Perintätoiminnan harjoittajan rekisteri-ilmoitus

Pidämme aluehallintovirastossa rekisteriä yrityksistä, jotka harjoittavat vapaaehtoista perintää. 

Rekisteröintiä edellyttävää perintätoimintaa on

 • saatavien perintä toisen henkilön tai tahon lukuun
 • omien saatavien perintä silloin, kun saatavat on otettu vastaan yksinomaan perintätarkoituksessa.

Vapaaehtoisen perinnän tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti maksamaan erääntynyt saatava eli velka velkojalle.

Tietoa rekisteri-ilmoituksesta

Perintätoimintaa saa harjoittaa vain sellainen yhtiö, joka on rekisteröity aluehallintoviraston rekisteriin perintätoiminnan harjoittajaksi. Sinun on siis tehtävä ilmoitus rekisteriin merkitsemistä varten, jos aiot harjoittaa edellä mainittua perintätoimintaa. 

Perintätoiminta ilman rekisteröintiä on lainvastaista. Kiellämme rekisteröitymättömän yhtiön perintätoiminnan.

Rekisteröitymisvelvollisuutta ei ole muun muassa, jos

 • velkoja perii omia saataviaan
 • velkoja perii samaan konserniin kuuluvan yhteisön saatavia
 • perintätoiminta on satunnaista eikä sitä markkinoida
 • toiminnan valvonta on muulla tavoin järjestetty. Tämä koskee esimerkiksi luottolaitoksia, rahasto- ja vakuutusyhtiöitä sekä asianajajia.

Perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin merkitsemisen edellytykset ovat seuraavat:

 • Ilmoituksen tekijällä on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa.
 • Ilmoituksen tekijä ei ole konkurssissa. 
 • Jos ilmoituksen tekijä on luonnollinen henkilö, hän on täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen eikä hänelle ole määrätty edunvalvojaa.
 • Ilmoituksen tekijä on luotettava.
 • Ilmoituksen tekijä on vakavarainen.
 • Ilmoituksen tekijä on ilmoittanut perintätoiminnasta vastaavan henkilön, joka täyttää laissa säädetyt edellytykset.
 • Ilmoituksen tekijä pystyy huolehtimaan asiakasvaroista.
 • Ilmoituksen tekijä pystyy asianmukaisesti suojaamaan toimeksiantajaa ja velallista koskevia tietoja.

Ilmoituksen tekijän on toimitettava aluehallintovirastolle rekisteröinnin edellytysten arvioinnissa tarvittavat tiedot, joita emme voi muuten hankkia.

Ilmoita viipymättä rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista. 

Perintätoiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta on ilmoitettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun edellisen tehtävä on päättynyt. Myös toiminnan lopettamisesta pitää ilmoittaa.

 Rekisteri-ilmoituksen tavoitteellinen käsittelyaika on kaksi viikkoa. 

Perintätoimen rekisteröintipäätös sekä rekisteritietojen muutokset ovat maksullisia. Päätösmaksut sähköisessä asiointijärjestelmässä vireille laitetuista rekisteröinti-ilmoituksista (aloitusilmoituksista ja rekisteritietojen muutosilmoituksista) ovat edullisempia kuin paperilla toimitetuista rekisteröinti-ilmoituksista. 

Lisätietoa maksuista löydät palveluhinnastostamme.

Rekisteri-ilmoituksen täyttäminen

Tee rekisteri-ilmoitus perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin sähköisessä asiointipalvelussa. Asiointipalvelussa on toistaiseksi mahdollista tunnistautua vain yksityishenkilön verkkopankkitunnuksilla. Esimerkiksi yhteisötunnukset eivät siis toimi asiointipalvelussa.

Löydät linkin sähköiseen asiointiin tämän sivun lopusta.

Täytä ilmoitukseen:

1. Yksityisen elinkeinonharjoittajan tiedot

 • yksityisen elinkeinonharjoittajan nimi kokonaisuudessaan
 • henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika
 • toiminimi sekä perintätoiminnassa mahdollisesti käytettävät aputoiminimet 
 • yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste.

2. Oikeushenkilön tiedot  

 • oikeushenkilön toiminimi ja perintätoiminnassa mahdollisesti käytettävät aputoiminimet 
 • yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste.

3. Yhteystiedot

 • toimipaikkojen käyntiosoitteet 
 • erillinen postiosoite
 • puhelinnumero ja sähköpostiosoite viranomaisen yhteydenottoja varten
 • verkkosivujen osoite.

4. Laskutustiedot

 • laskutusosoite tai verkkolaskun tiedot
 • laskun viitetiedot.

5. Yhteyshenkilön tiedot

 • yhteyshenkilön nimitiedot
 • yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Täytä vastaavasta henkilöstä ilmoitukseen seuraavat tiedot:

 • henkilön nimi kokonaisuudessaan
 • henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika
 • vastaavan henkilön suostumus tehtävään sekä henkilön allekirjoitus, nimenselvennys ja päivämäärä
 • selvitys siitä, mikä on vastaavan henkilön asema perintätoimistossa. Kerro, onko perintätoiminnasta vastaava henkilö työsuhteessa perintätoimistoon vai onko hän oikeushenkilön toimielimen jäsen.

Sinun on ilmoitettava seuraavien vastuuhenkilöiden tiedot:

 • toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa
 • hallituksen jäsen ja varajäsen
 • hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäsen ja varajäsen
 • vastuunalainen yhtiömies 
 • muun ylimpään johtoon kuuluva henkilö

Lisäksi on ilmoitettava henkilöt, joilla on

 • suoraan tai välillisesti enemmän kuin 25 prosenttia osakeyhtiön osakkeista 
 • suoraan tai välillisesti enemmän kuin 25 prosenttia osakkeiden tuomasta äänivallasta tai
 • vastaava omistus- tai määräämisvalta jossakin muussa yhteisössä

Ilmoita näistä henkilöistä seuraavat tiedot:

 • asema
 • nimi kokonaisuudessaan 
 • henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika 

Jos sama henkilö on useassa asemassa (esimerkiksi toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen), lisää henkilö sähköiselle lomakkeelle useampaan kertaan. Kaikkien henkilön aseman perusteiden pitää käydä ilmi ilmoituksesta.

Liitä mukaan kaksi asiakirjaa:

 • Selvitys perintätoiminnasta vastaavan henkilön työsuhteesta perintätoiminnan harjoittajaan, esimerkiksi työsopimus, ellei vastaava henkilö ole perintätoiminnan harjoittajan toimielimen jäsen.
 • Tutkintotodistus, joka osoittaa henkilöltä vaadittavan perintätoimintaan liittyvän lainsäädännön tuntemuksen. 
  • Perintätoiminnasta vastaavan henkilön on tunnettava perintäalaan liittyvä lainsäädäntö ja tarvittaessa myös erityislainsäädäntöä, minkä vuoksi arvioimme tutkinnon soveltuvuuden siihen sisältyvien juridisten opintojen perusteella. Pyydämme tarvittaessa ilmoituksen tekijää toimittamaan otteen opintosuorituksista. Näin varmistumme siitä, että tutkinto osoittaa perintätoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön tuntemuksen.

Liitä mukaan seuraavat selvitykset:

 • selvitys siitä, että asiakasvarat ohjataan ja talletetaan tilille, joka on tarkoitettu vain asiakasvaroille 
 • tiedot tilistä, jolla asiakasvarat säilytetään 
 • asiakirja, josta käy ilmi, että tili tarkoitettu asiakasvaroille: esimerkiksi asiakasvaratilisopimus, sen erilliset ehdot tai pankin erillinen lausuma.
 • selvitys muista keinoista, joilla estetään asiakasvarojen sekoittuminen ilmoituksen tekijän omiin varoihin.

Liitä mukaan selvitys siitä, miten yhtiösi aikoo huolehtia perinnän toimeksiantajaa ja velallista koskevien tietojen asianmukaisesta suojaamisesta. Kuvaile seuraavat asiat: 

1. Henkilötietojen suojaaminen teknisillä ja muilla organisaatiossa toteutettavilla järjestelyillä

 • asiattomalta pääsyltä 
 • hävittämiseltä vahingossa tai laittomasti
 • muuttamiselta
 • luovuttamiselta
 • siirtämiseltä.

2. Oikeudet henkilötietojen käyttöön ja käsittelyyn

 • käyttöoikeudet tietoihin 
 • turvajärjestelyt, joilla varmistetaan, että tietoihin pääsee käsiksi vain henkilöt, joilla on siihen oikeus (esimerkiksi salasanajärjestelmä).

Jos tarvitset tarkempia neuvoja tietosuojaa koskevissa kysymyksissä, käänny tietosuojavaltuutetun toimiston puoleen.

Ulkomaisten vastuuhenkilöiden luotettavuus ja vakavaraisuus pitää perintärekisterilain mukaan arvioida. Tarvitsemme vastaavat tiedot myös ulkomailla asuvasta Suomen kansalaisesta.

Toimita näistä vastuuhenkilöistä meille seuraavat tiedot:

 • Rikosrekisteriote (enintään kolme kuukautta vanha vanha)
 • Ote liiketoimintakieltorekisteristä
 • Ote konkurssi-, yrityssaneeraus- ja velkajärjestelyrekisteristä
 • Ote ulosottorekisteristä
 • Ote luottotiedoista
 • Verotuspäätös

Jos joitakin tietoja ei ole saatavilla, harkitsemme niiden tarvetta tapauskohtaisesti. Arvioimme henkilöiden luotettavuuden ja vakavaraisuuden saamiemme selvitysten pohjalta.

Tarvittaessa saat lisätietoja ottamalla meihin yhteyttä sähköpostilla: [email protected] 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Yrityksen on rekisteröidyttävä perintätoiminnan harjoittajaksi, jos se aikoo periä saatavia toisen puolesta tai ostaa itselleen saatavia perittäväksi. 

Rekisteröintivelvollisuuteen liittyy tiettyjä poikkeuksia. Poikkeuksista on säädetty laissa perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä.

Velvollisuutta rekisteröityä ei ole seuraavissa tapauksissa: 

 1. perintätoiminta on satunnaista eikä sitä markkinoida
 2. yhteisö tai säätiö on valtion, kunnan tai seurakunnan määräysvallassa ja harjoittaa perintää kirjanpitolain mukaisesti toisen vastaavassa asemassa olevan yhteisön lukuun
 3. yhtiö perii samaan konserniin kuuluvan saatavia, tai perinnän toimeksiantaja ja perintätoiminnan harjoittaja toimivat samat henkilön määräysvallassa
 4. Finanssivalvonta valvoo perintäyhtiötä
 5. asianajaja tai hänen apulaisensa harjoittaa perintätoimintaa
 6. kuolinpesän osakas tai pesänselvittäjä harjoittaa kuolinpesän saatavien perintää
 7. konkurssipesän pesänhoitaja harjoittaa pesän saatavien perintää
 8. yhtiö toimii toisessa Euroopan valtiossa ja harjoittaa tilapäisesti perintätoimintaa Suomessa.

Kohtien 3, 6 ja 7 mukaisten toimijoiden on kuitenkin rekisteröidyttävä, jos saatavat hankitaan yksinomaan perittäviksi.

Velkoja saa periä omia saataviaan. Samaan konserniin kuuluvan velkojan saatavia saa periä ilman rekisteröintiä. Asianajajia valvoo Asianajajaliitto, joten asianajajien ei tarvitse rekisteröityä aluehallintoviraston rekisteriin. Kuolinpesän tai konkurssipesän ei tarvitse rekisteröityä, jos ne perivät kuolinpesänsä tai konkurssipesänsä saatavia.

Tuomioistuin- ja ulosottoperintää eli ns. oikeudellista perintää harjoittaakseen ei tarvitse rekisteröityä. Oikeudellisen perinnän valvominen ei kuulu aluehallintoviraston toimivaltaan. 

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa

Aluehallinto­viraston päätös­lyhennelmät

Perintään liittyvät päätös­lyhennelmämme

Tietosuoja­valtuutettu

Tietosuoja­valtuutetun toimisto