Alkoholi ja anniskelu

Löydät tältä sivulta lyhennelmiä päätöksistämme, jotka liittyvät muun muassa alkoholin myyntiin ja anniskelulupiin.

Jos haluat lisätietoja jostakin päätöksestämme, ota yhteyttä kirjaamoon.

Kirjaamopalvelut

Päätöspäivämäärä: 26.1.2021 
Diaarinumero: 1400 99 2020 170    
Päätös: Alkoholilain 71 §:n mukainen seuraamus alkoholilain rikkomisesta
Asiasanat: Anniskelun valvonta, seuraamusmaksu, anniskelun puolivuotisilmoitus, velvollisuuden toistuva laiminlyönti 

Anniskeluluvanhaltija oli kaksi kertaa peräjälkeen laiminlyönyt velvollisuutensa toimittaa lupaviranomaiselle kahdesti vuodessa määräajoin tehtävä ilmoitus, joka koskee alkoholijuomien anniskelun arvoa sekä henkilökunnan määrää. Luvanhaltija laiminlöi ilmoittamisen huolimatta aluehallintoviraston sähköpostitse luvanhaltijan ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyistä muistutusviesteistä ja asiaa koskevasta, luvanhaltijan ilmoittamaan postiosoitteeseen lähetetystä kuulemiskirjeestä sekä samankaltaisesta laiminlyönnistä aiemmin määrätystä 300 euron seuraamusmaksusta. Ilmoitusvelvollisuus perustuu alkoholilain 46 §:ään.

Aluehallintovirasto on katsonut päätöksessään, että luvanhaltija on toistuvasti jättänyt noudattamatta alkoholilain asiaa koskevia säädöksiä ja sosiaali- ja terveysministeriön alkoholilain valvonnasta antamaa asetusta sekä lupaviranomaisen ohjausta ja kehotuksia.
Aluehallintovirasto on määrännyt luvanhaltijan maksamaan seuraamusmaksun menettelynsä takia. Seuraamusmaksun suuruus on 500 euroa. Päätöksessä todetaan lisäksi, että puuttuvat ilmoitukset on toimitettava aluehallintovirastolle seuraamusmaksusta huolimatta. Päätös on lainvoimainen.

Päätöspäivämäärä: 9.7.2021
Diaarinumero: 832 05 2021 170 
Päätös: Päätös anniskeluluvan myöntämisestä määräajaksi
Asiasanat: Alkoholilaki 13 §, hakijaan liittyvät yleiset edellytykset, osittain kielteinen päätös hakemuksesta poiketen 

Hakija haki toistaiseksi voimassa olevaa anniskelulupaa toimipaikkaan, jonka aiempi anniskeluluvan haltija oli lopettanut toimintansa. Uuden hakijan toiminta-ajatus ja toimipaikkaan haetut anniskelualueet pysyivät entisenlaisina. Aluehallintovirasto kuuli hakijaa lupaprosessissa ilmenneiden, alkoholilain 13 §:n mukaisissa, hakijaa koskevissa yleisissä edellytyksissä havaittujen seikkojen osalta. Aluehallintoviraston selvitys- ja selityspyynnössä todettiin, että aluehallintovirasto harkitsee ensisijaisesti määräaikaisen anniskeluluvan myöntämistä. 

Hakija ei vastannut kirjallisesti aluehallintoviraston lähettämään selvitys- ja selitys-pyyntöön, mutta ilmoitti asetetun määräajan puitteissa puhelimitse, että hänellä ei ole vuoden mittaisen määräaikaisen anniskeluluvan osalta huomautettavaa. Puhelinkeskustelusta laadittiin puhelinmuistio liitettäväksi asiakirjoihin.

Hakijaa ja toimipaikkaa koskevan poliisin lausunnon jälkeen hakijalle myönnettiin alkuperäisestä hakemuksesta poiketen vuoden mittainen määräaikainen anniskelulupa, jonka aikana aluehallintovirasto seuraa hakijan alkoholilain 13 §:n mukaisten yleisten edellytysten kehittymistä.

Hakemusasiakirjoihin liitettiin lisäksi puhelinmuistio edellä mainitusta puhelinkeskustelusta. Päätös on lainvoimainen. 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 11.3.2019

Päätösnumero 19/0075/1, Diaarinumero 00859/18/7209.

Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto myönsi toistaiseksi voimassa olevan anniskeluluvan anniskelupaikkaan Saunaravintola Kuuma, 21.6.2018 alkaen (dnro 1335 01 2018 170). Asunto Oy Tampereen Actif valitti aluehallintoviraston päätöksestä ja vaati, että päätös kumotaan tai myönnettyjä anniskeluaikoja rajoitetaan. Lisäksi taloyhtiö vaati, että luvassa pitäisi olla maininta järjestyksenvalvojista viikonloppuisin.

Asunto Oy Tampereen Actifin valituskirjelmän mukaan taloyhtiö on rakennuslain tarkoittama rajanaapuri kadun toisella puolella. Ravintolarakennuksen ja yhtiön seitsemänkerroksisen asuinrakennuksen välimatka on alle 30 metriä.

Vaasan hallinto-oikeus totesi perusteluissaan, ettei Asunto Oy Tampereen Actif ole anniskeluluvan saaja, joten päätös ei ole siihen kohdistettu. Pelkästään se, että talo sijaitsee anniskeluluvan saaneen ravintolan välittömässä läheisyydessä ja että ravintolan anniskelutoiminnasta saattaa aiheutua talon asukkaille häiriötä, ei anna taloyhtiölle oikeutta valittaa aluehallintoviraston anniskelulupapäätöksestä.