Kuulutukset ja yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä ja asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa on lisäksi mainittava ajankohta, jona se on julkaistu verkkosivuilla.

Yleistiedoksiannot

Julkiset kuulutukset

Jos lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto tehdään julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla.

Aluehallintovirastojen vesi- ja ympäristölupa-asioiden kuulutukset löytyvät Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta.

Julkiset kuulutukset