt de hygienkrav som anges i lagen om smittsamma sjukdomar.

Sammankomstbegränsningar (58 i lagen om smittsamma sjukdomar)

Sammankomstbegränsningar gäller inte lägrens normala verksamhet och inte heller interna evenemang där utomstående inte deltar. Om en tillställning som ska betraktas som en offentlig tillställning ordnas i lägret, ska sammankomstbegränsningarna beaktas under denna tillställning.

Begränsningar för restauranger (58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets förordningar)

Restaurangbegränsningarna ska beaktas vid måltider på ett läger, om måltiderna ordnas i en restaurangs eller ett cafés kundutrymmen. Restaurangbegränsningarna gäller inte interna måltider på ett läger, dvs. om måltiderna ordnas någon annanstans än i restaurangens utrymmen.

Uppdaterad 4.1.2022

Regionförvaltningsverket förhåller sig positivt till utveckling av nya modeller och att fritidsaktiviteter för barn och unga ordnas som distansklubbar. Om ni har fått statsunderstöd för fritidsverksamhet för barn och unga, kan ni också använda finansieringen för handledarkostnader för distansklubbar. Berätta om era erfarenheter av distansklubbarna i slutrapporten.

 

Avtalet om verkstadsverksamhet för unga har ingåtts av verkstaden och den aktör som hänvisat den unga till verkstaden. Regionförvaltningsverket kan alltså inte ta ställning till själva avtalet. Verkstäderna bör granska avtalen för unga i handledning och kontakta de instanser som hänvisat de unga till verkstaden samt avtala om möjligheten att fortsätta handledningen på nya sätt. Man måste alltid komma överens om hur verksamheten ska genomföras tillsammans med den klient som deltar i verksamheten.

Under 2020 vårens undantagsförhållanden rekommenderade social - och hälsovårdsministeriet (SHM) att arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte fortsätter t.ex. i form av webbhandledning eller distansuppgifter. Det var också möjligt att ordna verksamhet på arbetsplatser där det inte fanns någon smittrisk. På många verkstäder utvecklades modeller för distanshandledning under våren och sommaren 2020. Det rekommenderas att handledningen görs mångsidigare genom utveckling av distansservicen, så att handledningen kan fortsätta oberoende av coronaläget.

Under det rådande läget följer man lagen om smittsamma sjukdomar. Enligt den fattas beslut t.ex. om användningen av lokaler och sättet att ordna tjänsterna lokalt och vid behov med hjälp av lokala myndigheter för smittsamma sjukdomar.

Mer information (SHM):   

Svaret har uppdaterats 12.2.2021

Det uppsökande ungdomsarbetet fortsätter normalt med beaktande av Institutet för hälsa och välfärds allmänna anvisningar och lokala myndigheters föreskrifter. Inom det uppsökande ungdomsarbetet träffar man unga ansikte mot ansikte samt utnyttjar webbhandledning och elektroniska kontaktverktyg. Flexibla metoder för distansarbete rekommenderas om epidemiläget förändras.

Statsunderstöd befrämjar det uppsökande ungdomsarbete enligt ungdomslagen (1285/2016) och är avsett för lönekostnaderna för uppsökande ungdomsarbete. Om det uppsökande ungdomsarbetet avbryts eller ändras väsentligt, ska regionförvaltningsverket i det egna området underrättas om detta i enlighet med beslutet om statsunderstöd. Ändringarna kan leda till att understöd måste betalas tillbaka.

Läs mer:

Myndigheternas behörighet och roller

Bekämpningen av smittsamma sjukdomar är en del av social- och hälsovården. Myndigheternas ansvar och inbördes samarbete fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Lagen kompletteras av statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar.

Sjukvårdsdistrikten och de regionala coronasamordnings- och samarbetsgrupperna

 • Sjukvårdsdistrikten är experter på bekämpning av smittsamma sjukdomar inom sina egna områden. 
 • I enlighet med den handlingsplan som social- och hälsovårdsministeriet offentliggjorde 7.9.2020 har sjukvårdsdistrikten inrättat regionala samarbetsgrupper (coronasamordningsgrupper eller coronagrupper) där olika myndigheter ingår. Gruppernas uppgift är att stärka den gemensamma lägesbilden och samordna och förbereda regionala och lokala bekämpningsinsatser. Samarbetsgrupperna kan till exempel utarbeta riktlinjer för området på basis av vilka kommunerna och regionförvaltningsverket enligt sina befogenheter kan meddela förelägganden. En del av riktlinjerna kan synas i form av rekommendationer av sjukvårdsdistrikten eller kommunerna och som olika aktörer och medborgare bör följa. 
 • Handlingsplanen publicerad av social- och hälsovårdsministeriet 7.9.2020
 • Sjukvårdsdistrikten sammanställer aktuella rekommendationer och restriktioner för distrikten på sina webbplatser. 

Kommunerna

 • Kommunerna ansvarar för ordnandet av hälso- och sjukvården och bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt område. Rådgivning och anvisningar om smittsamma sjukdomar fås från hälsovårdscentralerna. Vid frågor som rör coronasmitta ska man alltså i första hand kontakta den egna hälsocentralen. Också den riksomfattande jourhjälpen ger råd på telefonnummer 116 117. 
 • Kommunerna kan begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom sitt område om det är nödvändigt för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. 
 • Kommunerna kan stänga vissa lokaler inom sitt område, t.ex. skolor, daghem och vårdhem, om detta är nödvändigt för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. 
 • Den kommunala läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan besluta att personer som insjuknat i coronaviruset (och personer som med fog misstänks ha insjuknat) ska isoleras och att personer som utsatts för coronaviruset (och personer som med fog misstänks ha utsatts) ska sättas i karantän. Den läkare i kommunen som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan också fatta ett individuellt beslut om obligatoriskt deltagande i hälsokontroll. 

Regionförvaltningsverket

 • Regionförvaltningsverken samordnar och övervakar bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina respektive regioner. Regionförvaltningsverket övervakar också att samkommunerna för sjukvårdsdistrikten har regional beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården. 
 • Regionförvaltningsverket kan begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom sitt område om det är nödvändigt för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom och beslutet behövs inom flera kommuners område. 
 • Regionförvaltningsverket kan stänga vissa lokaler inom sitt område, såsom skolor, daghem och vårdhem, om det är nödvändigt för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom och beslutet behövs inom flera kommuners område. 
 • Regionförvaltningsverket kan inom sitt område till exempel bestämma att kommunen ska ordna en riktad hälsokontroll. Som en del av kontrollen är det möjligt att ta ett coronavirustest. Det är i regel frivilligt att delta i kontrollen. Regionförvaltningsverket kan vid behov också besluta att det är obligatoriskt att delta i hälsokontrollen.
 • Regionförvaltningsverket övervakar att de begränsningar av restaurangverksamheten som fastställts i lagen om smittsamma sjukdomar och i förordningarna som utfärdats med stöd av lagen iakttas. 
 • Regionförvaltningsverket kan ålägga aktörerna inom sitt område att säkerställa att säkerhetsavstånden i praktiken iakttas i kund- och verksamhetslokalerna.
 • Regionförvaltningsverket kan bestämma att utrymmen som används för motions-, idrotts-, rekreations- eller nöjesverksamhet tillfälligt ska stängas.
 • Regionförvaltningsverket övervakar i samarbete med kommunen att bestämmelserna om säkra avstånd och stängningsbesluten följs.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) 

 • Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Delegationen för smittsamma sjukdomar, som tillsatts av statsrådet, leds av ministeriet. Den följer den allmänna utvecklingen av läget i fråga om smittsamma sjukdomar och stöder ministeriets arbete för att bekämpa smittsamma sjukdomar.  
 • Social- och hälsovårdsministeriet leder, övervakar och samordnar beredskapen för störningar och undantagsförhållanden inom social- och hälsovården i samarbete med andra aktörer.  

Regeringen

 • Regeringen kan dra upp riktlinjer och ge rekommendationer för hanteringen av det epidemiologiska läget. I praktiken genomförs regeringens riktlinjer genom att olika myndigheter fattar beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Alla regeringens rekommendationer kan inte genomföras genom myndighetsbeslut, eftersom myndigheterna inte har behörighet enligt lag. Det är på varje enskild persons ansvar att följa rekommendationerna så att det epidemiologiska läget inte förvärras. 
 • Regeringen utfärdar med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar förordningar som preciserar de begränsningar och skyldigheter som ålagts restaurangerna genom lagen om smittsamma sjukdomar. Förordningarna bereds som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet. 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) 

 • Institutet för hälsa och välfärd är ett riksomfattande oberoende sakkunnig- och forskningsinstitut som lyder under social- och hälsovårdsministeriet och som bland annat styr och stöder kommunernas, sjukvårdsdistriktens och regionförvaltningsverkens arbete med att bekämpa smittsamma sjukdomar.  
 • THL undersöker smittsamma sjukdomar och deras sjukdomsalstrare samt följer upp och utvärderar hoten för smittsamma sjukdomar i Finland och i resten av världen. Dessutom utvecklar institutet diagnostiseringen, uppföljningen och bekämpningen av smittsamma sjukdomar samt informerar om dem. 
 • THL ger allmänheten anvisningar för att undvika infektioner och förhindra spridning. 

Transport- och kommunikationsverket (Traficom)

 • Traficom övervakar i samarbete med kommunerna och regionförvaltningsverket att trafikaktörernas skyldigheter i fråga om hygien och tillräckliga avstånd uppfylls.  
 • Traficom kan fatta beslut om begränsning av antalet passagerare i trafikmedlen.

Arbetshälsoinstitutet

 • Arbetshälsoinstitutet är en sakkunniginrättning inom riskbedömning av arbetsrelaterade infektioner samt vid planering och genomförande av bekämpningsåtgärder, särskilt när det gäller företagshälsovården.

Mer information 

De viktigaste rekommendationerna och restriktionerna som gäller coronan och de behöriga myndigheterna i fråga om dem finns på statsrådets kanslis webbplats.  Länk: Begränsningar under coronavirusepidemin.

 

Övervakningen av de begränsningar som föranleds av coronaviruset fördelas mellan flera myndigheter. Också kommersiella och samhälleliga aktörer är skyldiga att genom sin egen ansvarsfulla verksamhet och planering säkerställa att epidemiläget inte förvärras. Tillsynsansvaret i anslutning till smittsamma sjukdomar beskrivs i lagen om smittsamma sjukdomar.

Övervakning av stängning av lokaler, förebyggande av risken för smitta som orsakas av närkontakt i kundutrymmen och beaktande av hälsosäkerheten i verksamheten

Kommunen ansvarar i samarbete med regionförvaltningsverket för tillsynen över efterlevnaden av följande lagparagrafer och bestämmelser.

Den aktör som ansvarar för ovan beskrivna utrymmen ansvarar för iakttagandet av bestämmelser och de skyldigheter som beskrivs i lagen. De övervakas i huvudsak av kommunernas tjänsteinnehavare som ansvarar för smittsamma sjukdomar eller i vissa fall av miljöhälsovårdens övervakare. De kan

 • utföra inspektioner enligt lagen om smittsamma sjukdomar vid sidan av inspektioner enligt livsmedelslagen och hälsoskyddslagen.

 • med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar utföra inspektioner utifrån epidemiologiska uppgifter eller t.ex. utifrån observationer om missförhållanden som kunder meddelat om.

 • utföra inspektioner också på begäran av regionförvaltningsverket.

Om du upptäcker missförhållanden i kund- eller verksamhetslokaler, såsom i köpcentrum eller butiker när det gäller iakttagandet av ovan beskrivna föreskrifter eller skyldigheter, kan du anmäla dina observationer till det organ i din kommun som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Anmälan kan också göras till kommunens miljöhälsovård, som utreder behovet av tillsyn tillsammans med kommunens smittskyddsmyndighet eller regionförvaltningsverket.
Objekten kan inspekteras

 • med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar utifrån epidemiologiska uppgifter eller till exempel utifrån kunders observationer av missförhållanden  
 • enligt lagen om smittsamma sjukdomar vid sidan av inspektioner enligt livsmedelslagen och hälsoskyddslagen  
 • på regionförvaltningsverkets begäran.

Regionförvaltningsverket styr den tillsyn som kommunerna utövar samt upprätthåller en regional lägesbild över utförda inspektioner och upptäckta missförhållanden. Dessutom kan vi begära att kommunerna utövar tillsyn.

Övervakning av restauranger

Bestämmelser om coronabegränsningar i restaurangernas verksamhet finns i lagen om smittsamma sjukdomar och genom en förordning av statsrådet som kompletterar och preciserar lagen. Regionförvaltningsverket beslutar alltså inte om dessa begränsningar.

Den som driver en restaurang, ett café eller någon annan förplägnadsrörelse är skyldig att planera sin verksamhet så att den motsvarar de begränsningar som ställts och att göra upp en plan enligt lagen om smittsamma sjukdomar och hålla den framlagd för kunderna.

Regionförvaltningsverket övervakar att restaurangerna iakttar de begränsningar som gäller t.ex. öppettiderna och antalet kunder. Våra alkoholinspektörer gör inspektionsbesök i restauranger i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. På basis av tillsynen kan vi ålägga restaurangägaren att rätta till sin verksamhet inom en viss tid. Vid allvarligare förseelser kan vi bestämma att restaurangen ska stängas för högst en månad. Vi kan också be polisen om handräckning vid övervakningen.

Många av regionförvaltningsverkets restauranginspektioner under coronapandemin baserar sig på anmälningar från kunder. Om du misstänker att en restaurang bryter mot begränsningarna, kan du anmäla detta till alkoholförvaltningen vid regionförvaltningsverket. Mer information: regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter

Övervakning av offentliga tillställningar och allmänna möten

Regionförvaltningsverken kan med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar fatta beslut om sammankomstbegränsningar som gäller offentliga tillställningar och allmänna möten. Varje arrangör av evenemang har ansvar för att följa gällande föreskrifter och rekommendationer och planera verksamheten i enlighet med givna anvisningar.

Om du upptäcker verksamhet som du anser att strider mot begränsningarna, lönar det sig att i första hand utreda saken med arrangören av tillfället eller evenemanget. Om det inte hjälper, kan du meddela polisen, som övervakar den allmänna ordningen och säkerheten. Polisen kan ingripa i tydliga överträdelser av de begränsningar för sammankomster som regionförvaltningsverket utfärdat och vid behov också i andra sammankomster, om dessa äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Du kan också anmäla dina observationer gällande offentliga tillställningar till det organ i kommunen som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Anmälan kan också göras till kommunens miljöhälsovård, som utreder behovet av tillsyn tillsammans med kommunens smittskyddsmyndighet eller regionförvaltningsverket.

Om du upptäcker att det eventuella serveringsområdet för evenemanget strider mot de begränsningar som fastställts för restauranger, kan du anmäla detta till alkoholförvaltningen vid regionförvaltningsverket. Mer information: regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter

Uppdaterad 30.12.2021

Regionförvaltningsverkens beslut finns på vår webbplats: Offentliga delgivningar. De äldre bestämmelserna får du genom att skicka en begäran om uppgifter till regionförvaltningsverkets registratorskontor.

Mer information:

I beslutsfattandet som gäller begränsningarna av sammankomster har vi inte kunnat vänta i två till tre veckor som det typiskt tar att utföra ett hörande, eftersom vi i vårt beslutsfattande måste ta hänsyn till den akuta fara som människors hälsa och den allmänna säkerheten utsatts för, samt hälsomyndigheternas utredningar om epidemisituationen som vi har tillgång till.

Regionförvaltningsverken kan fatta beslut om begränsning av sammankomster enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar för högst en månad åt gången. Varje enskilt beslut ska grunda sig på den mest aktuella informationen från sjukvårdsdistriktet om den epidemiologiska situationen i regionen. När vi fattar beslut måste vi dessutom kunna bedöma hur den epidemiologiska situationen i regionen sannolikt kommer att utvecklas under de fyra veckor som följer på beslutets ikraftträdande.

Den som hörs ska enligt förvaltningslagen (paragraf 34) efter hörandet reserveras tillräckligt med tid för att ge en utredning. Dessutom måste det reserveras sju dagar för delgivning av brevet om hörande och beslutet.

Om vi reserverade tid för hörande om besluten om begränsning av sammankomster skulle det fördröja beslutsfattandet avsevärt. Därmed skulle beslutet grunda sig på redan föråldrad information om epidemiologiska situationen i regionen. Hörandet skulle kunna äventyra genomförandet av syftet med beslutet. En fördröjning av behandlingen av ärendet till följd av hörande kunde orsaka betydande skada för människors hälsa, den allmänna säkerheten eller miljön.

I lagen om smittsamma sjukdomar anges att regionförvaltningsverket styr och samordnar beredskapen och bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt område.

Regionförvaltningsverken övervakar att kommunerna, samkommunerna och sjukvårdsdistrikten har regional beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården och att socialservicen och klientsäkerheten kan tryggas på ett ändamålsenligt sätt även vid störningar i vardagen.

Regionförvaltningsverket samlar in information om beredskapen, ger handledning och vidtar vid behov de tillsynsåtgärder som situationen kräver. Regionförvaltningsverken har en gemensam representation i social- och hälsovårdsministeriets samordningsgrupp för beredskapen inom social- och hälsovården och i den operativa grupp som lyder under gruppen. Regionförvaltningsverken sammanställer på uppdrag av ministerierna också en enhetlig lägesbild av sina områden.

Regionförvaltningsverken kan fatta begränsningar av sammankomster inom sina regioner när besluten behövs inom flera kommuners områden. Kommunerna kan fatta beslut inom deras område än de som är beskrivna här under. 

Regionförvaltningsverkets behörighet sträcker sig till att begränsa och förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Regionförvaltningsverket kan inte begränsa privata tillställningar. Dessutom kan regionförvaltningsverket i och med den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar begränsa användningen av kundlokaler och lokaler.

Regionförvaltningsverket kan inom sitt område t.ex. bestämma att kommunen ska ordna en riktad hälsoundersökning, och som en del av den kan coronavirusprov tas. Det är i princip frivilligt att delta i kontrollen. Regionförvaltningsverket kan också besluta att det är obligatoriskt att delta i hälsoundersökningen.

Svaret har uppdaterats 3.6.2021

Sjukvårdsdistrikten och kommunerna svarar för att vaccinationerna görs enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL)  rekommendation. Du hittar information om coronavacciner på dit sjukvårdsdistriktets och din kommunens webbsida eller THL:s webbsida:

Information om social- och hälsovårdspersonalens vaccinationer hittar du på THL:s webbsida:

Vi på regionförvaltningsverket besluter inte om vaccinationsordningen eller arrangemang och rekommendationer relaterade till vaccinationer.

Coronavaccinerna ges enligt THL:s anvisningar. Statsrådet fattade beslut om vaccineringsordningen i Finland genom en förordning av den 22 december 2020. THL har gett en närmare rekommendation om vaccinationsordningen. Rekommendationen grundar sig på ställningstaganden av den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor KRAR och dess medicinska riskbedömning.

Den temporära 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft den 1 januari 2022 och gäller fram till den 31 december 2022. Den gäller alla personer som utför uppgifter inom social- och hälsovården som är förknippade med en smittorisk på grund av närkontakt med klienter eller patienter som är utsatta för allvarliga följder av covid-19. Skyldigheten är således inte begränsad till exempel till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. (thl.fi)

På basis av bestämmelsens ordalydelse och förarbetena till lagen har det uppstått oklarhet om huruvida skyldigheten att skyddet mot covid-19 även gäller självständiga yrkesutövare även i sådana situationer där de inte verkar i avtalsförhållande till en större serviceproducent. Vi har bett SHM och Valvira om handledning i tolkningen av paragrafen i fråga om självständiga yrkesutövare. Enligt anvisningarna gäller den temporära paragrafen 48 a även självständiga yrkesutövare oberoende av om de står i avtalsförhållande till en annan serviceproducent.

Mer information om effekterna av den temporära paragrafen finns på THL:s webbplats:  

Mer information om coronaviruset och dataskydd finns på Dataombudsmannens byrås webbplats: 

Övrigt

Institutet för hälsa och välfärd och regeringen ger allmänna rekommendationer om användningen av munskydd, och sjukvårdsdistrikten och kommunerna ger regionala rekommendationer.  Varje människa ansvarar för sin del för att följa gällande rekommendationer och anvisningar för att förhindra att epidemisituationen förvärras.

Regionförvaltningsverket har inte befogenhet att bestämma om användningen av munskydd.

Privata evenemangsarrangörer kan i regel efter egen prövning besluta om de ska kräva att deltagarna använder munskydd. Då måste man dock beakta att deltagarna ska behandlas jämlikt. En offentlig aktör kan i regel inte kräva att kunderna använder munskydd i offentliga lokaler.

Småbarnspedagogik och utbildning

Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har utfärdat en ny rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolorna, läroanstalterna och högskolorna. I rekommendationen har man beaktat ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar och övergången till lokala och regionala precisionsåtgärder när coronabegränsningarna avvecklas. Rekommendationen har uppdaterats så att den motsvarar de övriga gällande rekommendationerna om coronaepidemin och statsrådets riktlinjer. 

Läs mer: 

På ansvarsområdets för arbetarskyddet webbadress tyosuojelu.fi finns vanliga frågor om hur coronaepidemin påverkar arbetsförhållandet och arbetssäkerheten. Arbetarskyddsmyndigheten har dessutom en riksomfattande telefonrådgivning.

Biblioteken tillämpar den anvisning som THL och undervisnings- och kulturministeriet gett om hur virusspridning ska förhindras och lagstadgade skyldigheter. Biblioteken måste bl.a. se till att en god hygien upprätthålls i lokalerna och i fråga om utrustningen. Anvisningarna gäller också bokbussar och meröppna bibliotek.

Du kan låna och returnera material som vanligt. Om du vill undvika att besöka biblioteken kan du istället använda e-böcker och annat e-material.

Regionförvaltningsverkens begränsningar av allmänna sammankomster gäller inte normal biblioteksverksamhet. Begränsningarna gäller dock evenemang och tillställningar som biblioteken ordnar.

Läs mer:

Vid gränskontrollerna återgår man till läget före coronapandemin. Resenärer från tredjeländer inte längre behöver visa upp vaccinationsintyg eller intyg över covid-19-test, och resenärerna testas inte längre för covid-19 vid gränsövergångsställena.

Resenärer som kommer från länder utanför EU och Schengenområdet ska fortfarande ha sedvanliga resedokument, det vill säga pass och vid behov visum. (raja.fi)

Mer information:

Uppdaterad 14.7.2022

Social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet har utarbetat anvisningar som beskriver vilka saker som ska beaktas i reparationsprojekt under coronaepidemin.

Anvisningar har uppdaterats 19.3.2021 och de ersätter anvisningar 17.12.2020.

Svaret har uppdaterats 22.3.2021.

Regionförvaltningsverket behandlar inte ersättningar för resor som inhiberas på grund av coronaläget. Vid bokning av en resa är det alltid bäst att kolla vilka ändrings- och avbokningsmöjligheter researrangören erbjuder samt vilka avtalsvillkor reseförsäkringen har.

Du hittar anvisningar och information från Konkurrens- och konsumentverkets webbplats Vanliga frågor om corona: resor och kollektivtrafik

 

Regionförvaltningsverket fattar inte beslut om att hålla bolagsstämmor utan skyldigheten kommer från lagstiftningen.

Lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra samfundslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin gäller till 30.6.2021. Lagen gör det möjligt att använda distanskommunikation vid deras möten.

Av aktiebolagen gäller den temporära lagen endast börsbolag. Börsbolagets styrelse kan enligt den temporära lagen besluta att ordna bolagsstämman så att en aktieägare kan utöva sin rätt på bolagsstämman endast med hjälp av post, telekommunikationsförbindelse eller något annat tekniskt hjälpmedel (såsom distanskommunikation).

I fråga om andra aktiebolag (även bostadsaktiebolag) än börsbolag kan det i bolagsordningen föreskrivas att man kan delta i stämman på distans. Styrelsen för ett aktiebolag (även bostadsaktiebolag) kan besluta om saken, om det inte särskilt förbjuds i bolagsordningen.

Vi rekommenderar att styrelsen i börsbolag överväger att ordna bolagsstämma på distans i enlighet med den temporära lagen. I fråga om andra aktiebolag (även bostadsaktiebolag) rekommenderar vi att styrelsen fattar beslut om att ordna stämman på distans, om inte bolagsordningen förbjuder beslutet. I vilket fall som helst ska mötesarrangören sträva efter att ordna mötet på ett hälsosäkert sätt.

En regeringsproposition har lämnats till riksdagen som skulle göra det möjligt att skjuta upp vårens stämmor och möten så att de hålls senast den 30 september 2021.

Om du har frågor om till exempel när bolagsstämman måste hållas, vänligen kontakta Finlands fastighetsförbund: Fastighetsförbundets webbplats.

Läs mer om evenemang och sammankomster på justitieministeriets webbplats.

De regionförvaltningsverk som beviljar statsunderstöd förhåller sig förståeligt till den exceptionella coronasituationen. Vi ber statsunderstödstagarna bedöma genomförandet av den verksamhet som stöds med statsunderstöd under begränsningarna.

 • En aktör som fått statsunderstöd kan ansöka om förlängning av användningstiden för statsunderstödet, om det för aktören (ännu) inte har uppstått godtagbara kostnader för statsunderstödet till det belopp som fastställts i beslutet. En förlängning av användningstiden ska sökas senast en månad innan användningstiden går ut eller så snart som möjligt när konsekvenserna av coronavirussituationen klarnar.

 • Om en aktör som fått statsunderstöd inte ansöker om förlängning av användningstiden och det inte har uppstått kostnader till det belopp som fastställts i beslutet, ska stödtagaren förbereda sig på att återbetala statsunderstödet.

 • Om det redan har uppstått godtagbara kostnader för projektet eller verksamheten till det belopp som fastställts i beslutet och om projektet eller verksamheten hittills till övriga delar i huvudsak har genomförts i enlighet med planen, kan stödtagaren göra en slutredovisning normalt efter det att användningen av statsunderstödet upphört.

Instruktionsvideor

Förfrågningar: [email protected]