Alkoholi ja anniskelu

Löydät tältä sivulta lyhennelmiä päätöksistämme, jotka liittyvät muun muassa alkoholin myyntiin ja anniskelulupiin.

Jos haluat lisätietoja jostakin päätöksestämme, ota yhteyttä kirjaamoon.

Kirjaamopalvelut

Lisää tietoa asiakirjoihimme liittyvistä tietopyynnöistä ja niiden mahdollisista hinnoista löydät sivultamme Aluehallintoviraston tietopalvelu

 

Päätöspäivämäärä: 23.09.2022 
Diaarinumero: 397 99 2022 170    
Päätös: Alkoholilain 71 §:n mukainen seuraamus alkoholilain rikkomisesta
Asiasanat: Anniskelun valvonta, seuraamusmaksu, anniskelun jatkoaika, järjestyksenvalvojavaatimus 

Anniskelupaikkaan tehdyn tarkastuksen yhteydessä aluehallintovirasto havaitsi, että anniskelupaikassa ei ollut paikalla anniskelun jatkoajalla lain edellyttämää määrää yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa tarkoitettuja järjestyksenvalvojia, eli yhtä järjestyksenvalvojaa 100 asiakasta kohden. Järjestyksenvalvojavaatimus perustuu alkoholilain 45 §:ään. 

Tarkastushavainnon perusteella asiassa avattiin aluehallintovirastossa valvonta-asia. Valvonta-asian käsittelyn yhteydessä selvisi myös, että järjestyksenvalvonta ei ollut luvanhaltijan anniskelun omavalvontasuunnitelmassa esitetyn toimintamallin mukaista. 

Aluehallintovirasto katsoi päätöksessään valvonta-asiaan, että luvanhaltijan toiminta kokonaisuudessaan osoitti piittaamattomuutta hänelle alkoholilaissa säädettyjä velvollisuuksia kohtaan. Aluehallintovirasto määräsi luvanhaltijan maksamaan seuraamusmaksun menettelynsä takia. Seuraamusmaksun suuruus oli 500 euroa.

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan luvanhaltijalla tulee olla myös ajantasainen tieto anniskelupaikassa tietyllä hetkellä olevien asiakkaiden lukumäärästä, jotta luvanhaltija käytännössä pystyy vastaamaan alkoholilain 45 §:n järjestyksenvalvojavaatimukseen ja ennakoimaan tulevaa.


Päätöspäivämäärä: 26.1.2021 
Diaarinumero: 1400 99 2020 170    
Päätös: Alkoholilain 71 §:n mukainen seuraamus alkoholilain rikkomisesta
Asiasanat: Anniskelun valvonta, seuraamusmaksu, anniskelun puolivuotisilmoitus, velvollisuuden toistuva laiminlyönti 

Anniskeluluvanhaltija oli kaksi kertaa peräjälkeen laiminlyönyt velvollisuutensa toimittaa lupaviranomaiselle kahdesti vuodessa määräajoin tehtävä ilmoitus, joka koskee alkoholijuomien anniskelun arvoa sekä henkilökunnan määrää. Luvanhaltija laiminlöi ilmoittamisen huolimatta aluehallintoviraston sähköpostitse luvanhaltijan ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyistä muistutusviesteistä ja asiaa koskevasta, luvanhaltijan ilmoittamaan postiosoitteeseen lähetetystä kuulemiskirjeestä sekä samankaltaisesta laiminlyönnistä aiemmin määrätystä 300 euron seuraamusmaksusta. Ilmoitusvelvollisuus perustuu alkoholilain 46 §:ään.

Aluehallintovirasto on katsonut päätöksessään, että luvanhaltija on toistuvasti jättänyt noudattamatta alkoholilain asiaa koskevia säädöksiä ja sosiaali- ja terveysministeriön alkoholilain valvonnasta antamaa asetusta sekä lupaviranomaisen ohjausta ja kehotuksia.

Aluehallintovirasto on määrännyt luvanhaltijan maksamaan seuraamusmaksun menettelynsä takia. Seuraamusmaksun suuruus on 500 euroa. Päätöksessä todetaan lisäksi, että puuttuvat ilmoitukset on toimitettava aluehallintovirastolle seuraamusmaksusta huolimatta. Päätös on lainvoimainen.

Päätöspäivämäärä: 9.7.2021
Diaarinumero: 832 05 2021 170 
Päätös: Päätös anniskeluluvan myöntämisestä määräajaksi
Asiasanat: Alkoholilaki 13 §, hakijaan liittyvät yleiset edellytykset, osittain kielteinen päätös hakemuksesta poiketen 

Hakija haki toistaiseksi voimassa olevaa anniskelulupaa toimipaikkaan, jonka aiempi anniskeluluvan haltija oli lopettanut toimintansa. Uuden hakijan toiminta-ajatus ja toimipaikkaan haetut anniskelualueet pysyivät entisenlaisina. Aluehallintovirasto kuuli hakijaa lupaprosessissa ilmenneiden, alkoholilain 13 §:n mukaisissa, hakijaa koskevissa yleisissä edellytyksissä havaittujen seikkojen osalta. Aluehallintoviraston selvitys- ja selityspyynnössä todettiin, että aluehallintovirasto harkitsee ensisijaisesti määräaikaisen anniskeluluvan myöntämistä. 

Hakija ei vastannut kirjallisesti aluehallintoviraston lähettämään selvitys- ja selitys-pyyntöön, mutta ilmoitti asetetun määräajan puitteissa puhelimitse, että hänellä ei ole vuoden mittaisen määräaikaisen anniskeluluvan osalta huomautettavaa. Puhelinkeskustelusta laadittiin puhelinmuistio liitettäväksi asiakirjoihin.

Hakijaa ja toimipaikkaa koskevan poliisin lausunnon jälkeen hakijalle myönnettiin alkuperäisestä hakemuksesta poiketen vuoden mittainen määräaikainen anniskelulupa, jonka aikana aluehallintovirasto seuraa hakijan alkoholilain 13 §:n mukaisten yleisten edellytysten kehittymistä.

Hakemusasiakirjoihin liitettiin lisäksi puhelinmuistio edellä mainitusta puhelinkeskustelusta. Päätös on lainvoimainen. 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 11.3.2019

Päätösnumero 19/0075/1, Diaarinumero 00859/18/7209.

Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto myönsi toistaiseksi voimassa olevan anniskeluluvan anniskelupaikkaan Saunaravintola Kuuma, 21.6.2018 alkaen (dnro 1335 01 2018 170). Asunto Oy Tampereen Actif valitti aluehallintoviraston päätöksestä ja vaati, että päätös kumotaan tai myönnettyjä anniskeluaikoja rajoitetaan. Lisäksi taloyhtiö vaati, että luvassa pitäisi olla maininta järjestyksenvalvojista viikonloppuisin.

Asunto Oy Tampereen Actifin valituskirjelmän mukaan taloyhtiö on rakennuslain tarkoittama rajanaapuri kadun toisella puolella. Ravintolarakennuksen ja yhtiön seitsemänkerroksisen asuinrakennuksen välimatka on alle 30 metriä.

Vaasan hallinto-oikeus totesi perusteluissaan, ettei Asunto Oy Tampereen Actif ole anniskeluluvan saaja, joten päätös ei ole siihen kohdistettu. Pelkästään se, että talo sijaitsee anniskeluluvan saaneen ravintolan välittömässä läheisyydessä ja että ravintolan anniskelutoiminnasta saattaa aiheutua talon asukkaille häiriötä, ei anna taloyhtiölle oikeutta valittaa aluehallintoviraston anniskelulupapäätöksestä. 

Päätöspäivämäärä: 30.06.2022
Diaarinumero: 339 01 2022 170
Päätös: Kielteinen päätös anniskelulupahakemukseen
Asiasanat: Alkoholilaki 13 §, hakijaan liittyvät yleiset edellytykset, kielteinen päätös 

Hakija haki toistaiseksi voimassa olevaa anniskelulupaa toimipaikkaan, jonka aiempi anniskeluluvanhaltija oli lopettanut toimintansa. Lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä havaittujen seikkojen perusteella aluehallintovirasto varasi luvanhakijalle tilaisuuden toimittaa selvitys alkoholilain 13 §:n edellytysten täyttymisestä. Hakija ei toimittanut pyydettyä selvitystä ja selitystä aluehallintovirastolle.

Poliisilaitoksella oli huomautettavaa yhtiön hallintoelimeen kuuluvan henkilön toiminnasta. Henkilö oli tuomittu ehdolliseen vankeuteen dopingrikoksesta ja syyllistynyt toistuviin liikennerikkomuksiin, joista seurauksena hänelle oli määrätty sakkoa. 

Tehdyn kokonaisarvion perusteella aluehallintovirasto totesi päätöksessään, että kyseinen henkilö käytti hakijayhtiössä määräysvaltaa ja oli aiemman toimintansa perusteella ilmeisen sopimaton harjoittamaan alkoholilain mukaista elinkeinotoimintaa. Hakijalle ei myönnetty anniskelulupaa. Päätös on lainvoimainen.

Dnro: 264 24 2022 170
Päätös: Päätös alkoholijuomien vähittäismyyntilupahakemukseen
Asiasanat: Hakijaan liittyvät luvan myöntämisen edellytykset, taloudelliset edellytykset, kielteinen päätös, hakemuksen hylkääminen
Päätöspäivä: 17.6.2022

Luvanhakijalla oli aikaisemmin myönnetty alkoholijuomien vähittäismyyntilupa toisessa toimipaikassa. Muuton myötä lupa päätettiin ja luvanhakijayhtiö haki vähittäismyyntilupaa uuteen toimipaikkaansa. Lupahakemuksen käsittelyn aikana saatujen selvitysten mukaan luvanhakijayhtiön vastuuhenkilöllä A oli ulosotossa vireillä kymmeniätuhansia euroja. Lisäksi hänellä oli maksamatta päättyneille ulosottoasioille kymmeniätuhansia euroja. Kyseessä olevien päättyneiden ulosottoasioiden vireilläolo oli ulosottovirastossa päätetty suppean ulosoton esteen, varattomuusesteen sekä ulosottoperusteen vanhentumisen perusteella. Myös yhtiön vastuuhenkilöllä B oli erääntyneitä veroja sekä mm. YEL-vakuutusmaksuja vireillä ulosotossa.

Alkoholilain 13 §:n mukaan luvan myöntämisen edellytyksenä oikeushenkilölle on mm. se, että sen vastuuhenkilöt kykenevät varallisuutensa puolesta huolehtimaan toiminnasta ja lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämisestä. Luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty, jos henkilön aikaisempi toiminta osoittaa kokonaisuutena hänet ilmeisen sopimattomaksi harjoittamaan alkoholilain mukaista elinkeinotoimintaa. Aikaisempana toimintana pidetään mm. sitä, että henkilö on huomattavassa määrin tai toistuvasti laiminlyönyt verojen tai muiden julkisten maksujen suorittamisen sekä sitä, että henkilö on ulosmittauksen tai muun selvityksen mukaan muutoin kuin tilapäisesti kykenemätön vastaamaan veloistaan.

Aluehallintovirasto hylkäsi lupahakemuksen, koska hakija ei kokonaisharkinnan perusteella kyseisellä hetkellä täyttänyt luvan myöntämisen edellytyksiä.

Asiassa saatujen selvitysten ja luvanhakijan antaman selityksen perusteella aluehallintovirasto katsoi, että vastuuhenkilö A oli muutoin kuin tilapäisesti kykenemätön vastaamaan veloistaan ja vastuuhenkilö B ei kyennyt varallisuutensa puolesta huolehtimaan lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämisestä. Aluehallintovirasto katsoi, että luvan edellytysten täyttymistä heikensi se, että vastuuhenkilö A oli katsottu ulosottomenettelyssä toistuvasti varattomaksi ja hänellä oli runsaasti myös vireillä olevia ulosottosaatavia, eikä saatavista ollut voimassa olevaa maksusuunnitelmaa. Kokonaisharkinnassa otettiin huomioon myös vastuuhenkilön B vero- ja ulosottovelat.

Päätös on lainvoimainen.