Suunnittelu ja seuranta

Tulosohjauksemme keskeiset asiakirjat ovat strategia-asiakirja ja tulossopimus. Tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin.

Aluehallintovirastoille ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY-keskus) on laadittu yhteinen strategia-asiakirja vuosiksi 2024–2027. Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa. Aluehallintovirastojen ja ohjaavien ministeriöiden välisessä tulossopimuksessa määritellään toiminnan keskeiset tavoitteet, henkilöstö- ja määrärahakehykset. Tulossopimus tehdään valtiovarainministeriön kanssa. Strategia-asiakirja ja tulossopimukset laaditaan hallituksen toimikaudeksi ja niiden sisältö tarkistetaan tarvittaessa vuosittain.

Viidessä aluehallintovirastossa on työsuojelun vastuualue, jonka kanssa sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut runkosuunnitelman. Runkosuunnitelma on työsuojelun vastuualueiden strategia. Sen perusteella sosiaali- ja terveysministeriö laatii nelivuotiset tulossopimukset työsuojelun vastuualueille.

Vastaamme strategian seurannasta ja arvioinnista yhdessä valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä ELY-keskusten sekä meitä ja niitä ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen kanssa.

Aluehallintovirastot muodostavat yhden kirjanpitoyksikön, jonka nimi on Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikkö. Kirjanpitoyksikkömme laatii vuosittain tilinpäätösasiakirjan, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätösanalyysin laskelmineen ja liitteineen.

Tulosohjausasiakirjat