Poikkeus talousveden kemiallisten laatuvaatimusten täyttämisestä

Talousvettä toimittavan laitoksen täytyy hakea aluehallintovirastosta lupaa, jos sen toimittama vesi ei täytä kemiallisia laatuvaatimuksia. Sama koskee veden omistajaa, joka ottaa talousvettä veden käyttäjän omilla laitteilla, jos talousvesi ei täytä kemiallisia laatuvaatimuksia.

Myönnämme luvan poikkeukselle korjaamistoimenpiteiden ajaksi, jos talousvettä ei voida hankkia muulla kohtuullisella tavalla ja poikkeama ei haittaa terveyttä. Poikkeus täytyy rajata mahdollisimman lyhyeksi, enintään kolmeksi vuodeksi.  

Vapaamuotoisessa poikkeushakemuksessa on esitettävä seuraavat tiedot: 

 • poikkeuksen syy
 • muuttuja, jonka enimmäisarvosta haetaan poikkeusta 
 • aikaisemmat valvontatutkimustulokset 
 • enimmäispitoisuus, jolle haetaan hyväksymistä 
 • vedenjakelualue, jota poikkeushakemus koskee 
 • vedenjakelualueelle päivittäin toimitetun veden keski- ja enimmäismäärä 
 • veden käyttäjämäärä vedenjakelualueella 
 • vettä käyttävät elintarvikehuoneistot, joille veden laadulla on olennaista merkitystä 
 • veden laadun seurantasuunnitelma 
 • suunnitelma korjaustoimenpiteistä aikatauluineen ja kustannusarvioineen 
 • poikkeuksen haettu kesto.

Lähetä hakemus sähköpostitse oman alueesi aluehallintoviraston kirjaamoon. Kunnan terveydensuojeluviranomainen antaa aluehallintovirastolle hakemuksesta lausunnon. Lisäksi pyydämme ELY-keskukselta lausunnon, jos veden laadun saattaminen vaatimusten mukaiseksi edellyttää muutoksia vedenhankinnassa. Lausuntoa pyydetään tarvittaessa myös elintarviketurvallisuudelle aiheutuvista vaikutuksista kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselta. 

Toimitamme myönnetyn poikkeuksen tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) ja ELY-keskukselle. STM puolestaan ilmoittaa myönnetystä poikkeuksesta Euroopan komissiolle, jos poikkeuksen saanut laitos toimittaa vettä yli 1 000 m3 päivässä tai vähintään 5 000 henkilölle. 

Voimme myöntää poikkeuksen toiseksi, enintään kolmen vuoden pituiseksi jaksoksi erityisestä syystä. Tällöin STM toimittaa Euroopan komissiolle selvityksen ja perustelut, miksi toista poikkeusta tarvitaan. Toista jaksoa poikkeukselle haetaan samalla tavalla kuin ensimmäistä.

Kirjaamoiden yhteystiedot