Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

 

Valvomme, että kuntien lakisääteiset tehtävät toteutuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kuntien on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahot. Kuntien on seurattava kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. 

Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava kunnanvaltuustolle vuosittain, minkä lisäksi kunnanvaltuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman kunnan yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueen kunnissa.

Lisäksi kunnan tulee toimenpiteillä lisätä kuntalaisten hyvinvointia sekä arvioida terveyden tilaa, tehtyjä toimenpiteitä ja niiden vaikuttavuutta vuosiraportissa. Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään. Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi suuntaa päätöksiä ja toimeenpanoa. Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on tarjottava asiantuntemusta ja tukea kunnille

  • järjestämällä koulutusta
  • kokoamalla hyvinvointi- ja terveysseurantatietoja
  • levittämällä kunnille sairauksien ja ongelmien ehkäisyä varten näyttöön perustuvia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alueelliset strategiat ja suunnitelmat on valmisteltava yhteistyössä kuntien kanssa niin, että otetaan huomioon kunnan eri toimialojen toiminta.

Lisätietoa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

  • Anne Taulu, ylitarkastaja, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, [email protected], p. 050 3509 764

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

  • Sini Männistö, ylitarkastaja, [email protected], p. 0295 018 568 (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen)
  • Miia Saarimäki, tarkastaja, [email protected], p. 0295 018 812 (ehkäisevä päihdetyö)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Lakilinkit