Poikkeus talousveden kemiallisten laatuvaatimusten täyttämisestä

Talousvettä toimittavan laitoksen täytyy hakea aluehallintovirastosta lupaa, jos sen toimittama vesi ei täytä kemiallisia laatuvaatimuksia. Sama koskee veden omistajaa, joka ottaa talousvettä veden käyttäjän omilla laitteilla. Voimme myöntää poikkeuksen vain, jos kyseessä on talousveden ottoon tarkoitettu uusi vedenmuodostumisalue, uusi raakaveden pilaantumislähde tai uusi, äskettäin havaittu talousveden terveydelliseen laatuun vaikuttava muuttuja tai jos vedenmuodostumisalueella on tapahtunut ennakoimaton ja poikkeuksellinen tilanne, joka voi johtaa laatuvaatimusmuuttujan tilapäiseen poikkeamaan.

Myönnämme luvan poikkeukselle korjaamistoimenpiteiden ajaksi, jos talousvettä ei voida hankkia muulla kohtuullisella tavalla ja poikkeama ei haittaa terveyttä. Poikkeus täytyy rajata mahdollisimman lyhyeksi, enintään kolmeksi vuodeksi.  

Vapaamuotoisessa poikkeushakemuksessa on esitettävä seuraavat tiedot: 

 • vedenjakelualue, jota poikkeus koskee 
 • vedenjakelualueelle päivittäin toimitettavan veden keski- ja enimmäismäärä;
 • talousveden käyttäjämäärä vedenjakelualueella
 • talousveden toimituksen piirissä olevat elintarvikehuoneistot, joille veden laadulla on olennaista merkitystä
 • muuttuja, jonka enimmäisarvosta haetaan poikkeusta 
 • enimmäispitoisuus, jolle haetaan poikkeusta
 • poikkeuksen syy
 • poikkeuksen haettu kesto 
 • muuttujaa koskevat aiemmat valvontatutkimustulokset
 • veden laadun seurantasuunnitelma, johon sisältyy tarvittaessa tihennetty seuranta
 • suunnitelma korjaavista toimenpiteistä aikatauluineen ja kustannusarvioineen.

Lähetä hakemus sähköpostitse oman alueesi aluehallintoviraston kirjaamoon. Kunnan terveydensuojeluviranomainen antaa aluehallintovirastolle hakemuksesta lausunnon. Lisäksi pyydämme ELY-keskukselta lausunnon, jos veden laadun saattaminen vaatimusten mukaiseksi edellyttää muutoksia vedenhankinnassa. Lausuntoa pyydetään tarvittaessa myös elintarviketurvallisuudelle aiheutuvista vaikutuksista kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselta.

Toimitamme myönnetyn poikkeuksen tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriölle (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL), ELY-keskukselle ja kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sekä kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle, jos tältä on pyydetty lausuntoa. Tieto myönnetystä poikkeuksesta toimitetaan Euroopan komissiolle, Euroopan ympäristökeskukselle ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskukselle.

Voimme myöntää poikkeuksen toiseksi enintään kolmen vuoden pituiseksi jaksoksi perustellusta syystä. Poikkeuksen toista jaksoa on haettava samalla tavalla kuin ensimmäistä vähintään kolme kuukautta ennen ensimmäisen poikkeuksen päättymistä. Hakemukseen liitetään selvitys veden laadun ja korjaavien toimenpiteiden edistymisestä.

Aluehallintovirasto toimittaa edellä mainitun selvityksen ja perustelut poikkeuksen myöntämiselle vähintään kuukautta ennen aiotun toisen poikkeuksen alkamista Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL), joka välittää tiedot viipymättä Euroopan komissiolle.

Kirjaamoiden yhteystiedot