Förebyggande rusmedelsarbete

Vi planerar, styr och utvecklar det förebyggande rusmedelsarbetet i kommunerna och regionerna i samarbete med andra myndigheter, regionala aktörer och olika organisationer. På riksnivå leds arbetet av social- och hälsovårdsministeriet (SHM), medan Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för styrningen och utvecklingen. Genom den nationella handlingsplanen för alkohol-, tobak-, drog- och spelprevention verkställs lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet. Handlingsplanen anger regionförvaltningsverkens roll i verkställandet och mål för arbetet.

Rollen av regionförvaltningsverken

Vi stödjer och ger vägledning i det förebyggande rusmedelsarbetet på regional nivå. Regionförvaltningsverken innehar en viktig roll i modellen för regional samordning av det förebyggande rusmedelsarbetet. 

Regionförvaltningsverken har till uppgift att

  • styra det förebyggande rusmedelsarbetet inom sina regioner,
  • planera och utveckla arbetet i samarbete med andra myndigheter och organisationer, 
  • stöda kommunerna i utvecklingen och genomförandet av det förebyggande rusmedelsarbetet.

Regionförvaltningsverkens centrala metoder för styrning och stöd:

  • upprätthålla ett nätverk av kontaktpersoner i kommunerna,
  • förebyggande tillsyn, vägledning och besök i kommunerna,
  • sammanställa regionala uppgifter och observationer,
  • samarbetsmöten och utbildningar.

Vid varje regionförvaltningsverk arbetar en överinspektör som bl.a. har hand om att samordna och ge vägledning i det förebyggande rusmedelsarbetet och genomföra proaktiv tillsyn. Överinspektören får stöd av en regional tväradministrativ arbetsgrupp vars uppgifter omfattar att arbeta för, följa upp och utvärdera och stöda regional samordning av den förebyggande missbrukarvården.

Styrningsbrev

Förebyggande rusmedelsarbete i kommunen

Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att genomföra förebyggande rusmedelsarbete. Vi ger kommunerna vägledning för att fullgöra denna skyldighet. För ett sektorsövergripande och effektivt förebyggande rusmedelsarbete behövs fungerande strukturer, kompetens, tillräckliga tjänster och resurser.

Det förebyggande rusmedelsarbetet handlar om att förebygga och minska skador orsakade av alkohol och droger. Målet är att minska efterfrågan och tillgången på samt utbudet av rusmedel och minska rusmedelsorsakade skador. Utöver detta vill man gynna hälsa, trygghet och välfärd. Det förebyggande rusmedelsarbetet riktas mot alkohol, narkotiska medel, tobak och andra ämnen som används i berusningssyfte. Arbetet omfattar dessutom spelberoende och andra processberoenden.

Länkar till lagar