Oikaisuvaatimukset

Aluehallintovirasto on muutoksenhakuviranomainen laissa erikseen säädetyissä asioissa.

Meille aluehallintovirastoon voi tehdä oikaisuvaatimuksen eräistä oppilasta ja opiskelijaa koskevista opetuksen järjestäjän päätöksistä. Lisäksi käsittelemme oikaisuvaatimukset erityishuolto-ohjelmaa ja erityishuollon palveluja koskevista päätöksistä.

Voimme oikaisuvaatimuksen johdosta kumota tai muuttaa päätöksen, jos se on lainvastainen. Voimme myös hylätä oikaisuvaatimuksen.

Näin teet oikaisuvaatimuksen

Oikaisuvaatimuksen tekemiselle ei ole erillistä lomaketta, mutta se täytyy tehdä kirjallisesti. 
Oikaisuvaatimuksessa pitää olla seuraavat tiedot:

 • miltä osin vaadit päätökseen oikaisua ja miksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköposti, puhelinnumero) 
 • kopio tai kuva päätöksestä muutoksenhakuohjeineen. 

Voit liittää oikaisuvaatimukseen myös muita asiakirjoja, jotka tukevat esitettyä vaatimusta.

Lähetä oikaisuvaatimus liitteineen postitse tai sähköpostilla kirjaamoomme. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta. Saat kirjaamosta vastaanottokuittauksen, jos lähetät oikaisuvaatimuksen sähköpostitse kirjaamoon.

Oppilaita ja opiskelijoita koskevissa asioissa oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Erityishuollon asioissa muutoksenhakuaika on 30 päivää.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Näissä asioissa voit hakea muutosta

Voit hakea esi- ja perusopetuksessa muutosta päätökseen, joka koskee

 • oppilaaksi ottamista (muun muassa lähikoulu, toissijainen koulu, joustava perusopetus)
 • oikeutta uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen
 • erityistä tukea
 • erityisiä opetusjärjestelyjä
 • pidennettyä oppivelvollisuutta
 • perusopetuksen aloittamista vuotta aiemmin tai myöhemmin
 • luokalle jättämistä
 • päättöarviointia 
 • opinnoissa etenemistä (vuosiluokkiin sitomaton opetus).

Voit hakea lukiokoulutuksessa muutosta päätökseen, joka koskee

 • opiskelijaksi ottamista
 • lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen
 • opiskeluoikeuden menettämistä
 • suoritettujen opintojen hyväksi lukemista
 • opiskelun poikkeavaa järjestämistä
 • oikeutta uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen
 • opinnoissa etenemistä
 • päättöarviointia
 • oikeutta osallistua ylioppilastutkintoon tai siihen kuuluvaan kokeeseen.

Voit hakea ammatillisessa koulutuksessa muutosta päätökseen, joka koskee

 • valmentavan koulutuksen suoritusaikaa
 • opiskelijaksi ottamista
 • erityistä tukea
 • osaamisen arvioinnin mukauttamista
 • ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamista
 • huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisvelvollisuutta
 • oikeutta opintojen väliaikaiseen keskeyttämiseen
 • opiskelijan katsomista eronneeksi.

Voit hakea taiteen perusopetuksessa muutosta päätökseen, joka koskee 

 • oppilasmaksua 
 • oppilaaksi ottamista.

Voit hakea erityishuollossa muutosta päätökseen, joka koskee

 • erityishuollon palvelujen saamista
 • yksilöllisen erityishuolto-ohjelman hyväksymistä.

Mikä on erityishuolto-ohjelma?  

Erityishuolto-ohjelma täytyy tehdä jokaiselle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi. Henkilölle voidaan myöntää erityishuoltona joitakin palveluja. Tällöin muiden lakien perusteella järjestettävät palvelut eivät ole olleet riittäviä tai sopivia. Palvelutarve perustuu kehitysvammaisuuteen ja erityishuollon tarpeeseen.

Erityishuoltona järjestettävien kehitysvammalain mukaisten palvelujen täytyy perustua erityishuolto-ohjelmaan.

Erityishuolto-ohjelma on päätös, josta käyvät ilmi

 • erityishuoltona myönnettävät palvelut
 • erityishuollon toteuttamistapa
 • milloin erityishuolto-ohjelma tarkistetaan.

Se siis kokoaa kaikki asiakkaan erityishuoltona saamat palvelut. Koska kyseessä on muutoksenhakukelpoinen päätös, siihen voi hakea oikaisua. 

Erityishuolto-ohjelman perusteella kunta päättää asiakkaalle erityishuoltona järjestettävien palvelujen toteutuksesta. Myös näihin päätöksiin haetaan oikaisua aluehallintovirastolta.

Lisätietoa saat esimerkiksi THL:n Vammaispalvelun käsikirjasta.

Kirjaamoiden yhteystiedot