Kiinteistön tai vuokrahuoneiston välitysliikkeen rekisteröinti 

Kiinteistönvälitys ja vuokrahuoneistojen välitys edellyttävät lähtökohtaisesti rekisteröitymistä aluehallintoviraston välitysliikerekisteriin. 

Mikä välitysliikerekisteri on?

Ylläpidämme rekisteriä kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeistä. Rekisteri on julkinen ja jokaisella on oikeus saada siitä tietoja. 

Voit pyytää rekisterissä olevia tietoja meiltä. Todistus rekisteriin merkityistä tiedoista on maksullinen.

Välitysliikerekisteri sisältää henkilötietoja. Henkilötietojen suojaamiseksi aluehallintovirasto ei julkaise rekisterin tietoja yleisölle tarjottavan katseluyhteyden välityksellä. Välitysliikerekisterin tietoja voi tiedustella aluehallintoviraston asiakaspalvelusta esim. Kysy avin aspalta -lomakkeella.

Aluehallintoviraston asiakaspalvelu

Pitääkö minun rekisteröidä toimintani? 

Kiinteistönvälitys ja vuokrahuoneistojen välitys edellyttää lähtökohtaisesti rekisteröitymistä välitysliikerekisteriimme. 

Kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitystä saa harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity välitysliikkeeksi. Tämän takia välitysliikkeen on ennen toimintansa aloittamista rekisteröidyttävä siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella liikkeen hallintoa on tarkoitus pääasiallisesti hoitaa. Välitysliikkeellä voi olla toimipaikkoja usean aluehallintoviraston alueella. 

Samalla markkinointinimellä voi toimia useita itsenäisiä välitysliikkeitä, joiden rekisteröintipaikan määrittelee kunkin liikkeen hallinnollinen toimipaikka. 

Rekisteröinnin edellytykset

Välitysliikerekisteriin rekisteröinnin edellytyksenä on, että

 • ilmoituksen tekijällä on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa
 • ilmoituksen tekijä ei ole konkurssissa ja, jos hän on luonnollinen henkilö, on täysi-ikäinen eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu 
 • ilmoituksen tekijä on luotettava 
 • ilmoituksen tekijällä on vastaava hoitaja ja
 • ilmoituksen tekijällä on riittävä vastuuvakuutus. 

Rekisteröinnin edellytykset

Jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö, vaatimus luotettavuudesta koskee seuraavia henkilöitä:

 • toimitusjohtajaa ja hänen sijaistaan
 • hallituksen jäsentä ja varajäsentä
 • hallintoneuvoston jäsentä ja varajäsentä
 • vastuunalaista yhtiömiestä
 • sitä, jolla on yli 25 prosenttia omistus- tai määräämisvalta
 • sekä muuta ylimpään johtoon kuuluvaa.

Luotettavuuden arvioinnissa huomioidaan muun muassa:

 • Onko ilmoituksen tekijä tai henkilö toistuvasti tai huomattavissa määrin laiminlyönyt verojen tai muiden julkisten maksujen suorittamisen?
 • Onko ilmoituksen tekijä tai henkilö ulosmittauksen tai muun selvityksen perusteella kykenemätön huolehtimaan veloistaan? 
 • Onko henkilö tuomittu viiden arviota edeltäneen vuoden aikana vankeusrangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan välitystoimintaa?
 • Onko henkilö tuomittu kolmen arviota edeltäneen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan välitystoimintaa?
 • Onko henkilö muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton harjoittamaan välitystoimintaa?

Löydät tarkempia tietoja kiinteistön- ja vuokravälitystoiminnan aloitusilmoituksen ohjeesta. Löydät linkit lomakkeisiin tämän sivun lopusta.

Välitysliikkeen vastaavana hoitajana voi toimia henkilö, joka on välittäjäkokeessa osoitetulta ammattipätevyydeltään

 • kiinteistönvälitysliikkeen osalta laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV)  
 • vuokrahuoneiston välitysliikkeen osalta laillistettu vuokrahuoneiston välittäjä (LVV) tai laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV).

Vastaavan hoitajan täytyy lisäksi olla täysi-ikäinen ja luotettava. Hän ei saa olla konkurssissa eikä hänen toimintakelpoisuutensa saa olla rajoitettu.

Rekisteriin merkityn vastaavan hoitajan täytyy huolehtia, että

 • välitystoiminnassa noudatetaan hyvää välitystapaa
 • toimintaa harjoitetaan muutoinkin lainmukaisesti
 • välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa vähintään puolella välitystehtäviä tekevistä on oltava vastaavan hoitajan ammattipätevyys
 • muillakin välitystoimintaan osallistuvilla henkilöillä on tehtävän edellyttämä riittävä ammattitaito.

Sama henkilö voi toimia vastaavana hoitajana samanaikaisesti vain yhdessä välitysliikerekisteriin merkityssä välitysliikkeessä.

Ilmoituksen tekijällä on oltava riittävä vastuuvakuutus toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien varallisuusvahinkojen korvaamiseen. Vastuuvakuutuksen riittävyys arvioidaan tapauskohtaisesti liikkeen toiminnan laatu ja laajuus huomioiden. Vakuutuksen on ehdoiltaan vastattava alan tavanomaista vakuutuskäytäntöä.  

Pienten kiinteistönvälitysliikkeiden ja liikehuoneistojen vuokravälitysliikkeiden vastuuvakuutuksen täytyy olla vähintään 50 000 euroa ja omavastuun enintään 1 000 euroa. Pienten asuinhuoneistojen vuokravälitystoimintaa harjoittavien liikkeiden vastuuvakuutuksen täytyy olla vähintään 20 000 euroa ja omavastuun enintään 1 000 euroa. Suurten liikkeiden osalta riittävä vastuuvakuutus on yleensä ollut 100 000–200 000 euroa omavastuuosuuden ollessa enintään 2 000–3 000 euroa. 

Näin välitysliike rekisteröidään

Tutustu rekisteröinnin edellytyksiin eli erityisesti luotettavuuden, vastaavan hoitajan ja vastuuvakuutuksen osalta huomioitaviin seikkoihin. Perehdy myös muihin toimintaa koskeviin säännöksiin ja ohjeisiin.

Tee sen jälkeen ilmoitus välitysliikkeen rekisteriin merkitsemisestä siihen aluehallintovirastoon, jonka toimialueella liikkeen hallintoa on tarkoitus pääasiallisesti hoitaa. Voit tehdä ilmoituksen lomakkeella tai sähköisen asioinnin kautta. Liitä ilmoitukseen vastaavan hoitajan suostumus tehtävään sekä jäljennös vastuuvakuutuskirjasta.

Löydät tarkempia ohjeita kiinteistönvälitystoiminnan ja vuokrahuoneiston välitystoiminnan aloitusilmoituksen ohjeesta. Löydät linkit lomakkeisiin ja niiden ohjeisiin tämän sivun lopusta.

Ilmoita viipymättä aluehallintovirastoon toiminimen, aputoiminimen, markkinointinimen, hallinnollisen osoitteen, toimipaikkojen, välitystoiminnan muodon, vastaavan hoitajan, vastuuhenkilöiden tai vastuuvakuutuksen muutoksista tai toiminnan lopettamisesta.

Sinun täytyy ilmoittaa vastaavan hoitajan vaihtumisesta viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun edellisen tehtävä on päättynyt. 

Kun olemme saaneet riittävät tiedot, ilmoituksen tavoitteellinen käsittelyaika on kaksi viikkoa. 

Välitysliikkeen rekisteröintipäätös sekä rekisteritietojen muutokset ovat maksullisia. Päätösmaksut sähköisessä asiointijärjestelmässä vireille pannuista rekisteröinti-ilmoituksista (aloitusilmoituksista ja rekisteritietojen muutosilmoituksista) ovat edullisempia kuin paperilla toimitetuista rekisteröinti-ilmoituksista. 

Löydät lisätietoa maksuista Palveluhinnasto-sivultamme.

Aluehallintovirasto poistaa välitysliikkeen rekisteristä, jos

 • välitysliike on lopettanut toimintansa
 • välitysliike ei ole luotettava
 • välitysliikkeellä ei ole riittävää vastuuvakuutusta
 • välitysliikkeellä ei ole vastaavaa hoitajaa, joka täyttää rekisteröinnin edellytykset, eikä välitysliike ole asetetussa määräajassa ilmoittanut uutta vastaavaa hoitajaa
 • välitysliikkeen tai sen vastaavan hoitajan toiminnassa ilmenee vakavia tai toistuvia laiminlyöntejä ja liikkeelle on jo aiemmin asetettu määräaikainen toimintakielto.

Jos välitysliike on poistettu rekisteristä, asiaan voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Jos välitysliike on asetettu konkurssiin, se säilyy rekisterissä kuuden kuukauden ajan. Konkurssipesän hoitajan on ilmoitettava aluehallintovirastolle viipymättä, että välitysliike on asetettu konkurssiin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Voimme antaa välitysliikkeelle varoituksen, jos se ei noudata lakia. Jos laiminlyönnit ovat vakavia tai jos ne annetusta kehotuksesta tai varoituksesta huolimatta toistuvat, voimme kieltää osaksi tai kokonaan välitysliikkeen toiminnan enintään 6 kk:n määräajaksi.

Voit hakea vahingonkorvausta tai välityspalkkion alentamista kuluttajariitalautakunnalta tai käräjäoikeudelta.

Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksen, mutta se voi jättää asian käsittelemättä, jos et ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan selvittääksesi asiaa.

Rekisteröintivelvollisuutta ei ole, jos toimintasi on satunnaista ja et markkinoi välitystoimintaasi. Saat kuitenkin markkinoida välityskohteita.

Kiinteistönvälitysliikkeiden toimintaa koskevat yhteydenotot kirjallisesti

Jos asiasi koskee kiinteistönvälitysliikkeiden toimintaa, ota yhteyttä kirjallisesti sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka alueella yrityksesi sijaitsee.

Kirjaamoiden yhteystiedot

Kuntaluettelo aluehallintovirastojen toimialueista

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa

Aluehallintoviraston päätöslyhennelmät

Kiinteistönvälitykseen liittyvät päätöslyhennelmämme

Uutiskirje välitysliikkeille

Tutustu uutiskirjeisiimme

Tilaa uutiskirje