Övervakning av EU-stöd

Om du har en djurgård som får EU-stöd kan din gård väljas ut för s.k. urvalsbaserade djurskyddsinspektioner. På dessa gårdar kontrollerar vi att kraven i EU-lagstiftningen och i Finlands lagstiftning om djurs välbefinnande uppfylls.

Vår egen nationella lagstiftning är ofta mer krävande när det gäller djurskyddsfrågor än bestämmelserna på EU-nivå. Inspektionerna utförs i regel oanmält. 

Inspektion av tvärvillkor

För att få vissa jordbruksstöd måste stödmottagaren iaktta överenskomna tvärvillkor. Villkoren hänför sig till god jordbrukarsed. Den som ansöker om stöd har förbundit sig att bedriva jordbruk enligt vissa kriterier. 

På gårdar med produktionsdjur övervakar vi att tvärvillkoren uppfylls i fråga om livsmedelssäkerhet, anmälan om djursjukdomar och djurens välbefinnande.

En del av gårdarna väljs årligen antingen slumpmässigt eller genom ett viktat urval för övervakning av tvärvillkoren. Vi meddelar i regel inte om inspektionsbesöken i förväg. 

Vi övervakar tvärvillkoren också på basis av både våra djurskyddsinspektioner och de inspektioner som utförs av kommunala övervakare.

Tietoa EU-tukien valvonnasta

Jos havaitsemme puutteita säädösten noudattamisessa, voit saada lievemmissä tapauksissa ohjeita. Jos puute on sellainen, että se voidaan korjata käynnin aikana, siitä ei aiheudu toimenpiteitä. 

Jos puute ei ole korjattavissa heti tai on sen laatuinen, että pelkät ohjeet eivät riitä, annamme asiasta määräyksen. Määräyksellä on tietty aikaraja, johon mennessä asiat pitää saattaa kuntoon. Teemme sen jälkeen uuden tarkastuksen. 

Puutteet EU-lainsäädännön rikkomisessa johtavat siihen, että tarkastus laajenee täydentävien ehtojen valvonnaksi, millä voi olla vaikutusta myös maataloustukiin. 

Tietoa täydentävien ehtojen valvonnasta

Puutteet täydentävien ehtojen vaatimusten noudattamisessa voivat johtaa EU-tukien menetyksiin.

Meidän valvontamme on vain osa täydentävien ehtojen valvonnan kokonaisuutta. 

Sinua voisi kiinnostaa