Kiinteistön tai vuokrahuoneiston välitysliikkeen rekisteröinti 

Kiinteistönvälitys ja vuokrahuoneistojen välitys edellyttävät lähtökohtaisesti rekisteröitymistä aluehallintoviraston välitysliikerekisteriin. 

Mikä välitysliikerekisteri on?

Ylläpidämme rekisteriä kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeistä. Rekisteri on julkinen ja jokaisella on oikeus saada siitä tietoja. 

Voit pyytää rekisterissä olevia tietoja meiltä. Todistus rekisteriin merkityistä tiedoista on maksullinen.

Välitysliikerekisteri sisältää henkilötietoja. Henkilötietojen suojaamiseksi aluehallintovirasto ei julkaise rekisterin tietoja yleisölle tarjottavan katseluyhteyden välityksellä. Välitysliikerekisterin tietoja voi tiedustella aluehallintoviraston asiakaspalvelusta esim. Kysy avin aspalta -lomakkeella.

Aluehallintoviraston asiakaspalvelu

Pitääkö minun rekisteröidä toimintani? 

Kiinteistönvälitys ja vuokrahuoneistojen välitys edellyttää lähtökohtaisesti rekisteröitymistä välitysliikerekisteriimme. 

Kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitystä saa harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity välitysliikkeeksi. Tämän takia välitysliikkeen on ennen toimintansa aloittamista rekisteröidyttävä siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella liikkeen hallintoa on tarkoitus pääasiallisesti hoitaa. Välitysliikkeellä voi olla toimipaikkoja usean aluehallintoviraston alueella. 

Samalla markkinointinimellä voi toimia useita itsenäisiä välitysliikkeitä, joiden rekisteröintipaikan määrittelee kunkin liikkeen hallinnollinen toimipaikka. 

Rekisteröinnin edellytykset

Välitysliikerekisteriin rekisteröinnin edellytyksenä on, että

 • elinkeinonharjoittajalla on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa 
 • ilmoituksen tekijä on luotettava 
 • välitysliikkeellä on vastaava hoitaja 
 • välitysliikkeellä on riittävän kattava vastuuvakuutus. 

Sama henkilö voi toimia vastaavana hoitajana yhtäaikaisesti vain yhdessä välitysliikerekisteriin merkityssä välitysliikkeessä.

Rekisteröinnin edellytykset

Jos yritys haluaa rekisteröityä, ilmoituksen tekijän luotettavuuden arvioinnissa tarkastellaan yrityksen ylintä johtoa ja enemmän kuin 25 prosenttia omistavia henkilöitä. 

Luotettavuuden arvioinnissa huomioidaan muun muassa:

 • Onko ilmoituksen tekijä ulosmittauksen tai muun selvityksen perusteella kykenemätön huolehtimaan veloistaan? 
 • Onko vastuuhenkilö tuomittu viiden arviota edeltäneen vuoden aikana vankeusrangaistukseen?
 • Onko vastuuhenkilö tuomittu kolmen arviota edeltäneen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan välitystoimintaa?
 • Onko vastuuhenkilö muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton toimimaan vastuuhenkilönä?

Löydät tarkempia tietoja kiinteistön- ja vuokravälitystoiminnan aloitusilmoituksen ohjeesta. Löydät linkit lomakkeisiin tämän sivun lopusta.

Välitysliikkeen vastaavana hoitajana voi toimia henkilö, joka on välittäjäkokeessa osoitetulta ammattipätevyydeltään

 • kiinteistönvälitysliikkeen osalta laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV)  
 • vuokrahuoneiston välitysliikkeen osalta laillistettu vuokrahuoneiston välittäjä (LVV) tai laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV).

Vastaavan hoitajan täytyy lisäksi olla  

 • täysi-ikäinen 
 • luotettava 
 • suorittanut välittäjäkokeen
 • eikä hän saa olla konkurssissa.

Rekisteriin merkityn vastaavan hoitajan täytyy huolehtia, että

 • välitystoiminnassa noudatetaan hyvää välitystapaa
 • toimintaa harjoitetaan muutoinkin lainmukaisesti
 • välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa vähintään puolella välitystehtäviä tekevistä on oltava vastaavan hoitajan ammattipätevyys
 • muillakin välitystoimintaan osallistuvilla henkilöillä on tehtävän edellyttämä riittävä ammattitaito.

Ilmoituksen tekijällä on oltava riittävä vastuuvakuutus toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien varallisuusvahinkojen korvaamiseen. Välitysliikkeen vastuuvakuutuksen vakuutusmäärän riittävyys riippuu liikkeen toiminnan laadusta ja laajuudesta, ja se määräytyy tapauskohtaisesti. Vakuutuksen on vastattava alan tavanomaista vakuutuskäytäntöä.  

Pienten kiinteistönvälitysliikkeiden ja liikehuoneistojen vuokravälitysliikkeiden vastuuvakuutuksen täytyy olla vähintään 50 000 euroa ja omavastuun enintään 1 000 euroa. Pienten asuinhuoneistojen vuokravälitystoimintaa harjoittavien liikkeiden vastuuvakuutuksen täytyy olla vähintään 20 000 euroa ja omavastuun enintään 1 000 euroa. Suurten liikkeiden osalta riittävä vastuuvakuutus on yleensä ollut 100 000–200 000 euroa omavastuuosuuden ollessa enintään 2 000–3 000 euroa. 

Näin välitysliike rekisteröidään

Tutustu rekisteröinnin edellytyksiin eli erityisesti vastaavaan hoitajaan, ammattipätevyysvaatimuksiin ja vastuuvakuutukseen. Perehdy myös muihin toimintaa koskeviin säännöksiin ja ohjeisiin.

Tee sen jälkeen ilmoitus välitysliikkeen rekisteriin merkitsemisestä siihen aluehallintovirastoon, jonka toimialueella liikkeen hallintoa on tarkoitus pääasiallisesti hoitaa. Voit tehdä ilmoituksen lomakkeella tai sähköisen asioinnin kautta. Liitä ilmoitukseen vastaavan hoitajan suostumus tehtävään sekä jäljennös vastuuvakuutuskirjasta. Löydät linkin lomakkeeseen tämän sivun lopusta.

Selvitämme vastaavan hoitajan ammattipätevyyden, konkurssi-, liiketoimintakielto-, holhous-, sakkorekisteri- ja rikosrekisteritiedot sekä hankimme kaupparekisteriotteen.  

Löydät tarkempia ohjeita kiinteistön- ja vuokravälitystoiminnan aloitusilmoituksen ohjeesta. Löydät linkit lomakkeisiin tämän sivun lopusta.

Ilmoita osoitteen, toiminimen tai vastuuvakuutuksen muuttumisesta, uudesta toimipaikasta tai toiminnan lopettamisesta viipymättä aluehallintovirastoon.

Sinun täytyy ilmoittaa vastaavan hoitajan vaihtumisesta viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun edellisen tehtävä on päättynyt. Ilmoita viipymättä myös vastuuhenkilöiden muutoksesta. Vastuuhenkilöiksi luetaan liikkeen ylin johto sekä henkilöt, jotka omistavat liikkeestä suoraan tai välillisesti enemmän kuin 25 prosenttia.

Aloitusilmoituksen tavoitteellinen käsittelyaika on kaksi viikkoa. 

Välitysliikkeen rekisteröintipäätös sekä rekisteritietojen muutokset ovat maksullisia. Päätösmaksut sähköisessä asiointijärjestelmässä vireille pannuista rekisteröinti-ilmoituksista (aloitusilmoituksista ja rekisteritietojen muutosilmoituksista) ovat edullisempia kuin paperilla toimitetuista rekisteröinti-ilmoituksista. Löydät lisätietoa maksuista Valtioneuvoston asetuksesta.

Löydät lisätietoa maksuista Palveluhinnasto-sivultamme.

Aluehallintovirasto poistaa välitysliikkeen rekisteristä, jos

 • välitysliike on lopettanut toimintansa
 • välitysliikkeellä ei ole vastaavaa hoitajaa, joka täyttää rekisteröinnin edellytykset, eikä välitysliike ole ilmoittanut uutta vastaavaa hoitajaa
 • välitysliikkeen tai sen vastaavan hoitajan toiminnassa ilmenee vakavia tai toistuvia laiminlyöntejä ja liikkeelle on jo aiemmin asetettu määräaikainen toimintakielto.

Jos välitysliike on poistettu rekisteristä, asiaan voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Jos välitysliike on asetettu konkurssiin, se säilyy rekisterissä kuuden kuukauden ajan. Konkurssipesän hoitajan on ilmoitettava aluehallintovirastolle viipymättä, että välitysliike on asetettu konkurssiin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Voimme antaa välitysliikkeelle varoituksen, jos se ei noudata lakia. Jos laiminlyönnit ovat vakavia tai jos ne annetusta kehotuksesta tai varoituksesta huolimatta toistuvat, voimme kieltää osaksi tai kokonaan välitysliikkeen toiminnan enintään 6 kk:n määräajaksi.

Voit hakea vahingonkorvausta tai välityspalkkion alentamista kuluttajariitalautakunnalta tai käräjäoikeudelta.

Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksen, mutta se voi jättää asian käsittelemättä, jos et ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan selvittääksesi asiaa.

Rekisteröintivelvollisuutta ei ole, jos toimintasi on satunnaista ja et markkinoi välitystoimintaasi. Saat kuitenkin markkinoida välityskohteita.

Kiinteistönvälitysliikkeiden toimintaa koskevat yhteydenotot kirjallisesti

Jos asiasi koskee kiinteistönvälitysliikkeiden toimintaa, ota yhteyttä kirjallisesti sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka alueella yrityksesi sijaitsee.

Kirjaamoiden yhteystiedot

Kuntaluettelo aluehallintovirastojen toimialueista

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa

Aluehallintoviraston päätöslyhennelmät

Kiinteistönvälitykseen liittyvät päätöslyhennelmämme

Uutiskirje välitysliikkeille

Tutustu uutiskirjeisiimme

Tilaa uutiskirje