Valvonnan päätöslyhennelmät

Löydät täältä päätöslyhennelmiä valvonta-asioistamme. Meille kuuluu erilaisia oikeusturvaan, perusoikeuksiin ja turvalliseen ympäristöön liittyviä valvontatehtäviä.

Lue lisää valvonnastamme

AVI: Etelä-Suomen aluehallintovirasto
toimiala: sosiaali- ja terveydenhuolto
ratkaisupäivämäärä: 7.9.2022
diaarinumero: ESAVI/31152/2020

Kunta ei voi antaa yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan työntekijälle määräaikaista virkamääräystä julkisen vallan käyttöä edellyttävien tehtävien suorittamisen ajaksi

Asian kuvaaminen

Suoritettaessa lastensuojelun määräaikojen valtakunnallista valvontaa ilmeni, että kuntayhtymä oli paikannut sosiaalityöntekijävajetta perhesosiaalityössä ostopalvelusosiaalityöntekijöillä kyseisellä tiedonkeruujaksolla. Työssä käsiteltiin lastensuojeluilmoituksia, tehtiin palvelutarpeen arviointeja ja toteutettiin sosiaalihuollon lapsiperhepalveluja. Aluehallintovirasto otti ostopalvelusosiaalityöntekijöiden käytön käsiteltäväksi valvonta-asiana.

Asian ratkaisu

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi kuntayhtymälle huomautuksen siitä, että yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan työntekijälle oli annettu julkisen vallan käyttöä edellyttävien tehtävien suorittamisen ajaksi määräaikainen virkamääräys. Kuntayhtymä laiminlöi menettelyllään velvollisuutensa huolehtia viranhaltijan riippumattoman aseman turvaamisesta.

Ratkaisun perusteet

Aluehallintovirasto piti epäasianmukaisena menettelyä, jossa kuntayhtymä maksoi tuntihintaa palveluntuottajalle sen kautta hankitusta palvelusta, joka koostui tässä tapauksessa sekä sosiaalityöntekijän palvelusta että palvelutarpeen arvioinnista. Palvelutarpeen arvioinnin teki virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä, joka oli samanaikaisesti kuntayhtymälle sosiaalipalvelua tuottavan yrityksen palveluksessa. Tilanteessa hämärtyi, kumpi taho todellisuudessa teki palvelutarpeen arviointia: kuntayhtymä vai yksityinen palvelujen tuottaja. Kuntayhtymä käytännössä osti yksityiseltä palveluntuottajalta julkisen vallankäytön tehtäviä eli palvelutarpeen arviointia, ja sosiaalityöntekijä oli tosiasiassa vain muodollisesti nimetty virkaan.

Aluehallintovirasto katsoo, ettei viranhaltija voi tällaisessa tilanteessa käyttää palveluntuottajan tarjoamaa moniammatillisen työryhmän asiantuntemusta toimiessaan virkavastuulla ja laatiessaan palvelutarpeen arviointia, koska hänellä ei ole oikeutta paljastaa virkasuhteensa kautta tietoonsa tulleita salassa pidettäviä tietoja. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan viranhaltijan tulee käyttää kuntayhtymän käytössä olevia asiantuntijarakenteita työnsä tukena.

Sosiaalityöntekijällä on virkaansa perustuva vastuu valvoa kunnan ostamien yksityisten sosiaalipalvelujen sisältöä ja laatua sekä asiakkaiden että kunnan näkökulmasta, jolloin samanaikainen toimiminen kunnalle palveluja tuottavan yrityksen työntekijänä on ristiriidassa tämän valvontavastuun kanssa.

Menettely, jossa ostopalvelusosiaalityöntekijän välittänyt tai vuokrannut yritys maksaa virkasuhteessa olevalle sosiaalityöntekijälle korvauksia virkasuhteen hoitamisesta aiheutuneista kuluista taikka palkkaa tai palkkiota kunnan maksaman virkapalkan lisäksi, on epäasianmukaista.

Sovelletut säädökset

  • Perustuslaki
  • Kuntalaki
  • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
  • Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
  • Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta