Valvonnan päätöslyhennelmät

Löydät täältä päätöslyhennelmiä valvonta-asioistamme. Meille kuuluu erilaisia oikeusturvaan, perusoikeuksiin ja turvalliseen ympäristöön liittyviä valvontatehtäviä.

Lue lisää valvonnastamme

AVI: Etelä-Suomen aluehallintovirasto
toimiala: sosiaali- ja terveydenhuolto
ratkaisupäivämäärä: 7.9.2022
diaarinumero: ESAVI/31152/2020

Kunta ei voi antaa yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan työntekijälle määräaikaista virkamääräystä julkisen vallan käyttöä edellyttävien tehtävien suorittamisen ajaksi

Asian kuvaaminen

Suoritettaessa lastensuojelun määräaikojen valtakunnallista valvontaa ilmeni, että kuntayhtymä oli paikannut sosiaalityöntekijävajetta perhesosiaalityössä ostopalvelusosiaalityöntekijöillä kyseisellä tiedonkeruujaksolla. Työssä käsiteltiin lastensuojeluilmoituksia, tehtiin palvelutarpeen arviointeja ja toteutettiin sosiaalihuollon lapsiperhepalveluja. Aluehallintovirasto otti ostopalvelusosiaalityöntekijöiden käytön käsiteltäväksi valvonta-asiana.

Asian ratkaisu

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi kuntayhtymälle huomautuksen siitä, että yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan työntekijälle oli annettu julkisen vallan käyttöä edellyttävien tehtävien suorittamisen ajaksi määräaikainen virkamääräys. Kuntayhtymä laiminlöi menettelyllään velvollisuutensa huolehtia viranhaltijan riippumattoman aseman turvaamisesta.

Ratkaisun perusteet

Aluehallintovirasto piti epäasianmukaisena menettelyä, jossa kuntayhtymä maksoi tuntihintaa palveluntuottajalle sen kautta hankitusta palvelusta, joka koostui tässä tapauksessa sekä sosiaalityöntekijän palvelusta että palvelutarpeen arvioinnista. Palvelutarpeen arvioinnin teki virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä, joka oli samanaikaisesti kuntayhtymälle sosiaalipalvelua tuottavan yrityksen palveluksessa. Tilanteessa hämärtyi, kumpi taho todellisuudessa teki palvelutarpeen arviointia: kuntayhtymä vai yksityinen palvelujen tuottaja. Kuntayhtymä käytännössä osti yksityiseltä palveluntuottajalta julkisen vallankäytön tehtäviä eli palvelutarpeen arviointia, ja sosiaalityöntekijä oli tosiasiassa vain muodollisesti nimetty virkaan.

Aluehallintovirasto katsoo, ettei viranhaltija voi tällaisessa tilanteessa käyttää palveluntuottajan tarjoamaa moniammatillisen työryhmän asiantuntemusta toimiessaan virkavastuulla ja laatiessaan palvelutarpeen arviointia, koska hänellä ei ole oikeutta paljastaa virkasuhteensa kautta tietoonsa tulleita salassa pidettäviä tietoja. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan viranhaltijan tulee käyttää kuntayhtymän käytössä olevia asiantuntijarakenteita työnsä tukena.

Sosiaalityöntekijällä on virkaansa perustuva vastuu valvoa kunnan ostamien yksityisten sosiaalipalvelujen sisältöä ja laatua sekä asiakkaiden että kunnan näkökulmasta, jolloin samanaikainen toimiminen kunnalle palveluja tuottavan yrityksen työntekijänä on ristiriidassa tämän valvontavastuun kanssa.

Menettely, jossa ostopalvelusosiaalityöntekijän välittänyt tai vuokrannut yritys maksaa virkasuhteessa olevalle sosiaalityöntekijälle korvauksia virkasuhteen hoitamisesta aiheutuneista kuluista taikka palkkaa tai palkkiota kunnan maksaman virkapalkan lisäksi, on epäasianmukaista.

Sovelletut säädökset

  • Perustuslaki
  • Kuntalaki
  • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
  • Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
  • Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta
     

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontayksikkö
Ratkaisupäivämäärä 31.10.2022
Diaarinumero ESAVI/23806/2021ja ESAVI/28148/2021

Toimintayksikön vastuuhenkilö ei voi delegoida vastuutaan toiselle henkilölle

Asian kuvaaminen 

Aluehallintovirasto teki yhdessä sijaintikunnan kanssa tarkastuskäynnin yksityiseen lastensuojelulaitokseen. Kyseisessä lastenkodissa on kaksi asuinyksikköä. Tarkastukseen osallistuivat palvelujen tuottajan edustajina henkilöt, jotka työskentelevät tehtävänimikkeillä toiminnanjohtaja ja yksikön johtaja. 

Tarkastuskäynnin aikana aluehallintovirasto ohjasi, että yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (911/2011) 5.3 §:n mukaisen vastuuhenkilön ja lastensuojelulain 60.2 §:n mukaisen johtajan tulisi olla sama henkilö. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan henkilöllä, joka vastaa toimintayksikön toiminnan johtamisesta ja toiminnan organisoinnista, täytyy olla tosiasiallinen työnjohto-oikeus sekä riittävät työaikaresurssit kyseistä tehtävää varten. Toimintayksikön selkeät valta- ja vastuusuhteet sekä hyvä ja laadukas johtaminen ovat edellytyksenä sille, että toimintaa ohjaaviin lakeihin kirjatut edellytykset sosiaalihuollon toiminnalle täyttyvät. Aluehallintovirastolle jäi kuitenkin epäselväksi, toimiiko lastensuojelulain tarkoittamana johtajana yksikön johtaja vai toiminnanjohtaja. Aluehallintovirasto pyysi asiassa selvitystä palvelujen tuottajalta.

Asian ratkaisu 

Aluehallintovirasto antoi palvelujen tuottajalle huomautuksen vastaisen toiminnan varalle siitä, että toimintayksikön vastuuhenkilö ei voi delegoida vastuutaan hoito- ja kasvatustyön johtamisesta ja toimintayksikössä annettavan palvelun laadusta toiselle hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvalle työntekijälle. 

Aluehallintovirasto totesi myös, että osa palvelujen tuottajan antamista selvityksistä sekä yrityksen www-sivut antavat kuvan, että toinen lastenkodin asuinyksiköistä olisi itsenäinen palvelua tuottava yksikkö (lastenkoti), jonka esimiehenä toimii yksikön johtaja. Kyseisen lastenkodin molempien asuinyksiköiden hoidosta ja kasvatuksesta vastaavana johtajana ja yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaisena vastuuhenkilönä toimii yksikölle myönnetyn luvan mukaisesti toiminnanjohtaja, jonka työpanos on jaettu asuinyksiköiden kesken. Aluehallintovirasto katsoi, että asia tulee tuoda selkeästi esiin sekä tuotettaessa palvelua kunnille ja hyvinvointialueille että palvelujen tuottajan www-sivuilla. Aluehallintovirasto totesi yksikön johtaja -tehtävänimikkeen harhaanjohtavaksi ja ohjasi palvelujen tuottajaa selvittämään vaihtoehtoista nimikettä tälle työntekijälle. 

Ratkaisun perusteet 

Lastensuojelulaitoksella tulee olla vastuuhenkilö. Lastensuojelulain 60 §:n mukaisen johtajan ja yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 5 §:n mukaisen vastuuhenkilön on oltava sama henkilö, jotta toiminnan tosiasiallinen johtaminen ja palvelusta vastaaminen on mahdollista. Vastuuhenkilö ei ole vain nimellinen, vaan tosiasiallisesti vastaa siitä, että toiminta on lain mukaista. Asiassa saadun selvityksen perusteella palvelujen tuottajan lastensuojelulaitoksessa osa vastuuhenkilön tehtävistä on siirretty sen toisessa asuinyksikössä työskentelevälle yksikön johtajalle tavalla, joka ei ole lainmukainen.

Työnantaja voi itse päättää sen, millaisilla nimikkeillä työntekijät työskentelevät. Olennaista on, että lastensuojelulaitoksella on yksi lastensuojelulain mukainen johtaja, joka toimii koko toimintayksikön vastuuhenkilönä. Lastensuojelulain mukaisen johtajan pitää olla 
työryhmän esihenkilö, koska toiminnan johtaminen ilman esihenkilöasemaa voi olla ongelmallista. Vastuuhenkilön eli laitoksen johtajan on tosiasiallisesti työskenneltävä kyseisessä yksikössä ja vastattava toimintayksikön ammatillisesta johtamisesta.

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan yksikön johtaja - tehtävänimike on harhaanjohtava, kun sitä käytetään henkilöstä, jonka tehtäviin ei edellä kuvatuin perustein voida sisällyttää työnjohdollisia tai palvelun laatuun ja sisältöön liittyviä vastuita. Lisäksi nimikkeen käyttö aiheuttaa ilmeisen vaaran sekoittaa tai samaistaa yksikön johtaja -nimikkeellä työskentelevä henkilö toimintayksikön vastuuhenkilöön ja lastensuojelulaitoksen hoito- ja kasvatustyöstä vastaavaan johtajaan.

Keskeiset lait ja suositukset

  • Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (911/2011) 3§, 5 §
  • Lastensuojelulaki (417/2007) 57 §, 58 §, 60 §