Yleistiedoksiannot Pohjois-Suomi

29.7.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 29.7.2021 asiassa PSAVI/6662/2021 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 29.8.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Linnankatu 3, Oulu. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Kainuun maakunnan alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 29.7.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Kainuun alueelle | Valitusosoitus | Kunnat | Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä


29.7.2021

Ilmoitus hakemuksen nähtävillä olemisesta Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa

Kuulemispyyntö kiinteistönomistajille yleisen turvallisuuden vuoksi perustettujen metsästysrajoitusten jatkamiseksi, sekä uusien metsästysrajoitusten perustamiseksi Syötteen, Taivalvaaran, Ruka-Valtavaara-Pyhävaaran, Juuman ja Hossan alueilla viiden (5) vuoden määräajaksi (PSAVI/5070/06.01.02/2021).

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 28.5.2021 vastaanottanut hakemuksen ampuma-aseilla harjoitettavan metsästyksen rajoittamiseksi (metsästyslaki 23 §) viiden metsästysvuoden määräajaksi. Metsästysrajoitus koskisi muuta metsästystä kuin

  • hirvenajoa, myös käyttäen koiraa siten kuin metsästyslaissa ja sen nojalla on säädetty

  • pienpetojen loukku- ja rautapyyntiä sekä siihen liittyvä lopetusaseen käyttöä

  • suurpetojen vahinkoperusteista poikkeuslupapyyntiä Suomen Riistakeskuksen metsästyslain 41 §:n perusteella myöntämän poikkeusluvan mukaisesti

  • alueella olevan haavoittuneen riistaeläimen jäljittämistä ja lopettamista metsästyslain 84 §:n mukaisesti

  • poliisin johdolla tapahtuvassa suurriistavirka-aputoiminnassa tapahtuvaa riistaeläimen jäljittämistä ja lopettamista.

Osassa mainituista alueista on ollut metsästyskielto voimassa 31.3.2021 asti, merkittävimpinä poikkeuksina aiempaan metsästyskieltoalueeseen on Pikku-Syötteen aluetta koskeva uusi esitys (n. 120 ha), Hossan luontokeskuksen alue lähiympäristöineen (n. 397 ha) sekä Ruka-Valtavaara-Pyhävaara alueeseen esitetty laajennus, jolloin rajoitusalue laajenisi noin 939 hehtaaria. Alueet ovat suosittuja virkistys- ja matkailukohteita, joten metsästyksen rajoittaminen olisi tarpeen alueella liikkuvien ihmisten turvallisuuden vuoksi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa asiasta 19.8.2021 mennessä. Lausunto pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse alla olevaan osoitteeseen. Lausunnossa pyydetään erityisesti ottamaan kantaa hakemuksen perusteisiin ja siihen onko metsästyskielto alueella tarpeen. Lausuntopyyntö koskee vain henkilöitä, jotka omistavat kiinteistön mainitulla alueella. Lausunnossa on mainittava omistetun kiinteistön rekisteritunnus.

Tämän ilmoituksen julkaisupäivä on 29.7.2021. Ilmoitus ja hakemus aluerajauksineen ovat kokonaisuudessaan nähtävillä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla osoitteessa Linnankatu 3, 90100 Oulu 19.8.2021 asti. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisupäivästä. Ilmoitus ja hakemus liitteineen ovat olleet nähtävillä myös hakemusalueen kuntien ja kaupunkien ilmoitustauluilla sekä paikallislehdissä ja Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa lakimies Raisa Laaksonen,
puh. 0295 017 513, sähköposti [email protected]

 

8.7.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 8.7.2021 asiassa PSAVI/6228/2021 antama tartuntatautilain 16 §:n mukaisen määräyksen kumoamispäätös on 31.7.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Linnankatu 3, Oulu. Päätös koskee tartuntatautilain 16 §:n mukaisen määräyksen kumoamista Oulun ja Kuusamon kaupunkien ja Kainuun sosiaali- ja terveyskuntayhtymän alueella sijaitsevien lentokenttien ja maarajojen rajanylityspaikoilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 8.7.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus


23.6.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 23.6.2021 asiassa PSAVI/5795/2021 antama tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös on 31.7.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Linnankatu 3, Oulu. Päätös koskee tartuntatautilain 16 §:n mukaista määräystä Oulun ja Kuusamon kaupunkien ja Kainuun sosiaali- ja terveyskuntayhtymän alueella sijaitsevien lentokenttien ja maarajojen rajanylityspaikkojen kautta riskimaista maahan tuleville henkilöille.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 23.6.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Valitusosoitus | THL:n suositus maahantulon yhteydessä tehtävistä terveystarkastuksista SARS-CoV-2-viruksen leviämisen estämiseksi, 10.6.2021


1.6.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 1.6.2021 asiassa PSAVI/4979/2021 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen purkupäätös on 2.7.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Linnankatu 3, Oulu. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntien alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 1.6.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus | Kunnat, Pohjois-Pohjanmaa Kunnat, Kainuu


 

Mistä löydän vanhoja päätöksiä?

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla, voit pyytää sitä kirjaamostamme. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen