Valvonta ja kantelut

Tällä sivulla kerromme, mitä aluehallintovirasto valvoo ja kuinka valvonta tapahtuu. Lisäksi tältä sivulta löydät tietoa siitä, mikä on kantelu, mistä asioista voit tehdä aluehallintovirastolle kantelun, miten kantelusi käsitellään ja mitä tapahtuu kantelun jälkeen. Tarkemmat ohjeet ja lomakkeen kantelun tekemiseen yksityishenkilönä löydät alempaa tältä sivulta. 

Kantelu pähkinänkuoressa

 1. Keskustelu

  • Keskustele, jos vain on mahdollista, ensin palvelun antaneen tai päätöksen tehneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa. Jos on tapahtunut virhe tai epäilet asian huonoa hoitoa, asia voi korjaantua keskustelun jälkeen.
    
 2. Muistutus

  • Terveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa tai varhaiskasvatusta koskevassa asiassa voit tehdä kirjallisen muistutuksen suoraan palveluntarjoajalle. Saat vastauksen kuukauden kuluessa.
    
 3. Kantelu

  • Tutustu kantelun tekemiseen ja sen vaiheisiin alapuolelta. Kantelun tekeminen on helpointa sähköisellä lomakkeella.
  • Kantelun käsittely voi kestää vuoden.

Valvonta-asia ja kantelu

Aluehallintovirasto on valvova valtion viranomainen, jolle kuuluu erilaisia oikeusturvaan, perusoikeuksiin ja turvalliseen ympäristöön liittyviä valvontatehtäviä. Valvomme sosiaali- ja terveydenhuoltoa, varhaiskasvatusta ja opetustoimea, pelastustoimea, alkoholin myyntiä ja anniskelua, työelämän turvallisuutta, viranomaisten digipalveluiden saavutettavuutta, ympäristöterveydenhuoltoa ja useiden elinkeinonharjoittajien toimintaa. Joidenkin aihepiirien ja toimialojen osalta valvontamme rajoittuu vain kanteluiden käsittelyyn. 

 • Valvonta-asia tarkoittaa asiaa tai tapahtumaa, jonka osalta selvitämme, onko asiassa toimittu lain vastaisesti tai muuten moitittavalla tavalla.  
 • Aluehallintovirastossa valvonta-asia voi tulla vireille omasta havainnostamme tai muusta yhteydenotosta. 

Alla olevasta listasta näet, mitä kaikkea aluehallintovirasto valvoo. Linkeistä avautuu lisätietoa aihealueiden valvonnasta.  

Lue lisää: Mistä tekijöistä valvontamme rakentuu? Miten valvonta-asia etenee? 

 • Kantelu on valvontaviranomaiselle, kuten aluehallintovirastolle, tehty ilmoitus epäillystä virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä. Useat eri viranomaiset tutkivat kanteluja.  
 • Yksityishenkilö, yritys ja yhteisö tai viranomainen voi tehdä monista eri asioista meille kantelun. 
 • Voit tehdä kantelun itseäsi koskevasta asiasta tai toisen henkilön puolesta. Kantelun tekeminen ja sen käsitteleminen aluehallintovirastossa on maksutonta.  
 • Toinen viranomainen, kuten eduskunnan oikeusasiamies tai Valvira, voi siirtää kantelun käsittelyn meille. 
 • Lisätietoa siitä, miten toimimme eri valvontakohteissa, löydät tämä osion aihekohtaisilta sivuilta. 

Joistakin aihepiireistä et voi tehdä meille kantelua, mutta voit muulla yhteydenotolla kertoa havaitusta epäkohdasta (esimerkiksi rahanpesu). Voit tehdä vapaamuotoisen ilmoituksen esimerkiksi sähköpostitse oman alueesi aluehallintoviraston kirjaamoon. Lisätietoa löydät aihekohtaisilta sivuilta.

Kantelun tai ilmoituksen tekeminen

Alla on kerrottu tarkemmin kantelun, muistutuksen ja epäkohtailmoituksen tekemisestä.

Aluehallintovirastoon voit tehdä kantelun seuraavista asioista: 

 • terveydenhuolto 
 • sosiaalihuolto 
 • opetustoimi 
 • varhaiskasvatus 
 • saavutettavuus 
 • kunnan ympäristöterveydenhuolto 
 • pelastuslaitoksen toiminta 
 • poronhoito
 • työllisyyden edistämisen kuntakokeilu
 • muu kunnan toiminta
 • muu hyvinvointialueen toiminta.

Työsuojelu

Jos asiasi koskee työsuojelua, sinun pitää tehdä valvontapyyntö työsuojeluviranomaiselle. Ota yhteyttä työsuojeluun.

Saavutettavuus

Saavutettavuusongelmasta voit tehdä kantelun saavutettavuusvaatimukset.fi-verkkosivuilla:
Ilmoita ongelmasta saavutettavuudessa. 

Huomaa:

Aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa tutkia kanteluja, jotka koskevat Kansaneläkelaitoksen (Kela), Poliisin, ulosottoviranomaisen, asianajajan, syyttäjän, edunvalvojan tai verottajan toimintaa.

 • Keskustele, jos vain on mahdollista, ensin palvelun antaneen tai päätöksen tehneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa. Jos on tapahtunut virhe tai epäilet asian huonoa hoitoa, asia voi korjaantua keskustelun jälkeen.
  • Jos kantelusi koskee terveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa tai varhaiskasvatusta, voit tehdä palveluntarjoajalle kirjallisen muistutuksen ennen kuin teet aluehallintovirastolle kantelun. Liitä tekemäsi muistutus ja siihen saamasi vastaus kanteluun.
 • Varmista että asia, josta haluat tehdä kantelun, aluehallintoviraston toimivallan piiriin.
  • Huomioi, että emme yleensä tutki kantelua, jos
   • se koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa
   • kantelu on jätetty nimettömänä tai niin puutteellisena, ettei siitä ilmene, mistä asiassa on kyse
   • samaa asiaa koskeva kantelu on käsitelty jo aiemmin 
   • toinen viranomainen käsittelee asiaa
   • se on arviomme mukaan aiheeton tai merkitykseltään vähäinen.

Huomioi seuraavat asiat:

 • Kantelua ei voi tehdä nimettömästi. Jos otamme kantelusi tutkittavaksi, kuulemme kantelun kohdetta. Kuulemisen yhteydessä lähetämme kantelun kohteelle kaikki toimittamasi asiakirjat. Nimesi tulee tällöin kantelun kohteen tietoon.  
 • Kantelupäätös on salassa pidettävä, jos kantelussa on yksityisyyden suojaamiseksi liittyviä salassa pidettäviä tietoja, esimerkiksi sosiaali- ja  terveydenhuollon asiakastietoja. 
 • Kantelupäätöksestä ei voi valittaa.
 • Kanteluprosessi on pitkä. Aluehallintoviraston päätöksen saaminen kanteluun saattaa kestää kauan, jopa yli vuoden.
 • Tarvitset valtakirjan, jos teet kantelun toisen henkilön puolesta. Vain laillinen edustaja voi ilman valtakirjaa saada päätöksen edustamansa henkilön asiassa. Laillinen edustaja on esimerkiksi alaikäisen huoltaja tai henkilön edunvalvoja. Lisää edunvalvontapäätös kantelun liitteeksi.

Saat kirjaamosta vastaanottokuittauksen, jos olet lähettänyt kantelun sähköpostitse kirjaamoon.

Perehdymme kanteluun. Huomioi, että asian perehtymiseen menee enemmän aikaa, jos se sisältää useita eri kysymyksiä. Jos kantelu ei anna aihetta ryhtyä toimenpiteisiin, ilmoitamme siitä sinulle mahdollisimman pian.

Voimme myös siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon kantelun käsiteltäväksi muistutuksena hyvinvointialueelle tai yksityiselle palveluntuottajalle. Samoin varhaiskasvatuksen kantelu voidaan siirtää käsiteltäväksi muistutuksena toimipaikkaan tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Kun olemme ottaneet kantelun tutkittavaksi, hankimme tarpeelliseksi katsomiamme selvityksiä ja asiakirjoja. Pyytäessämme selvitystä lähetämme kantelun kohteelle kaikki meille toimittamasi asiakirjat. Saatamme myös tarvittaessa pyytää sinulta vastinetta saaduista selvityksistä.

Kun kantelusi on ratkaistu, toimitamme sinulle päätöksen. Jos olet tehnyt kantelun toisen henkilön asiassa ja kantelu koskee salassa pidettäviä asioita, lähetämme sinulle päätöksen vain, jos olet toimittanut meille valtakirjan. Joka tapauksessa ilmoitamme, että kantelu on ratkaistu.

Kantelupäätöksessämme voimme antaa hallinnollista ohjausta taholle, jonka toiminnasta olet kannellut. Voimme todeta, että kantelun kohteen menettely on ollut lainvastaista 

 1. saattamalla kantelun kohteen tietoon käsityksemme lainmukaisesta menettelystä 
 2. kiinnittämällä kantelun kohteen huomiota menettelyynsä niin, että se on jatkossa lain tai hyvän hallintotavan mukaista
 3. antamalla huomautuksen vastaisen toiminnan varalle.

Kantelupäätökset

Kanteluiden päätöslyhennelmissä kuvataan lyhyesti kantelun sisältö ja ratkaisu perusteluineen. Päätöslyhennelmät ovat anonyymeja.

Jokaisella on oikeus saada julkisia tietoja aluehallintoviraston asiakirjoista ja rekistereistä. Lisätietoa tekemistämme päätöksistä voit kysyä kirjaamostamme:

1. Kantelun tekeminen on helpointa sähköisellä lomakkeella

Sähköinen kantelulomake vaatii vahvaa tunnistautumista. Voit tehdä kantelun suomeksi tai ruotsiksi. 

Sähköinen lomake pitää täyttää kerralla valmiiksi, sillä sitä ei voi tallentaa. Voit lisätä kanteluusi liitteitä. 

Kun olet lähettänyt kantelulomakkeen, saat sähköpostiisi kuittauksen ja asiointitunnisteen (ID-numeron). Asiointitunnistetta tarvitset, jos olet asiassa vielä yhteydessä aluehallintovirastoon.

Sähköinen kantelulomake (vaatii Suomi.fi-tunnistautumisen) 

Jos sinun pitää täydentää kirjoittamiasi tietoja, lähetä täydennyksesi turvasähköpostilla. Liitä viestiisi asiointitunniste (ID-numero).

Turvasähköposti

Anna palautetta sähköisestä lomakkeesta

2. Voit vaihtoehtoisesti lähettää kantelusi pdf-lomakkeella

Jos sähköisen lomakkeen täyttäminen ei onnistu, voit täyttää pdf-lomakkeen. Suosittelemme, että lähetät sen meille turvasähköpostilla. Sitä on hyvä käyttää erityisesti, jos kantelusi tai sen liite sisältävät yksityisyyden suojaan kuuluvia tietoja.

Kantelulomake (pdf)

Turvasähköposti

Voit lähettää kantelusi myös postitse tai viedä sen kirjaamoomme. Muista allekirjoittaa lomake. Löydät kirjaamoidemme yhteystiedot tämän sivun lopusta. 

3. Muuta huomioitavaa

Voit tehdä kantelun myös toisen henkilön asiassa. Voimme kuitenkin luovuttaa salassa pidettäviä tietoja ilman henkilön suostumusta vain hänen lailliselle edustajalleen. Henkilö, jonka asiaa kantelu koskee, voi antaa suostumuksensa valtakirjalla.

Valtakirja

Voimme kuulla kantelun kohdetta, jos se on tarpeen. Kuulemisen yhteydessä lähetämme kantelun kohteelle kaikki toimittamasi asiakirjat. Nimesi tulee tällöin kantelun kohteen tietoon.
Lisätietoja ja neuvoja kantelun tekemiseen saat asiakaspalvelustamme.

Asiakaspalvelu

Terveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa tai varhaiskasvatusta koskevassa asiassa voit tehdä kirjallisen muistutuksen suoraan palveluntarjoajalle. 

Saat vastauksen muistutukseesi kohtuullisessa ajassa (1ꟷ2 kuukauden kuluessa). Vastauksesta selviää, miten muistutus on toimipaikassa selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin se on mahdollisesti johtanut. 

Et voi hakea muutosta muistutukseen annettuun vastaukseen.

Jos olet tehnyt muistutuksen, odota vastauksen saapumista ennen kuin ryhdyt mahdollisiin muihin toimenpiteisiin.

Aluehallintovirasto saattaa siirtää kantelun muistutukseksi, jos sitä ei ole vielä käsitelty muistutuksena.

Jos olet havainnut puutteita sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä tai sisällössä, tee ilmoitus ensisijaisesti palveluja tuottavalle tai järjestävälle taholle. Jos asia koskee yksittäistä henkilöä tai asiakastilannetta, voit tehdä muistutuksen toiminnasta vastaavaan yksikköön tai kantelun aluehallintovirastoon.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijänä tai palveluntuottajana sinulla on lakisääteinen velvoite ilmoittaa asiakas- tai potilasturvallisuutta vaarantavasta epäkohdasta tai sen uhasta, jos salassapitosäännökset eivät sitä estä. Jos kuulut henkilöstöön, tee ilmoitus palveluyksikön vastuuhenkilölle tai muulle toiminnan valvonnasta vastaavalle henkilölle. Jos ilmoittamaasi asiaa ei korjata viivytyksettä, voit ilmoittaa siitä aluehallintovirastoon. Sinuun ei saa kohdistaa vastatoimia tekemäsi ilmoituksen seurauksena.

Voit tehdä ilmoituksen sosiaali- ja terveydenhuollon epäkohdasta lomakkeella. Löydät linkin lomakkeeseen tämän sivun lopusta. Täytä lomake ja lähetä se oman alueesi aluehallintoviraston kirjaamoon. Suosittelemme, että lähetät sen meille turvasähköpostilla. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Turvasähköposti

Lakilinkit