Valvomme

Aluehallintovirasto on valvova valtion viranomainen. Meille kuuluu erilaisia oikeusturvaan, perusoikeuksiin ja turvalliseen ympäristöön liittyviä valvontatehtäviä.

Aluehallintovirasto valvoo sosiaali- ja terveydenhuoltoa, varhaiskasvatusta ja opetustoimea, pelastustoimea, alkoholin myyntiä ja anniskelua, työelämän turvallisuutta, viranomaisten digipalveluiden saavutettavuutta, ympäristöterveydenhuoltoa ja useiden elinkeinonharjoittajien toimintaa. Joidenkin aihepiirien ja toimialojen osalta valvontamme rajoittuu vain kanteluiden käsittelyyn. 
 
Valvontamme kohteita ja asiakkaitamme ovat 

 • kunnat, kuntayhtymät ja hyvinvointialueet

 • yritykset, yhteisöt ja ammatinharjoittajat, jotka tarjoavat valvomiamme palveluja 

 • työnantajat.  

Valvontaa alueellisesti ja valtakunnallisesti

Pääasiallisesti jokaisen aluehallintoviraston valvontavastuu koskee vain sen omaa toiminta-aluetta. Poikkeuksia on. Seuraavia valvontatehtäviä hoitaa yksi aluehallintovirasto kaikkien aluehallintovirastojen puolesta:   

 • Verkkosivustojen saavutettavuus (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) 

 • Rahanpesun ja terrorismin rahoittaminen (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) 

 • Panttilainauslaitokset, perintätoimistot sekä pikaluotto- ja vertaislainanvälittäjät (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) 

 • Vankiterveydenhuolto ja puolustusvoimien terveydenhuolto (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto) 

 • Hautaustoimi (Itä-Suomen aluehallintovirasto) 

 • Työllisyyden kuntakokeilut (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto)

 • Löytötavaratoimistot (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) 

 • Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetustoimi (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) 

 • Työsuojelun vastuualueen tehtävistä monet on sijoitettu yhdelle aluehallintovirastolle. Näitä valtakunnallisia tehtäviä ovat muun muassa nuoriin työntekijöihin liittyvät luvat, työaikojen poikkeusluvat ja panostajaluvat. Lisätietoa löydät työsuojeluhallinnon verkkosivuilta. Työsuojeluhallinnon verkkosivut.

 Mistä tekijöistä valvontamme rakentuu? 

 • Monilla toimialoilla asiantuntijamme laativat valvontaohjelman ja siihen liittyvän toimeenpanosuunnitelman. Nämä laaditaan yhteistyössä muiden asiantuntijaorganisaatioiden ja viranomaisten kanssa. Valvontaohjelmissa hyödynnämme tutkimustietoa, ohjaavien ministeriöiden ohjeita sekä esimerkiksi hallitusohjelmaa.
   
 • Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi teemme reaktiivista valvontaa, joka käynnistyy havainnostamme tai esimerkiksi kantelusta. Joillakin toimialoilla valvontamme rajoittuu vain kanteluiden käsittelyyn.
   
 • Tarkastuskäynnit ovat osa valvontaamme. Teemme arvion tarkastuskäynnin tarpeellisuudesta tapauskohtaisesti. Tarkastuskäyntejä teemme sovitusti tai ennalta ilmoittamatta. Teemme myös tehovalvonnan kampanjoita, joihin monesti otamme yhteistyökumppaneiksi muita viranomaisia kuten poliisin, Verohallinnon tai Valviran. 
   
 • Ohjaamme asiakkaitamme toimimaan lakien mukaisesti. Näin teemme ennakoivaa työtä laiminlyöntien estämiseksi. Järjestämme koulutus- ja ohjaustilaisuuksia, lähetämme ohjauskirjeitä ja annamme neuvontaa asiakkaillemme – kunnille, yrityksille, yhteisöille, ammatinharjoittajille ja työnantajille. Myös lupahallinto on osa ennakollista valvontaa. 
   
 • Omavalvonta on keskeinen tekijä, kun halutaan tarjota laadukasta ja turvallista palvelua. Ohjaamme valvontamme kohteita tekemään suunnitelmallista omavalvontaa. Esimerkiksi ravintolayrittäjän on tehtävä omavalvontasuunnitelma, jotta hän voi saada anniskeluluvan. Myös esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajilta sekä varhaiskasvatuksen tarjoajilta vaaditaan omavalvontasuunnitelma.

Miten valvonta-asia etenee? 

 • Aluehallintovirastoissa valvonta-asia voi tulla vireille omasta havainnostamme, kantelusta tai ilmoituksesta. Valvonta-asia tarkoittaa asiaa tai tapahtumaa, jonka osalta selvitämme, onko siinä toimittu lain vastaisesti tai muuten moitittavalla tavalla.

 • Kun ryhdymme käsittelemään valvonta-asiaa, hankimme tarpeelliseksi katsomiamme muita selvityksiä ja lähetämme valvonnan kohteelle selvityspyynnön. Voimme myös tehdä tarkastuskäynnin ja tarvittaessa lähettää kohteelle lisäselvityspyynnön. 

 • Kun olemme saaneet selvitykset, arvioimme, onko valvonnan kohteen toiminnassa jotain lainvastaista tai moitittavaa, joka tulisi korjata. Valvonta-asiasta teemme yleensä päätöksen. Esimerkiksi työsuojelussa valvonta-asian ratkaisu voi jäädä vain kirjaukseksi tarkastuskertomukseen.

  Valvonta-asian päätöksessä on tieto siitä, onko asiassa todettu jotakin lainvastaista tai moitittavaa. Päätöksessä on myös ohjausta toiminnan korjaamiseksi. Päätös toimii lisäksi ennakollisena valvontana vastaisuuden varalle. Valvonta-asian päätökseen saaminen saattaa asian laajuudesta riippuen kestää noin vuodenkin.

 • Päätöksessä, jonka annamme valvonta-asiassa, voimme

  • todeta, että valvonnan kohteen menettely on ollut lainmukaista 

  • kiinnittää valvonnan kohteen huomiota menettelyynsä niin, että se on jatkossa lain tai hyvän hallintotavan mukaista

  • antaa huomautuksen vastaisen toiminnan varalle

  • määrätä valvonnan kohdetta tekemään muutoksia. Annamme niiden tekemiselle määräajan. Voimme myös asettaa uhkasakon päätöksen noudattamiseksi.

  • Voimme myös tarvittaessa tehdä rikosilmoituksen poliisille.

 • Päätöksessä, jonka annamme valvonta-asiassa, emme voi

  • kumota tai muuttaa muiden viranomaisten tekemiä päätöksiä

  • määrätä maksettavaksi korvauksia 

  • määrätä valvonnan kohdetta tekemään tietyn sisältöistä päätöstä tai tiettyjä toimia

  • määrätä valvonnan kohteelle rangaistusta

  • antaa virka- tai työsuhteeseen liittyviä määräyksiä.

Lue lisää eri aihepiirien valvonnasta sekä kanteluista, joita voit tehdä