Internationellt samarbete inom undervisningen

Internationellt samarbete är en del av det dagliga arbetet vid regionförvaltningsverkets ansvarsområde för undervisning. Vi vill delta i den globala växelverkan och förstärka det internationella kunnandet hos människor i alla regioner i Finland. Det är viktigt för oss att vara informerade om daghemmens och skolornas internationella verksamhet och om deras språkliga och kulturella mångfald.  

Vi vill bidra till en positiv utveckling av de internationella relationerna, attityderna till och kunskaperna om främmande språk och kulturer. Vi vill förstärka nätverken som främjar internationell verksamhet i våra regioner och hitta kompetenta personer som har förmåga och entusiasm att samarbeta med internationella partner i Finland och ute i världen. 

Vid behov medverkar vi i internationella projekt inom undervisning och fostran till exempel genom att presentera vår verksamhet inom regionförvaltningen. 

Vi uppmuntrar daghem, skolor och läroinrättningar till internationell verksamhet. Tillsammans med Utbildningsstyrelsen informerar vi personal inom undervisning och fostran om möjligheterna att resa utomlands på utbyte inom programmen Nordplus- och Erasmus+. Utbildningsstyrelsen ansvarar för främjandet av den internationella mobiliteten och det internationella samarbetet på riksnivå.

Var är programmen Nordplus och Erasmus+?

Erasmus+ för allmänbildande utbildning stöder samarbete och elev- och personalutbyte mellan europeiska skolor och daghem.  

Följande länder deltar i Erasmus+:  

 • EU-länderna 
 • Norge 
 • Island 
 • Liechtenstein 
 • Turkiet 
 • Makedonien 
 • Serbien. 

Finansiering kan sökas av daghem, förskolor, grundskolor, gymnasier, specialskolor, läroinrättningar som ger grundutbildning inom konst samt allmänbildande ämnen vid yrkesläroinrättningar på andra stadiet 

Europeiska unionens Erasmus+-program:  

 • Fortbildningsprojekt (KA101) 
 • Skolornas samarbetsprojekt (KA229) och strategiska partnerskapsprojekt (KA201) 
 • Erasmus i skolorna  
 • eTwinning 

Läs mer om de möjligheter som Erasmus+ erbjuder på Utbildningsstyrelsens webbplats.

 

Nordplus-programmen möjliggör utvecklingsarbete för allt mellan småbarnspedagogik och högskoleutbildning.

I programmet deltar 8 länder och 3 självstyrande områden i Norden och Baltikum:  

 • Island 
 • Lettland 
 • Litauen 
 • Norge 
 • Sverige 
 • Finland 
 • Danmark 
 • Estland 
 • Färöarna 
 • Grönland 
 • Åland. 

Nordplus-programmen: 

 • Nordplus Junior 
 • Nordplus Högre utbildning 
 • Nordplus Vuxen 
 • Nordplus Horisontal 
 • Nordplus Nordens språk.

Målet för Nordplus-programmet är att: 

 • stärka och utveckla det nordiska utbildningssamarbetet (inklusive småbarnspedagogiken) samt skapa ett gemensamt utbildningsområde i Norden och Baltikum, 
 • stöda utvecklingen och spridningen av innovativa produkter, processer och goda förfaranden inom utbildning, 
 • stödja utvecklingen av kvalitet och innovation i deltagarländernas utbildningssystem för livslångt lärande genom utbildnings- och arbetslivssamarbete 
 • öka kunskaperna i och förståelse av nordiska språk (främst danska, norska och svenska) särskilt bland barn och unga, 
 • främja nordiska kulturer och ömsesidig förståelse av språken och kulturerna i de nordiska och baltiska länderna,  
 • öka intresset för att lära sig och förstå språken i Norden.  

Läs mer på Nordplus-programmets webbplatser.

Läs mer på Utbildningsstyrelsens webbplatser.

Du kan fråga via e-post mer information om informationsevenemangen för programmen Erasmus+ och Nordplus på olika håll i Finland

[email protected]

Södra Finland: Virve Smarzoch 

Östra Finland: Johanna Albert 

Lappland: Kari Torikka 

Västra och Inre Finland: Toni Saarivirta 

Norra Finland: Sirpa Kova, Linda Mård och Jyri Ulvinen

Övriga internationella uppgifter

Vi på regionförvaltningsverket samordnar samarbetet med daghem och skolor i Baden-Württemberg i Tyskland. Målet med verksamheten är att hitta främst daghems- och skolpartner i Norra Österbotten och Kajanaland. Experter från Norra Finland bekantade sig med skolsystemet i Baden-Württemberg år 2019, och verksamheten fortsätter under de kommande åren. Inom projektet görs ömsesidiga studiebesök. 

Mer information: 
Sirpa Kova, Regionförvaltningsverket i Norra Finland 

Ansvarsområdet för undervisning vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland samordnar fortbildningsprojektet Erasmus+ Mobilitet. Projektets huvudmål är att planera samarbete med daghem och skolor i målländerna. I konsortiet medverkar sammanlagt 70 aktörer, främst i Norra Österbotten och Kajanaland. Stödet till projektet utgör 245 960 euro. Vi får EU-stödet till det treåriga projektet ur programmet Erasmus+, som Utbildningsstyrelsen samordnar.

I projektet medverkar: 

 • 9 kommuner 
 • 7 daghem 
 • 8 skolor 
 • 4 regionförvaltningsverk. 

De medverkande kommunerna i Norra Österbotten och Kajanaland: 

 • Haapajärvi 
 • Karlö 
 • Kärsämäki 
 • Merijärvi 
 • Nivala 
 • Paltamo 
 • Pudasjärvi 
 • Pyhäntä 
 • Tyrnävä. 

De medverkande regionförvaltningsverken: 

 • Regionförvaltningsverket i Norra Finland, samordnare 
 • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Svenska enheten 
 • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 
 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Projektets målländer: 

 • Tyskland 
 • Spanien 
 • Italien 
 • Irland 
 • Sverige 
 • Grekland. 

Mer information:
Sirpa Kova och Linda Mård, regionförvaltningsverket i Norra Finland