Oikaisuvaatimusten päätöslyhennelmät

Löydät täältä lyhennelmiä oikaisuvaatimuksista tehdyistä ratkaisuista. 

Meille aluehallintovirastoon voi tehdä oikaisuvaatimuksen eräistä oppilasta ja opiskelijaa koskevista opetuksen järjestäjän päätöksistä. Lisäksi käsittelemme oikaisuvaatimukset erityishuolto-ohjelmaa ja erityishuollon palveluja koskevista päätöksistä. 

Jos haluat lisätietoja jostakin päätöksestämme, ota yhteyttä kirjaamoon:

Kirjaamopalvelut

Lisää tietoa asiakirjoihimme liittyvistä tietopyynnöistä ja niiden mahdollisista hinnoista löydät sivultamme Aluehallintoviraston tietopalvelu.  

Täydennämme sivua.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Opetustoimi
Ratkaisupäivämäärä 3.7.2020
diaarinumero LSSAVI/7835/2020 ja LSSAVI/8135/2020

Oppilaalla on oikeus jatkaa koulunkäyntiä toissijaisessa koulussa, jollei koulupaikan määräaikaisuudesta ole yksiselitteisesti päätetty 

Asian kuvaaminen 

Oikaisuvaatimuksissa vaadittiin, että rehtorin päätökset koskien toissijaisen koulupaikan myöntämättä jättämistä kumotaan. 

Rehtori katsoi, että kummallekin oppilaalle oli myönnetty toissijainen koulupaikka lukuvuodeksi kerrallaan. Hän vetosi kunnan opetuksesta vastaavan lautakunnan oppilaaksi ottamisesta tekemään periaatepäätökseen, jonka mukaan toissijainen koulupaikka voidaan myöntää määräaikaisena. Koulun opetusryhmät olivat täynnä, minkä vuoksi toissijaisia oppilaita ei voitu tulevana lukuvuonna ottaa.

Ensimmäisessä tapauksessa rehtori oli tehnyt päätöksen toissijaisesta koulupaikasta viidennen vuosiluokan aloittavalle oppilaalle perusopetuksen alkaessa toistaiseksi.  Toisen vuosiluokan osalta hän oli tehnyt määräaikaisen päätöksen ja kolmannen ja neljännen vuosiluokan osalta ei päätöstä ollenkaan. Toisessa tapauksessa rehtori oli osoittanut koulun alun perin oppilaan lähikouluksi mutta saamansa lisäselvityksen perusteella tehnyt uuden päätöksen ja vaihtanut koulun lähikoulusta toissijaiseksi kouluksi. Päätös oli tehty ensimmäisen vuosiluokan ajaksi, mutta sitä ei ollut annettu tiedoksi huoltajalle. Rehtori ei ollut asiasta huoltajan kanssa puhelinkeskustelussa sopiessaan maininnut, että päätös oli tehty yhden lukuvuoden ajaksi. Toisen ja kolmannen vuosiluokan osalta rehtori ei ollut kirjallisia päätöksiä tehnyt.

Asian ratkaisu 

Aluehallintovirasto kumosi kaksi rehtorin päätöstä, joilla oppilaille ei ollut myönnetty toissijaista koulupaikkaa seuraavaksi lukuvuodeksi. Aluehallintovirasto katsoi, että oppilailla ja heidän huoltajillaan oli ollut hallintolain 6 §:ssä säädetyn luottamuksensuojaperiaatteen perusteella oikeus luottaa siihen, että oppilaat saavat jatkaa koulussa toissijaisina oppilaina kuudennen vuosiluokan loppuun asti.

Ratkaisun perusteet

Aluehallintovirasto totesi, että luottamuksensuojaperiaatteen ydinsisältönä on hallinnon asiakkaan oikeus luottaa siihen, että viranomainen noudattaa tekemäänsä päätöstä eikä poista asiakkaalle edun tai oikeuden suovaa päätöstä ilman laissa säädettyä perustetta. Periaatetta ilmentää osaltaan virheen korjaamista koskeva sääntely hallintolain 50 §:ssä. Viranomainen voi kyseisen säännöksen perusteella poistaa vain päätöksen, jota rasittaa asia- tai menettelyvirhe. Päätöksen poistamiseen asianosaisen vahingoksi tarvitaan lisäksi lähtökohtaisesti tämän suostumus.

Aluehallintovirasto katsoi ensimmäisessä tapauksessa, että perusopetuksen alkaessa toistaiseksi tehty päätös oli lainmukainen eikä perustetta päätöksen poistamiseen ja asian käsittelemiseen uudelleen hallintolain 50 §:n perusteella siten ollut. Päätöksen poistaminen olisi joka tapauksessa edellyttänyt huoltajien suostumusta. Toisessa tapauksessa perheellä oli aluehallintoviraston käsityksen mukaan oikeus luottaa siihen, että oppilas voi jatkaa koulunkäyntiä koulussa alakoulun päättymiseen asti; perusopetuksen alkaessa määräaikaisena tehtyä päätöstä ei ollut annettu hallintolaissa edellytetyllä tavalla perheelle tiedoksi, niin että perhe olisi saanut tietää määräaikaisuudesta ja lisäksi voinut hakea päätökseen tarvittaessa muutosta, eikä rehtori ollut kahden seuraavan vuosiluokan osalta tehnyt kirjallisia päätöksiä ollenkaan. 

Aluehallintovirasto toi myös esille, että perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan viranomaisen on toiminnassaan noudatettava tarkoin lainsäädäntöä. Opetuksen järjestäjän on jätettävä soveltamatta oppilaaksi ottamista ohjaava päätös, jos päätöksen noudattaminen johtaisi lainvastaiseen ratkaisuun. Päätöksen noudattaminen toissijaisen koulupaikan määräaikaisuuden osalta olisi ollut luottamuksensuojaperiaatteen vastaista, joten sitä ei ollut tullut soveltaa.

Keskeiset lait ja suositukset:

  • Perusopetuslaki
  • Hallintolaki