Korvaus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin

Hyvinvointialue, kunta tai kuntayhtymä voi hakea aluehallintovirastolta korvausta lääkäreiden tai hammaslääkäreiden koulutuksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Erikoistumiskoulutuskorvauksia voidaan maksaa lisäksi valtion mielisairaaloille sekä erillisessä asetuksessa mainituille palveluntuottajille.  

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee vuosittain asetuksen lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista. Korvausta voi saada yliopiston hyväksymään koulutukseen, joka järjestetään koulutusohjelmassa hyväksytyssä koulutuspaikassa. Korvausta maksetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukainen summa/lääkäri/koulutuskuukausi. Korvauksen suuruus määrätään vuodeksi kerrallaan.  
  
Korvauksen saaminen edellyttää vähintään kuukauden yhtämittaista koulutusta tai palvelua. Lääkärillä täytyy olla voimassa oleva opinto-oikeus suomalaiseen yliopistoon. Lisäksi koulutuspaikan täytyy nimetä koulutettavalle lääkärille ohjaaja. 

Löydät korvausasioita käsittelevien virkamiestemme yhteystiedot henkilöhausta, kun käytät hakusanoina lääkäreiden koulutuskorvaukset tai valtion korvaukset.

Linkki henkilöhakuumme.

Koulutukset, joista voi hakea korvausta

Koulutuskorvausta voi saada lääkärin erikoistumiskoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Korvausta voi saada yliopiston hyväksymään koulutukseen, joka järjestetään yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa. Koulutuksen sisällöt on määritelty yliopistojen opinto-oppaissa koulutusohjelmittain.

Korvausta voi saada aikaisintaan laillistamispäivästä alkaen. Lääkärillä täytyy olla voimassa oleva opinto-oikeus lääkärin erikoistumiskoulutukseen.  

Koulutuskorvausta voi saada lääkärin yleislääketieteen erityiskoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Koulutus kestää Suomessa kaksi vuotta kokopäiväisenä koulutuksena, koska kolmen vuoden koulutukseen voidaan hyväksyä Suomessa tai Belgiassa suoritetusta lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyvästä käytännön palvelusta enintään yksi vuosi. Koulutukseen täytyy sisältyä vähintään 9 kuukautta terveyskeskuspalvelua ja vähintään 6 kuukautta sairaalapalvelua.  
 
Jos koulutusta suorittava lääkäri on suorittanut lääkärin tutkinnon muualla kuin Suomessa tai Belgiassa, koulutuksen pituus ja korvauksen enimmäisaika on 36 kuukautta. Korvausta voi saada aikaisintaan laillistamispäivästä alkaen. Lääkärillä täytyy olla voimassa oleva opinto-oikeus yleislääketieteen erityiskoulutukseen.

Koulutuskorvausta voi saada lääkärin erikoistumiskoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Korvausta voi saada yliopiston koulutusohjelmassa hyväksyttyyn koulutukseen, joka järjestetään yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa. Hammaslääkärillä täytyy olla voimassa oleva opinto-oikeus hammaslääkärin erikoistumiskoulutukseen.

Koulutuskorvausta voi saada hammaslääkärin syventävän käytännön harjoittelusta aiheutuviin kustannuksiin. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto on sisältänyt syventävän käytännön harjoittelun 1.8.2011 alkaen.

Syventävän käytännön harjoittelun pituus on 6 kuukautta. Harjoittelu suoritetaan yliopiston hyväksymässä terveyskeskuksessa sen jälkeen, kun yliopisto on myöntänyt siihen oikeuden. Hammaslääkärin täytyy olla työsuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään harjoittelun ajan.

Ennen 1.8.2011 hammaslääkärin lisensiaatin tutkinnon aloittaneiden osalta korvausta maksetaan vanhojen asetusten mukaisesta hammaslääkärin käytännön palvelusta aiheutuviin kustannuksiin. 

Käytännön palvelu suoritetaan hammaslääkärin tehtävässä hammaslääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena. Palvelu kestää vähintään 9 kuukautta, joista vähintään 6 kuukautta on suoritettava palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään. Korvausta voi saada aikaisintaan laillistamispäivästä alkaen.  

Muu kuin ETA-valtion kansalainen, joka on suorittanut lääkärin tai hammaslääkärin tutkinnon muussa kuin EU- tai ETA-valtiossa, voi toimia Suomessa laillistettuna ammattihenkilönä vain Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) luvalla tai laillistuksella. 

Ammatinharjoittamisluvan tai -oikeuden saamiseksi lääkärin/hammaslääkärin on suoritettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) määräämä palvelu, lisäopinnot ja kuulustelu. Näin varmistetaan, että lääkärin tai hammaslääkärin pätevyys vastaa Suomessa saatavaa vastaavaa koulutusta ja että hänen kielitaitonsa on riittävä. 

Koulutuskorvausta voi saada Valviran määräämästä palvelusta aiheutuviin kustannuksiin. Lääkärin suorittamasta palvelusta aiheutuviin kustannuksiin voi saada korvauksia kuudelta (6) kuukaudelta, jos Valvira ei edellytä tätä pidempää palvelua. Hammaslääkärin suorittamasta palvelusta voi puolestaan saada korvauksia kolmelta (3) kuukaudelta, jos Valvira ei edellytä tätä pidempää palvelua. Korvausta ei voi saada enää sen jälkeen, kun lääkäri on ilmoittautunut ensimmäiseen Valviran kuulusteluun.

Näin korvausta haetaan

Hyvinvointialueet, kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea lääkäreiden ja hammaslääkäreiden koulutuskorvauksia. Lisäksi valtion mielisairaala ja erillisellä asetuksella määrätyt palveluntuottajat voivat hakea erikoistumiskoulutuskorvausta. Korvauksia ei voi saada, jos kunta on ulkoistanut terveyspalvelujen tuottamisen yksityiselle palveluntuottajalle. Yksityisellä palveluntuottajalle ei voida asetuksen mukaisesti maksaa valtion korvausta, ja jos kunta on ulkoistanut palvelujen tuottamisen, kunnalla ei ole oikeutta korvaukseen. 

Korvausta haetaan puolen vuoden jaksoilta. Ajalta 1.1.–30.6. korvaushakemus on jätettävä 30.9. mennessä. Ajalta 1.7.–31.12. korvaushakemus on jätettävä 31.3. mennessä.

Korvauksia ei voi saada hakujakson ulkopuolisilta ajoilta. Olet hakijana vastuussa siitä, että hakemus on perillä Lounais-Suomen aluehallintovirastossa määräaikaan mennessä. Emme käsittele määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia.

Hae koulutuskorvausta hakemuslomakkeella. Hakemusta voi tarvittaessa täydentää. 

Lähetä hakemuksen liitteenä lomake lääkäreistä ja heidän koulutusajoistaan ja haetusta korvauksesta sekä alla luetellut liitteet.

Lääkärin- ja hammaslääkärin erikoistumiskoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus: 

  • palvelussuhdetodistus ja selvitys keskeytyksistä 
  • opinto-oikeustodistus   
  • selvitys aikaisemmista koulutuspaikoista  
  • selvitys ohjaajasta.

Hammaslääkärin syventävä käytännön harjoittelu: 

  • kopio opintokirjasta, josta käy ilmi, että harjoitteluoikeus on myönnetty 
  • palvelussuhdetodistus ja selvitys keskeytyksistä.

Hammaslääkärin käytännön palvelu:

  • kopio Valviran laillistamispäätöksestä 
  • palvelussuhdetodistus ja selvitys keskeytyksistä.

Ulkomailla tutkinnon suorittaneilta eräissä tapauksissa edellytettävä palvelu: 

  • Valviran päätös tutkinnon hyväksymisestä 
  • palvelussuhdetodistus ja selvitys keskeytyksistä.

Lähetä korvaushakemus liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. Voit lähettää hakemuksen Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon postitse tai sähköpostitse. Hakijana olet vastuussa siitä, että postitse lähetetty hakemus on perillä määräaikaan mennessä.

Teemme päätöksen sen vuoden aikana, jolloin hakemus on saapunut. Pyydämme tarvittaessa sinulta hakemukseesi liittyvää lisäselvitystä. Maksamme korvauksen sen jälkeen, kun olemme tehneet päätöksen.

Aluehallintoviraston päätöksestä ei voi valittaa, mutta siihen voi hakea oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen toimitetaan päätöksen liitteenä.

Mitä on hyvä ottaa huomioon

Olet hakijana vastuussa siitä, että hakemus on perillä toimivaltaisessa viranomaisessa, Lounais-Suomen aluehallintovirastossa määräaikaan mennessä. Emme käsittele määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia.  

Täydeltä kuukaudelta maksetaan aina sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukainen korvaussumma/kuukausi. Kuukaudessa lasketaan olevan 30 päivää. Jos palvelussuhde alkaa kesken kuukauden tai palveluksessa on vähennettäviä keskeytyksiä, korvaussumma lasketaan jakamalla kuukausikorvaus 30:llä ja kertomalla kuukauden jäljellä olevilla päivillä. Irtopäivien laskemiseen voi käyttää myös taulukkoa.

Yliopistojen opinto-oppaissa on luettelot siitä, miten keskeytykset vaikuttavat palvelujen hyväksymiseen. Palkaton virkavapaus ei oikeuta korvaukseen. Kalenterivuoden aikana voidaan palkallisesta sairauslomasta, äitiys-, isyys- tai vanhempainlomasta tai opintovapaalain mukaisesta opintovapaasta korvata enintään yhteensä 30 päivää.

Ilmoita hakemuksessasi keskeytykset.

Voit saada korvausta myös osa-aikaisesta palvelusta. Osa-aikainen palvelu pidentää vastaavasti koulutusta. Korvaukseen oikeuttavan osa-aikaisen palvelun on kuitenkin oltava vähintään 50 prosenttia kokoaikaisesta palvelusta.

Maksamme korvausta työaikaprosentin mukaisesti. Esimerkiksi lääkäristä, joka on tehnyt 50 prosenttia työajasta, maksamme korvausta 50 prosenttia haetun ajan kokonaiskorvaussummasta.

Hakija on vastuussa hakemuksen tietojen oikeudellisuudesta ja siitä, että koulutus, josta korvausta on haettu, on yliopiston hyväksymää ja täyttää valtionkorvauksen saamisen ehdot.

Jos kunta tai kuntayhtymä on ulkoistanut terveyspalvelujen tuottamisen yksityiselle palveluntuottajalle, ne eivät ole oikeutettuja saamaan ulkoistetun palveluntuottajan kanssa työsuhteessa olevien lääkäreiden osalta koulutuskorvausta. Yksityisillä palveluntuottajilla ei ole oikeutta koulutuskorvaukseen, lukuun ottamatta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella erikseen määrättyjä palveluntuottajia. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Lakilinkit