Oikaisuvaatimukset

Aluehallintovirasto on muutoksenhakuviranomainen laissa erikseen säädetyissä asioissa.

Meille aluehallintovirastoon voi tehdä oikaisuvaatimuksen eräistä oppilasta ja opiskelijaa koskevista opetuksen järjestäjän päätöksistä. Lisäksi käsittelemme oikaisuvaatimukset erityishuolto-ohjelmaa ja erityishuollon palveluja koskevista päätöksistä.

Voimme oikaisuvaatimuksen johdosta kumota tai muuttaa päätöksen, jos se on lainvastainen. Voimme myös hylätä oikaisuvaatimuksen.

Näin teet oikaisuvaatimuksen

Oikaisuvaatimuksen tekemiselle ei ole erillistä lomaketta, mutta se täytyy tehdä kirjallisesti. 
Oikaisuvaatimuksessa pitää olla seuraavat tiedot:

 • miltä osin vaadit päätökseen oikaisua ja miksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköposti, puhelinnumero) 
 • kopio tai kuva päätöksestä muutoksenhakuohjeineen. 

Voit liittää oikaisuvaatimukseen myös muita asiakirjoja, jotka tukevat esitettyä vaatimusta.

Jos teet oikaisuvaatimuksen suomeksi, lähetä se oman alueesi aluehallintovirastoon. Jos teet oikaisuvaatimuksen ruotsiksi, lähetä se Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon, johon olemme keskittäneet ruotsinkielisten oikaisuvaatimusten käsittelyn.

Lähetä oikaisuvaatimus liitteineen postitse tai sähköpostilla kirjaamoomme. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta. Saat kirjaamosta vastaanottokuittauksen, jos lähetät oikaisuvaatimuksen sähköpostitse kirjaamoon.

Oppilaita ja opiskelijoita koskevissa asioissa oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Erityishuollon ja varhaiskasvatuksen asioissa muutoksenhakuaika on 30 päivää.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

 1. Perehdymme oikaisuvaatimukseen ja pyydämme sinulta tarvittaessa täydennystä. Jos et ole jo antanut suostumusta asiakirjojen sähköiseen tiedoksiantoon, pyydämme sitä tässä vaiheessa. 
 2. Pyydämme päätöksen tehneeltä viranomaiselta lausunnon ja selvityksen asiasta. Tässä yhteydessä lähetämme päätöksen tehneelle viranomaiselle kaikki meille toimittamasi asiakirjat. 
 3. Yleensä sinulle lähetetään tiedoksi viranomaisen antama lausunto ja selvitykset, joita voit halutessasi kommentoida. Voimme ratkaista asian, vaikka et vastaa meille mitään. 
 4. Kun asiasi on ratkaistu, toimitamme päätöksen sekä sinulle että viranomaiselle, joka on tehnyt alkuperäisen päätöksen. Päätöksen liitteenä on muutoksenhakuohje. 

Oikaisuvaatimuksen käsittely kestää tyypillisesti 2–3 kuukautta. Asiasta riippuen käsittely saattaa joskus kestää pitempään. 

Näissä asioissa voit hakea muutosta aluehallintovirastolta

Voit hakea muutosta päätökseen, joka koskee

 • tehostettua tai erityistä tukea 
 • lapsille annettavia tukipalveluja (tulkitsemis- ja avustajapalvelut ja apuvälineet).

Voit hakea esi- ja perusopetuksessa muutosta päätökseen, joka koskee

 • oppilaaksi ottamista (muun muassa lähikoulu, toissijainen koulu, joustava perusopetus)
 • oikeutta uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen
 • erityistä tukea
 • erityisiä opetusjärjestelyjä
 • pidennettyä oppivelvollisuutta
 • perusopetuksen aloittamista vuotta aiemmin tai myöhemmin
 • luokalle jättämistä
 • päättöarviointia 
 • opinnoissa etenemistä (vuosiluokkiin sitomaton opetus)
 • opetukseen osallistumisen edellyttämiä tukipalveluja (tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut, erityiset apuvälineet) silloin, kun oppilas on erityisen tuen piirissä.

Voit hakea lukiokoulutuksessa muutosta päätökseen, joka koskee

 • opiskelijaksi ottamista
 • lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen
 • opiskeluoikeuden menettämistä
 • suoritettujen opintojen hyväksi lukemista
 • opiskelun poikkeavaa järjestämistä
 • oikeutta uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen
 • opinnoissa etenemistä
 • päättöarviointia
 • oikeutta osallistua ylioppilastutkintoon tai siihen kuuluvaan kokeeseen.

Voit hakea ammatillisessa koulutuksessa muutosta päätökseen, joka koskee

 • valmentavan koulutuksen suoritusaikaa
 • opiskelijaksi ottamista
 • erityistä tukea
 • osaamisen arvioinnin mukauttamista
 • ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamista
 • huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisvelvollisuutta
 • oikeutta opintojen väliaikaiseen keskeyttämiseen
 • opiskelijan katsomista eronneeksi.

Voit hakea taiteen perusopetuksessa muutosta päätökseen, joka koskee 

 • oppilasmaksua 
 • oppilaaksi ottamista.

Voit hakea erityishuollossa muutosta päätökseen, joka koskee

 • erityishuollon palvelujen saamista
 • yksilöllisen erityishuolto-ohjelman hyväksymistä.

Mikä on erityishuolto-ohjelma?  

Erityishuolto-ohjelma täytyy tehdä jokaiselle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi. Henkilölle voidaan myöntää erityishuoltona joitakin palveluja. Tällöin muiden lakien perusteella järjestettävät palvelut eivät ole olleet riittäviä tai sopivia. Palvelutarve perustuu kehitysvammaisuuteen ja erityishuollon tarpeeseen.

Erityishuoltona järjestettävien kehitysvammalain mukaisten palvelujen täytyy perustua erityishuolto-ohjelmaan.

Erityishuolto-ohjelma on päätös, josta käyvät ilmi

 • erityishuoltona myönnettävät palvelut
 • erityishuollon toteuttamistapa
 • milloin erityishuolto-ohjelma tarkistetaan.

Se siis kokoaa kaikki asiakkaan erityishuoltona saamat palvelut. Koska kyseessä on muutoksenhakukelpoinen päätös, siihen voi hakea oikaisua. 

Erityishuolto-ohjelman perusteella kunta päättää asiakkaalle erityishuoltona järjestettävien palvelujen toteutuksesta. Myös näihin päätöksiin haetaan oikaisua aluehallintovirastolta.

Lisätietoa saat esimerkiksi THL:n Vammaispalvelun käsikirjasta.

Voit hakea muutosta oppivelvollisille suunnattuun koulutukseen liittyvään päätökseen, joka koskee

 • koulutukseen osallistumisesta annettavan todistuksen yhteydessä tehtyä arviointia 
 • vaikeasti vammaisille järjestettävän koulutuksen suoritusaikaa 
 • opiskelijaksi ottamista 
 • eronneeksi katsomista.

Voit hakea muutosta päätökseen, joka koskee

 • oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä 
 • asuinkunnan osoittamaa opiskelupaikkaa tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa.

Voit hakea tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa muutosta päätökseen, joka koskee:

 • opiskelijaksi ottamista
 • lisäajan myöntämistä opintojen loppuun saattamiseksi
 • oikeutta opintojen väliaikaiseen keskeyttämiseen
 • opiskelijan katsomista eronneeksi
 • erityistä tukea 
 • opetukseen osallistumisen edellyttämiä tukipalveluja silloin, kun opiskelija on erityisen tuen piirissä ja valmentavaa koulutusta järjestää perusopetuksen järjestäjä. Tukipalveluilla tarkoitetaan tulkitsemis- ja avustajapalveluja, muita opetuspalveluja ja erityisiä apuvälineitä.