Varhaiskasvatuksen valvonta

Aluehallintovirastossa valvomme varhaiskasvatuksen laatua ja toteutumista. Valvonta on toimintaa, jolla selvitetään, onko käsiteltävässä asiassa toimittu lainvastaisesti tai muuten moitittavalla tavalla. 

Miksi valvomme?

Valvonnalla varmistamme varhaiskasvatuksen lainmukaisuuden, laadun ja oikeusturvan toteutumisen.

Ketä valvomme?

Valvomme sekä kunnallisten että yksityisten varhaiskasvatuksen järjestäjien toimintaa. Valvomme sitä, onko tarjottu varhaiskasvatus lain mukaista. Varhaiskasvatuslaissa on määräyksiä esimerkiksi ryhmäkoosta ja henkilökunnan määrästä, varhaiskasvatuksen sisällöstä ja lasten tasa-arvoisesta kohtelusta. 

Miten valvonta-asia etenee? 

 • Aluehallintovirastoissa valvonta-asia voi tulla vireille omasta havainnostamme, kantelusta tai ilmoituksesta. Valvonta-asia tarkoittaa asiaa tai tapahtumaa, jonka osalta selvitämme, onko siinä toimittu lain vastaisesti tai muuten moitittavalla tavalla.

 • Kun ryhdymme käsittelemään valvonta-asiaa, hankimme tarpeelliseksi katsomiamme muita selvityksiä ja lähetämme valvonnan kohteelle selvityspyynnön. Voimme myös tehdä tarkastuskäynnin ja tarvittaessa lähettää kohteelle lisäselvityspyynnön. 

 • Kun olemme saaneet selvitykset, arvioimme, onko valvonnan kohteen toiminnassa jotain lainvastaista tai moitittavaa, joka tulisi korjata. Valvonta-asiasta teemme yleensä päätöksen. Esimerkiksi työsuojelussa valvonta-asian ratkaisu voi jäädä vain kirjaukseksi tarkastuskertomukseen.

  Valvonta-asian päätöksessä on tieto siitä, onko asiassa todettu jotakin lainvastaista tai moitittavaa. Päätöksessä on myös ohjausta toiminnan korjaamiseksi. Päätös toimii lisäksi ennakollisena valvontana vastaisuuden varalle. Valvonta-asian päätökseen saaminen saattaa asian laajuudesta riippuen kestää noin vuodenkin.

 • Päätöksessä, jonka annamme valvonta-asiassa, voimme

  • todeta, että valvonnan kohteen menettely on ollut lainmukaista 

  • kiinnittää valvonnan kohteen huomiota menettelyynsä niin, että se on jatkossa lain tai hyvän hallintotavan mukaista

  • antaa huomautuksen vastaisen toiminnan varalle

  • määrätä valvonnan kohdetta tekemään muutoksia. Annamme niiden tekemiselle määräajan. Voimme myös asettaa uhkasakon päätöksen noudattamiseksi.

  • Voimme myös tarvittaessa tehdä rikosilmoituksen poliisille.

 • Päätöksessä, jonka annamme valvonta-asiassa, emme voi

  • kumota tai muuttaa muiden viranomaisten tekemiä päätöksiä

  • määrätä maksettavaksi korvauksia 

  • määrätä valvonnan kohdetta tekemään tietyn sisältöistä päätöstä tai tiettyjä toimia

  • määrätä valvonnan kohteelle rangaistusta

  • antaa virka- tai työsuhteeseen liittyviä määräyksiä.

Ennakoiva ohjaus

Ennakoiva ohjaus on keskeisen osa valvontaamme. Varhaiskasvatuslaissa määriteltyjen valvontaviranomaisten – eli aluehallintoviranomaisten ja Valviran – on lain mukaan ensisijaisesti annettava ohjausta ja neuvontaa varhaiskasvatuksen järjestäjälle. 

 • Monipuolisen ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on taata, että varhaiskasvatus on säädösten mukaista ja laadukasta.  
 • Esimerkkejä ennakoivasta ohjauksesta ovat järjestämämme koulutustilaisuudet ja tekemämme oppaat.  
 • Lisäksi ohjaamme varhaiskasvatuksen järjestäjiä tekemään suunnitelmallista omavalvontaa. 

Valvontamme perustuu valvontaohjelmaan sekä meille tehtyihin kanteluihin tai muihin yhteydenottoihin.  

 • Valvontaohjelman teemme yhteistyössä Valviran kanssa. Ohjelma, jota päivitämme tarpeen mukaan, ohjaa valvontamme painopisteitä. Lisätietoa: Valvontaohjelma.
 • Jos suunnittelet kantelun tekemistä varhaiskasvatuksesta, suosittelemme, että ensin teet muistutuksen siihen toimintayksikköön, jonka toimintaan olet tyytymätön. 
 • Tarkempia tietoja kantelun tekemisestä löydät sivulta Valvonta ja kantelut.

Lakilinkit