Hoitaja pitelee iäkästä henkilöä kädestä.

Vanliga frågor om klient- och patientsäkerhetslagen

På den här sidan sammanställer vi information om klient- och patientsäkerhetslagen och hur den tillämpas i praktiken.

Klient- och patientsäkerhetslagen stiftades med snabb tidtabell och därför kan vi ännu inte i detalj svara på alla frågor om hur lagen tolkas. Vi kompletterar sidan kontinuerligt.

Vad vill du söka efter på den här sidan?

Skriv minst tre bokstäver och skrolla neråt på sidan. Du kan välja område eller identifierare i rullgardinsmenyn. Innehållet filtreras automatiskt enligt fältinnehåll och val. Tryck inte på retur-knappen. Resultaten blir synliga automatiskt.

Allmänt om klient- och patientsäkerhetslagen

Lagen tillämpas inom nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård som ordnas av en kommun eller samkommun.

Lagen tillämpas i situationer där klienters och patienters liv äventyras eller patienters hälsa allvarligt äventyras på grund av att det inte finns tillräckligt med personal till följd av arbetstagarorganisationers stridsåtgärder inom hälso- och sjukvård eller hemvård.

De medel som föreskrivs i lagen tillämpas endast om andra medel som kommunen eller samkommunen har till sitt förfogande inte är tillräckliga för att förhindra att klienters eller patienters liv eller hälsa allvarligt äventyras.

Lagen gäller nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård som ordnas av en kommun eller samkommun.

Nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård omfattar:

 • intensivvård och vård vid enheter med intensivövervakning 
 • jourvård utan vilken patientens hälsotillstånd äventyras allvarligt samt vård i direkt anslutning till den
 • prehospital akutsjukvård
 • förlossningsvård
 • nödvändig behandling av långtidssjukdomar utan vilken patientens hälsotillstånd äventyras allvarligt
 • fortlöpande vård eller läkemedelsbehandling utan vilken patientens hälsotillstånd äventyras allvarligt
 • nödvändig vård av patienter på sjukhusavdelningar utan vilken patientens hälsotillstånd äventyras allvarligt
 • annan undersökning och vård som patienten nödvändigt behöver utan vilken patientens psykiska eller fysiska hälsotillstånd äventyras allvarligt
 • laboratorieundersökningar och provtagning, bilddiagnostiska undersökningar, läkemedelsförsörjning, tagning och undersökning av patologisk-anatomiska prover samt andra medicinska stödtjänster utan vilka patientens hälsotillstånd äventyras allvarligt
 • hemvård utan vilken klientens liv äventyras eller klientens hälsa äventyras allvarligt.

Regionförvaltningsverkets behörighet

Uppdraget är nytt för regionförvaltningsverket. Efter att ha mottagit arbetsgivarens ansökan har regionförvaltningsverket till uppgift att bedöma om arbetsgivarens primära medel är tillräckliga för att trygga nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under arbetskonflikten.   

Regionförvaltningsverket kan meddela förordnanden enligt arbetsgivarens ansökan i sådana situationer där regionförvaltningsverket bedömer att det är uppenbart att klienters och patienters liv eller hälsa allvarligt äventyras på grund av stridsåtgärderna. 

De medel som föreskrivs i lagen för att säkerställa nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård ska tillämpas i sista hand. Arbetsgivaren är skyldig att i första hand tillämpa andra medel än dem som nämns i den här lagen för att trygga nödvändig vård under stridsåtgärder. 

I lagen bestäms att regionförvaltningsverket kan 

 • skjuta upp eller avbryta verkställandet av en arbetsinställelse eller massuppsägning helt eller delvis.
  Om parterna inte når en överenskommelse om skyddsarbete eller arbetstagarorganisationen inte följer en nådd överenskommelse kan regionförvaltningsverket på ansökan av arbetsgivaren vid vite skjuta upp på viss tid eller avbryta verkställandet av en arbetsinställelse eller massuppsägning helt eller delvis, om det bedömer det vara uppenbart att klienters och patienters liv eller hälsa allvarligt äventyras på grund av stridsåtgärderna. Ett förordnande om att skjuta upp eller avbryta verkställandet kan gälla i högst en vecka i taget och kan meddelas högst fyra gånger. 
 • förordna en person som deltar i en arbetskonflikt att arbeta i sin arbetsgivares enhet med uppgifter som motsvarar hens yrkesskicklighet.
  Om arbetstagarorganisationens skyldigheter ovan inte räcker till för att säkerställa nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under arbetskonflikten kan regionförvaltningsverket för att säkerställa nödvändig hälso- och sjukvård eller hemvård på ansökan av arbetsgivaren förordna en person som deltar i en arbetskonflikt att arbeta med arbetsuppgifter som motsvarar hens yrkesskicklighet i arbetsgivarens verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvård eller hemvård.
 • förordna en arbetstagare som har sagt upp sin anställning hos arbetsgivaren som en stridsåtgärd till arbete som motsvarar hens yrkesskicklighet.
  Om inte heller medlen som beskrivs ovan är tillräckliga för att trygga nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under arbetskonflikten kan regionförvaltningsverket på ansökan av arbetsgivaren förordna till arbete också en sådan person som har sagt upp sin anställning hos en kommun eller samkommun som en stridsåtgärd. Personen ska för att trygga nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård förordnas att arbeta i arbetsgivarens verksamhetsenhet inom socialvården eller hälso- och sjukvården med arbetsuppgifter som motsvarar hens yrkesskicklighet.

Arbetstagarorganisationernas skyldigheter

Om en arbetstagarorganisation anmäler om en arbetsinställelse (strejk) eller massuppsägning är arbetstagarorganisationen skyldig att förhandla med arbetsgivaren om skyddsarbete och se till att skyddsarbetet är tillräckligt.  

En arbetstagarorganisation får inte verkställa en arbetsinställelse eller massuppsägning innan den har förhandlat med arbetsgivaren om vilken personal som förblir tillgänglig trots stridsåtgärderna. 

Om parterna inte når någon överenskommelse senast fem dygn före verkställandet av arbetsinställelsen eller massuppsägningen, ska arbetstagarorganisationen lämna kommunen eller samkommunen ett skriftligt meddelande om hur den trots stridsåtgärderna ämnar låta den kommun eller samkommun som är föremål för arbetskonflikten ha tillgång till en sådan mängd för uppgifterna lämplig personal att kommunen eller samkommunen klarar av att säkerställa nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård. 

Arbetsgivarens skyldigheter

Åtgärderna som föreskrivs i lagen ska tillämpas i sista hand för att trygga nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård. Arbetsgivare är skyldiga att i första hand använda andra medel för att trygga nödvändig vård och omsorg under stridsåtgärder än dem som anges i den här lagen. Sådana medel är att till exempel rekrytera mera personal och begränsa icke-brådskande vård. 

Om arbetstagarorganisationens skyldigheter inte är tillräckliga för att säkerställa nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård kan arbetsgivaren ansöka om att regionförvaltningsverket fattar beslut om att förordna personer som deltar i arbetskonflikten att arbeta med uppgifter som motsvarar hens yrkesskicklighet. 

Om de medel som anges ovan inte är tillräckliga för att trygga nödvändig vård under arbetskonflikten kan arbetsgivaren ansöka om att regionförvaltningsverket fattar beslut om att förordna till arbete som motsvarar hens yrkesskicklighet också personer som har sagt upp sin anställning som en stridsåtgärd. 

Om patient- och klientsäkerheten trots medlen ovan allvarligt äventyras på grund av personalbrist med anledning av stridsåtgärder kan arbetsgivaren ansöka om att regionförvaltningsverket fattar beslut om att avbryta eller skjuta upp stridsåtgärderna. 

Förordnande till arbete

Regionförvaltningsverket kan på ansökan av arbetsgivaren förordna personer till arbete om det är nödvändigt för att hindra att klienters eller patienters liv äventyras eller klienters eller patienters hälsa allvarligt äventyras och inga andra medel än de som föreskrivs i den här lagen är tillräckliga. 
Regionförvaltningsverket kan för att säkerställa nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård förordna att en person ska arbeta med arbetsuppgifter som motsvarar hens yrkesskicklighet i arbetsgivarens verksamhetsenhet.
 
Regionförvaltningsverket kan på ansökan av arbetsgivaren som ett sista medel för att trygga nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård vid en verksamhetsenhet inom en kommun eller samkommun som är föremål för en arbetskonflikt förordna till arbete också en sådan person som har sagt upp sin anställning hos arbetsgivaren i fråga som en stridsåtgärd.
 
Arbetsgivaren ska före det ha utrett andra eventuella sätt att förhindra att patienters liv eller hälsa äventyras. Sådana sätt kan till exempel vara att förhandla om skyddsarbete eller flytta personer mellan olika arbetsuppgifter och avdelningar.

Regionförvaltningsverket kan förordna att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som deltar i en strejk ska arbeta med arbetsuppgifter som motsvarar hens yrkesskicklighet för att säkerställa nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård i arbetsgivarens verksamhetsenhet.
Arbetsgivaren ska före det ha utrett andra eventuella sätt att förhindra att klienters och patienters liv eller hälsa äventyras. Sätten kan vara att exempelvis förhandla om skyddsarbete eller köpa tjänster av till exempel privata serviceproducenter.

Arbetsgivaren ska ge fackorganisationens aktuella fackorganisationsavdelning möjlighet att ge ett utlåtande om förslaget på förordnande till arbete. Det ska reserveras åtminstone 24 timmar för att ge utlåtandet.

Då arbetsgivaren gör ett förslag ska det till regionförvaltningsverket lämna bland annat:

 • En utredning över åtgärder som arbetsgivaren redan har vidtagit för att trygga nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård.
 • Motivering till varför åtgärderna enligt bestående lagstiftning är otillräckliga för att trygga nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård. 
 • Uppgifter om när patientsäkerhetsarbetet börjar, varaktigheten, verksamhetsenheten och främsta arbetsuppgifterna.

Förordnandet kan meddelas för högst två veckor åt gången och bara i den omfattning som det är nödvändigt. Förordnandet får inte vara oskäligt med tanke på arbetstagarens personliga situation. Arbetstagaren ska redan vid utarbetningen av förslaget sträva efter att säkerställa att förslaget inte visar sig vara oskäligt med tanke på den till klient- eller patientsäkerhetsarbete föreslagna arbetstagarens personliga situation. Regionförvaltningsverket prövar varje förordnande individuellt.

Regionförvaltningsverket ska ge personen som förordnas till arbete möjlighet att bli hörd i frågan. För hörandet ska reserveras åtminstone 24 timmar. Ärendet kan avgöras utan att höra parten om dröjsmålet som hörandet medför gör att människors hälsa allvarligt äventyras.

Förordnande till arbete kan meddelas oberoende av om personen som får förordnandet redan står i arbets- eller tjänsteförhållande till en annan arbetsgivare. Den nya arbetsgivaren får emellertid inte avsluta arbets- eller tjänsteförhållandet på grund av klient- eller patientsäkerhetsarbetet. Den som har förordnats till arbete har rätt att av kommunen eller samkommunen för den ordinarie arbetstiden i klient- eller patientsäkerhetsarbete få en ersättning som är minst 1,3 gånger så stor som den lön som personen normalt får för ordinarie arbetstid. Den som har förordnats till arbete har dessutom rätt att få ersättning för osedvanliga kostnader som förordnandet medför.

Förordnandet kan meddelas även om mottagaren motsätter sig det. Förordnandet kan överklagas hos förvaltningsdomstolen. Förordnandet ska omedelbart följas även om mottagaren skulle överklaga förordnandet hos förvaltningsdomstolen. 

Regionförvaltningsverket kan förordna till klient- eller patientsäkerhetsarbete vid en verksamhetsenhet inom en kommun eller samkommun som är föremål för en arbetskonflikt inom nödvändig hälso- och sjukvård eller hemvård också en sådan yrkesutbildad person inom social- eller hälsovården som har sagt upp sin anställning hos arbetsgivaren i fråga som en stridsåtgärd.

Ett förordnande kan meddelas för högst två veckor åt gången och endast i den omfattning som är nödvändig för att förhindra att klienters eller patienters liv äventyras eller klienters eller patienters hälsa allvarligt äventyras.

Förordnandet får inte vara oskäligt med tanke på arbetstagarens personliga situation. Förordnandet kan inte meddelas om det avsevärt försvårar välbefinnandet för en yrkesutbildad person inom social- eller hälsovården som föreslagits till klient- eller patientsäkerhetsarbete eller för hens familj eller anhöriga eller hens arbetsgivares verksamhet eller om förordnandet av någon annan orsak skulle medföra särskilt stor olägenhet för den yrkesutbildade person inom social- eller hälsovården som förslagits till klient- eller patientsäkerhetsarbete. Regionförvaltningsverket prövar varje förordnande individuellt.

Regionförvaltningsverket ska ge personer som förordnas till arbete möjlighet att bli hörda i frågan. För hörandet ska reserveras åtminstone 24 timmar. Ärendet kan avgöras utan att höra parten om dröjsmålet som hörandet medför gör att människors hälsa allvarligt äventyras. 
Förordnandet kan meddelas även om arbetstagaren som förordnas motsätter sig det. Förordnandet kan överklagas hos förvaltningsdomstolen. Förordnandet ska omedelbart följas även om mottagaren skulle överklaga förordnandet hos förvaltningsdomstolen.

Förordnande till arbete kan meddelas oberoende av om personen som förordnas redan står i arbets- eller tjänsteförhållande till någon annan arbetsgivare. Den nya arbetsgivaren får emellertid inte avsluta arbets- eller tjänsteförhållandet på grund av klient- eller patientsäkerhetsarbetet.
Den som har förordnats till klient- eller patientsäkerhetsarbete har rätt att få en ersättning som är minst 1,3 gånger så stor som den lön personen fick för ordinarie arbetstid vid sin anställning hos kommunen eller samkommunen. Om den som har förordnats till arbete står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till någon annan arbetsgivare ska den ersättning som betalas hen vara minst lika stor som den lön som hen skulle få vid anställning hos den arbetsgivaren. Dessutom har den som har förordnats till klient- och patientsäkerhetsarbete rätt att få ersättning för osedvanliga kostnader som förordnandet medför.

Om den som har förordnats till klient- eller patientsäkerhetsarbete har vårdat ett barn under skolåldern hemma ska kommunen ordna den småbarnspedagogik som barnet behöver när klient- eller patientsäkerhetsarbetet inleds. Om kommunen ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning ska sådan på det sätt som avses i lagen vid behov erbjudas ett barn i skolåldern till den som har förordnats till klient- eller patientsäkerhetsarbete när klient- eller patientsäkerhetsarbetet inleds.

I förordnandet berättas till viket arbete och för vilken tidsperiod som personen förordnas, grunden till beslutet om förordnandet och vad den person som har meddelats förordnandet kan göra efter att hen har mottagit förordnandet.

Av förordnandet framgår den tidsperiod under vilken personen förordnas till klient- och patientsäkerhetsarbete. Exakta uppgifter om när hen ska jobba framgår av arbetsgivarens arbetsskiftsförteckning.

Ja, man kan överklaga förordnandet hos förvaltningsdomstolen. Förordnandet ska följas trots överklagande, om inte förvaltningsdomstolen beslutar annat.