Ilmoittajansuojelu

Ilmoittajansuojelu antaa sinulle suojan, jos ilmoitat eräistä väärinkäytöksistä tai väärinkäytöksen epäilystä. Ilmoittajansuojelu perustuu ilmoittajansuojelulakiin ja Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiiviin.

Ilmoittaja on henkilö, joka on havainnut työnsä yhteydessä, että EU:n oikeutta tai kansallista oikeutta on rikottu sellaisessa asiassa, joka kuuluu ilmoittajansuojelulain ja direktiiviin piiriin. Esimerkkejä ilmoittajasuojelunlain aiheista ovat muun muassa julkiset hankinnat, rahoituspalvelut tai elintarvikkeiden turvallisuus.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen on tärkeää, jotta yleiseen etuun kohdistuvia uhkia ja vakavia haittoja voidaan ennaltaehkäistä.

Ilmoittajansuojelu kieltää vastatoimet ilmoittajaa kohtaan. Työnantaja ei voi esimerkiksi heikentää ilmoittajan palvelussuhteen ehtoja, päättää ilmoittajan palvelussuhdetta tai lomauttaa ilmoittajaa ilmoituksen vuoksi.

Jos olet aluehallintovirastolainen, voit tehdä ilmoituksen sisäisessä ilmoituskanavassa. Kanavan ja sitä koskevat ohjeet löydät intrasivustoltamme.

Aluehallintovirastojen entiset työntekijät ja muut sidosryhmäläiset, joilla ei ole pääsyä sisäiseen kanavaamme, voivat tehdä meitä koskevan ilmoituksen oikeuskanslerinviraston (OKV) ulkoisen, keskitetyn kanavan kautta.

Jos teet aluehallintoviraston toimintaa koskevan ilmoituksen keskitetyssä ilmoituskanavassa, OKV siirtää ilmoituksen käsiteltäväksi toimivaltaiseksi katsomalleen viranomaiselle.

Keskitetty ulkoinen ilmoituskanava

Ilmoituksia voidaan tehdä Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomisista, jotka

 • ovat rangaistavia
 • voivat johtaa seuraamusmaksuun tai
 • voivat vakavasti vaarantaa yleisen edun toteutumista

Ilmoituksia voidaan tehdä seuraavilla aloilla havaituista väärinkäytöksistä:

 • julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja
 • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • säteily- ja ydinturvallisuus
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi
 • EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklassa tarkoitettu kansanterveys
 • kuluttajansuoja
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja
 • verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Lisäksi ilmoituksia voi tehdä:

 • EU:n varainhoitoa tai menojen toteuttamista tai unionin tulojen tai varojen keräämistä koskevien sääntöjen rikkomisesta
 • avustusten tai valtiontukien myöntämistä, käyttämistä tai takaisinperintää koskevien sääntöjen rikkomisesta
 • kilpailusääntöjen rikkomisesta
 • yritysten ja yhteisöjen verosääntöjen rikkomisesta tai järjestelyistä veroetujen saamiseksi
 • kuluttajan suojaamiseksi säädetyn lainsäädännön rikkomisesta.

Huomaa:

Lakilinkit