Maksutalletukset

Aluehallintovirastoon on mahdollista tallettaa varoja. Yleensä aluehallintovirastoon talletettava maksu on rahaa. Talletus voi olla myös arvopapereita tai arvo-osuuksia.  

Tallettamiselle on paljon eri perusteita, ja tallettamisesta on säädetty useissa eri laissa.

Tee hakemus sähköisellä lomakkeella verkkoasioinnissa tai tulostettavalle lomakkeelle. Lomakkeet ovat Suomi.fi-palvelussa, johon löydät linkit tämän sivun lopusta.

Tietoa tallettamisesta

Voit tallettaa meille rahaa tietyin edellytyksin. Rahojen tallettaminen liittyy yleensä tilanteeseen, jossa viranomainen tai tuomioistuin on määrännyt sinut maksamaan rahaa henkilölle tai yritykselle. 

Voit tallettaa rahat aluehallintovirastoon, kun et pysty maksamaan rahoja niiden saajalle. Tilanne voi johtua seuraavista syistä:

 • Rahojen saaja kieltäytyy ottamasta rahoja vastaan.
 • Rahojen saaja ei pysty vastaanottamaan rahoja esimerkiksi sairauden tai poissaolon vuoksi.
 • Rahoja vaatii kaksi eri tahoa eikä ole tiedossa, kumpi on oikea saaja.

Tallettamisessa on kaksi vaihetta:  

 1. Lähetä talletushakemus aluehallintovirastolle.
 2. Maksa talletettavat rahat aluehallintoviraston tilille.

Voit tehdä hakemuksen verkkoasioinnissa, täyttämällä lomakkeen tai vapaamuotoisesti. Vapaamuotoisen hakemuksen voit tehdä paperille tai sähköpostitse. Lähetä hakemus aluehallintoviraston kirjaamoon. Löydät kirjaamoiden yhteystiedot sivun lopusta.

Talleta varat siihen aluehallintovirastoon, jonka toimialueella maksu tai muu toimitus, esimerkiksi arvopaperien luovutus, pitää hoitaa.
Oikea aluehallintovirasto tallettamiseen on siis joko

 • varojen saajan (varoihin oikeutetun) kotipaikan aluehallintovirasto
 • kiinteistön sijaintikunnan aluehallintovirasto tai
 • yhtiön kotipaikan aluehallintovirasto

Voit tarkistaa kuntaluettelosta, minkä aluehallintoviraston alueella kunta sijaitsee.

Kuntaluettelo aluehallintovirastojen toimialueista

Kyllä maksaa. Talletuksen tai vakuuden vastaanottaminen 206 euroa. Aluehallintovirasto voi määrätä maksun 50 prosenttia tätä alempana erityisestä sosiaalisesta syystä tai jos luonnollisen henkilön tallettama määrä on suoritemaksua pienempi.

Jos talletuksesta tai vakuudesta on odotettavissa enemmän kuin kaksi ulosmaksua, lisätään suoritteesta perittävään maksuun arvioitujen ulosmaksujen aiheuttamaa arvioitua työmäärää vastaava maksu. Työtunnin hinta on 70 euroa.

Lisäksi talletuksen tai vakuuden vastaanottamiseen liittyvästä kuuluttamisesta aiheutuvat kustannukset peritään täysimääräisesti.

 Tallettaja maksaa tallettamisesta perittävän maksun.

Tallettajan täytyy itse kertoa talletuksesta sille, jolla on oikeus nostaa talletus.

Jos tallettaminen perustuu koko kiinteistön lunastamiseen, tai kiinteistöön kohdistuu kiinnityksiä, kuulutamme tallettamisesta Virallisessa lehdessä. Toimitamme talletukseen oikeutetuille erityistiedoksiannot, jos heidän osoitteensa ovat tiedossamme. Lisätietoa Virallisessa lehdessä kuuluttamisesta löydät tämän sivun kohdasta Lunastusmenettelyyn perustuva talletus.

Talletusaika on kymmenen vuotta. Talletusaikana varoihin oikeutettu voi hakea varoja lähettämällä aluehallintovirastolle nostohakemuksen.  

Jos olet tallettanut varoja meille, voit myös itse nostaa ne talletusaikana. Se onnistuu, jos olet talletushakemuksessa pidättänyt itsellesi oikeuden ottaa talletuksen takaisin. Jos haet tallettamasi varat takaisin kymmenen vuoden talletusajan sisällä, talletus mitätöityy. 

Kun tallettamisesta on kulunut kymmenen vuotta, suoritusvelvollisuus päättyy ja voit saada nostamatta jääneet varat takaisin itsellesi. Saat varat, vaikka et olisi pidättänyt itsellesi takaisinotto-oikeutta talletushakemuksessa. 

Sinun pitää kuitenkin tehdä meille nostohakemus vuoden kuluessa kymmenen vuoden määräajan päättymisestä. Nostohakemus on siis tehtävä yhdennentoista vuoden aikana tallettamisen aloittamisesta lukien. 

Kun tallettamisesta on kulunut yksitoista vuotta, nostamatta olevat varat siirtyvät valtiolle.  

Teemme talletushakemukseen joko hakemuksen hyväksyvän tai hylkäävän päätöksen. Lähetämme päätöksen hakijalle. Päätöksestä on mahdollista valittaa, ja sen liitteenä on valitusosoitus hallinto-oikeuteen.

Talletushakemuksen käsittelystä perittävä suoritemaksu laskutetaan erikseen päätöksen valmistuttua.  

Tallettajalla on velvollisuus ilmoittaa tallettamisesta varoihin oikeutetulle saajalle aina, kun tiedon antaminen vain on mahdollista.  

Käsittelemme suurimman osan talletusasioista sähköisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että allekirjoitamme asiakirjat sähköisesti ja toimitamme päätökset asiakkaalle tiedoksi sähköpostilla. 

Sähköiset allekirjoitukset ja päätösten toimittaminen sähköisesti tiedoksi nopeuttavat asian käsittelyä. Tarvitsemme sähköiseen käsittelyyn asiakkaan suostumuksen, jonka pyydämme talletuksen hakemuslomakkeessa.

Talletuksen nostaminen

Tee kirjallinen hakemus rahojen nostamiseksi. Voit tehdä hakemuksen sähköisesti verkkoasioinnissa, täyttämällä lomakkeen tai vapaamuotoisesti. Vapaamuotoisen hakemuksen voit tehdä paperille tai sähköpostitse. 

Nostohakemuksessa pitää olla seuraavat tiedot: 

 • hakija (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdolliset asiamiestiedot) 
 • varojen tallettaja tai asian diaarinumero 
 • milloin talletus on tehty
 • talletuksen peruste 
 • tilitiedot maksatusta varten (maksun saaja, saajan pankkitilinumero ja lisäksi BIC/SWIFT, jos kyseessä on  ulkomaanmaksu)

 • suostumus asian sähköiseen käsittelyyn (kyllä/ei) 
 • liitteeksi tapauskohtaista selvitystä.

Lähetä nostohakemus siihen aluehallintovirastoon, johon talletus on tehty. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta.

Teemme hakemuksessa saamiemme tietojen perusteella päätöksen siitä, onko hakijalla oikeus nostaa talletetut varat. Toimitamme päätöksen nostohakemuksen tekijälle.   

Ei, talletuksen nostaminen on maksutonta.

Kuolinpesän osakkaat nostavat talletuksen yhdessä. Valtakirjat toimitetaan hakemuksen liitteinä tai tehdään verkkoasioinnissa kohdassa Valtakirja aluehallintoviraston talletus- tai vakuusasiassa.

Toimita nostohakemuksen yhteydessä meille perukirja, vainajan mahdollinen testamentti sekä muut mahdollisesti tarvittavat asiakirjat.

Talletus on voitu tehdä kahden tai useamman henkilön lukuun, jos he ovat vaatineet samoja varoja itselleen. Talletuksen nostaminen onnistuu kaikkien osapuolten allekirjoittamalla sopimuksella. Sopimuksessa pitää lukea, kenellä on oikeus varoihin.

Jos sopimusta ei ole, emme luovuta talletusta kenellekään vaatijoista ennen kuin oikeus on ratkaissut asian. Ensin käräjäoikeus ja sen jälkeen tarvittaessa hovioikeus päättää, kenellä on oikeus talletukseen. 

Takaisinnosto-oikeus tarkoittaa, että voit saada tallettamasi varat takaisin, jos kukaan muu ei nosta niitä talletusaikana. Voit talletushakemuksessa pidättää itsellesi oikeuden saada tallettamasi varat takaisin. 

Et kuitenkaan saa talletusta takaisin, jos joku toinen on jo vaatinut talletusta itselleen eikä suostu talletuksen palauttamiseen. Jos tämä vaatimus on kuitenkin oikeudessa hylätty, voit nostaa talletuksen takaisinnosto-oikeuden nojalla. 

Jos otat talletuksen takaisin kymmenen vuoden sisällä tallettamisesta, olet edelleen velvollinen maksamaan talletuksen sen saajalle. Sinun pitää maksaa talletus myös, jos se on antamasi puutteellisen tai virheellisen tiedon vuoksi annettu väärälle taholle.

Tallettajalla on oikeus vaatia tallettamiaan varoja takaisin kymmenen vuoden kuluttua talletuksesta. 

Sinun on vaadittava talletusta takaisin vuoden kuluessa kymmenen vuoden määräajan päättymisestä. Jos asia on pitkään vireillä oikeudessa, voidaan vuoden määräaikaa pidentää. Tässä tapauksessa vuoden määräaika voidaan laskea siitä, kun asia on ratkaistu oikeudessa. 

Tee talletuksen nostosta meille nostohakemus. Voit tehdä hakemuksen sähköisesti verkkoasioinnissa, täyttämällä lomakkeen tai vapaamuotoisesti. Vapaamuotoisen hakemuksen voit tehdä paperille tai sähköpostitse. 

Kirjoita hakemukseen seuraavat tiedot:

 • hakija (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdolliset asiamiestiedot) 
 • varojen tallettaja tai asian diaarinumero 
 • talletuksen alkamisaika
 • talletuksen peruste 
 • tilitiedot maksatusta varten (tilinumero IBAN-muodossa, BIC-koodi, tilin omistaja) 
 • suostumus asian sähköiseen käsittelyyn (kyllä/ei) 
 • liitteeksi tapauskohtaista selvitystä.

Lähetä nostohakemus siihen aluehallintovirastoon, johon talletus on tehty. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta.

Jos tallettaja ei esitä vaatimusta talletuksen nostosta määräajassa, varat tai muu talletettu omaisuus siirtyy valtiolle. 

Joissakin tapauksissa voimme hylätä talletuksen nostohakemuksen. Syynä voi olla esimerkiksi se, että hakijalle ei ole talletettu varoja tai hakija ei ole täydentänyt hakemustaan pyynnöistä huolimatta.

Kiinteistön muodostamiseen perustuva talletus

Kiinteistön muodostamiseen perustuva talletus liittyy tilanteeseen, jossa lunastuksen kohteena on yhteinen alue. Alue voi olla esimerkiksi vesijättö.

Maanmittauslaitoksen kiinteistötoimituksessa laatimassa toimituspöytäkirjassa korvaus voidaan määrätä talletettavaksi aluehallintovirastoon, jos

 • yhteisen alueen osakaskunta on järjestäytymätön 
 • korvaus on vähäinen tai
 • osakkaiden selvittämisen tai kustannukset maksettavan korvauksen määrään verrattuna ovat ilmeisen suuret. 

Tallettamisessa on kaksi vaihetta:  

 1. maksa rahat aluehallintoviraston tilille 
 2. lähetä talletushakemus aluehallintovirastolle. 

Löydät aluehallintovirastojen tilinumerot verkkoasioinnista tai talletuslomakkeesta. Kirjoita maksun viestikenttään mille aluehallintovirastolle maksu kuuluu.

Hakemukseen on hyvä liittää mukaan maanmittauslaitoksen toimituspöytäkirja. Se nopeuttaa asian käsittelyä.

Järjestäytyneille osakaskunnille määrättyjä korvauksia ei talleteta aluehallintovirastoon. Toimituksen yhteydessä maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri on jo selvittänyt, onko osakaskunta järjestäytynyt. Toimituspöytäkirjassa kerrotaan, onko korvauksia saava osakaskunta järjestäytynyt, jolloin varat maksetaan osakaskunnalle, eikä niitä talleteta aluehallintovirastoon. 

Lunastusmenettelyyn perustuva talletus

Kiinteistöjen lunastuksiin liittyvät korvaukset voidaan tietyissä tapauksissa tallettaa aluehallintovirastoon. Varojen tallettajana voi olla esimerkiksi kunta.

Lunastuksiin sovelletaan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettua lakia. Lain vakiintunut lyhenne on lunastuslaki.

Lunastuskorvaus määrätään yleisimmin talletettavaksi, kun lunastetaan koko kiinteistö tai kun jäljelle jäävä omaisuus ei enää vastaa niiden velkojen määrää, joista lunastettava omaisuus oli vakuutena. Tähän liittyy myös muita ehtoja tallettamiselle. 

Korvaus voidaan määrätä talletettavaksi muustakin syystä, esimerkiksi omistusoikeuden epäselvyyden vuoksi. Myös silloin, kun lunastuksen hakija on valittanut korvauksen määrästä, riidanalainen osa korvauksesta saadaan tallettaa. Samoin ennakkokorvaus voidaan tallettaa.

Silloin kun koko kiinteistö on lunastettu tai kun kiinteistöön kohdistuu kiinnityksiä, kuulutamme tallettamisesta Virallisessa lehdessä. Kuuluttamismenettely pitkittää lunastuskorvauksen ulosmaksua yli kolmella kuukaudella. 

Aina kun lunastuskorvauksen tallettaminen perustuu koko kiinteistön lunastamiseen, annamme tallettamisesta tiedon Virallisessa lehdessä julkaistavalla yleistiedoksiannolla. Lisäksi toimitamme talletukseen oikeutetuille erityistiedoksiannot.

Varoja voi vaatia kuka tahansa, jolla on mielestään parempi oikeus varoihin kuin omistajalla tai pantinhaltijalla. Varoihin kohdistuva vaatimus pitää tehdä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutus on julkaistu Virallisessa lehdessä. Samalla on esitettävä selvitys oikeudesta varoihin.

Varojen vaatija eli oikeudenhaltija voi olla esimerkiksi pankki, jolla on kiinnityksiä lunastettuun kiinteistöön lainan vakuutena. Oikeudenhaltijan katsotaan saaneen tiedon tallettamisesta viimeistään sen Virallisen lehden ilmestymispäivänä, jossa tallettamista koskeva kuulutus on julkaistu. Koska oikeudenhaltijalla on kolme kuukautta aikaa nostaa talletus, ei lunastuskorvaukseen oikeutettu kiinteistön omistaja voi nostaa varoja ennen tämän määräajan loppumista. 

Tallettajan täytyy maksaa Virallisessa lehdessä kuuluttamisesta aiheutuvat kulut.

Vakuuden tallettaminen

Vakuuden asettamisen perusteena on useimmiten viranomaisen päätös, kuten aluehallintoviraston ympäristölupa tai maanmittauslaitoksen toimituspäätös. Vakuus voi liittyä myös tuomioistuimen ratkaisuun.

Vakuuden tallettamisessa on kaksi vaihetta: 

 1. Tee hakemus vakuuden tallettamiseksi aluehallintovirastolle.
 2. Toimita vakuus aluehallintovirastolle. Voit joko maksaa vakuussumman aluehallintoviraston tilille tai toimittaa pankkitakauksen tai muun vastaavan asiakirjan aluehallintovirastolle. 

Tee hakemus vakuuden tallettamista varten. Voit tehdä hakemuksen sähköisesti verkkoasioinnissa, täyttämällä lomakkeen tai vapaamuotoisesti. Vapaamuotoisen hakemuksen voit tehdä paperille tai sähköpostitseLiitä hakemukseen viranomaisen tai tuomioistuimen päätös, johon vakuuden asettaminen perustuu.

Kerro hakemuksessa

 • vakuuden asettajan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero) 
 • asetettava vakuus 
 • vakuuden asettamisen peruste 
 • mahdolliset lisätiedot 
 • mahdollinen erillinen laskutusosoite ja mahdollinen viitetieto. 

Siirrä rahana maksettava vakuus aluehallintoviraston tilille. Kirjoita tilisiirron viestiksi teksti “vakuustalletus” ja mille aluehallintovirastolle maksu kuuluu. Aluehallintovirastojen tilinumerot löydät verkkoasioinnista tai vakuuden asettamislomakkeesta. 

Jos vakuus on jotain muuta kuin rahaa, arvioimme ensin, hyväksymmekö sen vakuudeksi. Yleensä muu hyväksyttävä vakuus on omavelkainen pankkitakaus. Toimita meille siinä tapauksessa alkuperäinen takaussitoumus. 

Kun olemme saaneet sekä hakemuksen että vakuudeksi tarkoitetut varat, talletamme varat pankkiin omalle tililleen. Jos annettu vakuus on takaus, säilytämme alkuperäisen takaussitoumuksen. 

Lähetämme sinulle päätöksen vakuuden vastaanottamisesta. Päätöksessä kerromme, millaisin edellytyksillä saat vakuuden vapautettua. 

Jos vakuuden antaminen liittyy aluehallintoviraston päätökseen, josta on erikseen säädetty maksu, emme peri käsittelymaksua. Muussa tapauksessa perimme käsittelymaksun. 

Löydät tietoa käsittelymaksuista tämän sivun kohdasta Tietoa tallettamisesta: Maksaako tallettaminen?

Sinun pitää itse pyytää vakuuden vapauttamista. Voit tehdä hakemuksen sähköisesti verkkoasioinnissa tai vakuuden nostolomakkeella.

Sinun on osoitettava, että vapauttamisen edellytykset täyttyvät. Vakuuden vapauttamisen edellytykset riippuvat siitä, millä perusteella olet asettanut vakuuden. 

Tietyissä tapauksissa tarvitsemme vakuuden asettajan selvityksen siitä, että viranomaisen tai oikeuden päätös on tullut lainvoimaiseksi. Näistä tapauksista säädetään muun muassa vesilaissa, ympäristönsuojelulaissa ja lunastuslaissa. 

Vakuuden vapauttaminen voi myös olla riippuvainen muun viranomaisen kuin aluehallintoviraston tekemästä päätöksestä. 

Emme peri erikseen käsittelymaksua vakuuden vapauttamisesta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Helsingin Puhelinyhdistyksen (HPY) osuustodistuksiin liittyvien talletusten nostoaika on päättynyt vuonna 2016. Et voi siis enää nostaa talletusta aluehallintovirastosta.

Talletusten käsittelyaika on aina yksilöllinen. Joissakin tapauksissa pyydämme lisäselvitystä, jolloin käsittelyaika pitenee. Tästä syystä on tärkeää, että toimitat kaikki tarvittavat asiakirjat meille jo talletushakemuksen yhteydessä.  

Jos talletukselle on kertynyt korkoa, se kuuluu pääsääntöisesti sille, joka on oikeutettu talletukseen. Maksamme korot talletuksen ulosmaksun yhteydessä.

Et voi tehdä talletusta vain estääksesi koron kertymisen. Talletukselle pitää olla jokin muu peruste, esimerkiksi tuomioistuimen ratkaisu.  

Talletuksen tekeminen maksaa vähintään 200 euroa, mutta talletuksen nostaminen on aina maksutonta.  

Valtion tilinpitäjäpankki haluaa varmistua siitä, ettei aluehallintoviraston kautta kulje rahanpesuun tarkoitettua rahaa. Siksi kysymme tallettajalta rahojen alkuperää ja tallettajan henkilötunnusta. Pankki siirtää talletettaviksi tarkoitetut varat tilille, kun on saanut tiedot rahojen alkuperästä.

Talletus on kaksiosainen. Sen lisäksi, että varat talletetaan aluehallintoviraston tilille, toimita aluehallintovirastoon myös talletushakemus. Tee talletushakemus sähköisesti verkkoasioinnissa tai talletuslomakkeella. Voit tehdä hakemuksen myös vapaamuotoisesti. Hakemuksesta täytyy kuitenkin käydä ilmi lomakkeessa kysytyt tiedot.

Lakilinkit