Koe-eläimet: luvat ja valvonta

Tarvitset eläinkokeille hankeluvan, jonka myöntää valtakunnallinen hankelupalautakunta (entinen eläinkoelautakunta ELLA).

Hankkeessa tehtävien eläinkokeiden suunnittelijalla on oltava suunnittelijan pätevyys. Pätevyysvaatimuksista kerrotaan alempana.

Koe-eläintoiminnan harjoittamiselle on oltava toimintalupa, jonka hakemisesta löydät tietoa alempaa tältä sivulta.

Eläinkoelupa (hankelupa)

Tarvitset hankeluvan, jos aiheutat eläimille vähintään neulanpistoon rinnastettavan määrän kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa, tieteellisessä tai opetustarkoituksessa  

 • selkärankaisille eläimille
 • nisäkkään tai linnun sikiöille kehityksen viimeisen kolmanneksen aikana
 • kalojen itsenäisesti ruokaileville toukkamuodoille. 

Lupa tarvitaan myös, kun

 • luot geenimuunneltuja (gm) eläimiä
 • ylläpidät sellaista gm-kantaa, jolla on hyvinvointihaittoja.

Et tarvitse hankelupaa, jos

 • haitta, jonka aiheutat, on vähemmän kuin neulanpisto
 • pelkästään lopetat eläimiä asetuksen mukaisesti
 • hoidat ja pidät eläimiä tavanomaisesti
 • merkitset eläimiä niiden tunnistamiseksi
 • et tee kliinisessä eläinlääkinnässä eläimille toimenpiteitä tavanomaisen potilaan hoidon lisäksi
 • teet kliinistä eläinlääketutkimusta, joka tarvitaan eläinlääkkeen myyntilupaa varten.

Suppea lupa sisältää yksittäisiä toimenpiteitä, joiden vakavuusluokka on korkeintaan kohtalainen. Tällainen on esimerkiksi tutkimus, jossa toimenpiteinä on ainoastaan verinäytteiden otto ja lopetus tai opetus, jossa tehdään samanlaisina toistuvia kurssitöitä.

Normaali lupa myönnetään hankkeille, joissa on yksi tai useampi osahanke ja joiden toimenpiteiden vakavuusluokat voivat vaihdella.

Lupa voidaan katsoa laajaksi, jos hakemuksen käsittely vaatii poikkeuksellisen suuren työmäärän. Laajassa luvassa on esimerkiksi erilaisia tutkimuskokonaisuuksia ja useita osakokeita eri eläinlajeilla ja -kannoilla, ja toimenpiteet vaihtelevat huomattavasti. 

Muutosluvalle on oma hakemuslomake. Käytä tätä, kun haluat tehdä toimenpiteen, jota ei ole mainittu luvassa, haluat lisätä lupaan uuden eläinlajin tai lisätä käytettävien eläinten määrää, tai haluat jatkaa luvan voimassaoloa. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää luvan muutokselle, joka käsittää vain vähäisen lupa-ajan jatkamisen tai vähäisen lisäyksen eläinmääriin, tai kyseessä on kiireellinen muutos. Käytä muutosluvan hakemuslomaketta. 

Lupaa haetaan sähköisessä portaalissa Suomi.fi-tunnistautumisen kautta. Ohjeistuksen ja linkin löydät tämän sivun lopusta Sähköinen asiointi -osiosta. Lomakkeet-osiossa on hakemusten word-lomakkeet ja lautakunnan ohjeistusta, joita voit käyttää hakemuksesi suunnittelussa.  Yleistajuinen tiivistelmä -lomake lähetetään hakemuksen liitteenä.

Hakemukset tulee tehdä suomen tai ruotsin kielellä. Hakemus, jolla haetaan suunnittelijan pätevyyden hyväksymistä, tehdään kuitenkin englannin kielellä.

Tavallisin luvan voimassaoloaika on kolme vuotta. Suppea hankelupa voidaan myöntää viideksi vuodeksi.

Esittelijä ottaa hakemuksen käsittelyyn 2–3 viikon kuluessa sen saapumisesta ja ilmoittaa hakijalle arvion käsittelyaikataulusta. Jaosto käsittelee hakemuksen yleensä 3–5 viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. 

Esittelijä ja jaosto voivat pyytää tarkennuksia hakemukseesi, jolloin käsittelyn kokonaisaika riippuu tarkennusten saamisesta. Päätös annetaan 40 työpäivän kuluessa siitä, kun olet vastannut kaikkiin tarkennuskysymyksiin.  

Jos sinulla on perusteltu syy kiirehtiä käsittelyä, kerro se hakemusta lähettäessäsi. Jaostokokouksia pidetään 1–3 kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta, ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hankelupapäätösten hinnoittelu perustuu valtioneuvoston asetukseen aluehallintoviraston maksuista. Hinnoittelun perustana käytetään hakemusten käsittelyn vaatimaa työmäärää.

Lupien hinnat

 • Suppea lupa maksaa 1 415 euroa.
 • Normaali lupa maksaa 2 360 euroa.
 • Laaja lupa maksaa 5 925 euroa.
 • Muutoslupa, joka edellyttää hankelupalautakunnan käsittelyä, maksaa 710 euroa.
 • Muutoslupa, joka ei edellytä hankelupalautakunnan käsittelyä (esimerkiksi kiireelliset muutokset, voimassaoloajan lyhyt jatkaminen, eläinmäärän vähäinen lisäys), maksaa 250 euroa.
 • Hankkeen suunnittelijan pätevyys 480 euroa

 • Hankeluvan takautuvasta arvioinnista peritään erikseen maksu, joka määräytyy takautuvaan arviointiin käytetyn työajan perusteella työtunnin hinnan ollessa 85 € / h

Jos tutkimusta on tarkoitus jatkaa toiset kolme vuotta, sinun pitää hakea uusi varsinainen lupa.

Lautakunta myöntää enintään vuoden mittaisen pidennyksen voimassa olevaan lupaan, jotta tutkimus voidaan saattaa loppuun. Kaksivuotinen pidennys voidaan myöntää erityisestä syystä, kuten tutkimuksille, joiden toteutus on riippuvainen lintujen muuton ajasta. 

Muutoshakemuksessa on perusteltava jatkon tarve. Tyypillinen syy tutkimuksen viivästymiseen on esimerkiksi äitiysloma, eläintilojen remontti tai tutkimuksessa käytettävien eläinten vaikea saatavuus. 

Tiivistelmä lähetetään yhdessä hakemuksen kanssa. Tiivistelmän tarkoituksena on antaa kansalaisille tietoa eläinkokeista. Tiivistelmän tietoja käytetään myös hakemuksen käsittelyssä.

Täytä lomake huolella ohjeen mukaan. Kiinnitä erityisesti huomiota yleistajuisen kielen käyttämiseen (englanninkielinen ohjevideo). Tiedot julkaistaan EU:n ALURES NTS EU -tietokannassa.

Löydät lomakkeen ja ohjeen tiivistelmän tekemiseen tämän sivun lopusta. Ohje on englanninkielinen. Suomen- ja ruotsinkielinen ohje julkaistaan myöhemmin.

Yleistajuisen tiivistelmän excel-lomakkeeseen tulevan tekstin voi valmistella ao lomakkeen ohjetiedostossa, joka on word-muotoinen. Näin excel-lomakkeen täyttäminen sujuu helpommin. Huomaa myös, että excel-lomakkeessa valitaan kieli, jota lomakkeessa käytetään.

Hankelupalautakunta määrää takautuvan arvioinnin hankkeille, joihin sisältyy vakava-luokkaan luokiteltuja toimenpiteitä. Erityisestä syystä se voidaan määrätä myös hankkeille, joissa on kohtalainen-luokan toimenpiteitä.

Jos luvalle on määrätty takautuva arviointi, sinun täytyy antaa tarvittavat tiedot kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Löydät lomakkeen tämän sivun lopusta.

Toimintalupa

Toiminnanharjoittaja voi olla esimerkiksi yliopisto tai tutkimuslaitos, jossa pidetään tai käytetään koe-eläimiä. Lupamenettelyn avulla tarkistamme, että tilat, laitteistot ja eläinten hoito on järjestetty asianmukaisesti. Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin olemme myöntäneet luvan.

Tarvitset luvan, jos

 • kasvatat, välität tai pidät eläimiä, jotka on tarkoitettu tutkimustoimintaan
 • tiloissasi tehdään eläimillä tutkimusta eli eläinkokeita.

Jos toimintaan liittyy geenimuunneltujen (gm) eläinten käyttöä, sinun on ilmoitettava toiminnasta myös geenitekniikkalautakunnalle.

Tarvitset toimintaluvan myös sellaiseen tutkimukseen, jota teet

 • luonnossa
 • yksityisessä navetassa
 • sikalassa
 • eläinlääkärin vastaanotolla.

1. Kirjoita vapaamuotoinen hakemus. Kerro hakemuksessasi koe-eläinasetuksen 27 §:ssä kerrotut asiat.

2. Luettele laitokset tai yksiköt ja kuvaa niiden

 • tilat
 • laitteet
 • välineet
 • henkilöstö
 • eläinlääkintähuollon järjestäminen ja eläinlääkäri, joka siitä vastaa
 • vastuuhenkilö, joka on nimetty jokaiselle laitokselle
 • hyvinvointiryhmän jäsenet.

3. Lähetä hakemuksesi Etelä-Suomen aluehallintovirastoon ([email protected]), jos toimintasi pääpaikka on Etelä-, Lounais- tai Länsi- ja Sisä-Suomen alueella. Itä-Suomen aluehallintovirasto ([email protected]) käsittelee Itä- ja Pohjois-Suomen toimintaluvat. 

Aluehallintovirasto tarkastaa tilat ennen kuin lupa myönnetään.

Sinun pitää ilmoittaa kaikista merkittävistä muutoksista viipymättä valvojalle. Jos lopetat toimintasi, ilmoita siitäkin.

Voit täydentää toimintalupaasi tai muuttaa sen tietoja. Lähetä valvojalle  vapaamuotoinen hakemus.

Aluehallintovirasto tarkastaa säännöllisesti toiminnan. Hän voi pyytää tietoja toiminnastasi. Hänelle voi myös ilmoittaa, jos epäilet, että lakia tai toimintaehtoja on rikottu eläinten pidossa tai eläinkokeiden tekemisessä.

Pätevyysvaatimukset

Nimetty vastuuhenkilö tarkastaa pätevyytesi, kun aloitat työskentelyn elävien eläinten kanssa.

Pätevyyden edellytyksenä on riittävät teoreettiset taidot sekä käytännön taidot. Useat yliopistot järjestävät alla mainittuja kursseja säännöllisesti sekä suomen että englannin kielellä. Eläinten kanssa työskentelevien on myös pidettävä yllä osaamistaan jatkuvan kouluttautumisen avulla.

EU on antanut yhteiset vaatimukset koulutusten sisällöistä: 
Koulutuspuitteet.

Mitä pätevyyksiä vaaditaan toiminnassa?

Eläinkoelupaa eli hankelupaa haettaessa on ilmoitettava hankkeen suunnittelija. Tällä on oltava soveltuva akateeminen loppututkinto ja hänen on täytynyt suorittaa suunnittelijalta vaaditut koe-eläinkurssit. Pätevyyttä ei tarvitse erikseen todistaa, jos olet suorittanut kurssin Suomessa. Tarvittaessa sinun on kuitenkin voitava osoittaa, että olet suorittanut asianmukaisen koe-eläinkurssin. 

Jos hankkeen suunnittelua koskevat opinnot on suoritettu ulkomailla, aluehallintovirasto hyväksyy hakemuksesta henkilön päteväksi suunnittelemaan hankkeita Suomessa. Hyväksymisen edellytyksenä on, että suoritetut opinnot vastaavat sisällöiltään Suomessa vaadittavia opintoja.

Voit hakea pätevyyden hyväksymistä sähköisessä asiointipalvelussamme englanniksi. Löydät ohjeistuksen ja tarvittavat tiedot myös Lomakelinkeistä.  Liitä hakemukseen todistukset suoritetuista opinnoista. Päätöksen hinta on 465 euroa.

Toimenpiteen tekijällä on oltava riittävä laji- ja toimenpidekohtainen osaaminen ennen kuin hän voi käsitellä eläimiä. Tämä osaaminen hankitaan suorittamalla vaaditut koe-eläinkurssit sekä käytännön harjoittelulla.

Myös eläimiä hoitavan ja niitä lopettavan henkilön täytyy suorittaa asianmukaiset kurssit ja osoittaa taitonsa käytännössä. Voit kysyä koulutuksista yliopistojen koe-eläintoiminnasta vastaavilta.

Sähköinen asiointi

Lakilinkit