Alkoholi ja anniskelu

Löydät tältä sivulta lyhennelmiä päätöksistämme, jotka liittyvät muun muassa alkoholin myyntiin ja anniskelulupiin.

Jos haluat lisätietoja jostakin päätöksestämme, ota yhteyttä kirjaamoon.

Kirjaamopalvelut

Lisää tietoa asiakirjoihimme liittyvistä tietopyynnöistä ja niiden mahdollisista hinnoista löydät sivultamme Aluehallintoviraston tietopalvelu

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 11.3.2019

Päätösnumero 19/0075/1, Diaarinumero 00859/18/7209.

Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto myönsi toistaiseksi voimassa olevan anniskeluluvan anniskelupaikkaan Saunaravintola Kuuma, 21.6.2018 alkaen (dnro 1335 01 2018 170). Asunto Oy Tampereen Actif valitti aluehallintoviraston päätöksestä ja vaati, että päätös kumotaan tai myönnettyjä anniskeluaikoja rajoitetaan. Lisäksi taloyhtiö vaati, että luvassa pitäisi olla maininta järjestyksenvalvojista viikonloppuisin.

Asunto Oy Tampereen Actifin valituskirjelmän mukaan taloyhtiö on rakennuslain tarkoittama rajanaapuri kadun toisella puolella. Ravintolarakennuksen ja yhtiön seitsemänkerroksisen asuinrakennuksen välimatka on alle 30 metriä.

Vaasan hallinto-oikeus totesi perusteluissaan, ettei Asunto Oy Tampereen Actif ole anniskeluluvan saaja, joten päätös ei ole siihen kohdistettu. Pelkästään se, että talo sijaitsee anniskeluluvan saaneen ravintolan välittömässä läheisyydessä ja että ravintolan anniskelutoiminnasta saattaa aiheutua talon asukkaille häiriötä, ei anna taloyhtiölle oikeutta valittaa aluehallintoviraston anniskelulupapäätöksestä. 

Päätöspäivämäärä: 23.09.2022 
Diaarinumero: 397 99 2022 170    
Päätös: Alkoholilain 71 §:n mukainen seuraamus alkoholilain rikkomisesta
Asiasanat: Anniskelun valvonta, seuraamusmaksu, anniskelun jatkoaika, järjestyksenvalvojavaatimus 

Anniskelupaikkaan tehdyn tarkastuksen yhteydessä aluehallintovirasto havaitsi, että anniskelupaikassa ei ollut paikalla anniskelun jatkoajalla lain edellyttämää määrää yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa tarkoitettuja järjestyksenvalvojia, eli yhtä järjestyksenvalvojaa 100 asiakasta kohden. Järjestyksenvalvojavaatimus perustuu alkoholilain 45 §:ään. 

Tarkastushavainnon perusteella asiassa avattiin aluehallintovirastossa valvonta-asia. Valvonta-asian käsittelyn yhteydessä selvisi myös, että järjestyksenvalvonta ei ollut luvanhaltijan anniskelun omavalvontasuunnitelmassa esitetyn toimintamallin mukaista. 

Aluehallintovirasto katsoi päätöksessään valvonta-asiaan, että luvanhaltijan toiminta kokonaisuudessaan osoitti piittaamattomuutta hänelle alkoholilaissa säädettyjä velvollisuuksia kohtaan. Aluehallintovirasto määräsi luvanhaltijan maksamaan seuraamusmaksun menettelynsä takia. Seuraamusmaksun suuruus oli 500 euroa.

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan luvanhaltijalla tulee olla myös ajantasainen tieto anniskelupaikassa tietyllä hetkellä olevien asiakkaiden lukumäärästä, jotta luvanhaltija käytännössä pystyy vastaamaan alkoholilain 45 §:n järjestyksenvalvojavaatimukseen ja ennakoimaan tulevaa.


Päätöspäivämäärä: 26.1.2021 
Diaarinumero: 1400 99 2020 170    
Päätös: Alkoholilain 71 §:n mukainen seuraamus alkoholilain rikkomisesta
Asiasanat: Anniskelun valvonta, seuraamusmaksu, anniskelun puolivuotisilmoitus, velvollisuuden toistuva laiminlyönti 

Anniskeluluvanhaltija oli kaksi kertaa peräjälkeen laiminlyönyt velvollisuutensa toimittaa lupaviranomaiselle kahdesti vuodessa määräajoin tehtävä ilmoitus, joka koskee alkoholijuomien anniskelun arvoa sekä henkilökunnan määrää. Luvanhaltija laiminlöi ilmoittamisen huolimatta aluehallintoviraston sähköpostitse luvanhaltijan ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyistä muistutusviesteistä ja asiaa koskevasta, luvanhaltijan ilmoittamaan postiosoitteeseen lähetetystä kuulemiskirjeestä sekä samankaltaisesta laiminlyönnistä aiemmin määrätystä 300 euron seuraamusmaksusta. Ilmoitusvelvollisuus perustuu alkoholilain 46 §:ään.

Aluehallintovirasto on katsonut päätöksessään, että luvanhaltija on toistuvasti jättänyt noudattamatta alkoholilain asiaa koskevia säädöksiä ja sosiaali- ja terveysministeriön alkoholilain valvonnasta antamaa asetusta sekä lupaviranomaisen ohjausta ja kehotuksia.

Aluehallintovirasto on määrännyt luvanhaltijan maksamaan seuraamusmaksun menettelynsä takia. Seuraamusmaksun suuruus on 500 euroa. Päätöksessä todetaan lisäksi, että puuttuvat ilmoitukset on toimitettava aluehallintovirastolle seuraamusmaksusta huolimatta. Päätös on lainvoimainen.

Päätöspäivämäärä: 9.7.2021
Diaarinumero: 832 05 2021 170 
Päätös: Päätös anniskeluluvan myöntämisestä määräajaksi
Asiasanat: Alkoholilaki 13 §, hakijaan liittyvät yleiset edellytykset, osittain kielteinen päätös hakemuksesta poiketen 

Hakija haki toistaiseksi voimassa olevaa anniskelulupaa toimipaikkaan, jonka aiempi anniskeluluvan haltija oli lopettanut toimintansa. Uuden hakijan toiminta-ajatus ja toimipaikkaan haetut anniskelualueet pysyivät entisenlaisina. Aluehallintovirasto kuuli hakijaa lupaprosessissa ilmenneiden, alkoholilain 13 §:n mukaisissa, hakijaa koskevissa yleisissä edellytyksissä havaittujen seikkojen osalta. Aluehallintoviraston selvitys- ja selityspyynnössä todettiin, että aluehallintovirasto harkitsee ensisijaisesti määräaikaisen anniskeluluvan myöntämistä. 

Hakija ei vastannut kirjallisesti aluehallintoviraston lähettämään selvitys- ja selitys-pyyntöön, mutta ilmoitti asetetun määräajan puitteissa puhelimitse, että hänellä ei ole vuoden mittaisen määräaikaisen anniskeluluvan osalta huomautettavaa. Puhelinkeskustelusta laadittiin puhelinmuistio liitettäväksi asiakirjoihin.

Hakijaa ja toimipaikkaa koskevan poliisin lausunnon jälkeen hakijalle myönnettiin alkuperäisestä hakemuksesta poiketen vuoden mittainen määräaikainen anniskelulupa, jonka aikana aluehallintovirasto seuraa hakijan alkoholilain 13 §:n mukaisten yleisten edellytysten kehittymistä.

Hakemusasiakirjoihin liitettiin lisäksi puhelinmuistio edellä mainitusta puhelinkeskustelusta. Päätös on lainvoimainen. 

Päätöspäivämäärä: 30.06.2022
Diaarinumero: 339 01 2022 170
Päätös: Kielteinen päätös anniskelulupahakemukseen
Asiasanat: Alkoholilaki 13 §, hakijaan liittyvät yleiset edellytykset, kielteinen päätös 

Hakija haki toistaiseksi voimassa olevaa anniskelulupaa toimipaikkaan, jonka aiempi anniskeluluvanhaltija oli lopettanut toimintansa. Lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä havaittujen seikkojen perusteella aluehallintovirasto varasi luvanhakijalle tilaisuuden toimittaa selvitys alkoholilain 13 §:n edellytysten täyttymisestä. Hakija ei toimittanut pyydettyä selvitystä ja selitystä aluehallintovirastolle.

Poliisilaitoksella oli huomautettavaa yhtiön hallintoelimeen kuuluvan henkilön toiminnasta. Henkilö oli tuomittu ehdolliseen vankeuteen dopingrikoksesta ja syyllistynyt toistuviin liikennerikkomuksiin, joista seurauksena hänelle oli määrätty sakkoa. 

Tehdyn kokonaisarvion perusteella aluehallintovirasto totesi päätöksessään, että kyseinen henkilö käytti hakijayhtiössä määräysvaltaa ja oli aiemman toimintansa perusteella ilmeisen sopimaton harjoittamaan alkoholilain mukaista elinkeinotoimintaa. Hakijalle ei myönnetty anniskelulupaa. Päätös on lainvoimainen.

Dnro: 264 24 2022 170
Päätös: Päätös alkoholijuomien vähittäismyyntilupahakemukseen
Asiasanat: Hakijaan liittyvät luvan myöntämisen edellytykset, taloudelliset edellytykset, kielteinen päätös, hakemuksen hylkääminen
Päätöspäivä: 17.6.2022

Luvanhakijalla oli aikaisemmin myönnetty alkoholijuomien vähittäismyyntilupa toisessa toimipaikassa. Muuton myötä lupa päätettiin ja luvanhakijayhtiö haki vähittäismyyntilupaa uuteen toimipaikkaansa. Lupahakemuksen käsittelyn aikana saatujen selvitysten mukaan luvanhakijayhtiön vastuuhenkilöllä A oli ulosotossa vireillä kymmeniätuhansia euroja. Lisäksi hänellä oli maksamatta päättyneille ulosottoasioille kymmeniätuhansia euroja. Kyseessä olevien päättyneiden ulosottoasioiden vireilläolo oli ulosottovirastossa päätetty suppean ulosoton esteen, varattomuusesteen sekä ulosottoperusteen vanhentumisen perusteella. Myös yhtiön vastuuhenkilöllä B oli erääntyneitä veroja sekä mm. YEL-vakuutusmaksuja vireillä ulosotossa.

Alkoholilain 13 §:n mukaan luvan myöntämisen edellytyksenä oikeushenkilölle on mm. se, että sen vastuuhenkilöt kykenevät varallisuutensa puolesta huolehtimaan toiminnasta ja lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämisestä. Luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty, jos henkilön aikaisempi toiminta osoittaa kokonaisuutena hänet ilmeisen sopimattomaksi harjoittamaan alkoholilain mukaista elinkeinotoimintaa. Aikaisempana toimintana pidetään mm. sitä, että henkilö on huomattavassa määrin tai toistuvasti laiminlyönyt verojen tai muiden julkisten maksujen suorittamisen sekä sitä, että henkilö on ulosmittauksen tai muun selvityksen mukaan muutoin kuin tilapäisesti kykenemätön vastaamaan veloistaan.

Aluehallintovirasto hylkäsi lupahakemuksen, koska hakija ei kokonaisharkinnan perusteella kyseisellä hetkellä täyttänyt luvan myöntämisen edellytyksiä.

Asiassa saatujen selvitysten ja luvanhakijan antaman selityksen perusteella aluehallintovirasto katsoi, että vastuuhenkilö A oli muutoin kuin tilapäisesti kykenemätön vastaamaan veloistaan ja vastuuhenkilö B ei kyennyt varallisuutensa puolesta huolehtimaan lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämisestä. Aluehallintovirasto katsoi, että luvan edellytysten täyttymistä heikensi se, että vastuuhenkilö A oli katsottu ulosottomenettelyssä toistuvasti varattomaksi ja hänellä oli runsaasti myös vireillä olevia ulosottosaatavia, eikä saatavista ollut voimassa olevaa maksusuunnitelmaa. Kokonaisharkinnassa otettiin huomioon myös vastuuhenkilön B vero- ja ulosottovelat.

Päätös on lainvoimainen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Alkoholihallinto
Ratkaisupäivämäärä 5.5.2023
diaarinumero LSSAVI/91/2023 

Anniskelulupa peruutettiin taloudellisissa olosuhteissa tapahtuneen muutoksen vuoksi

Asian kuvaaminen 

Aluehallintoviraston on peruutettava anniskelulupa tilanteessa, jossa olosuhteiden muutoksen vuoksi alkoholilaissa säädetyt edellytykset luvan myöntämiseksi eivät ole voimassa eikä tilannetta ole korjattu asetetussa määräajassa. 

Aluehallintovirasto oli aikaisemmassa päätöksessään asettanut luvanhaltija A Oy:lle kuuden kuukauden määräajan tilanteen korjaamiseksi, sillä aluehallintovirasto katsoi, että luvan edellytykset eivät olleet enää voimassa, koska A Oy oli huomattavissa määrin ja toistuvasti laiminlyönyt verojen suorittamisen ja oli muutoin kuin tilapäisesti kykenemätön vastaamaan veloistaan. A Oy:llä oli ollut 11 erääntynyttä verosaatavaa, summaltaan hieman yli 10 000 euroa ja ulosotossa aiemmin saman vuoden aikana vireille tulleille kahdeksalle ulosottoasialle maksamatta hieman yli 8 000 euroa. Kyseisten ulosottoasioiden vireilläolo oli päättynyt ulosottomiehen toteamaan varattomuusesteeseen. A Oy:n ulosottoasiat koostuivat Verohallinnon maksuista sekä lakisääteisistä sairaus- ja tapaturmavakuutusmaksuista.

Asetetun määräajan kuluttua A Oy:lle oli erääntynyt uutta verovelkaa ja tullut ulosottoon vireille uusia ulosottoasioita, joiden vireilläolo oli päättynyt ulosottomiehen toteamaan varattomuusesteeseen. A Oy:llä oli verovelkaa hieman alle 12 000 euroa ja päättyneille ulosottoasioille maksamatta hieman alle 10 000 euroa.

Asian ratkaisu 

Aluehallintovirasto peruutti A Oy:n toistaiseksi voimassa olevana myönnetyn anniskeluluvan pysyvästi A Oy:n taloudellisissa olosuhteissa tapahtuneen muutoksen vuoksi. 

Ratkaisun perusteet ja asian käsittely hallinto-oikeudessa

Aluehallintovirasto katsoi, että A Oy ei ollut korjannut luvanhaltijalta vaadittuja taloudellisia edellytyksiä määräajan kuluessa, koska se oli edelleen laiminlyönyt verojen maksamisen ja sille oli tullut ulosottoon vireille uusia asioita, joiden vireilläolo oli päätetty varattomuusesteellä. 

Aluehallintovirasto oli varannut A Oy:lle tilaisuuden toimittaa asiaan kirjallinen selvitys ja myöhemmin päätöksellään asettanut A Oy:lle kuuden kuukauden määräajan tilanteen korjaamiseksi. A Oy:n tilanne ei ollut korjaantunut asetetussa määräajassa, vaan se oli heikentynyt entisestään. Määräajan jälkeen aluehallintovirasto oli vielä kertaalleen varannut A Oy:lle tilaisuuden antaa asiaan kirjallinen selvitys. A Oy ei toimittanut aluehallintovirastolle asian käsittelyn aikana kirjallista selvitystä asiassa. 

A Oy valitti aluehallintoviraston päätöksestä hallinto-oikeuteen vaatien päätöksen kumoamista. A Oy kertoi ryhtyneensä aktiivisiin toimenpiteisiin verovelkojen hoitamiseksi ja avanneensa ruokaravintolan lisätulojen saamiseksi. A Oy kertoi anniskelutoiminnan olleen rajoitettua koronapandemian takia. A Oy:n mukaan sen verovelan määrä ei vaikuttanut uskottavalta, joten A Oy katsoi, että verovelkojen perusteet ja laskelmat on tarkistettava.

Hallinto-oikeus hylkäsi A Oy:n valituksen. Hallinto-oikeus katsoi, että A Oy:n aikaisempi toiminta kokonaisuutena arvioiden osoitti sen ilmeisen sopimattomaksi harjoittamaan alkoholilain mukaista elinkeinotoimintaa, sillä se oli huomattavassa määrin ja toistuvasti laiminlyönyt verojen ja muiden julkisten maksujen maksamisen sekä ulosmittausten perusteella muutoin kuin tilapäisesti kykenemätön vastaamaan veloistaan. Hallinto-oikeus katsoi, että A Oy ei ollut sille varatuista lukuisista tilaisuuksista huolimatta korjannut taloudellista tilannettaan viimeistään aluehallintoviraston asettamassa määräajassa, joten anniskeluluvan edellytysten ei voitu katsoa olevan enää voimassa ja aluehallintoviraston täytyi peruuttaa anniskelulupa. Hallinto-oikeuden mukaan valittajan selvitys velanmaksutilanteen korjaamiseksi ei antanut aihetta arvioida asiaa toisin. Verovelkojen perusteiden tarkistamisesta hallinto-oikeus totesi, että asia ei ole kuulunut aluehallintoviraston toimivaltaan, vaan A Oy:n asiana on selvittää verotuksen mahdolliset virheellisyydet asiassa toimivaltaisen viranomaisen eli Verohallinnon kanssa. 

Päätös on lainvoimainen. A Oy ei ole hakenut hallinto-oikeuden päätökseen muutosta hakemalla valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. 

Keskeiset säännökset
•    Alkoholilain 13 ja 72 §

9.1.2023
Dnro 1408 01 2022 170 
Päätös: Anniskelulupaan kirjattujen lupaehtojen muutos
Asiasanat: Anniskelualue, K-18-anniskelukatsomo, yleinen katsomotila

Anniskeluluvan haltija on hakenut lupaa elokuvateatterina pääasiallisesti toimivan toimipaikkansa anniskeluluvan muuttamiselle siten, että jotkut elokuvasaleista muutetaan K-18-anniskelukatsomotiloista tavanomaisiksi sisätiloiksi, joissa ei ole ikärajavelvoitetta. Hakemuksen mukaan kyseiset elokuvasalit remontoitu erityisiksi ravintolatiloiksi, joissa esitetään elokuvia. Tiloissa on remontin jälkeen aiempaa leveämmät pen¬it ja käytävät sekä pöydät ruoka- ja alkoholituotteille. 

Luvanhaltijalta on pyydetty lisäselvitystä- ja selitystä hakemuksen tarkentamiseksi. Aluehallintoviraston selvitys- ja selityspyynnössä luvanhaltijaa on erityisesti ohjattu alkoholilain (1102/2017) 18 §:n 2 mom. osalta. Kyseisessä lainkohdassa määritellään ehdot sille, milloin anniskelu katsomotiloissa on mahdollista. Luvanhaltijan toimittaman lisäselvityksen mukaan edellä mainittuja elokuvasaleja ei käytetä perhe- ja lastenelokuvien esittämiseen kuin poikkeustapauksissa, ja silloin saleissa ei harjoiteta anniskelutoimintaa. Alkuperäisen hakemuksen mukana toimitetun omavalvontasuunnitelman mukaan asiakkaiden on mahdollista kuljettaa alkoholijuomia muihin toimipaikan elokuvasaleihin silloin kun elokuvanäytös on ennalta määritelty anniskelunäytökseksi, jossa on K-18-ikäraja.

Päätöksellään 9.1.2023 aluehallintovirasto on hyväksynyt anniskeluluvan pysyvän muutoksen siten, että kyseiset elokuvasalit voivat toimia tavanomaisina anniskelualueina ilman ikärajavelvoitetta silloin, kun ne eivät toimi katsomoina elokuvanäytöksissä. Hakijan hakeman ikärajan poiston aluehallintovirasto sitä vastoin hylkäsi.

Hakija valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen vaatien hakemuksensa hyväksymistä kokonaisuudessaan. Valituksensa perusteina hakija esitti, että aluehallintovirasto ei ole noudattanut päätöksessään yhdenvertaisuusperiaatetta verrattuna muualla Suomessa tehtyihin päätöksiin, pitkäksi käynyttä asian käsittelyaikaa sekä kyseisissä elokuvasaleissa tehtyjä muutostöitä. 

Hallinto-oikeus hylkäsi hakijan valituksen. Hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan elokuvasalien pääasiallista käyttötarkoitusta ei voi muuttaa hakijan esittämin muutostöin. Valituksen kohteena olevat elokuvasalit voidaan alkoholilain 18 §:n sanamuoto ja lain esitöissä esitetty tarkoitus huomioon ottaen hyväksyä anniskelualueiksi elokuvanäytöksissä vain, jos ne ovat K-18. Lisäksi hallinto-oikeus on todennut, että aluehallintovirasto on soveltanut lakia harkintavaltansa puitteissa eikä muiden aluehallintovirastojen ratkaisuilla tai asian käsittelyn kestolla ole ollut asiassa merkitystä.

Aluehallintoviraston alkuperäinen päätös asiassa on lainvoimainen.