Peruspalvelujen arviointi

Arvioimme peruspalvelujen saatavuutta joka toinen vuosi. Peruspalvelujen arvioinnilla seuraamme, valvomme ja arvioimme palvelujen yhdenvertaista toteutumista koko maassa. Kiinnitämme huomiota myös alueellisiin eroihin palvelujen saatavuudessa.

Peruspalvelujen arvioinnin kohteet vaihtelevat eri arviointivuosina. Keräämme tietoa arviointeja varten esimerkiksi kuntiin lähetettävillä kyselyillä. Arviointien pohjalta teemme ehdotuksia palvelujen parantamiseksi. 

Peruspalvelujen arviointi on aluehallintoviraston lakisääteinen tehtävä. Ensimmäinen arviointi valmistui vuonna 1996. Vuodesta 2013 alkaen olemme tehneet arviointeja joka toinen vuosi.

Vuoden 2023 arviointi

Vuotta 2023 koskevaa arviointityötä tekevät aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueet ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Arviointikohteet ovat:

• Opetustoimi: kaksi arviointikohdetta, joustava perusopetus ja yhteisöllinen opiskeluhuolto

• Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore: kulttuuripalvelut

• Kirjastotoimi: lukutaitostrategia ja lukemiskulttuurin edistäminen kirjastojen toiminnassa

• Nuorisotoimi: Kunnallisen nuorisotyön saatavuus

• Liikuntatoimi: Kuntien liikuntapalvelujen resurssointi

Arvioinnin tulokset julkaistaan syyskaudella 2024.

Vuoden 2021 arviointi

Julkaisimme vuoden 2021 peruspalvelujen arvioinnin syyskuussa 2022. Arvioinnissa toimme esille eri palvelujen järjestämiseen liittyviä ajankohtaisia haasteita sekä ehdotuksia niiden laadun ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Arvioinnin koordinoi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, ja mukana yhteistyössä olivat valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore sekä sisäministeriö. 

Vuoden 2021 peruspalvelujen arviointi kohdistui kahdeksaan arviointikohteeseen:

 • yleisten kirjastojen henkilöstön riittävyys ja osaaminen sekä kirjastojen johtaminen 
 • kuntien kulttuuritoiminnan resurssit sekä kulttuuripalvelujen saatavuus ja saavutettavuus 
 • käyttömaksu- ja käyttövuoropolitiikan vaikutus liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen saavutettavuuteen
 • kunnallisen nuorisotyön saatavuus
 • esiopetus ja täydentävän varhaiskasvatuksen saaminen
 • esiopetuksen ja perusopetuksen perusopetuslain mukaiset kuljetusjärjestelyt
 • erityisopetuksen tila
 • pelastustoiminnan nopean avun saanti

Vuoden 2019 arviointi

Julkaisimme vuotta 2019 koskevan peruspalvelujen arvioinnin kesäkuussa 2020. Arvioinnin koordinoi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Arviointi kohdistui yhdeksään arviointikohteeseen:

 • viittomakieliset ja coda-lapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
 • sijoitettujen lasten opetus kunnissa
 • kuntien kulttuuripalvelujen saatavuus ja resurssit
 • kirjastotilojen käytettävyys, saatavuus ja tarkoituksenmukaisuus
 • liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus 
 • kuntien nuorille suunnattujen palvelujen riittävyys
 • eläinlääkäripalvelujen saatavuus
 • eläinlääkäripalvelujen saatavuus (päivystys)
 • eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan saatavuus
 • pelastustoiminnan nopean avun saanti.

Tietoa vanhemmista arvioinneista (beta.tieto.avi.fi)